Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST ČTVRTÁ - Nadlimitní režim (§ 55 - § 128)

Filtrovat obsah:

§ 127 Důvody zrušení zadávacího řízení

(1) Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

(2) Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud

a) počet účastníků zadávacího řízení, kteří mohou být vyzváni k podání nabídky v užším řízení, předběžné nabídky v jednacím řízení s uveřejněním nebo řešení v řízení se soutěžním dialogem, je nižší než minimální počet stanovený v zadávací dokumentaci, nebo nabídku, předběžnou nabídku nebo řešení podá menší počet účastníků zadávacího řízení než stanovený minimální počet,

b) zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení,

c) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,

d) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,

e) zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena,

f) vybraný dodavatel v zadávacím řízení obsahujícím soutěž o návrh předložil nabídku pro zadavatele ekonomicky nepřijatelnou,

g) se jedná o zadávací řízení, které zadavatel zahájil, i když k tomu nebyl povinen, nebo

h) je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení.

(3) Zadavatel může zrušit jednací řízení bez uveřejnění, pokud účastníkům zadávacího řízení sdělí důvod zrušení zadávacího řízení.


Ke znění celého paragrafu