Obchodní podmínky - vzdělávací aktivity

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Poskytovatelem vzdělávacích aktivit se rozumí společnost Lexikon VZ s.r.o., IČO: 019 10 779, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 213377,
   e-mail: lexikon@le­xikonvz.cz (dá­le jen „Poskytovatel“).

  2. Objednatelem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která provede registraci na portálu a objedná si vzdělávací aktivity nabízené Poskytovatelem nebo zašle písemnou objednávku (dále jen „Objednatel“).

  3. Studentem se rozumí fyzická osoba, kterou Objednatel uvede při registraci na portále anebo v písemné objednávce jako osobu, která bude konečným příjemce vzdělávací aktivity. 

  4. Portálem se rozumí internetový server umístěný na adrese www.le­xikonvz.cz, na kterém je uveřejněna nabídka služeb Poskytovatele a který umožňuje poskytování služeb vzdálenou online formou s využitím sítě internet. 

  5. Vzdělávací aktivitou se rozumí služba poskytnutí akreditovaného či neakreditovaného vzdělávací kurzu, worskhopu, semináře nebo konference.

 2. REGISTRACE OBJEDNATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Objednatel je povinen objednat vzdělávací aktivity primárně prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na portálu (dále jen „registrace“). Objednatel může vzdělávací aktivity objednat také písemnou objednávkou prostřednictvím datové schránky Poskytovatele ID: j5qw5wf anebo zasláním elektronicky podepsané objednávky oprávněnou osobou Objednatele na e-mailovou adresu Poskytovatele lexikon@lexikon­vz.cz. Odeslání objednávky Objednatelem je návrhem na uzavření smlouvy s Poskytovatelem.

  2. Objednatel je povinen při registraci v objednávce na portále vyplnit všechny povinné údaje pravdivě a úplně.

  3. Objednatel je povinen v písemné objednávce mimo portál uvést alespoň: 

 • Identifikaci objednávajícího subjektu (Název objednávajícího subjektu, IČO, adresa sídla)

 • Identifikaci kontaktní osoby zajišťující objednávku (Jméno a příjmení, kontaktní e-mail a telefon)

 • Identifikaci objednávané služby (Název vzdělávací aktivity)

 • Identifikaci studenta (Titul před, jméno a příjmení, titul za, e-mail, Datum a místo narození * a Potvrzení, zda student patří do cílové skupiny vzdělávacího programu )

Platí pouze u akreditovaného vzdělávacího programu

  1. Objednatel je povinen uvést v písemné objednávce všechny údaje pravdivě. 

  2. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu jakoukoli následnou změnu uvedených/regis­trovaných údajů. Poskytovatel je oprávněn vyzvat Objednatele k prokázání správnosti uvedených/regis­trovaných údajů výzvou zaslanou na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou Objednatelem při objednání/regis­traci. Nebude-li této výzvě ve lhůtě stanovené Poskytovatelem ve výzvě vyhověno, je Poskytovatel objednávku/re­gistraci neakceptovat/za­blokovat.

  3. Objednávka učiněná na portále nebo odesláním písemné objednávky Objednatelem je pro Objednatele závazná. K uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem dochází potvrzením registrace/ob­jednávky Objednatele ze strany Poskytovatele (akceptací návrhu smlouvy), které Poskytovatel oznámí Objednateli na adresu elektronické pošty Objednatele uvedené Objednatelem při objednání/regis­traci. Poskytovatel je oprávněn objednávku/re­gistraci Objednatele nepotvrdit, a tedy smlouvu s Objednatelem neuzavřít. Práva a povinnosti smluvních stran stanoví tyto obchodní podmínky.

  4. Je-li Objednatel spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), pak bere na vědomí a souhlasí s tím, že s poskytováním služeb může být ze strany Poskytovatele započato před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku a spotřebitel je povinen uhradit Poskytovateli, v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku, poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku. V případě, kdy Objednatel není spotřebitelem, je použití tohoto ustanovení vyloučeno.

