DALŠÍ ODKAZY

 

Zdroje Lexikonu VZ

Níže najdete přímé odkazy na sbírky rozhodnutí, ze kterých čerpáme při zpracování nového obsahu do aplikace Lexikon VZ.
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – Sbírky rozhodnutí
https://www.u­ohs.cz/cs/verej­ne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html
 
Ministerstvo spravedlnosti ČR – Sbírky rozhodnutí
https://rozhod­nuti.justice.cz/sou­dnirozhodnuti/
 
Nejvyšší správní soud – Sbírky rozhodnutí
https://vyhle­davac.nssoud.cz/
 
Soudní dvůr EU – Sbírky rozhodnutí
https://curia­.europa.eu/jcms/jcms/­P_106311/cs/
 

Metodiky/stanoviska MMR
https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/

Rozhodovací praxe členských zemí EU

Každá členská země EU vychází v oblasti právní úpravy zadávání veřejných zakázek z jednotné evropské směrnice, která je však doplněna o vlastní národní úpravy. Na odkazech níže se můžete seznámit s rozhodnutími v oblasti veřejných zakázek ve vybraných členských zemích EU. Je proto nutné přihlédnout k tomu, že rozhodnutí z přezkumu veřejných zakázek jsou zasazena do odlišného právního prostředí konkrétní země.
 
Belgie
https://www.abc-bma.be/fr/deci­sions
 
Bulharsko
https://reg.cpc­.bg/Default.as­px
https://www.cpc­.bg/en/homepa­ge
 
Dánsko
https://www.kfst­.dk/betalingsmar­kedet/afgoerel­ser/ 
 
Estonsko

Přezkum zakázak https://­riigihanked.ri­ik.ee/rhr-web/#/search-links/disputes
Rozhodnutí Soudního dvora https://www.ri­igiteataja.ee/koh­tulahendid/ko­ik_menetlused­.html
Rozhodnutí Nejvyššího soudu https://w­ww.riigikohus­.ee/et/lahendid?
https://www.kon­kurentsiamet.e­e/en

 
Finsko
https://www.kkv­.fi/en/
https://www.mar­kkinaoikeus.fi/fi/in­dex.html#
 
Francie
https://www.bun­deskartellamt­.de/SiteGlobal­s/Forms/Suche/En­tscheidungssuche_For­mular.html?nn=115­63702&cl2Cate­gories_Format=En­tscheidungen&cl2Ca­tegories_Arbe­itsbereich=Ver­gaberecht&docId=3590472 
 
Chorvatsko
https://www.dkom­.hr/ 
 
Irsko
https://www.ccpc­.ie/business/en­forcement/civil-competition-enforcement/clo­sed_investiga­tions/
 
Itálie
https://www.an­ticorruzione.it/con­sulta-i-documenti?q=&ar­gument=119069&ty­pe=119160&sor­t=ddm__Dataclu0_Strin­g_sortableDESC
 
Kypr
http://www.com­petition.gov.cy/com­petition/compe­tition.nsf/de­sicions_en/de­sicions_en?Open­Document
 
Litva
https://vpt.lrv­.lt/lt/teisine-informacija/teismu-praktika
 
Lotyšsko
https://likumi­.lv/ta/veids/kon­kurences-padome/lemumi
 
Lucembursko
https://concu­rrence.public­.lu/fr/decisi­ons.html
 
Maďarsko
https://www.gvh­.hu/en/resolu­tions/resoluti­ons-search
 
Malta
https://mccaa­.org.mt/cct
 
Německo
https://www.bun­deskartellamt­.de/SiteGlobal­s/Forms/Suche/En­tscheidungssuche_For­mular.html?nn=115­63702&cl2Cate­gories_Format=En­tscheidungen&cl2Ca­tegories_Arbe­itsbereich=Ver­gaberecht&docId=3590472 
 
Nizozemsko
https://www.ac­m.nl/nl/zoeken-publicaties?da­tasource=enti­ty%3Anode&date%5Bmin%5D=­01–01–1997&date%5Bmax%5D=­31–03–2013&publicati­on_type=2&tex­t=
 
Polsko
https://www.uz­p.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznic­two
 
Portugalsko
Vládní rozhodnutí https://www.ba­se.gov.pt
Soudní rozhodnutí http://www.dgsi­.pt/
https://extra­net.concorren­cia.pt/Pesqui­sAdC/
 
Rakousko
https://www.ris­.bka.gv.at/Ver­g/
 
Rumunsko
https://www.con­siliulconcuren­tei.ro/en/offi­cial-documents/com­petition/deci­sions/
 
Řecko
https://www.e­aadhsy.gr/
 
Slovensko
https://www.u­vo.gov.sk/doh­lad/kontrola/preh­lad-rozhodnuti-o-kontrolach
 
Slovinsko
https://www.dkom­.si/sl/revizij­ske-zadeve/zadeve-v-odlocanju/
 
Španělsko
https://www.cnmc­.es/acuerdos-y-decisiones 
 
Švédsko
https://www.kon­kurrensverket­.se/en/public-procurement/su­pervision-cases-and-decisions/