Klíčová slova - dle zákona č. 134/2016 Sb.

aktivní legitimace
autorizace
oprávnění udělované fyzické osobě k provádění vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Viz zákon č. 360/1992 Sb.
autorská práva
práva tvůrců tzv. autorských děl k příslušným dílům. Autorská práva jsou upravena zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
bankovní služby
služby poskytované bankovními subjekty, které tvoří důležitou část příjmů bank. Jedná se např. o: bezhotovostní platební styk (tuzemský, zahraniční), úvěry, platební karty, šeky, homebanking, směnárenská činnost, devizové operace, obchody s cennými papíry, poradenská a informační činnost)
bezpečnostní služby, správa budov
jedná se o služba jako jsou fyzická ostraha, ochrana osob a majetku, recepční služby ostraha objektů, pult centrální ochrany, elektronické zabezpečovací, protipožární a kamerové systémy, přeprava finančních hotovostí, detektivní služby, požární ochrana, úklid nemovitosti opravy závad inženýrských sítí, běžnou údržbu, drobné řemeslné práce, plánování oprav a údržby atp.
blokační doba (lhůta)
část veřejné zakázky
Dle § 35 ZZVZ může zadavatel rozdělit veřejnou zakázku na více částí, pokud tím neobejde povinnosti stanovené ZZVZ . Pokud zadavatel zadává více částí veřejné zakázky v jednom zadávacím řízení, vymezí rozsah těchto částí a stanoví pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání těchto částí.
centrální zadavatel
Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 ZZVZ anebo zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté, v nichž a) pořizuje dodávky či služby, které následně přenechá jednomu nebo více zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebob) jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo stavební práce.
čestné prohlášení
CPV kódy
Kódy CPV (z angl. Common Procurement Vocabulary, t.j. společná terminologie zadávání) jsou mezinárodně platné číselné kódy pro různé produkty a služby. Klasifikační systém CPV kódů je složen z hlavního a doplňkového slovníku.
dělení veřejné zakázky
design & build
Design & Build (& Operate) (dále DB) je metodou dodávky výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena na zhotovitele stavby.
dodatečné dodávky / služby / stavební práce
např. dodávky od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva, které jsou určeny jako částečná náhrada původní dodávky nebo jako rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původní dodávkou nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě původní dodávky neslučitelnost nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; takovou veřejnou zakázku je pak možné zadat v jednacím řízení bez uveřejnění. § 64 ZZVZ.
dodatečné informace k zadávacím podmínkám
dodatek
doplňek k uzavřené písemné smlouvě.
dodavatel
Dle § 5 ZZVZ se za dodavatele rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.
dodávka hardware
dodávka technického vybavení počítače či samotných počítačů.
dodávka nábytku
dodávka technologií
dodávky energií
dodávky elektrické energie, zemního plynu, tepla.
dohled nad dodržováním zákona
dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. § 248 ZZVZ
doklad o doručení námitek
doklad prokazující shodu požadovaného výrobku
doklady o kvalifikaci
dokumentace o veřejné zakázce
doplnění nabídky
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. § 46 ZZVZ
dopravní prostředky
jedná se např. o dodávky vozidel, letadel, plavidel, zajištění dopravní obslužnosti
dopravní stavby
resp. dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení, …).
doručování
proces doručení písemnosti (např. osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek - kurýrní služba, prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky).
dotace a veřejné zakázky
dotovaný zadavatel
dozor nad zadáváním veřejných zakázek
DPH
druh zadávacího řízení
způsob, jakým může zadavatel zadat veřejnou zakázku. Druhy zadávacích řízení, které jsou upraveny ZZVZ: Zadávacím řízením se pro účely ZZVZ rozumí a) zjednodušené podlimitní řízení, b) otevřené řízení, c) užší řízení, d) jednací řízení s uveřejněním, e) jednací řízení bez uveřejnění, f) řízení se soutěžním dialogem, g) řízení o inovačním partnerství, h) koncesní řízení, nebo i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.
důvěrné informace
dle § 218 ZZVZ se rozumí důvěrnými informacemi považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné
důvody hodné zvláštního zřetele
jsou typickým neurčitým právním pojmem. V oblasti veřejných zakázek jsou spojovány především ze zrušením zadávacího řízení z tohoto důvodu. Může se jednat o objektivní, nepředvídatelné důvody (neposkytnutí přislíbené dotace, nepřiměřeně vysoké ceny nabídnuté uchazeči, prohlášení insolvence na zadavatele,…). § 127 ZZVZ.
dynamický nákupní systém
dynamickým nákupním systémem se rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. ( viz § 138 ZZVZ)
efektivnost (zásady 3E)
pro hospodárnost, efektivnost a účelnost se používá zkratka 3E. Schopnost prověřovat 3E v konkrétní instituci veřejného sektoru významně přispívá k odstraňování plýtvání, zmírnění nebo předcházení riziku korupce nebo riziku podvodu.
ekonomická a finanční způsobilost
dle ZZVZ Ekonomická kvalifikace. Využití ekonomické kvalifikace umožní zadavateli získání solventních dodavatelů pro plnění veřejných zakázek § 78 ZZVZ
ekonomická kvalifikace
ekonomická výhodnost nabídky
§ 114 ZZVZ umožnuje hodnotit zakázky pouze na základě ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.