  5. Dokladem o uzavření a obsahu smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem je Objednatelem vyplněný registrační formulář nebo písemná objednávka odeslaná Objednatelem, potvrzení registrace/ob­jednávky zaslané Poskytovatelem, tyto obchodní podmínky v aktuálním znění a záznam o objednání služby Objednatelem v portálu, který je Poskytovatel povinen udržovat po dobu nejméně 1 kalendářního roku od objednání služby.

 1. SLUŽBY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATELEM A PŘÍSTUP K NIM

  1. Po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem a zaplacení ceny Objednatelem získá Objednatel právo přístupu k zakoupeným vzdělávacím aktivitám.

  2. Za účelem umožnění využívání služby on-line vzdělávací aktivity Objednatelem a jím uvedenými studenty, zřídí Poskytovatel současně s potvrzením registrace/ob­jednávky Objednatele uživatelský účet studenta přístupný pod uživatelským jménem a heslem studenta (dále jen „uživatelský účet“). K tomuto uživatelskému účtu bude mít přístup pouze fyzická osoba uvedená Objednatelem při registraci/ objednání služby. 

  3. Jeden uživatelský účet = jedna fyzická osoba = jeden student

  4. Uživatelský účet bude Objednateli zpřístupněn bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 pracovních dnů) po uhrazení ceny za poskytované služby (okamžikem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet Poskytovatele). Zpřístupnění účtu studenta Poskytovatel oznámí studentovi na adresu elektronické pošty studenta uvedenou Objednatelem při registraci/ob­jednání spolu se zasláním uživatelského jména a hesla studenta.

  5. Student je povinen udržovat přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám a neumožnit tak třetím osobám přístup k poskytovaným službám pod účtem studenta.

  6. V případě, že Objednatel umožní přístup k některému uživatelskému účtu jiným osobám, než které byly uvedeny při registraci/ob­jednání, je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet zrušit a požadovat na Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000, – Kč za každý jednotlivý případ takového pochybení, kdy Objednatel neoprávněně umožnil přístup k poskytovaným službám pod účtem Objednatele (studenta) jiným osobám než těm uvedeným při registraci/ob­jednání. 

 2. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cena služby je cenou za poskytnutí služeb vzdělávacích aktivit Poskytovatelem Objednateli.

  2. Cena služeb je splatná předem, tedy před započetím poskytování služeb ze strany Poskytovatele.

  3. K vyúčtování ceny služeb vystaví Poskytovatel daňový doklad – fakturu. Faktura je Poskytovatelem vystavována před započetím poskytování služby. Splatnost faktury činí 10 dní ode dne jejího vystavení. Fakturu doručí Poskytovatel Objednateli v elektronické podobě elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou objednatelem při objednání/regis­traci, přičemž Objednatel s tímto způsobem fakturace výslovně souhlasí.

  4. Objednatel uplatní své námitky proti správnosti faktury – daňového dokladu písemně nejpozději do tří dnů od doručení faktury. Pokud jsou námitky oprávněné, Poskytovatel Objednateli vystaví a zašle dobropis a následně správnou fakturu. Od doručení opravené faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti. K neoprávněným námitkám Objednatele se nepřihlíží.

  5. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny služby je Objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené ceny služeb za každý i započatý den prodlení.

  6. Veškeré platby Poskytovateli je Objednatel povinen hradit na účet Poskytovatele v souladu s údaji uvedenými na faktuře ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené.

  7. Objednatel bere na vědomí, že v případě reklamace služby nemá tato reklamace vliv na jeho povinnost hradit sjednanou cenu služby.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Poskytovatel není schopen garantovat nepřetržitou dostupnost, plnou funkčnost portálu ani rychlost připojení k portálu. Poskytovatel proto neodpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne v souvislosti s provozem, resp. nefunkčností či nedostupností portálu, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), a to jak na straně Objednatele, tak na straně Poskytovatele a popř. dalších zúčastněných osob.

