Aktuality

ÚŘAD ODSOUHLASIL POSTUP JIHOMORAVSKÝCH SILNIČÁŘŮ V ZAKÁZCE NA OBCHVAT ČEBÍNA

08.10.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí ve věci zadávacího řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na výstavbu obchvatu Čebína.

Úřad zamítl návrh EUROVIA CS, a.s., která se domáhala mj.  zrušení výběru Metrostav Infrastructure a.s. jako vybraného dodavatele pro údajné neprokázání technické kvalifikace a napadala také postup zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny u tohoto vybraného dodavatele. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že dodavatel Metrostav Infrastructure splnil podmínky pro účast v zadávacím řízení, když prokázal technickou kvalifikaci prostřednictvím referenčních zakázek realizovaných Divizí 4, jež byla částí závodu společnosti Metrostav a.s. a která byla následně odprodána právě společnosti Metrostav Infrastructure.

Podle Úřadu prokázal účastník řízení Metrostav Infrastructure prostřednictvím rozsáhlého souboru dokumentů, že někdejší Divize 4 tvrzené referenční zakázky skutečně realizovala. Úřad v průběhu řízení zjistil, že došlo k faktickému převodu odpovídajícího realizačního zázemí někdejší Divize 4 do Metrostav Infrastructure.

Pro úplnost Úřad upozorňuje, že závěr o prokázání splnění technické kvalifikace dodavatelem Metrostav Infrastructure v tomto správním řízení bylo možno učinit s ohledem na konkrétní skutková zjištění v tomto správním řízení, a nelze jej bez dalšího ze strany zadavatelů mechanicky přejímat pro postup v jiných zadávacích řízeních.

Úřad rovněž neshledal, že by zadavatel porušil zákon při posouzení možné mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele.

POZVÁNKA NA ONLINE ŠKOLENÍ

09.09.2021

Změna smlouvy na veřejnou zakázku

Úterý 19. října 2021 od 9:00 do 12:00 hod. (Online podoba)

Obsahem online školení je právní a věcné vymezení možností změn smluv uzavíraných na veřejné zakázky včetně praktických příkladů a aktuální judikatury. Online školení tedy nekončí tam, kde začíná praktická aplikace či praktický problém, ale právě naopak.

Programem školení Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

  • JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

  • Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

Více informací o online školení a registrační formulář najdete ZDE

POZVÁNKA NA ŘÍJNOVOU KONFERENCI AVZ 2021

21.09.2021

13. ročník říjnové konference AVZ

#verejnezakazkyaktualne #konference2021 #AVZ

  • Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč
  • 14. - 15. října 2019 od 10,00 h. (registrace od 9.30 h.)     

Registrovat se můžete na Úvod | AVZ konference.  Na uvedených webových stránkách naleznete i podrobnější informace ke konferenci.

Konference se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU V ELEKTRONICKÉ FORMĚ U STAVBY, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

09.09.2021

Metodická pomůcka k vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu

Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR najdete ZDE

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

SPOLEČNÉ STANOVISKO ÚOHS A MMR K PROBLEMATICE NÁRŮSTU CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

03.09.2021

Veřejní zadavatelé i jejich dodavatelé se v současné době potýkají s prudkým nárůstem cen stavebních materiálů a s doprovodnými následky tohoto jevu. Situace na trhu stavebních výrobků vede k obtížím při realizaci probíhajících veřejných zakázek a je na místě přemýšlet nad tím, jak ji zohlednit i při zadávání nových veřejných zakázek, neboť lze předpokládat, že tento vývoj bude přetrvávat i v následujících měsících.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky proto přichází se společným stanoviskem, jehož smyslem je předložit bezpečné varianty řešení vzniklé tržní situace v různých fázích přípravy či realizace veřejné zakázky.

V případě, kdy je na veřejnou zakázku již uzavřena smlouva, má zadavatel možnost provádět pouze nepodstatné změny, jak jsou definovány v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Eventuálně má zadavatel právo uplatnit vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 ZZVZ, pakliže si to vyhradil v zadávací dokumentaci před zadáním veřejné zakázky. Jestliže v plnění veřejné zakázky nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla v § 222 ZZVZ, může zadavatel smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit podle § 223 odst. 1 ZZVZ.
U probíhajících zadávacích řízení může zadavatel v případě, že dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek, změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ tak, aby případné riziko změny cen zohledňovala. Současně bude zřejmě nezbytné prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o celou původní délku zadávací lhůty. Pokud již lhůta pro podání nabídek uběhla, není možné měnit zadávací podmínky a přichází tak v úvahu zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Bude však nutné prokázat naplnění všech podmínek uvedených v dotčeném ustanovení.

U veřejných zakázek, jež jsou teprve v přípravě, by se měl zadavatel v zadávacích podmínkách snažit stanovit výhrady podle § 100 odst. 1 ZZVZ, které by mu v průběhu realizace veřejné zakázky umožňovaly pružně reagovat na změny na trhu stavebních materiálů. V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací. Zadavatel by si současně měl uvědomit, že hodnota vyhrazených změn se zahrnuje do předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

více ZDE.

ZAVEDENÍ PRAVIDEL PODPORY NÍZKOEMISNÍCH VOZIDEL PROSTŘEDNICTVÍM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJ. SLUŽEB V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

28.07.2021

Vláda dne 26. 7. 2021 schválila usnesení vlády č. (číslo bude doplněno po uveřejnění usnesení)o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „Pravidla“).

Uvedené usnesení vlády ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy řídit se v jimi řízených organizacích těmito Pravidly a současně doporučuje, aby se jimi řídily i ostatní zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících v usnesení vlády uvedení.

