Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST TŘINÁCTÁ - Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 - § 272)

Filtrovat obsah:
Filtruj

§ 270 Společná ustanovení k přestupkům

(1) Má se za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.

(2) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle tohoto zákona se nevyžaduje zavinění. Fyzická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

(3) Má-li být uložen zákaz plnění smlouvy, přihlédne se při určení výměry pokuty zadavateli též k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.

(4) Přestupky při uveřejňování nejsou trvajícími přestupky.

(5) Promlčecí doba činí 5 let.

(6) Promlčecí doba se přerušuje

a) oznámením o zahájení řízení o přestupku,

b) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným.

(7) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.

(8) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději uplynutím 10 let od jeho spáchání.

(9) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.

(10) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.

(11) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 odst. 1, § 15 až 17, 19, 24 až 27, § 32, § 35 písm. a), d) a e), § 38 písm. e), § 42, 43, 45, 48 až 50, § 51 písm. b), § 53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, § 80 odst. 2 a 3, § 82, 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 1 písm. d), g) a h), § 94, § 95 odst. 2 a § 96 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura