Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »
Lexikon VZ pořádá prezentace produktu a odborná setkání, například formou workshopů, která jsou zaměřena na aktuální rozhodovací praxi ÚOHS a/nebo soudů, a to se zaměřením na taková rozhodnutí, která posouvají stávající výkladovou
či aplikační praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Na těchto akcích můžete pokládat přednášejícím Vaše specifické dotazy, podělit se o Vaše vlastní zkušenosti a diskutovat je společně s dalšími přítomnými odborníky.

Aktuality

POZVÁNKA NA WORKSHOP LEXIKONU VZ(02.03.2020)

Zveme Vás na workshop Lexikonu VZ na téma:

Jaká rozhodnutí z poslední doby posunula výkladovou či aplikační praxi při zadávání VZ? 
Aneb porovnejte svou dosavadní praxi s pohledem ÚOHS a soudů.

úterý 16. června 2020 od 8:30 do 14:30 hod.
The Icon Hotel  & Lounge, V Jámě 1263/6, 111 21 Praha

Přednášející: Mgr. Michaela Machálková a Mgr. Zuzana Profousová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Tomáš Machurek, předseda Asociace pro veřejné zakázky, partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Více informací a registrační formulář najdete ZDE.
Zvýhodněný vstup pro držitele licence Lexikonu VZ a členy AVZ.

Požadavky nařízení Vlády ČR budou zajištěny.

ROZKLAD ZADAVATELŮ VE VĚCI VMO ŽABOVŘESKÁ BYL ZAMÍTNUT(20.05.2020)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti prvostupňovému rozhodnutí, jímž bylo zrušeno zadávací řízení „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II“. Zrušení uvedeného zadávacího řízení tedy nabylo právní moci.
Předseda ÚOHS ve svém rozhodnutí uvedl, že na základě judikatury Nejvyššího správního soudu je navrhovatel aktivně legitimován k podání návrhu na ÚOHS. Z této judikatury vyplývá, že přístup k přezkumnému řízení má být co nejširší a postačí, když existuje alespoň potenciální schopnost navrhovatele poskytnout zadavateli jím poptávané plnění. Navrhovatel pak disponoval potřebnými živnostenskými oprávněními pro realizaci předmětu veřejné zakázky a případné nedostatky v požadované kvalifikaci by mohl kompenzovat realizací veřejné zakázky ve sdružení nebo prostřednictvím subdodavatele.

Předseda Úřadu dále potvrdil, že zadavatelé stanovili zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zásadou přiměřenosti. Požadovali totiž předložení platného dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu činnosti „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, ačkoliv dodavatelé museli předložit rovněž oprávnění k podnikání v předmětu činnosti „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, které však samo o sobě možnost podnikat v oboru „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ v souvislosti s realizací stavby umožňuje. Je totiž mnohem širší a opravňuje i k výkonu činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné. Uvedený výklad je navíc jediný logický, neboť realizace stavby zahrnuje velké množství dílčích řemeslných živností a požadavek, aby dodavatel disponoval i všemi živnostenskými oprávněními pro tyto dílčí živnosti by byl nepřiměřený. Takový výklad vyplývá i ze stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, které si Úřad v tomto případě vyžádal. Fakticky pak zadavatel potvrdil, že „širší“ živnost konzumuje živnost dílčí, když po podání návrhu k ÚOHS uvedl, že by uznal doložená oprávnění dodavatelů k předmětu podnikání, která dle jejich obsahu budou shodná s požadovanými oprávněními. Do té doby však zadavatel vyžadoval všechna oprávnění současně.

VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ STRATEGIE ELEKTRONIZACE VZ ZA ROK 2019(19.05.2020)

Vláda České republiky na svém jednání dne 11. května 2020 vzala na vědomí materiál Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2019. V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2019 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2019 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí čtvrtého roku realizace opatření Strategie elektronizace.
Materiál nemá dopad na podnikatelské prostředí.

Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2019 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete ZDE.