Předkládaná Pravidla obsahují shodnou úpravu, která se nachází v návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který je evidován v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a dosud nebyl projednán. Tento návrh zákona je implementačním právním předpisem ve vztahu novelizované evropské směrnici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, u které uplyne transpoziční lhůta 2. srpna 2021. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zavést nezbytnou úpravu obsaženou v předmětném vládním návrhu zákona, alespoň formou usnesení vlády. Pravidla jsou proto účinná od 2. srpna 2021. Usnesení vlády bude platné do doby, než vstoupí v účinnost zákon.

Hlavní principy Pravidel spočívají ve stanovení požadavku na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Tyto podíly budou muset být dosaženy ve sledovaném časovém období (od nabytí účinnosti Pravidel do 31. prosince 2025) při zadávání

nadlimitních veřejných zakázek na pořizování v návrhu zákona definovaných vozidel,

nadlimitních veřejných zakázek na poskytování služeb souvisejících s dopravou určených v návrhu zákona a

veřejných služeb v přepravě cestujících na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Ode dne účinnosti Pravidel (tedy od 2. srpna) se v žádosti o uveřejnění formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení (F03) ve Věstníku veřejných zakázek objeví patřičná pole, prostřednictvím kterých budou zadavatelé vykazovat počty vozidel pro účely evidence plnění Pravidel, a to v souladu s čl. 7 odst. 1, 2 a 6 Pravidel.

METODICKÉ DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍMU RŮSTU CEN MATERIÁLŮ, ZBOŽÍ, VÝROBKŮ A KOMODIT VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

19.07.2021

V prvé polovině roku 2021 se zadavatelé dostávají do situací, kdy vybraní dodavatelé buď nechtějí uzavřít smlouvu na dílo, nebo požadují po zadavatelích navýšení cen ve smlouvě, z důvodu rychle rostoucích cen materiálů a výrobků. Tato situace nastává nejčastěji v případě veřejných zakázek na stavební práce. Samozřejmě růst cen výrobků, zboží, práce se nemusí dotýkat vždy jen veřejných zakázek na stavební práce, ale jakékoliv veřejné zakázky, kde do ceny zakázky vstupují materiály, výrobky, zboží, komodity.

Pro předcházení výše popsaným problémům, lze zadavatelům u nově vypisovaných zakázek doporučit již v zadávací dokumentaci využít možnosti zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, konkrétně možné výhrady změny závazku podle § 100 odst. 1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.

Taková výhrada může být provedena např. možností po určitých časových úsecích (např. čtvrtletí, půlrok, rok) po dosažení určité (např. procentuální) výše zdražení aktualizovat cenu položek, u kterých dochází k výraznému nárůstu ceny. Podmínkou možného použití je konkrétně popsaný mechanismus, který bude použit v případě možného navyšování ceny, musí být popsán dopředu v zadávací dokumentaci a následně musí být obsažen ve smlouvě. Takovým mechanismem obecně může být např. inflační doložka s odkazem na vývoj inflace podle údajů a dat Českého statistického úřadu, odkaz na index spotřebitelských cen (růst/pokles) Českého statistického úřadu ve vztahu na jím konkrétně uváděné pravidelné informace (způsoby výpočtů, postupy a metodiky pro výpočet, indexy oborů a konkrétní ceny druhů výrobků, zboží, komodit). V případě stavebních prací lze použít např. index stavebních prací (uveřejňován čtvrtletně) Českého statistického úřadu na adrese Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2021 | ČSÚ (czso.cz). Pokud má zadavatel vyhrazenou možnost změny (tedy možnost případného jednání o navýšení cen s dodavatelem za předem stanovených podmínek) zakotvenou ve smlouvě (bylo součástí zadávacích podmínek), může po naplnění těchto podmínek pro změnu (o navýšení cen, pokud ke zdražení skutečně v praxi dojde) např. právě po čtvrtletí jednat o naplnění tohoto mechanismu smlouvy. Obdobně může být taková výhrada v některých případech nastavena a využita tak, že k její aplikaci může dojít i automaticky, bez nutnosti předchozího souhlasu zadavatele a jednání s dodavatelem.

Výše uvedený mechanismus samozřejmě nemusí být jediný – pro případné budoucí jednání o navýšení ceny lze použít jakýkoliv mechanismus, který bude zcela jednoznačně popsán, jednoznačně vymezen a bude dopředu jasné, za jakých podmínek lze takový mechanismus použít (např. obdobné indexy odborných firem a odborných/profesních sdružení v oborech, které jsou pravidelně uveřejňovány na základě pravidelných analýz a zadavatel i dodavatel má k takovým datům a informacím běžný přístup). S ohledem na skutečnost, že možnost prostého navyšování ceny bez dopadu na plnění veřejné zakázky (kdy se předmět veřejné zakázky vůbec nemění) nelze provádět bez předem stanovených konkrétních podmínek a jednoznačného vymezení, výše uvedený princip odkazů na indexy (uveřejňované otevřeně pro všechny zúčastněné) v jednotlivých oborech a vycházející z analýz, opírajících se o prokazatelná statistická data se jeví jako vhodný nástroj pro možné naplnění požadavků § 100 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel by měl však vždy při případném jednání s dodavatelem o navýšení ceny dbát na to, aby mechanismus změny byl skutečně naplněn a cena jednotlivých položek se nenavyšovala u prací, výrobků, zboží, u kterých k růstu cen nedochází.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

PŘEDSEDA ÚŘADU DEFINITIVNĚ NEVYHOVĚL NÁVRHU SPOLEČNOSTI EUROVIA PROTI ZAKÁZCE NA STAVBU ÚSEKU I.D METRA

29.06.2021

ÚŘAD POKUTOVAL KARTEL LOGISTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, POPRVÉ ULOŽIL TAKÉ ZÁKAZ PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

28.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši 2 854 000 korun za kartelovou dohodu o veřejných zakázkách (tzv. bid rigging) logistickým společnostem EXPRES VAN s.r.o. a Lorenc Logistic, s.r.o.

