Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST DESÁTÁ - Společná ustanovení (§ 210 - § 223)

Filtrovat obsah:

§ 214 Profil zadavatele

(1) Internetovou adresu profilu zadavatele zadavatel odešle k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek způsobem podle § 212. Informace na profilu zadavatele se považují za uveřejněné podle tohoto zákona nejdříve od okamžiku uveřejnění internetové adresy profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.

(2) Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele, které jsou označeny ve Věstníku veřejných zakázek jako aktivní. Tím není dotčeno právo zadavatele současně využívat elektronický nástroj, jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, rovněž jako svůj profil zadavatele; v takovém případě zadavatel postupuje podle odstavce 1 obdobně.

(3) Jde-li o provozní jednotku zadavatele podle § 17 odst. 2, může provozní jednotka využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách vlastní profil zadavatele. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.

(4) Informace, které je zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele podle tohoto zákona, zadavatel uveřejní ve strojově čitelném formátu. To neplatí pro uveřejnění zadávací dokumentace, výzvy uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu, vysvětlení zadávací dokumentace, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, písemnou zprávu zadavatele, smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků nebo rámcovou dohodu.

(5) Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou

a) přístup k uveřejněným informacím,

b) metadata údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času,

c) postup při změně profilu zadavatele a

d) strukturu strojově čitelného formátu.


Ke znění celého paragrafu