elektronická aukce
elektronickou aukcí se rozumí opakující se elektronický proces, v jehož rámci účastníci zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje předkládají nové snížené nabídkové ceny, nebo nové hodnoty odpovídající jiným kritériím hodnocení, a který umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení, § 28 odst. 1 písm. m) ZZVZ
elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
elektronická podoba nabídek
nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje viz. § 117 ZZVZ
elektronická tržiště
elektronické nástroje
elektronickým nástrojem je programové vybavení, případně jeho součásti umožňující příjem nabídek, předběžných nabídek, žásotí o účast, žádostí o zařazení do systému kvalifikace dl § 166 odst. 5 ZZVZ, žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh nebo aukčních hodnot v elektronické aukci, a to v elektronické podobě. Více viz § 28 odst. 1 písm. i) ZZVZ.
evidence údajů o skutečných majitelích
finanční limity
limity stanovené § 26 a 27 ZZVZ, a v případě nadlimitních veřejných zakázek nařízením vlády č. 172/2016 Sb., určují druh veřejné zakázky a to dle výše předpokládané hodnoty. Finanční limity jsou vymezeny z hlediska druhu veřejné zakázky a rovněž z hlediska určité kategorie (popřípadě podkategorie) zadavatele.
financování státem
poskytuje více jak převážnou většinu finančních prostředků.
formalismus
hodnocení nabídek
hodnocením nabídek dochází k vyběru dodavatelů
hodnotící kritéria
kritéria zvolená pro zadání zakázky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.
horizontální spolupráce
vzájemná spolupráce mezi zadavateli. Uzavření smlouvy za podmínek uvedených v § 12 ZZVZ výhradně mezi veřejnými zadavateli není považováno za zadání veřejné zakázky. § 12 ZZVZ
hospodárnost
takové použití veřejných prostředků k zajištění plnění úkolů, při němž dojde k co nejnižšímu vynaložení svěřených prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů.
identifikační údaje
identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu § 28 odst. 1. písm. g) ZZVZ
in house
Viz Vertikální spolupráce (§ 11 ZZVZ). Veřejný zadavatel kontroluje sám tzv. interní osobu, popřípadě více veřejných zadavatelů společně kontroluje takový interní subjekt. Za zadání veřejné zakázky není považováno uzavření smlouvy mezi veřejným zadavatelem a právnickou osobou za podmínek stanovených v § 11 ZZVZ.
informace z nabídky
veškeré údaje uvedené účastníkem zadávacího řízení v jeho nabídce.
informační systém
informačním systémem veřejné správy spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Obsahuje Věstník veřejných zakázek, seznam kvalifikovaných dodavatelů, další informace potřebné k elektronické komunikaci při zadávání veřejných zakázek.
inovační partnersví
intraunijní záměna zadavatelů
Inženýrské stavby
IT služby
např. vývoj a dodávky software, správa sítí, IT infrastruktura, Outsourcing IT.
jazyk dokladů
jednací řízení bez uveřejnění
jeden z druhů zadávacích řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů. V jednacím řízení bez uveřejnění jedná zadavatel o uzavření smlouvy. § 63 a násl. ZZVZ
jednací řízení s uveřejněním
jeden z druhů zadávacích řízení, ve kterém zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. § 60 a násl. ZZVZ
jiná právnická osoba
jeden z druhů zadavatelů, pokud jiná právnická osoba 1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu. § 4 ZZVZ
jistota
požadavek zadavatele na zajištění povinností vyplývajících uchazečům z účasti v zadávacím řízení. § 41 ZZVZ
kancelářské potřeby
kauce
jedná se o dočasnou zálohu, kterou je navrhovatel povinnen složit s podáním návrhu na přezkoumání postupu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; nebude -li složena kauce bude správní řízení zastaveno. § 255 ZZVZ
komise
zadavatel může k provádění úkonů podle ZZVZ pověřit komisi; tím nejsou dotčeny jiné právní předpisy upravující způsob rozhodování zadavatele a ani tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel stanovených ZZVZ. Úkony komise se pro účely tohoto zákona považují za úkony zadavatele. U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 300000000 Kč je zadavatel povinnen, aby hodnocení nabídek provedla komise, která má minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
koncern
koncese
kontradiktorní ověření
Možnost při podezření na zjevnou nepřiměřenost nabídky prokázat, že tato je hodnověrná a vážná.
kontradiktornost
krajní naléhavost / časová tíseň
kritérium kvality
krize
krizí se rozumí mimořádná situace včetně ozbrojených nebo válečných konfliktů v České republice nebo jiném státě, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její vznik, a která vážně ohrožuje nebo omezuje životy, zdraví lidí, nebo majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo,
kvalifikace
kvalifikací se rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku,
kvalitativně a technicky obdobné řešení
kvalitativní kritérium hodnocení
lesnické práce
např. těžba, pěstební činnost.
lhůta pro doručení návrhu
lhůta pro doručení žádosti o účast
lhůta pro doručení žádostí o účast a požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, jednacím řízení bez uveřejnění nebo řízení se soutěžním dialogem a řízení o inovačním partnerství.
lhůta pro podání nabídek
lhůta, ve které jsou uchazeči povinni podat zadavateli své nabídky. Lhůta musí být stanovena také s ohledem na druh, rozsah a složitost zakázky. Viz např. §§ 54, 57 ZZVZ
lhůta pro podání námitek
lhůta, ve které může dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetnš koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (také jako "stěžovatel") podat námitky proti úkonům nebo opomenutím zadavatele, volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se ZZVZ. § 241 ZZVZ
lhůta pro vyřízení námitek
liberační důvod
Podle § 270 odst. 1 ZZVZ zadavatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
losování
jedno z objektivních kritérií pro omezení počtu zájemců v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v soutěžním dialogu (platné před 1.4.2012).