Společnosti EXPRES VAN s.r.o. byl nadto uložen trest zákazu plnění veřejných zakázek na dobu 2 let. Jedná se o historicky první uložení tohoto druhu správního trestu ze strany Úřadu. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

„Úřad je připraven sankci v podobě zákazu plnění veřejných zakázek využívat i v dalších případech kartelových dohod souvisejících s veřejnými zakázkami, pokud soutěžitelé nevyužijí programu leniency či s Úřadem nebudou spolupracovat v rámci narovnání,“ uvedl k případu místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.

Soutěžitelé EXPRES VAN s.r.o. (dále jen EXPRES) a Lorenc Logistic, s.r.o. (dále jen Lorenc) prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali svou účast a nabídky v souvislosti s veřejnými zakázkami Správy železnic s názvem Přeprava obchodních balíků 2014–2016 a Přeprava obchodních balíků 2016–2018 s tím cílem, aby zakázku získala společnost EXPRES. Sladěné nabídky účastníci kartelu následně zadavateli podali. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že účastníci zakázané dohody jednali s cílem narušit hospodářskou soutěž v uvedených výběrových řízeních, přičemž tohoto výsledku skutečně dosáhli. K nezákonnému jednání docházelo od 27. 8. 2014 do 29. 8. 2016. Úřad tento případ odhalil na základě vlastní činnosti.

Soutěžiteli EXPRES byla za spáchaný přestupek uložena pokuta ve výši 754 000 Kč a již uvedený zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 2 let od dne právní moci rozhodnutí. Společnost Lorenc naproti tomu přistoupila na narovnání s Úřadem, za což jí byla nejen snížena pokuta o 20 % na výsledných 2 100 000 korun, ale především se vyhnula uložení zákazu plnění.

PRAŽSKÝ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR CHYBOVAL PŘI UZAVÍRÁNÍ KONCESE, PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL POKUTU

20.06.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy proti prvostupňovému rozhodnutí ve věci koncesní smlouvy uzavřené dne 31. 1. 2019 se společností PATROL group s.r.o., jejímž předmětem byla spolupráce při poskytování služeb pultu centralizované ochrany (dále jen PCO) a zajištění přenosu signálů z objektů připojovaných na PCO za účelem zajišťování reakce výkonných složek HZS.

Úřad v napadeném prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že se obviněný dopustil porušení zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřením výše uvedené smlouvy na koncesi mimo zadávací řízení. Přestože předpokládaná hodnota koncese je vyšší než 20 000 000 Kč bez DPH, nezadal ji zadavatel v koncesním řízení nebo v jiném v úvahu připadajícím druhu zadávacího řízení podle zákona a jeho postup mohl ovlivnit výběr dodavatele. Úřad konstatoval také další přestupek, když zadavatel nedoručil své vyjádření k návrhu navrhovatele v zákonné lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu. Za uvedené přestupky uložil Úřad zadavateli pokutu ve výši 185 000 Kč.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna se v řízení o rozkladu zabýval zejména otázkou, jaká peněžitá plnění v předpokládané hodnotě koncese zohledňovat. Předseda se ztotožnil s názorem Úřadu, že do obratu vybraného dodavatele je nutno v konkrétním případě zahrnout jak měsíční příjem vycházející ze vzorové smlouvy za jeden připojený objekt za služby provozu PCO poskytované vybraným dodavatelem, tak i měsíční platby za služby HSZ spočívající zejména v trvalém střežení systému elektrických požárních signalizací napojeného objektu, které jsou hrazeny na základě vzorových smluv na účet vybraného dodavatele, který je ve prospěch obviněného přeúčtovává, neboť s předmětem koncese souvisí. V uvedeném kontextu představují služby HZS určitou poddodávku vybranému dodavateli pro plnění smlouvy o PCO a lze na ně nahlížet jako na služby poskytnuté zadavatelem vybranému dodavateli pro plnění koncese, které musí zadavatel do výpočtu předpokládané hodnoty koncese obligatorně zahrnout, neboť vypovídají o celkovém objemu koncese.

Ani skutečnost, že je vybraný dodavatel povinen platby za služby HZS zadavateli přeúčtovat a vyplatit, pak uvedený závěr nevyvrací, neboť se fakticky jedná o nákladovou položku na straně vybraného dodavatele, ať již poskytnutou zadavatelem či jinou osobou, kterou vybraný dodavatel potřebuje pro poskytnutí komplexní služby konečným zákazníkům. „Služby HZS a služby provozu PCO jsou nerozlučně provázány, neboť svou funkci mohou plnit pouze jako celek. Jedná se tak o jednotné plnění, které nelze rozdělovat pro účely výpočtu předpokládané hodnoty koncese,“ uvedl ve svém rozhodnutí předseda Mlsna.

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

25.05.2021

Nabízíme AKREDITOVANÉ ( i neakreditované) vzdělávací kurzy z oblasti veřejných zakázek.

Kurzy jsou realizované formou individuálního online studia. Vzdělávání je samostatné, dle časových možností studenta v průběhu až 30 dnů a jsou rozděleny do různých stupňů náročnosti uživatele.
Jsou vhodné jak pro ty, kdo se v oblasti zadávání veřejných zakázek již orientují a mají zájem své znalosti prohloubit, tak pro začátečníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek.

Kurzy jsou vhodné pro všechny, kdo se podílejí na přípravě zadávacího řízení, jeho administrativní, schvalovací či kontrolní fázi, jakož i pro ty, kteří připravují nabídky do zadávacího řízení či se jej účastní.

Aktuální nabídku kurzů najdete ZDE.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚOHS ZA ROK 2020

15.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2020.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna představil v Senátu výroční zprávu ÚOHS za rok 2020. Předseda Mlsna informoval v horní komoře Parlamentu České republiky o výsledcích rozhodovací činnosti v jednotlivých oblastech působnosti a rovněž o změnách v obsazení rozkladových komisí a zvýšení intenzity metodické činnosti. Senát vzal výroční zprávu Úřadu na vědomí, když pro přijetí tohoto bodu hlasovalo 41 senátorů.

Více ZDE.

ÚŘAD ULOŽIL OBCHODNÍMU ŘETĚZCI MAKRO POKUTU 83 MILIONŮ KORUN ZA ZNEUŽITÍ TRŽNÍ SÍLY

15.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. pokutu ve výši 83 123 000 Kč a společnosti METRO International AG pokutu ve výši 316 000 Kč za to, že se jako nákupní aliance dopustily porušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Uvedené společnosti zneužily své významné tržní síly v souvislosti se službami tzv. centrálního zúčtování zajišťovaného pro společnost MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. (dále jen MAKRO) společností METRO International AG (dále jen METRO). V období od 1. 10. 2016 do 24. 2. 2020 společnosti sjednávaly se svými dodavateli smluvní podmínky, které vytvářely výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech dodavatelů jakožto slabší smluvní strany. Dodavatelé společnosti MAKRO se nacházeli ve výrazné informační asymetrii, v jejímž důsledku byli nuceni uzavřít smlouvu o poskytování účetních služeb se společností METRO. Dodavatelé byli dále omezeni v možnosti volby, zda služby společnosti METRO chtějí využívat či nikoliv a v možnosti ovlivnit obsah této smlouvy. Společnost METRO rovněž získávala od dodavatelů za shodně vymezené účetní služby bez ospravedlnitelného důvodu odlišné peněžní plnění v podobě procentuální sazby z každé fakturované částky za prodej potravin do maloobchodní sítě společnosti MAKRO. Jednostranně nevýhodné smluvní podmínky nebyly přitom dodavatelům odpovídajícím způsobem kompenzovány. Nezákonné jednání Úřad prokázal přibližně vůči pěti stovkám dodavatelů.

Kromě uložení pokut Úřad účastníkům řízení nařídil, aby po nabytí právní moci rozhodnutí informovali své dodavatele o jeho obsahu, dále aby smluvní dokumentace obsahovala popis systému centrálního zúčtování a umožnila dodavatelům výběr dílčích služeb účetního charakteru.

VYSVĚTLENÍ K SEKTOROVÉMU ŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉMU ÚŘADEM V OBLASTI DISTRIBUCE LÉČIV

08.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v posledních letech setkává s nárůstem počtu podnětů ze strany soutěžitelů, sdružení soutěžitelů a veřejnosti v oblasti farmacie, především k distribuci léčiv. Úřad danou oblast dlouhodobě sleduje a vnímá, že v tomto sektoru dochází ke změnám, jak na lokální, tak i evropské úrovni.

Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že v dané oblasti může být narušena hospodářská soutěž a rozhodl se tedy využít svou pravomoc podle § 20 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže a zahájit sektorové šetření se zaměřením na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a léčiv na lékařský předpis.

Úřad zdůrazňuje, že sektorové šetření zahájil z vlastní činnosti, nikoliv na popud několika soutěžitelů či sdružení soutěžitelů v této oblasti, jak se objevilo již dříve v tisku. Hlavním cílem sektorového šetření je zjistit stav hospodářské soutěže na trzích distribuce humánních léčiv na lékařský předpis a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Předmětem šetření jsou rovněž dynamicky se rozvíjející přímé formy distribuce tzv. DTP/DTH (Direct to Pharmacy, Direct to Hospital).

Snahou Úřadu je identifikovat dysfunkce trhu, zformulovat případná doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) pro posílení soutěže na šetřených trzích. Ze sektorového šetření vznikne zpráva, která bude k dispozici veřejnosti na webových stránkách Úřadu. V případě zjištění možného porušení hospodářské soutěže může Úřad následně zahájit šetření či při závažném podezření správní řízení.

Odhadovaná délka sektorového šetření je 24 měsíců.

POKUTA PRO INTERGRAM ZA ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ BYLA POTVRZENA

07.06.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad kolektivního správce INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., a potvrdil tak pokutu ve výši 20 799 000 Kč, která byla tomuto soutěžiteli uložena za zneužití dominantního postavení.

„Požadavek platby odměny i tehdy, když není pokoj obsazen ubytovaným hostem a není mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku. Jednalo se o projev zneužití dominantního postavení INTERGRAMU,“ uvedl k případu předseda ÚOHS.

Kolektivní správce INTERGRAM se dopustil zneužití svého dominantního postavení tím, že od 1. 1.2009 do 6. 11. 2014 vyžadoval od poskytovatelů ubytovacích služeb v České republice odměny za užívání práv k předmětům ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, aniž by zohlednil obsazenost ubytovacích zařízení. Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. INTERGRAM tak jednal v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na provozovatelích ubytovacích zařízení vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku.

Předseda Mlsna v rozhodnutí o rozkladu konstatoval, že Úřad ve správním řízení postupoval procesně správně, napadené rozhodnutí je přezkoumatelné a skutkový stav byl zjištěn dostatečně a je důkazně podložen.  Předseda Úřadu se neztotožnil s námitkami účastníka řízení ohledně hospodářské hodnoty licence, o neexistenci materiálního znaku správního deliktu, či neprokázání, že jednání účastníka řízení bylo zneužitím dominantního postavení ve formě uplatňování nepřiměřených obchodních podmínek. Předseda rovněž potvrdil správnost výpočtu pokuty.

SOUDY POTVRDILY ROZHODNUTÍ ÚŘADU Z OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

07.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspěl v posledních dnech při obhajobě tří svých případů před správními soudy. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti města Chebu a městské části Praha 2, Krajský soud v Brně pak nevyhověl žalobě města Krásná Lípa.

Město Cheb podalo kasační stížnost týkající se rozhodnutí Úřadu z roku 2016, jímž byla městu za požadavek konkrétních výrobků v zadávacím řízení „Turistické využití levého břehu Ohře“ uložena pokuta ve výši 300 000 Kč. Krajský soud v Brně tuto žalobu zamítl a nyní ke stejnému názoru dospěl i Nejvyšší správní soud, jenž označil kasační stížnost za nedůvodnou. Použitím odkazů na konkrétní výrobky stěžovatel zvýhodnil, případně vyloučil dodavatele nebo určité výrobky, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky.  Podle NSS Úřad v tomto případě řádně posoudil splnění podmínky potenciálního podstatného dopadu na výběr nejvhodnější nabídky, když označil za možné ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky to, že zájemci mohli nabídnout i jiné výrobky, což mohlo vést k úspoře finančních prostředků z veřejných zdrojů. Ovlivnění v důsledku požadování konkrétních výrobků určitého výrobce přitom Nejvyšší správní soud nepovažuje za marginální.

V případně zadávacího řízení městské části Praha 2 na výběr externího dodavatele v souvislosti s prodejem části bytového fondu se soudy zabývaly  rozhodnutím Úřadu, které týkalaoposouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Krajský soud konstatoval, že přestože právní úprava doznala v institutu mimořádně nízké nabídkové ceny změn oproti původnímu zákonu č. 137/2006 Sb., podle kterého již není povinností zadavatele vyloučit nabídku, ve které je MNNC, nic to nemění na povinnosti transparentního postupu zadavatele při jejím objasňování. Nejvyšší správní soud nyní rozhodl, že novější právní úprava není pro žalobce příznivější (jak se domníval) a především nijak neodstraňuje povinnost provést řádné hodnocení MNNC a následně odůvodnění toho, proč vysvětlení dodavatele přijal či nepřijal. Podobně kasační soud odmítl také námitky proti uložené pokutě ve výši 45 000 Kč a jejímu posouzení ze strany KS Brno.

V případě žaloby proti rozhodnutí o zadávacím řízení „Kanalizace Krásná Lípa“ posuzoval Krajský soud v Brně případ z roku 2014, o kterém bylo Úřadem opakovaně rozhodnuto v roce 2018. Krajský soud nyní potvrdil uložení pokuty ve výši 120 000 korun za nezákonné omezení počtu uchazečů prostřednictvím elektronického losování. V otázce inherentní netransparentnosti elektronického losovacího zařízení soud odkazoval zejména na judikaturu z předchozího projednávání tohoto případu, dále nevyhověl stížnostem na nenařízení ústního jednání a nepřiměřenost pokuty.

ZMĚNA V POSTUPU ZADAVATELE PŘED UZAVŘENÍ SMLOUVY – ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE VYBRANÉHO DODAVATELE

08.02.2021

V souvislosti přijetím novely zákona č. 253/2018 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a přijetí nového zákona o evidenci skutečným majitelů dochází od 1. června 2021 také ke změnám v Zákoně o zadávání veřejných zakázek:

V důsledku předmětné změny již nebude možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou, pokud nepůjde zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel tak bude povinen takového vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. V případě zahraničních dodavatelů bude zadavatel postupovat jako doposud a zahraničního vybraného dodavatele vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k identifikaci skutečných majitelů a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli.

V souvislosti s touto změnou bude vydáno výkladové stanovisko.

(Pro úplný přehled o změnách lze odkázat na část dvacátou první - a důvodovou zprávu - zákona č. 527/2020 Sb., která změnu ZZVZ obsahuje).

VÝZVY ZÁSTUPCŮ ASOCIACÍ KE ZVYŠOVÁNÍ CEN MOHOU BÝT PROTISOUTĚŽNÍ, VARUJE PŘEDSEDA ÚOHS

25.05.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna považuje za nutné reagovat na některá vyjádření ze strany sdružení soutěžitelů v různých odvětvích o možném zvyšování cen, která se v poslední době objevila v médiích.

Sdružení soutěžitelů, tedy asociace či svazy podnikatelů působících v určitých sektorech či oblastech ekonomiky, v poslední době prostřednictvím svých zástupců oznamují v médiích navýšení cen zboží a služeb. Úřad považuje za nutné upozornit, že tento postup může vzbudit podezření, že členové sdružení se dopouští protisoutěžního jednání. Jestliže by ke zvýšení cen došlo na základě jednání ve vzájemné shodě mezi členy sdružení, jednalo by se o zakázanou dohodu o cenách, za niž hrozí sdružení vysoké pokuty, které jsou založeny na obratech všech členů daného sdružení. Podobně by neměla být impulsem k dohodám mezi konkurenty ani prohlášení ekonomů a analytiků o předpokládaném růstu cen.

Soutěžitelé musí svou tržní strategii stanovovat individuálně, bez spolupráce se svými konkurenty. Ani o přesná čísla opřený komentář zástupců asociací k růstu nákladů by neměl automaticky znamenat odpovídající růst cen na pultech. Každý podnikatel má plné právo se samostatně rozhodnout o tom, zda zvýšení nákladů ponese sám a pokusí se tak například zvýšit objem produkce díky výhodnějším cenám pro své odběratele, kteří k němu přejdou od konkurence.

