Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST DESÁTÁ - Společná ustanovení (§ 210 - § 223)

Filtrovat obsah:

§ 215 Elektronické katalogy

(1) Zadavatel může požadovat nebo připustit, aby byla nabídka předložena jako elektronický katalog nebo aby elektronický katalog byl součástí nabídky. Elektronickým katalogem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi související. Elektronický katalog musí splňovat veškeré požadavky stanovené pro elektronické nástroje používané pro elektronickou komunikaci.

(2) Požaduje-li nebo připouští-li zadavatel předložení nabídky formou elektronického katalogu, uvede to v oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5, ve výzvě k podání nabídek nebo ve výzvě k jednání. Nabídka ve formě elektronického katalogu může být doplněna o další dokumenty. V zadávací dokumentaci zadavatel uvede

a) všechny nezbytné informace pro předložení elektronického katalogu, zejména stanovený formát elektronického katalogu a použité technické prostředky, a

b) způsob výběru z elektronického katalogu, v němž stanoví, zda bude postupovat podle odstavce 4 písm. a) nebo b) a zda bude vybírat jednotlivé položky pouze z jednoho katalogu nebo provede výběr z více elektronických katalogů pro každou položku samostatně.

(3) Povinnost uvést v zadávací dokumentaci informace podle odstavce 2 písm. a) nebo b) se považuje za splněnou, pokud je v zadávací dokumentaci uveden odkaz na jiný dokument, v němž jsou tyto informace zpřístupněny.

(4) V případě použití elektronického katalogu při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody uzavřené s více účastníky rámcové dohody zadavatel

a) písemně vyzve účastníky rámcové dohody, aby znovu podali elektronický katalog, který bude upravený podle zadávacích podmínek veřejné zakázky zadávané v rámci rámcové dohody, nebo

b) oznámí účastníkům rámcové dohody, že veřejná zakázka na základě rámcové dohody bude zadána výběrem z elektronických katalogů předložených při uzavírání rámcové dohody. Oznámení obsahuje datum a čas, ve kterém zadavatel vybere údaje pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody. Oznámení musí být elektronicky zasláno nejméně 5 pracovních dnů v přiměřeném časovém předstihu před výběrem údajů. Účastník rámcové dohody může aktualizovat údaje v předloženém elektronickém katalogu. V případě, že účastník rámcové dohody nesouhlasí, aby údaje v předloženém elektronickém katalogu byly použity pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost zadavateli nejpozději do data a času výběru údajů; k takovým údajům se dále nepřihlíží.

Před zadáním veřejné zakázky na základě rámcové dohody zadavatel předloží jím vybrané údaje z elektronického katalogu vybranému dodavateli k věcné kontrole.

(5) Využívá-li zadavatel elektronický katalog v případě dynamického nákupního systému, postupuje obdobně podle odstavce 4.


Ke znění celého paragrafu