  2. Poskytovatel je oprávněn za účelem údržby portálu provoz portálu po nezbytně nutnou dobu omezit, popř. na určitou dobu jej zcela vyřadit z provozu.

  3. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinnosti dle těchto obchodních podmínek. Rozsah náhrady škody vzniklé z jedné škodní události, za kterou Poskytovatel dle obchodních podmínek odpovídá, je omezen na náhradu skutečné škody v maximální výši ceny služeb dle čl. 4 odst. 1 uhrazené Objednatelem za poskytované služby. Smluvní strany uzavřením smlouvy potvrzují, že s přihlédnutím ke všem okolnostem nepředpokládají vznik škody vyšší. Rozsah náhrady škody vzniklé za celou dobu trvání smluvního vztahu ze všech škodných událostí, za které Poskytovatel dle smlouvy odpovídá, je omezen na náhradu skutečné škody v maximální výši ceny služeb hrazené Objednatelem za poskytované služby. Z rozsahu náhrady škody se dohodou stran vylučuje náhrada nepřímých škod (ztráta trhu, výnosů, ušlý zisk, poškození dobrého jména Objednatele apod.).

  4. Objednatel není oprávněn použít jakékoli technické či jiné prostředky, které by mohly mít vliv na funkčnost portálu či jeho dostupnost, neoprávněné užití textů a dat přístupných prostřednictvím portálu či nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu portálu. Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému portálu. Objednatel není oprávněn používat portál způsobem, kterým by jakkoli obtěžoval ostatní uživatele sítě elektronických komunikací. Objednatel není oprávněn jakkoli zasahovat do uživatelských práv a uživatelského účtu jiného objednatele.

  5. Objednatel se zavazuje, že informace získané na portálu v souvislosti s poskytnutím služby Poskytovatelem neposkytne jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele ani neumožní jejich užití či šíření jakoukoli třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Objednatel je oprávněn služby poskytované Objednatelem využívat výlučně pro potřeby vzdělávání osob uvedených při objednání/regis­traci služeb.

  6. Poskytovatel je oprávněn jakkoli zamezit šíření dat, které by Objednatel přes upozornění šířil v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo se zákonem.

  7. Objednatel není oprávněn jakékoliv pohledávky vůči Poskytovateli postoupit na třetí osobu ani je jednostranně započíst vůči svým pohledávkám za Poskytovatelem. K zápočtu může dojít pouze na základě dohody smluvních stran.

  8. Portál, jeho struktura, název, grafická podoba, databáze jsou autorskými díly, ke kterým vykonává příslušná majetková práva Poskytovatel. Jakékoliv užití autorských děl poskytovatele, jakož i dalších autorských děl přístupných prostřednictvím portálu a dalších dat, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem Poskytovatele. Obsah umístěný na portálu, popř. v databázích portálu, podléhá rovněž autorskoprávní ochraně.

  9. Objednatel je povinen při užívání portálu dodržovat tyto obchodní podmínky a obecně závazné právní předpisy.

 4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY JEJÍHO UKONČENÍ

  1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 30 dní od data aktivace uživatelského účtu studenta.

  2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy pouze v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

  3. Poskytovatel je oprávněn dle své volby:

   1. odstoupit od smlouvy uzavřené s Objednatelem a­nebo

   2. zablokovat uživatelský účet Objednatele anebo

   3. zrušit registraci Objednatele, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

    • 1.) Objednatel podstatným způsobem poruší tyto obchodní podmínky, popř. právní předpisy; za podstatné porušení obchodních podmínek se považuje zejména:

     • I.  Objednatel neuhradí cenu služeb řádně a včas

     • II. Objednatel umožní přístup k uživatelskému účtu objednatele jiným osobám než uvedeným při registraci, nebo těm osobám, které tyto v souladu s těmito obchodními podmínkami nahradily

     • III. Objednatel neodstraní ve lhůtě stanovené Poskytovatelem porušení obchodních podmínek

      

    • 2.) Objednatel svým jednáním poškozuje dobré jméno portálu anebo jeho Poskytovatele

    • 3.) Objednatel uvedl při registraci/ob­jednání nepravdivé nebo neaktuální údaje, popř. neoznámil změnu těchto údajů nebo neprokázal jejich pravdivost poskytovateli i přes jeho výzvu.