maximální cena
měření rychlosti
mimořádně nízká nabídková cena
nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Viz § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ.
minimální úroveň kvalifikačních předpokladů
nabídka
údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace. (viz § 28 odst. 1 písm. f) ZZVZ. Podání nabídky je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli.
nabídková cena
cena stanovená dodavatelem za předmět plnění veřejné zakázky vymezený zadavatelem.
nadlimitní veřejná zakázka
veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty je rovna nebo přesahuje finační limit stanovený prováděcím právním předpisem č. 172/2016 Sb. pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Viz § 25 ZZVZ.
nákup přístrojů / techniky
nákup stravenek / poukázek
nákup zdravotnické techniky
náležitosti
námitky
prvotní opravný prostředek jakéhokoli dodavatele, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky, a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech proti postupům zadavatele. Je možné je podat proti všem úkonům zadavatele v nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu dle § 178 ZZVZ. § 241 ZZVZ
nápravné opatření
návrh
písemně či graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh. Jedná se zejména o plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních služeb. Viz Soutěž o návrh § 143 a násl.
návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
druhotný opravný prostředek dodavatele, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 ZZVZ nebo se zvláštními poustupy podle části šesté ZZVZ hrozí nebo vznikla újma. Předpokladem podání návrhu je podání námitek, kterým zadavatel nevyhověl. Podává se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to zejména proti zadávacím podmínkám, dobrovolnému oznámení, vyloučení účastníka zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru dodavatele, volbě druhu zadávacího řízení nebo postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. § 250 ZZVZ
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy
navrhovatel
ne/diskriminace
povinnost zadavatele postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k neodůvodněné diskriminaci žádného z dodavatelů. Zásada dodržování zákazu diskriminace je jednou z hlavních zásad ZVZ vyjádřená v § 6 odst. 2 ZZVZ
ne/transparentnost
povinnost zadavatele zajistit co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení. Zásada transparentnosti je jednou z hlavních zásad ZZVZ vyjádřená v § 6 odst. 1 ZZVZ.
nejnižší nabídková cena
jedno z možných kritérií hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel nesmí stanovit ekonomickou výhodnost pouze na základě nejnižší nabídkové ceny a) v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství, nebo b) v případě veřejné zakázky na služby uvedené 1. v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému, nebo 2. v kategorii 1 nebo 5 podle přílohy č. 4 ZZVZ. § 114 ZZVZ
neoprávněné požadavky zadavatele
požadavky zadavatele, které nesouvisí s předmětem veřejné zakázky.
neplatnost smlouvy
Smlouva na plnění veřejné zakázky se stává neplatnou z důvodu porušení ZZVZ pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění podle § 264 odst. 1 ZZVZ. Neplatnost z jiných důvodů tím není dotčena. § 264 ZZVZ
neporovnatelnost/nehodnotitelnost nabídek
nepředvídané okolnosti
události vzniklé např. v důsledku živelní pohromy.
nepřijatelná nabídka
nesplnění zadávacích podmínek
nulová položka / cena
obchodní nebo průmyslová povaha
obchodní podmínky
jedny z možných podmínek vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, které může zadavatel stanovit jako podmínky účasti v zadávacím řízení (§ 37 ZZVZ).
obchodní tajemství
know-how dodavatele
obdobný charakter dodávek a služeb
tj. dodávky a služby mající charakter vykazující přibližně shodné, podobné znaky.
objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
možnost zadavatele požadovat po účastnících zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel může tuto žádost učinit opakově, a může rovněž může stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Obnovení způsobilosti
Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení dle § 76 ZZVZ.
obsah nabídek
odborná způsobilost člena hodnotící komise
U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000 zadavatel zajistí, aby hodnocení nabídek provedla komise, která má minimálně 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
odkazy na specifická označení
ZZVZ upravuje pravidla použití odkazů na specifická označení v § 89 odst. 5 v rámci části věnující se technickým podmínkám.
odůvodnění rozhodnutí o námitkách
odůvodnění veřejné zakázky
omezení počtu zájemců
opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí
opční právo
součást předpokládané hodnoty koncese. Právo zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací včetně prodloužení doby trvání koncese.
osoba se zvláštní způsobilostí
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
otevírání nabídek
otevírání obálek
úkon prováděný zadavatelem (dle § 42 ZZVZ může zadavatel k provádění úkonů dle tohoto zákona pověřit komisi), při kterém jsou otevřeny obálky s došlými nabídkami a který je zahájen bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek . Otevírání obálek se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Pokud má být v zadávacím řízení provedena elektronická aukce, koná se otevírání obálek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 107 odst. 2 ZZVZ (tedy v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky). § 110 ZZVZ
otevřené řízení
druh zadávacího řízení, ve kterém oznámením o zahájení zadávacího řízení odeslaném k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ, vyzývá zadavatel neomezený počet dodavateů k podání nabídky. § 56 ZZVZ
ovlivnění výběru dodavatele
jeden ze znaků správního deliktu zadavatele podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ
oznámení o uzavření smlouvy
oznámení o výběru
úkon zadavatele, kterým oznámí výsledek veřejné zakázky všem účastníkům zadávacího řízení. Viz. § 50 ZZVZ.
oznámení o vyloučení
oznámení o zadání zakázky
formulář, jehož odesláním k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ se ve lhůtě dle § 126 ZZVZ oznamuje podepsání smlouvy, rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému. Dle ZZVZ se jedná o tzv. oznámení o výsledku zadávacího řízení. § 126 ZZVZ
oznámení o zakázce
formulář, jehož odesláním k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ se zahajuje otevřené řízení a v jeho rámci též zavedení dynamického nákupního systému, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení. Dle ZZVZ se jedná o tzv. oznámení o zahájení zadávacího řízení.
písemná smlouva
jedna z forem smluv.
písemná zpráva o hodnocení nabídek
náležitosti jsou stanoveny v § 119 ZZVZ. Zadavatel umožní všem účastníků zadávacího řízení na jejich žádost do zprávy nahlédnout, pořídit si z ní výpisy, kopie nebo opisy.
písemná zpráva zadavatele
dokument, který musí být vyhotoven ke každé veřejné zakázce a uveřejněn na profilu zadavatele ve lhůtě dle § 217 odst. 5 ZZVZ. Náležitosti jsou stanoveny v § 217 ZZVZ.
písemné vysvětlení nabídky
poddodavatel
osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V ZZVZ nově uveden pojen Poddodavatel (z důvodu souladu terminologie se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který ve svém § 2630 používá právě výraz poddodavatel)
podjatost / nepodjatost
podlimitní veřejná zakázka
veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 ZZVZ pro nadlimitní veřejnou zakázku a přesahuje hodnoty stavenové v § 27 ZZVZ pro zakázku malého rozsahu, tj. 2 mil. Kč v případně veřejné zakázky na dodávky nebo služby a 6 mil. Kč v případě veřejné zakázky na stavební práce. Viz § 26 ZZVZ.
podmínky účasti v zadávacím řízení
podnět
podnět k zahájení správního řízení z moci úřední podává osoba, která nebyla účastníkem zadávacího řízení. V případě, že tento podnět podá stěžovatel, jenž v téže věci nevyužil možnosti podat námitky, podnět se nevyřizuje.
pojišťovací služby
služby zajišťované pojišťovnami, např. se jedná o životní pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění majetku, odpovědnosti či průmyslových rizik.
položkový rozpočet
popis opatření dodavatele k zajištění kvality
porota
fyzické osoby provádějící hodnocení návrhů v soutěži o návrh, které nejsou ve střetu zájmu, a většina z nich je na zadavateli nezávislá (tj. nejsou se zadavatelem v dlouhodobém obchodním, pracovněprávním nebo jiném obdobné vztahu). § 148 ZZVZ
poskytnutí součinnosti
podmínky poskytnutí součinnosti pro uzavření smlouvy si může zadavatel stanovit v zadávací dokumentaci. § 104 ZZVZ
poskytování zadávací dokumentace
proces, při kterém mohou dodavatelé získat zadávací dokumentaci od zadavatele. Zadávací dokumentace musí být uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek. § 53 ZZVZ
posouzení nabídek
proces, při kterém je ověřováno, zda nabídka splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené ZZVZ a zadavatelem v zadávacích podmínkách (podmínky účasti viz § 37 ZZVZ). Zadavatel je povinen posoudit splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vždy alespoň u vybraného dodavatele. Posouzení podmínek účasti je možno provést až po hodnocení nabídek.
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
postupy při zadávání veřejných zakázek
jedna z částí předmětu úpravy ZZVZ
potřeby veřejného zájmu
z hlediska ZVZ jsou veřejné potřeby, které nemají průmyslovou či obchodní povahu, potřebami, které • z důvodů spojených s obecným zájmem se rozhodne stát uspokojovat sám nebo si nad jejich uspokojováním hodlá ponechat rozhodující vliv; za takové potřeby lze považovat například potřeby uspokojované v oblasti nakládání s odpady, v oblasti ochrany živnostního prostředí, vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby – typicky se bude jednat o činnosti, které jsou svěřeny územním samosprávným celkům zvláštními zákony do jejich samostatné působnosti; • jsou uspokojovány jinak než obecnou dostupností zboží a služeb na trhu. Za veřejnoprávní subjekt tak nebude zpravidla považována právnická osoba, která je zaměřena především na vytváření zisku, nese rizika spojená s výkonem své činnosti a působí v hospodářské soutěži za standardních (normálních) tržních podmínek; pokud nebude kterákoliv z uvedených podmínek naplněna, bude právnická osoba zpravidla uspokojovat svou činností veřejné potřeby, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a první podmínka tak bude naplněna.
poučení
praní prádla
jedná se o služby jako např. praní a chemické čištění prádla, a další služby (svoz, třídění, sušení, vysprávky, žehlení, mandlování, balení, rozvoz prádla).
pravidelné předběžné oznámení
způsob, kterým je zadavatel oprávněn uveřejnit způsobem dle § 212 ZZVZ svůj úmysl zahájit zadávací řízení. Dle ZZVZ se jedná o § 34 Předběžné oznámení.
právní nástupnictví
právní služby
služby poskytované právníky či advokáty.
právo na informace
předběžná nabídka
předběžné opatření
Předběžné opatření může vydat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před vydáním rozhodnutí ve správním řízení, a to v řídkých a řádně odůvodněných případech, ve kterých bude zřejmé, že ve lhůtě podle § 246 odst. 1 písm. d) ZZVZ nelze z objektivných důvodů (např. nutnost znaleckého posudku) rozhodnout. S ohledem na ust. § 263 odst. 8 ZZVZ se s nařizováním předběžného opatřební nepočítá.
předběžné oznámení
způsob, kterým je zadavatel oprávněn uveřejnit způsobem dle § 212 ZZVZ svůj úmysl zahájit zadávací řízení. Uveřejnění předběžného oznámení je zcela dobrovolné a v některých případech opravňuje zadavatele ke zkrácení lhůty pro podání nabídek (blíže viz. § 54 odst. 4, § 57 odst. 2 a § 59 odst. 4 ZZVZ). § 34 ZZV
předběžné tržní konzultace
institut, jehož podstatou je legalizace možnosti zadavatele obrátit se na odborníky na daný předmět plnění veřejné zakázky s cílem vytvořit co nejkvalitnější zadávací podmínky a/nebo informovat dodavatele o záměrech zadavatele a jeho požadavcích. Předběžná tržní konzultace představuje oproti průzkumu trhu hlubší posouzení trhu, do kterého jsou již vždy aktivně zapojeny i třetí osoby a které se vztahuje ke konkrétní připravované veřejné zakázce
předmět veřejné zakázky
specifikace požadavku zadavatele, který chce plnit dodavatelem. Veřejné zakázky se dle předmětu dělí na veřejné zakázky na služby (§ 14 odst. 2), dodávky (§ 14 odst. 1) či stavební práce (§ 14 odst. 3) a koncese na služby (§ 174 odst. 3) nebo koncese na stavební práce (§ 174 odst. 2).
předpokládaná hodnota veřejné zakázky
zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Viz. § 16 ZZVZ.
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky
zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky na dodávky vyjádřená v penězích, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Viz. § 20 ZZVZ
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby
zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky na služby vyjádřená v penězích, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Viz. § 21 ZZVZ
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce
zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky na stavební práce vyjádřená v penězích, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Viz. § 22 ZZVZ
přehled nástrojů nebo pomůcek
překladatelské služby
přepočítání nabídek
přestupek/správní delikt zadavatele
přidružená osoba
osoba, která má povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky (dle § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnicví, ve znění pozdějších předpisů) zadavatelem nebo jiná osoba, která přímo nebo nepřímo a) může podléhat dominančnímu vlivu zadavatele, b) může vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem, nebo podléhá dominantnímu vlivu stejné osoby jako zadavatel.
přiměřenost
zásada přiměřenosti je jednou z hlavních zásad ZZVZ vyjádřená v § 6 odst. 1. Vztahuje se zejména na nastavení zadávacích podmínek tak, aby byly přiměřené charakteru a předmětu veřejné zakázky a na postup při zadávání zakázek malého rozsahu, kde by přílišné formalizování celého procesu nebylo přiměřené nízké předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
příprava zadávací dokumentace
proces směřující k vytvoření zadávací dokumentace či dalších dokumentů s ní souvisejících.
přizvaný odborník
prodloužení lhůty pro podání nabídek
profesní kvalifikační předpoklady
dle ZZVZ Profesní způsobilost (§ 77). Požadavky na doložení profesní a odborné způsobilosti dodavatele pro plnění veřejné zakázky.
profesní způsobilost
profil zadavatele
elektronický nástroj umožňující neomezený a dálkový přístup, na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Náležitosti profilu zadavatele (tj. přístup k uveřejněným informacím, strukturu údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele a postup při změně profilu) stanovuje vyhláška č. 168/2016 Sb. § 214 ZZVZ
prohlídka místa plnění
prohlídka místa plnění slouží k vytvoření si přesnější představy o předmětu veřejné zakázky, resp. o možnosti jejího plnění. Využívána je především u stavebních prací či služeb. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění vždy, je-li to pro plnění veřejné zakázky nebo zpracování nabídky nezbytné (či vhodné). § 97 ZZVZ
projektové činnosti
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat v souladu s § 83 ZZVZ určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
prokazování kvalifikace v holdingu
protokol o otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě
dokument, který sepisuje zadavatel či jím jmenovaná komise o průběhu otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě či nabídek v elektronické podobě. Písemný protokol musí obsahovat minimálně seznam nabídek, které byly otevřeny spolu s identifikačními údaji účastníků zadávacího řízení a údaji z nabídek odpovídajících číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. § 110 a § 109
protokol o posouzení kvalifikace
průměrný roční počet zaměstnanců
průzkum trhu
jeden ze způsobů stanovení předpokládané hodnoty zakázky. § 16 ZZVZ
rámcová dohoda
rámcovou dohodou mezi sebou jeden nebo více zadavatelů a jeden nebo více dodavatelů ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné zakázky, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody. Viz. § 131 ZZVZ
reference
rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek
relevantní činnost
činnosti specifikované v § 153 ZZVZ.
řízení o inovačním partnerství
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
rovné zacházení
povinnost zadavatele přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky. Zásada rovného zacházení je jednou z hlavních zásad ZZVZ vyjádřená v § 6 odst. 2.
rozdělení veřejné zakázky
§ 35 a § 101 ZZVZ. Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na více částí, pokud tím neobejde povinnosti stanovené ZZVZ, a to tehdy pokud je předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena se zahrnutím předpokládaných hodnot všech jejích částí a pokud jsou části veřejné zakázky zadávány postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě.
rozhodnutí o vyloučení
sdružení dodavatelů
sdružení zadavatelů
viz. společné zadávání (§ 7 ZZVZ). Několik zadavatelů zadávajících veřejnou zakázku společně, a to na základě uzavřené písemné smlouvy, která upraví jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám. Za dodržení tohoto zákona odpovídají zúčastnění zadavatelé společně s výjimkou úkonů, které provádí zúčastněný zadavatel pouze svým jménem a na svůj účet (např. pdopis smlouvy s dodavatelem).
sektorová veřejná zakázka
zakázka, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti či jiná osoba při výkonu relevantní činnosti za podmínek stanovených v § 151 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ.
sektorový zadavatel
ZZVZ pojem sektorový zadavatel nezná. Viz § 151 ZZVZ sektorová veřejná zakázka.
seznam hodnotitelů veřejných zakázek
seznam kvalifikovaných dodavatelů
část informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží dodavatelům k prokázání základní způsobilosti dle § 74 a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ. Seznam je přístupný neomezeným a dálkovým přístupem.
seznam stavebních prací
seznam techniků nebo technických útvarů
seznam významných dodávek
seznam významných služeb
služby realitních kanceláří
smíšená zakázka
Smíšenou zakázkou se rozumí zakázka, která je z části veřejnou zakázkou, kterou je zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení, a z části zakázkou, na niž se tato povinnost nevztahuje. § 32
snížení počtu účastníků
Zadavatel může snížit počet účastníků zadávacího řízení, pokud tak stanoví v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 a současně uvede minimální počet účastníků zadávacího řízení, které vyzve k doručení nabídek, a kritéria pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení. § 111
souběh činností
souběhem činností se rozumí, zahrnuje-li předmět veřejné zakázky části, které mají být zadávány podle různých částí tohoto zákona. § 210 ZZVZ
soukromé právo
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
soutěž o návrh
postup zadavatele směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních služeb. § 143
Soutěžní dialog
dle ZZVZ Řízení se soutěžním dialogem (§ 68). Použije se pro zadávání veřejných zakázek se složitým předmětem plnění, kdy zadavatelé nejsou schopni před zahájením zadávacího řízení dostatečně přesně specifikovat předmět veřejné zakázky, případně není možné potřeby zadavatele uspokojit z plnění, jež jsou dostupná na trhu, aniž by bylo nutné tato plnění specificky upravovat pro potřeby konkrétní veřejné zakázky. Použije se při splnění stejných podmínek jako v případě jednacího řízení s uveřejněním.
společensky odpovědné zadávání
společná nabídka
nabídka, kterou předkládá několik dodavatelů společně. V ZZVZ také jako Společná účast dodavatelů. Zadavatel může požadovat, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel může vyžadovat, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. § 103 odst. 1 písm. f)
společné zadávání
několik zadavatelů zadávajících veřejnou zakázku společně, a to na základě uzavřené písemné smlouvy, která upraví jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám. Za dodržení tohoto zákona odpovídají zúčastnění zadavatelé společně s výjimkou úkonů, které provádí zúčastněný zadavatel pouze svým jménem a na svůj účet (např. pdopis smlouvy s dodavatelem).
spotřební zdravotnický materiál / léky
správní řízení
z hlediska ZZVZ se jedná o postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako správního orgánu, jehož cílem je vydání rozhodnutí v otázce přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného na písemný návrh stěžovatele nebo z moci úřední.
stavební práce
stěžovatel
stravování
střet zájmů
Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které a) se podílejí na průběhu zadávacího řízení, nebo b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. Zájmem osob dle písm. a) a b) se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. Prohlášení o tom, že nejsou ve středu zájmů učiní členové komise, přizvaní odborníci a osoby zastupující zadavatele. § 44 ZZVZ
subdodavatel
osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V ZZVZ nově uveden pojen Poddodavatel (z důvodu souladu terminologie se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který ve svém § 2630 používá právě výraz poddodavatel)
svoz odpadu
systém certifikovaných dodavatelů
v systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění kvalifikace nebo její části. Systém certifikovaných dodavatelů schvaluje ministerstvo na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných dodavatelů hodlá spravovat. § 233 a násl. ZZVZ
technické kvalifikační předpoklady
v ZZVZ jako Technická kvalifikace. Prostřednictvím technické kvalifikace zadavatel zajišťuje technickou způsobilost dodavatele k plnění veřejné zakázky, tedy zda je schopen zajistit odpovídající lidské zdroje, které mají požadované odborné schopnosti a zkušenosti, nebo odpovídající materiální zdroje, prostřednictvím kterých bude možné veřejnou zakázku realizovat po technické stránce.
technické podmínky
požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím a) parametru vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, b) odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo c) odkazu na štítky (§ 89 ZZVZ). Technické podmínky může zadavatel stanovit i prostřednictvým odkazu na normy nebo technické dokumenty (§ 90 ZZVZ).
telekomunikace
neboli sdělovací technika se zabývá se předáváním informací na dálku. Je druhem dopravy a technologií sloužící k dorozumívání (telegrafie, telefonie, radiofonie, rozhlas, televize, počítačové sítě, internet, …).
tiskové služby
účastníci řízení
účastníci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
účastník
dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení.
účelnost
takové požití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.
účetní období
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (kalendářní rok či hospodářský rok).
uchazeč
uchovávání dokumentace
údaje o majetkové struktuře
údaje o skutečném majiteli
údržba pozemních komunikací
újma
ukládání pokut
úklidové práce, údržba zeleně
ukončení zadávacího řízení
úplatnost veřejné zakázky
základní znak veřejné zakázky. Zadavatel platí za poskytnuté dodávky či služby nebo provedené stavební práce, a to zpravidla přímo prostřednictvím finančních prostředků. Za úplatné se považují i smluvní vztahy, u nich dochází k zápočtu plnění obou smluvních stran.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ústřední orgán státní správy, který vykonává dohled nad hospodářskou soutěží a dodržováním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Úřad pro publikace Evropské unie
úřad, jehož cílem je zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropské unie. Umožňuje mimojiné bezplatný přístup k informacím o veřejných zakázkách EU (TED).
