Pokud chcete vyhledávat a prohlížet informace navázané ke struktuře zákona, přihlaste se.
Rozbalit vyhledávání
Hledáte ve znění textu zákona a v přidaných právních větách a komentářích ze zpracovaných rozhodnutí. Pokud chcete hledat v celých rozhodnutích ÚOHS, přejděte do modulu Plná rozhodnutí ÚOHS.
č.j. nebo sp.zn.
fulltext
Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozovek
v Lexikonu VZ
dle kategorií

v paragrafech
datum zpracování
od
do

ČÁST DESÁTÁ - Společná ustanovení (§ 210 - § 223)

Filtrovat obsah:

§ 211 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

(1) Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté probíhá písemně; není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře dokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

(2) Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

(3) Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů, kdy

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici,

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, nebo

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3.

(4) Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému poskytne zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci, zejména pro elektronické podání nabídek a žádostí o účast.

(5) Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky47), musí být datová zpráva48) opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem48), pokud jde o

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,

b) oznámení o výběru dodavatele,

c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,

d) vyloučení účastníka zadávacího řízení.

(6) Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

                            

 

47) § 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

48) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.


Ke znění celého paragrafu