Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST SEDMÁ - Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 - § 173)

Filtrovat obsah:

§ 163 Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním

(1) V užším řízení při zadávání sektorové veřejné zakázky může zadavatel před odesláním výzvy k podání nabídek provést snížení počtu účastníků zadávacího řízení podle § 111. Zadavatel v takovém případě vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení.

(2) Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku může stanovit na základě vzájemné dohody s účastníky zadávacího řízení a za podmínky, že bude pro všechny účastníky zadávacího řízení stejná, lhůtu pro podání

a) nabídek v užším řízení, nebo

b) předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním.

(3) Nedohodne-li se zadavatel s účastníky zadávacího řízení podle odstavce 2, nesmí být lhůta pro podání nabídek nebo předběžných nabídek kratší než 10 dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek.

(4) Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním může zahájit zadávací řízení také odesláním

a) předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k projevení předběžného zájmu,

b) oznámení o zavedení systému kvalifikace k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k podání žádostí o účast v zadávacím řízení,

c) výzvy k podání nabídek v užším řízení, a to všem dodavatelům zařazeným v systému kvalifikace současně, nebo

d) výzvy k podání předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním, a to všem dodavatelům zařazeným v systému kvalifikace současně.

(5) Postupuje-li zadavatel podle odstavce 4, lze odesláním těchto oznámení nebo výzev splnit povinnosti, pro jejichž splnění tento zákon jinak vyžaduje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení.

(6) Zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 zadavatel uveřejní na profilu zadavatele ode dne

a) oznámení o zavedení systému kvalifikace nejméně do konce lhůty pro podání nabídek, je-li zadávací řízení zahájeno podle odstavce 4 písm. b), nebo

b) odeslání výzvy k podání nabídek nebo výzvy k podání předběžných nabídek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek, je-li zadávací řízení zahájeno podle odstavce 4 písm. c) nebo d); to neplatí, pokud tuto zadávací dokumentaci odešle současně s výzvou k podání nabídek nebo s výzvou k podání předběžných nabídek.

(7) V případě zahájení zadávacího řízení podle odstavce 4 písm. c) nebo d) se § 58 odst. 4 věta druhá a § 61 odst. 6 věta druhá nepoužije.


Ke znění celého paragrafu