Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST SEDMÁ - Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 - § 173)

Filtrovat obsah:

§ 153 Relevantní činnost

(1) Relevantní činností se pro účely tohoto zákona rozumí

a) v odvětví plynárenství

1. poskytování nebo provozování přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu podle jiného právního předpisu35) v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí plynu, nebo

2. dodávka plynu do přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu,

b) v odvětví teplárenství

1. poskytování nebo provozování soustavy zásobování tepelnou energií podle jiného právního předpisu35) v souvislosti s výrobou a rozvodem tepelné energie, nebo

2. dodávka tepelné energie v soustavě zásobování tepelnou energií,

c) v odvětví elektroenergetiky

1. poskytování nebo provozování přenosové nebo distribuční soustavy podle jiného právního předpisu35) v souvislosti s výrobou, přenosem nebo distribucí elektřiny, nebo

2. dodávka elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy,

d) v odvětví vodárenství

1. poskytování nebo provozování vodovodu podle jiného právního předpisu36), nebo

2. dodávka pitné vody do vodovodu,

e) činnost zadavatele vykonávajícího relevantní činnost podle odstavce 1 písm. d), pokud tato činnost souvisí s

1. projekty děl vodního hospodářství, zavlažováním nebo odvodňováním půdy za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více než 20 % celkového množství vody, která má být takovými projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními získána, nebo

2. odvodem odpadních vod kanalizací nebo čištěním a úpravou odpadních vod,

f) činnost související s poskytováním či provozováním sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové, veřejné autobusové nebo lanové dopravy (dále jen „dopravní síť“); dopravní síť se považuje za existující, pokud je činnost podle tohoto písmene poskytována za podmínek stanovených příslušnými správními orgány,

g) činnost související s využíváním území pro účely provozování letišť pro letecké dopravce nebo přístavů, přístavišť nebo překladišť pro námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách,

h) činnost související s poskytováním

1. poštovních služeb, které spočívají v podání, třídění, přepravě a dodávání poštovních zásilek bez ohledu na to, jde-li o základní služby37) nebo nikoliv; poštovní zásilkou se rozumí zásilka označená adresou bez ohledu na její hmotnost nebo hodnotu, nebo

2. jiných než poštovních služeb, pokud jsou tyto služby poskytovány osobou, která poskytuje některou z poštovních služeb; pro účely tohoto ustanovení se jinými než poštovními službami rozumí služby bezprostředně související s poštovními službami včetně služeb předcházejících podání, jakož i služby následující po odeslání poštovní zásilky, zejména pak služby správy poštovní podatelny odesílatele nebo adresáta nebo služby týkající se zásilek neuvedených v bodu 1, zejména pak neadresné reklamní zásilky, nebo

i) činnost související s využíváním území pro účely

1. těžby ropy nebo zemního plynu, nebo

2. průzkumu nebo těžby uhlí nebo jiných tuhých paliv.

(2) Dodávkou se pro účely odstavce 1 rozumí výroba, jiná forma produkce nebo prodej.

(3) Nejde-li o veřejného zadavatele, za relevantní činnost se pro účely tohoto zákona nepovažuje

a) činnost podle odstavce 1 písm. a) nebo b), pokud

1. se uskutečňuje z důvodu ekonomického využití tepelné energie nebo plynu vyrobených v důsledku jiné činnosti, než je činnost podle odstavce 1, a

2. příjem z této činnosti nedosahuje více než 20 % průměrného obratu zadavatele za předcházející 3 roky včetně aktuálního roku,

b) činnost podle odstavce 1 písm. c) nebo d), pokud zadavatel

1. vyrábí elektřinu nebo pitnou vodu pro účely jiné činnosti, než je činnost podle odstavce 1, a

2. jeho vlastní spotřeba činí alespoň 70 % průměrné celkové výroby elektřiny nebo pitné vody za předcházející 3 roky včetně aktuálního roku.

                            

35) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.36) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
36) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 37) § 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.


Ke znění celého paragrafu