Právě sdružení a asociace jsou místem, kde se podnikatelé mohou, mnohdy neúmyslně, dopustit sjednání kartelové dohody. „Chápu, že postcovidová doba je obtížná, že řada podnikatelů utrpěla značné ztráty a těší se na úplné otevření ekonomiky. Je však nepřípustné, aby soutěžitelé zneužívali situace, navzájem se domlouvali na navýšení cen a snažili se na základě společné dohody zmírnit své ztráty na úkor spotřebitelů,“ zdůraznil k této problematice předseda ÚOHS Petr Mlsna.

ÚOHS POVOLIL FÚZE VE STAVEBNICTVÍ A AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

19.05.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve zjednodušených řízeních o povolení dvou spojení soutěžitelů, neboť zjistil, že spojení nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabyla právní moci.

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., získává v důsledku fúze možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností BEST, a. s. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a prodeje stavebních prvků z betonu a velkoobchodu se stavebním materiálem.

Společnost BR 1 LNX, s. r. o., získává v důsledku fúze možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností MONTIX, a. s. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a prodeje plastových dílů do předních a zadních světel automobilů včetně odpovídajících nástrojů pro jejich výrobu.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE NESHLEDAL POCHYBENÍ NAD VÝBĚREM ZHOTOVITELE STAVBY KOMUNITNÍHO DOMOVA SENIORŮ

19.05.2021

Na konci minulého týdne Městský úřad Příbram obdržel závěry šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který prošetřoval na základě podnětu výběr zhotovitele stavebních prací Komunitního domu seniorů.

Předmětem šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla zakázka na výběr zhotovitele Komunitního domu seniorů (KoDuS). Stavba je jistým mezičlánkem mezi samostatným bydlením seniorů a bydlením v DPS. Komunitní dům má 23 bytů s tím, že jeho výstavba vyšla na 19,8 milionů Kč, přičemž 12,6 milionů Kč byla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Zmíněný dům byl otevřen na jaře 2017.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřoval na základě podnětu postup zadavatele, tedy města Příbram, ve věci veřejné zakázky na výběr zhotovitele zmíněného Komunitního domu seniorů. „Po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s příslušnými podklady týkajícími se uvedené veřejné zakázky, tj. zejména dokumentace o veřejné zakázce, nebyly v současné době v rovině těchto skutečností shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, a to vzhledem ke skutečnosti, že z dokladů předložených vybraným dodavatelem v nabídce nevyplývá, že by tento neprokázal splnění technické kvalifikačního kritéria stanoveného zadavatelem,“ uvádí se ve zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Sdělení úřadu je další neklamnou známkou toho, že jsou veřejné zakázky v našem městě administrovány správně a v mezích zákona. Je to jasný vzkaz směrem ke všem více či méně důvěryhodným subjektům, které se všemožně snaží dokazovat opak. ÚOHS prověřuje i další zakázky a my poskytujeme plnou součinnost. Určité kauzy z našeho podnětu prověřuje i Policie České republiky, abychom měli naprostou jistotu, na které straně a zda vůbec došlo k nějakému pochybení,“ uvedl po obdržení závěrečné zprávy starosta města Jan Konvalinka.

LEXIKON VZ S.R.O. ZÍSKAL AKREDITACI

31.03.2021

Lexikon VZ s.r.o. získal akreditaci dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Nabízíme AKREDITOVANÉ (i neakreditované) vzdělávací kurzy z oblasti veřejných zakázek.

Aktuální nabídku kurzů najdete ZDE.

SRDEČNĚ ZVEME NA VÝROČNÍ KONFERENCI AVZ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V SOUVISLOSTECH #KONFERENCE2021 #AVZ

02.05.2021

Květnová událost z oblasti zadávání veřejných zakázek

Vzhledem k situaci kolem nemoci Covid-19, která stále nepřeje konání hromadných akcí, rozhodla se Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) jubilejní 10. ročník „pražské“ konference Veřejné zakázky v souvislostech #konference2021 #AVZ uskutečnit on-line. Věříme, že prostředí profesionálního virtuálního studia nabídne účastníkům nejen adekvátní audiovizuální zážitek, ale i možnosti aktivního se zapojení. Zajištěn je atraktivní vzdělávací program sestávající se z aktuálních témat z oblasti zadávání veřejných zakázek, která budou neotřelou formou polemik či rozhovoru prezentovat ti nejerudovanější z oboru. Z programu se můžete těšit např. na seznámení se s připravovanými legislativními změnami ve veřejných zakázkách, věnovat se budeme i změnám závazků ze smluv z pohledu ÚOHS či aktuálním judikátům k veřejným zakázkám a z problémů zadávací praxe budeme řešit vyloučení dodavatelů ze zadávacího řízení pro nezpůsobilost. Neméně zajímavá budou témata možných pozitivních lokálních dopadů veřejných zakázek či dopady varování NUKIB na zakázkovou praxi v ČR. Jistým lákadlem bude i rozhovor s předsedou ÚOHS, JUDr. PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D. vedený předsedou Výkonného výboru AVZ, Mgr. Tomášem Machurkem.

Kdy: 25. května 2021 od 9.00 h. Registrujte se na www.avzkonference.cz

ÚOHS UZAVŘEL MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S MASARYKOVOU UNIVERZITOU

26.04.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš uzavřeli dne 26. dubna 2021 memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. Přítomni podpisu byli rovněž místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb a prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání MUNI Martin Kvizda.

Podstatou memoranda je podpora spolupráce nejenom na institucionální úrovni, ale také na úrovni jednotlivých výzkumných a vědeckých týmů a inovačních projektů. Rovněž půjde o výměnu a sdílení teoretických informací a praktických zkušeností. Úřad nabízí Masarykově univerzitě také podporu pedagogické činnosti, zejména pak možnost praxí a stáží studentů nebo vzájemnou spolupráci v oblasti postgraduálního studia.

