Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo Nová registrace Přihlásit se »

Aktuality

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK(25.05.2021)

Nabízíme AKREDITOVANÉ ( i neakreditované) vzdělávací kurzy z oblasti veřejných zakázek.

Kurzy jsou realizované formou individuálního online studia. Vzdělávání je samostatné, dle časových možností studenta v průběhu až 30 dnů a jsou rozděleny do různých stupňů náročnosti uživatele.
Jsou vhodné jak pro ty, kdo se v oblasti zadávání veřejných zakázek již orientují a mají zájem své znalosti prohloubit, tak pro začátečníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek.

Kurzy jsou vhodné pro všechny, kdo se podílejí na přípravě zadávacího řízení, jeho administrativní, schvalovací či kontrolní fázi, jakož i pro ty, kteří připravují nabídky do zadávacího řízení či se jej účastní.

Aktuální nabídku kurzů najdete ZDE.

VYSVĚTLENÍ K SEKTOROVÉMU ŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉMU ÚŘADEM V OBLASTI DISTRIBUCE LÉČIV(08.06.2021)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v posledních letech setkává s nárůstem počtu podnětů ze strany soutěžitelů, sdružení soutěžitelů a veřejnosti v oblasti farmacie, především k distribuci léčiv. Úřad danou oblast dlouhodobě sleduje a vnímá, že v tomto sektoru dochází ke změnám, jak na lokální, tak i evropské úrovni.

Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že v dané oblasti může být narušena hospodářská soutěž a rozhodl se tedy využít svou pravomoc podle § 20 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže a zahájit sektorové šetření se zaměřením na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a léčiv na lékařský předpis.

Úřad zdůrazňuje, že sektorové šetření zahájil z vlastní činnosti, nikoliv na popud několika soutěžitelů či sdružení soutěžitelů v této oblasti, jak se objevilo již dříve v tisku. Hlavním cílem sektorového šetření je zjistit stav hospodářské soutěže na trzích distribuce humánních léčiv na lékařský předpis a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Předmětem šetření jsou rovněž dynamicky se rozvíjející přímé formy distribuce tzv. DTP/DTH (Direct to Pharmacy, Direct to Hospital).

Snahou Úřadu je identifikovat dysfunkce trhu, zformulovat případná doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) pro posílení soutěže na šetřených trzích. Ze sektorového šetření vznikne zpráva, která bude k dispozici veřejnosti na webových stránkách Úřadu. V případě zjištění možného porušení hospodářské soutěže může Úřad následně zahájit šetření či při závažném podezření správní řízení.

Odhadovaná délka sektorového šetření je 24 měsíců.

POKUTA PRO INTERGRAM ZA ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ BYLA POTVRZENA(07.06.2021)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad kolektivního správce INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., a potvrdil tak pokutu ve výši 20 799 000 Kč, která byla tomuto soutěžiteli uložena za zneužití dominantního postavení.

„Požadavek platby odměny i tehdy, když není pokoj obsazen ubytovaným hostem a není mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku. Jednalo se o projev zneužití dominantního postavení INTERGRAMU,“ uvedl k případu předseda ÚOHS.

Kolektivní správce INTERGRAM se dopustil zneužití svého dominantního postavení tím, že od 1. 1.2009 do 6. 11. 2014 vyžadoval od poskytovatelů ubytovacích služeb v České republice odměny za užívání práv k předmětům ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, aniž by zohlednil obsazenost ubytovacích zařízení. Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. INTERGRAM tak jednal v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na provozovatelích ubytovacích zařízení vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku.

Předseda Mlsna v rozhodnutí o rozkladu konstatoval, že Úřad ve správním řízení postupoval procesně správně, napadené rozhodnutí je přezkoumatelné a skutkový stav byl zjištěn dostatečně a je důkazně podložen.  Předseda Úřadu se neztotožnil s námitkami účastníka řízení ohledně hospodářské hodnoty licence, o neexistenci materiálního znaku správního deliktu, či neprokázání, že jednání účastníka řízení bylo zneužitím dominantního postavení ve formě uplatňování nepřiměřených obchodních podmínek. Předseda rovněž potvrdil správnost výpočtu pokuty.