úředně ověřený podpis
pravost podpisu na listině ověřovaná úředním orgánem či podpis vytvořený státem uznávaným elektronickým podpisem u úkonů učiněných elektronicky.
Úřední věstník Evropské unie
označení úředního oznamovatele (věstníku, sbírky) Evropské unie vydávaného Úřadem pro publikace Evropské unie. Zveřejňují se v něm předpisy (nařízení) EU a směrnice EU
uveřejňování
je možné např. vyhlášením ve Věstníku veřejných zakázek; uveřejněním smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
uzavření smlouvy
cíl zadávacího řízení. Okamžikem uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem je veřejná zakázka zadána.
územně samosprávný celek
územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu. Základní územní samosprávné celky, jimiž jsou obce, a vyšší územní samosprávné celky - kraje.
Užší řízení
druh zadávacího řízení, ve kterém oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení, a to prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení odeslaného k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ. § 58 ZZVZ
varianty nabídek
připoušti-li to povaha předmětu veřejné zakázky, může zadavatel připustit nebo požadovat předložení variant nabídky, předběžné nabídky nebo řešení; v opačném případě nejsou varianty možné. Připustí-li zadavatel varianty, je povinen stanovit taková kritéria hodnocení, jejichž prostřednictvím je možné hodnotit jak nabídky s variantami, tak nabídky, které varianty neobsahují. § 104 ZZVZ
věcná a časová souvislost
veřejná zakázka
Veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1, veřejná zakázka na služby dle § 14 odst. 2, veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3, koncese na služby dle § 174 odst. 3 nebo koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2
veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázky, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky a) na dodávky nebo služby částce 2 000 000 Kč, nebo b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.
veřejná zakázka na dodávky
veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht. § 14 odst. 1 ZZVZ
veřejná zakázka na služby
veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytování jiných činností, než uvedených v § 14 odst. 3 ZZVZ. § 14 odst. 2 ZZVZ
veřejná zakázka na stavební práce
veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou činnosti uvedené v § 14 odst. 3 ZZVZ
veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti
veřejná zakázka, kterou zadává zadavatel a jejímž předmětem jsou a) dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí, b) dodávky citlivého materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí, c) stavební práce, dodávky či služby přímo související s dodávkami uvedenými v písmenu a) nebo b) pro veškeré fáze jejich životního cyklu, d) stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo e) citlivé stavební práce či citlivé služby. § 187 ZZVZ
veřejná zakázka versus koncese
Veřejnou zakázkou se rozumí realizace smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem, kdy zadavatel si objedná poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací u dodavatele a následně dodané dodávky, služby nebo stavební práce v plné hodnotě zaplatí. Oproti tomu se koncesionář koncesní smlouvou zavazuje poskytnout služby nebo realizovat dílo pro zadavatele a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři, namísto úhrady v penězích jako u veřejné zakázky, brát užitky z poskytovaných služeb nebo využívat dílo, případně může zadavatel poskytnout koncesionáři i část plnění v penězích. Významným rozlišujícím prvkem mezi koncesní smlouvou a veřejnou zakázkou je také to, že v koncesní smlouvě jsou smluvně rozdělena rizika a určitou část rizik nese koncesionář.
veřejné právo
veřejné zdroje
1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti, 2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu19), 3. granty Evropské unie, nebo 4. dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí.
veřejný zadavatel
a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu považují za samostatné zadavatele, b) Česká národní banka, c) státní příspěvková organizace, d) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, d) jiná právnická osoba, pokud 1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu. § 4 ZZVZ
vertikální spolupráce
tzv. in-house. Veřejný zadavatel kontroluje sám tzv. interní osobu, popřípadě více veřejných zadavatelů společně kontroluje takový interní subjekt. Za zadání veřejné zakázky není považováno uzavření smlouvy mezi veřejným zadavatelem a právnickou osobou za podmínek stanovených v § 11 ZZVZ.
Věstník veřejných zakázek
část Informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží k uveřejňování informací o zadávacích řízeních a veřejných zakázkách na celostátní úrovni. § 212 a § 225 ZZVZ
vícepráce, méněpráce
dodatečné stavební práce a služby, neboli vícepráce, jsou novým plněním, které lze realizovat pouze prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění za podmínem stanovených § 23 odst. 7 ZVZ; méněpracemi jsou myšleny části předmětu původní zakázky, která nebude realizována. Vícepráce není možné započítávat oproti méněpracím.
vodohospodářské stavby
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství upravené zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
vojenský materiál
zbraně, střelivo a další materiál, který je speciálně určen, zkonstruován nebo přizpůsoben pro vojenské účely; seznam vojenského materiálu je uveden v příloze č. 1 k ZZVZ.
výběr dodavatele
vybraný dodavatel
výhrada plnění
jedná se o omezení plnění poddodavatele dle § 105 odst. 2 ZZVZ
vyhrazené změny závazku
vyjádření zadavatele k návrhu
výjimky z působnosti zákona/směrnice
výjimky definované v § 29 ZZVZ, při kterých není dodavatel povinen zadávat veřejné zakázky dle ZZVZ
výkaz výměr
vyloučení
úkon zadavatele jímž dojde k vyloučení účastníka zadávacího řízení. § 48 ZZVZ
vyřazení
o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů rozhodne Ministerstvo pro místní rozvoj v případech uvedených v § 232 ZZVZ.
vyřízení námitek
vysvětlení zadávací dokumentace
dle § 98 ZZVZ může zadavatel vysvětlit pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele; o vysvětlení zadávací dokumenatce může požádat i dodavatel
výzkumná činnost
významná veřejná zakázka
výzva k předložení dokladů o skutečných majitelích
výzva k podání nabídky / k jednání / k účasti
dokument vyzývající zájemce k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, v řízení na základě rámcové dohody, v dynamickém nákupním systému, v užším řízení a k účasti v řízení o soutěžním dialogu.
vzdělávání a obdobné služby
vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání
z moci úřední
zadání
zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z niž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele pri zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 1, § 155, 156, 189 a 190. § 2 ZZVZ
zadávací dokumentace
veškeré písemné dokumenty, obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ.