  1. O této skutečnosti, tj. odstoupení od smlouvy Poskytovatelem, popř. zablokování uživatelského účtu, popř. zrušení registrace Objednatele, vyrozumí Poskytovatel Objednatele oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou Objednatelem při registraci.

  2. V případě nepodstatného porušení těchto obchodních podmínek Objednatelem je Poskytovatel oprávněn upozornit Objednatele formou zprávy elektronické pošty na porušení obchodních podmínek a případně (dle povahy porušení) stanovit Objednateli i lhůtu k nápravě, ne však kratší než 3 dny.

  3. Osoba, které byl Poskytovatelem zablokován účet, zrušena registrace nebo vůči které Poskytovatel od smlouvy odstoupil, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny služeb, a to ani její části. Tato osoba dále není oprávněna se bez výslovného souhlasu opětovně zaregistrovat jako Objednatel. Poskytovatel je oprávněn takovéto osobě neumožnit registraci na portálu, zrušit registraci na portálu, zablokovat uživatelský účet takovéto osoby anebo odstoupit od smlouvy s takovouto osobou.

  4. Práva Objednatele týkající se odstoupení od smlouvy, neupravená v těchto obchodních podmínkách, se řídí příslušnými právními předpisy.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Poskytovatel jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje Objednatele (a další subjekty údajů) o zpracování osobních údajů v návaznosti na jejich registraci na portálu Lexikon VZ (www.lexikonvz­.cz) Poskytovatele a uzavření smlouvy o poskytování služeb s Poskytovatelem.

  2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů nejvýše v rozsahu:

   • u Objednatele – fyzické osoby podnikající: název, adresa sídla, IČO, DIČ, webová adresa, ID datové schránky, e-mailová adresa, telefonní číslo; 

   • u Objednatele – fyzické osoby nepodnikající: jméno a příjmení, adresa bydliště,
    ID datové schránky, e-mailová adresa a telefonní číslo;

   • u konkrétního uživatele (studenta) v rámci Objednatele: titul před a titul za jménem, jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum a místo narození, informace, zda je cílovou skupinou akreditovaného kurzu dle zákona č. 312/2002 Sb. 

  3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Objednatelem na základě jeho registrace na portálu Lexikon VZ nebo na základě písemné objednávky, zejména pak za účelem zajištění jeho přístupu ke všem zakoupeným službám. Ke zpracování osobních údajů subjektů údajů Poskytovatelem dochází na základě právního titulu specifikovaného ve čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů).

  4. Kromě zpracování osobních údajů subjektů údajů za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Objednatelem, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje také pro marketingové účely (zejména pro informování Objednatelů a studentů o aktualitách portálu Lexikon VZ, o novinkách z oblasti zadávání veřejných zakázek a o nabídce souvisejících produktů a služeb). Ke zpracování osobních údajů subjektů údajů Poskytovatelem pro tento účel dochází na základě právního titulu specifikovaného ve čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy správce osobních údajů). Objednatel/student je oprávněn sdělit Poskytovateli na kontaktní údaje uvedené v odst. 7, že si nepřeje další zasílání marketingových sdělení. Od okamžiku doručení takového požadavku Objednatele/stu­denta nebude Poskytovatel zasílat Objednateli/stu­dentovi žádná další marketingová sdělení.

  5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel jako správce osobních údajů může zapojit do procesu zpracování osobních údajů Dasonele a.s., IČO: 24307998, se sídlem: Šlejnická 1547/13, Dejvice, 160 00 Praha 6, jako poskytovatele hostingových služeb, která se tak dostane do pozice zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel uzavřel s Dasonele a.s. smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, která zajišťuje dodržení bezpečnostních požadavků k ochraně zpracovávaných osobních údajů.

  6. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel jako správce osobních údajů může zapojit do procesu zpracování osobních údajů Netventic Technologies s.r.o., IČO: 29233259, se sídlem: Brno-Královo Pole, Královo Pole, Křižíkova 2697/70, jako poskytovatele technologických služeb pro podporu online vzdělávacích aktivit, která se tak dostane do pozice zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel uzavřel s Netventic Technologies s.r.o. smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, která zajišťuje dodržení bezpečnostních požadavků k ochraně zpracovávaných osobních údajů.

  7. Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Objednatelem a poté nejvýše další tři roky (což odpovídá promlčecí lhůtě, v níž je možné efektivně uplatnit nároky z uzavřené smlouvy). Po uplynutí této doby budou zpracovávané osobní údaje Poskytovatelem vymazány.

  8. Objednatel nebo jiný subjekt údajů (student) je v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem oprávněn uplatnit u Poskytovatele práva vyplývající ze čl. 15 až 22 GDPR. Uvedená práva mohou být uplatněna prostřednictvím listinné pošty doručené na adresu sídla Poskytovatele Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 nebo elektronické pošty doručené na elektronickou adresu Poskytovatele lexikon@lexikonvz.cz. Subjekt údajů může být v souvislosti s uplatněním svých práv vyplývajících z GDPR vyzván k jednoznačnému ztotožnění.

  9. Objednatel nebo jiný subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost podmínek jako celku nebo uzavřené smlouvy.

  2. Zánikem nebo zrušením smlouvy s Objednatelem nezanikají souhlasy udělené Objednatelem v souvislosti se smlouvou a právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení či před uplynutím výpovědní lhůty).

  3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a stejně tak i ceník služeb jednostranně měnit za podmínek zde stanovených, a to formou uveřejnění nových obchodních podmínek, popř. ceníku na portálu. Změnu obchodních podmínek, popř. ceníku, Poskytovatel oznámí Objednateli na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou objednatelem při registraci/ob­jednání. Nové znění obchodních podmínek, popř. ceníku, nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu. Objednatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek, popř. ceníku každým užitím portálu. Nebude-li Objednatel se změnou obchodních podmínek, popř. ceníku souhlasit, je povinen toto oznámit Poskytovateli oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty Poskytovatele nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla jejich změna oznámena. Smlouva s takovýmto Objednatelem pak nadále trvá za nezměněných podmínek a smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem skončí uplynutím sjednané doby trvání, aniž dojde k dalšímu automatickému prodloužení smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami (čl. 6 odst. 2 se tedy neuplatní). Pokud Objednatel v uvedené lhůtě oznámení Poskytovateli nezašle, mají smluvní strany souhlasně za to, že Objednatel akceptuje změnu obchodních podmínek, popř. ceníku a souhlasí s tím, že se smlouva ode dne účinnosti nových obchodních podmínek, popř. ceníku řídí těmito novými obchodními podmínkami, popř. ceníkem.

  4. Smluvní strany vyvinou úsilí vyřešit veškeré spory ze smluvního vztahu vzniklé dohodou. Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou. Smluvní strany si ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly pro všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní místní příslušnost tak, že místně příslušným bude vždy obecný soud Poskytovatele.

  5. Tyto obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na portálu. Tyto obchodní podmínky, jakož i vztahy, které upravují nebo které z nich vyplývají, se řídí právem České republiky.

  6. Pokud Objednatel s Poskytovatelem uzavře samostatnou smlouvu upravující podmínky poskytování služeb a tato smlouva obsahuje odchylné ujednání od obchodních podmínek, má přednost ujednání dle smlouvy před odchylným ujednáním dle obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. února 2021.