Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST DRUHÁ - Základní ustanovení o zadávacích řízeních (§ 33 - § 51)

Zobrazeno celkem 1 komentářů z vyhledávání. Zrušit filtr

§ 40 Zadávací lhůta

(1) Zadavatel může stanovit zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta musí být stanovena přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky.

(2) Zadávací lhůta se prodlužuje o dobu,

a) ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246, podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) nebo podle uloženého předběžného opatření, nebo

b) na které se zadavatel dohodl s účastníky zadávacího řízení.

(3) Informaci o době zákazu uzavření smlouvy zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka zadávacího řízení odešle všem účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejní na profilu zadavatele. Poskytnutím informace je žádost vyřízena a případné změny v obsahu informace po jejím poskytnutí se již na základě této žádosti neposkytují.

(4) Neodešle-li zadavatel oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, je zadávací řízení ukončeno uplynutím 3 měsíců od skončení zadávací lhůty. Pokud je rozhodnutí o výběru dodavatele odeslané v zadávací lhůtě následně zrušeno zadavatelem opatřením k nápravě podle § 49 odst. 1 nebo § 245 odst. 1, hledí se na něj pro účely věty první, jako by nebylo odesláno.

(5) Při ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 se § 53 odst. 8 a § 128 odst. 1 a 2 použijí přiměřeně.

(6) V případě ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 zadavatel uhradí účastníku zadávacího řízení na základě jeho písemné žádosti účelně vynaložené náklady spojené s jeho účastí v zadávacím řízení. Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů zaniká, pokud nebylo u zadavatele uplatněno ve lhůtě 6 měsíců od uveřejnění oznámení podle § 53 odst. 8, § 128 odst. 2 nebo § 129a odst. 6.


Ke znění celého paragrafu
Zobrazeno celkem 1 komentářů z vyhledávání. Zrušit filtr