Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »

Aktuality

ZAVEDENÍ PRAVIDEL PODPORY NÍZKOEMISNÍCH VOZIDEL PROSTŘEDNICTVÍM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJ. SLUŽEB V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH(28.07.2021)

Vláda dne 26. 7. 2021 schválila usnesení vlády č. (číslo bude doplněno po uveřejnění usnesení)o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „Pravidla“).

Uvedené usnesení vlády ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy řídit se v jimi řízených organizacích těmito Pravidly a současně doporučuje, aby se jimi řídily i ostatní zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících v usnesení vlády uvedení.

Předkládaná Pravidla obsahují shodnou úpravu, která se nachází v návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který je evidován v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a dosud nebyl projednán. Tento návrh zákona je implementačním právním předpisem ve vztahu novelizované evropské směrnici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, u které uplyne transpoziční lhůta 2. srpna 2021. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zavést nezbytnou úpravu obsaženou v předmětném vládním návrhu zákona, alespoň formou usnesení vlády. Pravidla jsou proto účinná od 2. srpna 2021. Usnesení vlády bude platné do doby, než vstoupí v účinnost zákon.

Hlavní principy Pravidel spočívají ve stanovení požadavku na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Tyto podíly budou muset být dosaženy ve sledovaném časovém období (od nabytí účinnosti Pravidel do 31. prosince 2025) při zadávání

nadlimitních veřejných zakázek na pořizování v návrhu zákona definovaných vozidel,

nadlimitních veřejných zakázek na poskytování služeb souvisejících s dopravou určených v návrhu zákona a

veřejných služeb v přepravě cestujících na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Ode dne účinnosti Pravidel (tedy od 2. srpna) se v žádosti o uveřejnění formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení (F03) ve Věstníku veřejných zakázek objeví patřičná pole, prostřednictvím kterých budou zadavatelé vykazovat počty vozidel pro účely evidence plnění Pravidel, a to v souladu s čl. 7 odst. 1, 2 a 6 Pravidel.

METODICKÉ DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍMU RŮSTU CEN MATERIÁLŮ, ZBOŽÍ, VÝROBKŮ A KOMODIT VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH(19.07.2021)

V prvé polovině roku 2021 se zadavatelé dostávají do situací, kdy vybraní dodavatelé buď nechtějí uzavřít smlouvu na dílo, nebo požadují po zadavatelích navýšení cen ve smlouvě, z důvodu rychle rostoucích cen materiálů a výrobků. Tato situace nastává nejčastěji v případě veřejných zakázek na stavební práce. Samozřejmě růst cen výrobků, zboží, práce se nemusí dotýkat vždy jen veřejných zakázek na stavební práce, ale jakékoliv veřejné zakázky, kde do ceny zakázky vstupují materiály, výrobky, zboží, komodity.

Pro předcházení výše popsaným problémům, lze zadavatelům u nově vypisovaných zakázek doporučit již v zadávací dokumentaci využít možnosti zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, konkrétně možné výhrady změny závazku podle § 100 odst. 1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.

Taková výhrada může být provedena např. možností po určitých časových úsecích (např. čtvrtletí, půlrok, rok) po dosažení určité (např. procentuální) výše zdražení aktualizovat cenu položek, u kterých dochází k výraznému nárůstu ceny. Podmínkou možného použití je konkrétně popsaný mechanismus, který bude použit v případě možného navyšování ceny, musí být popsán dopředu v zadávací dokumentaci a následně musí být obsažen ve smlouvě. Takovým mechanismem obecně může být např. inflační doložka s odkazem na vývoj inflace podle údajů a dat Českého statistického úřadu, odkaz na index spotřebitelských cen (růst/pokles) Českého statistického úřadu ve vztahu na jím konkrétně uváděné pravidelné informace (způsoby výpočtů, postupy a metodiky pro výpočet, indexy oborů a konkrétní ceny druhů výrobků, zboží, komodit). V případě stavebních prací lze použít např. index stavebních prací (uveřejňován čtvrtletně) Českého statistického úřadu na adrese Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2021 | ČSÚ (czso.cz). Pokud má zadavatel vyhrazenou možnost změny (tedy možnost případného jednání o navýšení cen s dodavatelem za předem stanovených podmínek) zakotvenou ve smlouvě (bylo součástí zadávacích podmínek), může po naplnění těchto podmínek pro změnu (o navýšení cen, pokud ke zdražení skutečně v praxi dojde) např. právě po čtvrtletí jednat o naplnění tohoto mechanismu smlouvy. Obdobně může být taková výhrada v některých případech nastavena a využita tak, že k její aplikaci může dojít i automaticky, bez nutnosti předchozího souhlasu zadavatele a jednání s dodavatelem.

Výše uvedený mechanismus samozřejmě nemusí být jediný – pro případné budoucí jednání o navýšení ceny lze použít jakýkoliv mechanismus, který bude zcela jednoznačně popsán, jednoznačně vymezen a bude dopředu jasné, za jakých podmínek lze takový mechanismus použít (např. obdobné indexy odborných firem a odborných/profesních sdružení v oborech, které jsou pravidelně uveřejňovány na základě pravidelných analýz a zadavatel i dodavatel má k takovým datům a informacím běžný přístup). S ohledem na skutečnost, že možnost prostého navyšování ceny bez dopadu na plnění veřejné zakázky (kdy se předmět veřejné zakázky vůbec nemění) nelze provádět bez předem stanovených konkrétních podmínek a jednoznačného vymezení, výše uvedený princip odkazů na indexy (uveřejňované otevřeně pro všechny zúčastněné) v jednotlivých oborech a vycházející z analýz, opírajících se o prokazatelná statistická data se jeví jako vhodný nástroj pro možné naplnění požadavků § 100 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel by měl však vždy při případném jednání s dodavatelem o navýšení ceny dbát na to, aby mechanismus změny byl skutečně naplněn a cena jednotlivých položek se nenavyšovala u prací, výrobků, zboží, u kterých k růstu cen nedochází.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

PŘEDSEDA ÚŘADU DEFINITIVNĚ NEVYHOVĚL NÁVRHU SPOLEČNOSTI EUROVIA PROTI ZAKÁZCE NA STAVBU ÚSEKU I.D METRA(29.06.2021)