„Spolupráce s tak důležitým úřadem je pro naši univerzitu významná a jsem rád, že rovněž studenti Masarykovy univerzity budou moci v příslušných studijních programech využívat možnosti vzájemného propojení ve výzkumných projektech,“ uvedl k navázání spolupráce rektor Martin Bareš.

Cenný příslib do budoucna vidí v dnešním aktu také předseda ÚOHS Petr Mlsna: „Vítám příležitost navázat intenzivní spolupráci na vědeckých projektech v oblasti práva, ekonomie i informačních technologií, které využijeme v naší praxi při ochraně hospodářské soutěže i při dozoru nad veřejným zadáváním. Rádi také přispějeme svými znalostmi a zkušenostmi v oboru soutěžního i zakázkového práva ke vzdělávání studentů Masarykovy univerzity. Věřím, že je problematika, kterou se zabýváme, zaujme a někteří z nich se po dokončení studia rozhodnou náš Úřad personálně posílit.“ Předseda Mlsna rovněž dodal, že Úřad je samozřejmě otevřen obdobným formám spolupráce i s dalšími akademickými institucemi v České republice.

NSS POTVRDIL SPRÁVNOST ROZHODNUTÍ ÚŘADU O POKUTĚ 1,5 MILIONU KORUN PRO MĚSTO TŘEBÍČ

14.05.2021

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž byla městu Třebíči za chyby v zadávacím řízení na autobusového dopravce uložena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, potvrdil v tomto týdnu Nejvyšší správní soud.

Úřad vydal předmětné rozhodnutí, které se týkalo zadávacího řízení na výběr dopravce pro uzavření smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti města Třebíč a vybraných okolních obcí, v roce 2017. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že podmínka, podle níž měl vybraný dodavatel zajistit po celou dobu trvání smlouvy kryté parkovací stání pro vozový park, byla v daném případě diskriminační a významně omezila okruh možných dodavatelů. Rozhodnutí bylo následně potvrzeno jak rozhodnutím předsedy ÚOHS, tak rozsudkem Krajského soudu v Brně.

Kasační stížnost podanou zadavatelem nyní Nejvyšší správní soud zamítl. Většina námitek kasační stížnosti směřovala na údajnou nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu a vady v soudním řízení. NSS se ztotožnil s napadeným rozhodnutím i rozsudkem KS Brno, když uvedl, „že kryté stání není jediným možným způsobem jak dosáhnout toho, aby autobusy vyjížděly bez sněhu, námrazy nebo ledu. Navíc nelze přehlédnout zcela zásadní skutečnost, že krytým stáním v době zadávacího řízení disponoval z povahy věci pouze stávající poskytovatel služby, který také podal jedinou nabídku.“ Kasační soud rovněž nevyhověl námitce žalobce o nepřiměřenosti pokuty a naopak zdůraznil, že pokuta byla uložena pouze ve výši necelých 3 % maximální možné sazby.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTYSE NEHVIZDY DOSTALY ZA DĚLENÍ ZAKÁZKY NA PŘÍSTAVBU ŠKOLY POKUTU 1 200 000 KČ

04.05.2021

Pokutu ve výši 1 200 000 korun bude muset podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zaplatit dceřiná společnost Městyse Nehvizdy, TS Městyse Nehvizdy s. r. o., za to, že zadala podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce mimo zadávací řízení. Zadavatel nepodal rozklad a rozhodnutí již nabylo právní moci.
Zadavatel při realizaci přístavby ZŠ Nehvizdy v ulici Bedřicha Mouchy 243 uzavřel desítky dílčích smluv s více než třemi desítkami dodavatelů v hodnotě 27 853 810 Kč bez DPH namísto uskutečnění zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Svým postupem zadavatel mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Úřad v rámci správního řízení prokázal, že plnění, na něž byly uzavřeny jednotlivé smlouvy s dodavateli, mají časovou, místní, věcnou a především funkční souvislost, a že se tedy jednalo o jedinou veřejnou zakázku. Zadavatel se svým postupem dopustil nezákonného rozdělení veřejné zakázky, když jednotlivé části zadával jako veřejné zakázky malého rozsahu a nikoliv jako zakázku podlimitní.

VEŘEJNOST SI NOVĚ BUDE MOCI PROHLÍŽET DATA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

23.04.2021

Praha jako první město v Česku spustila webovou aplikaci s podrobnými daty o veřejných zakázkách.

Praha začátkem dubna udělala velký krok v oblasti průhlednějšího nakládání s veřejnými prostředky. Stala se prvním městem v Česku, které uživatelsky přívětivou a interaktivní formou zveřejňuje podrobné informace o zadávaných veřejných zakázek.

Veřejnost si nově bude moci ve webové aplikaci vytvořené městskou společností Operátor ICT prohlížet data o veřejných zakázkách vložená na profil zadavatele hlavního města Praha po 1. září 2020 podle různých kritérií, jako je druh zadávacího řízení, zadávací odbor Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), vybraný dodavatel, oblast zakázky (tzv. CPV kód) či třeba počet nabídek. Za data evidovaná na profilu zadavatele jsou zodpovědné odbory MHMP, které zakázky zadávají.

„Od září roku 2020 pražský magistrát na profilu zadavatele eviduje všechna relevantní data o zadávaných veřejných zakázkách. V minulosti město takto důsledně nepostupovalo a kusá data o dříve zadávaných zakázkách teď mají velmi malou vypovídající hodnotu. Proto je ani nezpracováváme. Je škoda, že nemáme z dřívějška více dat, protože by bylo určitě zajímavé srovnat způsob zadávání zakázek v jednotlivých volebních obdobích,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Zhruba 80 % zakázek evidovaných ve zveřejněném dashboardu jsou zakázky pod 100 tisíc korun, které lze podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek objednat oslovením pouze jednoho dodavatele, což je také běžná praxe MHMP. „Z dat o zakázkách je zřejmé, že magistrát relativně běžně zadává bez soutěže i větší zakázky, až do výše 2 milionů korun. To je praxe, kterou chceme změnit. Proto jsme v únoru 2021 prosadili upravená pravidla pro zadávání zakázek s účinností od července 2021, kde jsme zavedli povinnost otevřené soutěže u zakázek s hodnotou nad 500 tisíc korun,“ dodává radní Zábranský.