Zadávací lhůta
časové období, po které účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. § 40 ZZVZ
zadávací podmínky
veškeré zadavatelem stanovení 1. podmínky průběhu zadávacího řízení, 2. podmínky účasti v zadávacím řízení, 3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, 4. pravidla pro hodnocení nabídek, 5. další podmíny pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104. § 28 ZZVZ
zadávání
závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové dohody.
zadávání mimo zadávací řízení na základě výjimek
zadavatel
osoba specifikovaná v § 4 ZZVZ
žádost o účast
údaje nebo doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace. § 28 ZZVZ.
zahájení zadávacího řízení
zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním a) oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nebo b) výzvy o zahájení zadávacího řízení.
zahraniční dodavatel
zahraniční seznam dodavatelů
zájemce
zákaz uzavření smlouvy
zakázaná dohoda
základní kvalifikační předpoklady
dle § 74 ZZVZ nově Základní způsobilost. Požadavky na účastníky zadávacího řízení (beztrestnost, žádné daňové nedoplatky, žádné nedoplatky na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, žádné nedoplatky na pojistném nebo na penále na sociální zabezpeční a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci)
základní způsobilost
zaknihované akcie
záporná nabídková cena
zásada proporcionality
způsob řešení situace, kdy dojde ke konfliktu mezi dvěma nebo několika objektivním právem chráněnými subjektivními právy. Taková situace se posoudí tak, že přednost dostane to právo, které chrání nejdůležitější hodnotu, avšak s minimálním nutným omezením ostatních konkurujících práv tak, aby byla zachována proporcionalita – úměrnost – mezi jednotlivými právy, která jsou v konfliktu.
zásady 3E
základní princip veřejné zakázky = uspokojení potřeby zadavatele (účelnost) za co nejnižší cenu (hospodárnost), respektive za nejnižší cenu připadající na jednotku užitečnosti (efektivnost).
zásady postupu
zásady, které zadavatel povinen při zadávání veřejných zakázek dodržovat, tedy zásady transparentnosti, rovného zacházení, přiměřenosti a zákazu diskriminace. Zadavatel současně nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, nebo b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřené zakázce. § 6 ZZVZ
zastavení řízení
zastoupení zadavatele v řízení
možnost zadavatele se při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízení nechta smluvně zastoupit jinou osobou. § 43 ZZVZ
závazky po splatnosti
závazky zadavatele či dodavatele, které jejichž datum úhrady již uplynulo.
zdravotní a sociální služby
životní cyklus
všehny po sobě jdoucí nebo provázané fáze, zahrnující výzkum a vývoj, pokud mají být provedeny, výrobu, obchod a jeho podmínky, přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu existence předmětu dodávky nebo stavby nebo poskytování služby, od získání surovin nebo vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení služby nebo používání. § 28 ZZVZ
zjednodušené podlimitní řízení
druh zadávacího řízení, ve kterém vyzývá zadavatel písemnou výzvy neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Výzva k podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele dle § 214 ZZVZ. Zadavatel může výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům, v takovém případě musí být výzva odeslána alespoň 5 dodavatelům. § 53 ZZVZ
zjednodušený režim
Ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky, včetně koncesí podle § 174, na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. § 129
zjevná bezpředmětnost návrhu
zjevně nepřiměřená hodnota hodnotícího kritéria
hodnota nabízená uchazečem v rámci některého z hodnotících kritérií, která je hodnotící komisí považována za zjevně nepřiměřenou reálným možnostem.
zjevný exces
ÚOHS se nezabývá soukromoprávními otázkami nastavení smluvního s´vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem, ledaže jde o zjevný exces (např. jednoznačný rozpor s kogentním ustanovením zákona)
zkrácení lhůty
možnost zadavatele zkrátit lhůtu pro podání nabídek, či žádostí o účast za podmínek definovaných ZZVZ (§ 54, § 57, § 59, § 62, § 201)
změna lhůt v zadávacím řízení
změna nabídky
změna předmětu veřejné zakázky
resp. Změna zadávací dokumentace (§ 99 ZZVZ). Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
změna smluvních podmínek
změna zadávacích podmínek
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
změny kvalifikace
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
v ZZVZ Písemná zpráva o hodnocení nabídek. Náležitosti jsou stanoveny v § 119 ZZVZ. Zadavatel umožní všem účastníků zadávacího řízení na jejich žádost do zprávy nahlédnout, pořídit si z ní výpisy, kopie nebo opisy.
způsob podání nabídky
zrušení zadávacího řízení
úkon zadavatele, při kterém dojde ke zrušení zadávacího řízení z některého z důvodu uvedeného v § 84 ZVZ.
zvláštní či výhradní právo
práva udělená příslušným orgánem veřejné moci na základě právního předpisu, jejichž obsahem je vyhrazení výkonu relevatních činností vymezených v § 153 jedené nebo více osobám a které podstatně ovlivňují možnost jiných osob vykonávat tuto činnost. § 152 ZZVZ
zvláštní technické podmínky