Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST DRUHÁ - Základní ustanovení o zadávacích řízeních (§ 33 - § 51)

Filtrovat obsah:
Filtruj

§ 37 Podmínky účasti v zadávacím řízení

(1) Podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako

a) podmínky kvalifikace,

b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo

d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

(2) Zadavatel může stanovit požadavky na obsah, formu nebo způsob podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

(3) Zadavatel nesmí jako podmínku účasti v zadávacím řízení požadovat určitou právní formu dodavatele.

(4) Zadavatel nesmí jako podmínku účasti v zadávacím řízení požadovat určitou formu spolupráce dodavatelů nabízejících plnění veřejné zakázky společně. Je-li to pro řádné plnění veřejné zakázky nezbytné, může zadavatel v zadávací dokumentaci připustit nebo požadovat, aby vybraní dodavatelé, nabízející plnění veřejné zakázky společně, přijali určitou formu spolupráce pro plnění veřejné zakázky.

(5) Zadavatel musí připustit účast fyzických i právnických osob v zadávacím řízení i v případě, že služba, která má být v rámci plnění veřejné zakázky poskytnuta, může být podle českých právních předpisů poskytována pouze osobou fyzickou nebo pouze osobou právnickou, je-li dodavatel oprávněn poskytovat tuto službu podle práva členského státu, ve kterém má sídlo.

(6) Zadavatel může vyhradit účast v zadávacím řízení určitým dodavatelům podle § 38.

(7) Vláda může nařízením stanovit

a) některé závazné podmínky účasti v zadávacím řízení v určitých kategoriích veřejných zakázek a rozsah jejich používání, nebo

b) bližší podmínky pro posuzování přiměřenosti některých podmínek účasti v zadávacím řízení a rozsah jejich používání.


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura