GDPR

 1. Provozovatel jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje objednatele (a další subjekty údajů) o zpracování osobních údajů v návaznosti na jejich registraci na portálu Lexikon VZ (www.lexikonvz­.cz) Provozovatele a uzavření smlouvy o poskytování služeb s provozovatelem.
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů nejvýše v rozsahu:
  • u objednatele – fyzické osoby podnikající: název, adresa sídla, IČO, DIČ, webová adresa, ID datové schránky, e-mailová adresa, telefonní číslo, a kategorie zadavatele;
  • u objednatele – fyzické osoby nepodnikající: jméno a příjmení, adresa bydliště, ID datové schránky, e-mailová adresa a telefonní číslo;
  • u konkrétního uživatele (zaměstnance) v rámci objednatele: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. 
 3. Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb uzavřené s objednatelem na základě jeho registrace na portálu Lexikon VZ, zejména pak za účelem zajištění jeho přístupu ke všem zakoupeným službám. Ke zpracování osobních údajů subjektů údajů provozovatelem dochází na základě právního titulu specifikovaného ve čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů).
 4. Kromězpracování osobních údajů subjektů údajů za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb uzavřené s objednatelem, je provozovatel oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje také pro marketingové účely (zejména pro informování objednatelů o aktualitách portálu Lexikon VZ, o novinkách z oblasti zadávání veřejných zakázek a o nabídce souvisejících produktů a služeb). Ke zpracování osobních údajů subjektů údajů provozovatelem pro tento účel dochází na základě právního titulu specifikovaného ve čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy správce osobních údajů). Objednatel je oprávněn sdělit provozovateli na kontaktní údaje uvedené v odst. 7, že si nepřeje další zasílání marketingových sdělení. Od okamžiku doručení takového požadavku objednatele nebude provozovatel zasílat objednateli žádná další marketingová sdělení.
 5. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel jako správce osobních údajů může zapojit do procesu zpracování osobních údajů Dasonele a.s., IČO: 24307998, se sídlem: Šlejnická 1547/13, Dejvice, 160 00 Praha 6, jako poskytovatele hostingových služeb, která se tak dostane do pozice zpracovatele osobních údajů. Provozovatel uzavřel s Dasonele a.s. smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, která zajišťuje dodržení bezpečnostních požadavků k ochraně zpracovávaných osobních údajů.
 6. Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb uzavřené s objednatelem a poté nejvýše další tři roky (což odpovídá promlčecí lhůtě, v níž je možné efektivně uplatnit nároky z uzavřené smlouvy). Po uplynutí této doby budou zpracovávané osobní údaje provozovatelem vymazány.
 7. Objednatel nebo jiný subjekt údajů je v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem oprávněn uplatnit u provozovatele práva vyplývající ze čl. 15 až 22 GDPR. Uvedená práva mohou být uplatněna prostřednictvím listinné pošty doručené na adresu sídla provozovatele Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 nebo elektronické pošty doručené na elektronickou adresu provozovatele lexikon@lexikonvz.cz. Subjekt údajů může být v souvislosti s uplatněním svých práv vyplývajících z GDPR vyzván k jednoznačnému ztotožnění.
 8. Objednatel nebo jiný subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.