Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST ŠESTÁ - Zvláštní postupy (§ 130 - § 150)

Filtrovat obsah:

§ 139 Zavedení dynamického nákupního systému

(1) V oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel uvede také dobu trvání dynamického nákupního systému a označí, že se jedná o zavedení dynamického nákupního systému.

(2) Lhůta pro doručení žádosti o účast nesmí být kratší než 30 dnů od zahájení zadávacího řízení, kterým se zavádí dynamický nákupní systém.

(3) Zadavatel poskytne dodavatelům neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému až do ukončení trvání dynamického nákupního systému.

(4) Zadavatel vymezí v zadávací dokumentaci náležitosti pro užší řízení a dále

a) druh, předmět a předpokládanou hodnotu veřejných zakázek, které mají být zadávány v dynamickém nákupním systému,

b) informaci o rozdělení do kategorií podle § 138 odst. 1 a kritéria pro zařazení do dynamického nákupního systému podle těchto kategorií, pokud je dynamický nákupní systém rozdělen na kategorie, a

c) informace týkající se použitého elektronického nástroje a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

d) výčet kritérií hodnocení, jejichž obsah může být upřesněn ve výzvě k podání nabídek; při zavádění dynamického nákupního systému se § 115 nepoužije.

(5) Zadavatel není oprávněn požadovat od účastníků zadávacího řízení poskytnutí jistoty.

(6) Zadavatel posoudí soulad žádostí o účast, které obdržel ve lhůtě pro podání žádostí o účast, se zadávacími podmínkami. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení jeho účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky, a ostatní účastníky zadávacího řízení zařadí do dynamického nákupního systému. Zařazení do dynamického nákupního systému zadavatel bez zbytečného odkladu oznámí účastníku zadávacího řízení.

(7) Dynamický nákupní systém se považuje za zavedený v okamžiku doručení oznámení o zařazení do dynamického nákupního systému poslednímu z účastníků zadávacího řízení, kteří podali žádost o účast.

(8) Došlo-li k vyloučení účastníka zadávacího řízení, považuje se dynamický nákupní systém za zavedený nejdříve v okamžiku, kdy

a) všem účastníkům zadávacího řízení uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení ze zadávacího řízení, pokud námitky nejsou podány,

b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 nebo 3, pokud návrh není podán, nebo

c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

(9) Zadavatel do 30 dnů od zavedení dynamického nákupního systému odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.


Ke znění celého paragrafu