Vyhledávání

Knihovna Veřejných Zakázek

Celkem 124 článků

Limity využití poddodavatelů při plnění veřejných zakázek

(25. 11. 2022)

Zadavatel má zájem, aby plnění veřejné zakázky proběhlo řádně a včas a za tím účelem bude prostřednictvím zadávacího řízení hledat vhodného partnera, který bude disponovat dostatečnými znalostmi a zkušenostmi pro plnění předmětu veřejné zakázky. Ačkoliv jsou poddodavatelé stranou hlavního vztahu mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení, posléze vybraným dodavatelem plnícím předmět veřejné zakázky (dále jen „účastník“ nebo „vybraný dodavatel“), zadavatel je oprávněn vyžadovat po účastníkovi informace o jeho poddodavatelích, které hodlá využít při realizaci veřejné zakázky, a dokonce požadovat, aby disponovali potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Obava zadavatele, že plnění řádně poskytnuto nebude, jej může vést ke stanovení přísných požadavků na prokázání splnění kvalifikace nejen u samotného účastníka, ale i k omezení využití poddodavatelů při plnění veřejné zakázky. Omezení plnění veřejných zakázek poddodavateli má však svá pravidla.

Mgr. Eva Burdová, právník, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Rozhodovací praxe k povinnosti zadavatele zpětně ověřovat reference v případě jejich napadení námitkami

(21. 11. 2022)

Obecně lze říci, že zadavatelé nemají povinnost ověřovat reference předložené účastníky zadávacích řízení v nabídkách/žádostech o účast apod. Ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) stanovuje, že v průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Odstavec 5 stejného paragrafu pak dodává, že posouzení splnění podmínek účasti zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení, kdy je současně zadavatelům dána možnost ověřovat si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů anebo si je opatřovat také sami.

Mgr. Dominik Dudycha, právník, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Změna rozhodných okolností před uzavřením smlouvy – kam s ní?

(02. 11. 2022)

Říci, že žijeme v poměrně turbulentní době, by bylo podceněním posledních cca 2 let. Překotný vývoj událostí (pandemický či geopolitický) má zásadní vliv i na zadávání veřejných zakázek. Změna rozhodných okolností může zasáhnout zadávací a navazující procesy v zásadě ve třech rovinách (rozdělených dle fází života veřejné zakázky). Ke změně rozhodných okolností může dojít před zahájením zadávacího řízení (či před uplynutím lhůty pro podání nabídek/žádostí o účast), když má zadavatel možnost přizpůsobit zadávací podmínky změně rozhodných okolností či případně zrušit zadávací řízení (nebo jej vůbec nezahájit). Nejde o záviděníhodnou situaci (lépe, pokud by k překotným změnám rozhodných okolností nedocházelo), avšak jde o situaci s poměrně jednoduchým procesním řešením.

Mgr. Jan Surý, právník, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Co přinese novela zákona o zadávání veřejných zakázek

(13. 10. 2022)

Dne 17. 6. 2022 byl poslancům rozeslán návrh novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) . Jedná se o vládní návrh zákona z pera Ministerstva pro místní rozvoj, který navazuje na snahu předchozí vlády ČR novelizovat ZZVZ.  Hlavním cílem novely ZZVZ je dle důvodové zprávy odstranění nedostatků transpozice některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích . Dále novelou ZZVZ dojde ke zpřesnění některých institutů jakož i k vyjasnění některých pravidel zadávání veřejných zakázek, snížení administrativní zátěže na straně zadavatelů i dodavatelů a odstranění nepřiměřené přísnosti některých pravidel a legislativně technických nedostatků.  Jaké jsou nejpodstatnější změny dle navrhované novely ZZVZ, které by zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek neměly uniknout?

Mgr. Michaela Machálková, advokátka, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Pobočka závodu a veřejné zakázky – co, proč a jak?

(27. 09. 2022)

V českém právním prostředí je zadávání veřejných zakázek regulováno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dála jako „ZZVZ“). Uvedený právní předpis definuje mj. pojem „dodavatele“, který se může stát účastníkem zadávacího řízení, vybraným dodavatelem ve smyslu § 28 odst. 1 písm. h) ZZVZ a v závěru zadávacího řízení s ním může být uzavřena smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

Mgr. Jan Surý, právník, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »