Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST ŠESTÁ - Zvláštní postupy (§ 130 - § 150)

Filtrovat obsah:

§ 132 Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody

(1) Pro postup v zadávacím řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody, se použijí pravidla pro podlimitní, nadlimitní nebo zjednodušený režim, není-li stanoveno v této části jinak.

(2) V zadávací dokumentaci musí být jednoznačně definován zadavatel nebo okruh zadavatelů, kteří budou smluvní stranou rámcové dohody. Po dobu účinnosti rámcové dohody nesmí být rozšířen okruh zadavatelů či dodavatelů, jež jsou účastníky rámcové dohody. V zadávací dokumentaci je zadavatel povinen uvést, zda bude rámcová dohoda uzavřena s jedním nebo více účastníky zadávacího řízení.

(3) V zadávací dokumentaci zadavatel uvede, zda veřejné zakázky na základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadány postupem

a) s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody,

b) bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, nebo

c) kombinací postupů podle písmen a) a b).

(4) Zadání veřejné zakázky postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody je možné tehdy,

a) jsou-li všechny podmínky plnění veřejné zakázky obsaženy v rámcové dohodě a

b) ze zadávací dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je zřejmé, kterému účastníku rámcové dohody bude veřejná zakázka na základě rámcové dohody zadána.

(5) Zadání veřejné zakázky postupem podle odstavce 3 písm. c) je možné tehdy, je-li v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody uveden způsob určení, které veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody a které postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody. V takovém případě zadavatel může vyzvat účastníky rámcové dohody k podání nabídek i na ty veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, u nichž v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody uvedl, že tyto budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

(6) Zadavatel nesmí požadovat od účastníků zadávacího řízení poskytnutí jistoty.

(7) Zadavatel do 30 dnů od uzavření rámcové dohody nebo od zrušení zadávacího řízení odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.


Ke znění celého paragrafu