Zakázky do výše 1 milionu korun (3 milionů korun u stavebních prací) jsou v plné kompetenci ředitelů jednotlivých odborů, zakázky s vyšší hodnotou podléhají schválení dalších osob (ředitel úřadu a gesční radní; zakázky nad 2 miliony korun - případně 6 milionů korun u stavebních prací - schvaluje Rada).

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib vyzývá další samosprávy a státní úřady, aby také zveřejnily data o zakázkách v podrobném rozsahu. „Transparentnost je skutečným a systémovým protikorupčním opatřením. Už samotné zveřejňování informací o zakázkách a uchazečích povede ke zlepšení praxe jejich zadávání i v budoucích volebních obdobích, protože úředníci i politici budou vědět, že je jim vidět pod ruce. Tato praxe by měla být ve státní správě i samosprávě samozřejmostí, i když ji zákon nyní nepřikazuje,“ dodává primátor.

ŘSD BUDE DALŠÍ TŘI ROKY POUŽÍVAT PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VLASTNÍ SYSTÉM

20.04.2021

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude dál používat vlastní elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek. Nebude tak využívat Národní elektronický nástroj (NEN), který by podle legislativy měly používat všechny státní organizace, protože je podle organizace pro potřeby silničářů nedostačující. Návrh schválila vláda, vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. ŘSD je největším zadavatelem veřejných zakázek v České republice

Podle ministerstva dopravy, které výjimku pro ŘSD navrhlo, potřebuje organizace specifický a na míru vyvinutý interní systém, který podporuje automatizaci a elektronizaci vnitřních procesů bezprostředně souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Silničáři mají výjimku z povinného používání NEN už od roku 2018, nyní se tak prodloužila o další tři roky. ŘSD nyní používá systém, který pro něj v minulosti vytvořila firma Tender systems.

Přechodem na vládní nástroj by podle ministerstva byla ohrožená činnost ŘSD, které pracuje s miliardovými zakázkami při zadávání stavby silnic a dálnic. ŘSD by se podle plánu resortu mělo k vládnímu systému přidat až po jeho dalším zdokonalení.

Všechny státní orgány misí od poloviny roku 2018 používat jednotný elektronický systém. Výjimku tvoří případy, kdy je používání jiného systému ekonomicky výhodnější a vyhovuje zákonným podmínkám.

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU NAKUPOVALO INSTRUKTÁŽNÍ SLUŽBY BEZ SOUTĚŽE

14.04.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příkazem pokutu ve výši 500 000 korun státnímu podniku Řízení letového provozu České republiky za chybné zadávání veřejných zakázek. Zadavatel nepodal proti příkazu odpor a pokuta je tedy pravomocná.

Řízení letového provozu porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když v průběhu roku 2019 bez zadávacího řízení pouze prostřednictvím objednávek pořizovalo od řady dodavatelů služby spočívající v zajištění instruktorské činnosti pro následnou realizaci odborného výcviku personálu letových navigačních služeb v celkové hodnotě 40 103 791,09 Kč bez DPH. Předmětné plnění měl zadavatel zadat jako veřejnou zakázku v nadlimitním režimu. Svým postupem mohlo Řízení letového provozu ovlivnit výběr dodavatele.

Úřad v příkazu konstatoval, že plnění poskytovaná jednotlivými dodavateli měla věcnou, funkční, časovou i místní souvislost a tvořila tedy jednu nadlimitní veřejnou zakázku.

Příkaz je prvním úkonem v přestupkových řízeních, v nichž je jednoznačný skutkový stav. Zadavatel má možnost podat proti příkazu do 8 dnů od jeho doručení odpor. Pokud tak učiní, proběhne ve věci standardní prvostupňové správní řízení. V daném případě zadavatel pokutu zjevně akceptoval, neboť odpor ve stanovené lhůtě nepodal.

PŘEDSEDA ÚŘADU SNÍŽIL POKUTU PRO ZADAVATELE TEPO S. R. O. NA 1,7 MILIONU KORUN

09.04.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil pokutu ve výši 1 700 000 korun zadavateli TEPO s.r.o. za rozdělení předmětu několika nadlimitních veřejných zakázek, které mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Zadavatel se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, když v roce 2016 rozdělil předmět nadlimitních veřejných zakázek na i) instalatérské, topenářské, zemní, stavební, lešenářské a ostatní (pomocné) práce, spojené s odstraněním havárií, provedením oprav a investičních akcí tepelných zařízení; ii) na provedení chemického čištění tlakových nádob; iii) více služeb, zejména na zhotovování a aktualizaci projektové dokumentace, zajišťování revizí a servisu apod. Zadavatel svým postupem snížil předpokládané hodnoty uvedených veřejných zakázek pod finanční limity stanovené zákonem a nezadal je jako nadlimitní veřejnou zakázky v některém ze zákonem předvídaných druhů zadávacích řízení.

Přestože se dělení předmětu veřejné zakázky řadí mezi nejzávažnější porušení povinností zadavatele, vyhověl předseda ÚOHS Petr Mlsna v řízení o rozkladu žádosti zadavatele o snížení pokuty. Správní orgán I. stupně totiž podle závěrů předsedy nedostatečně zohlednil, že to byl právě zadavatel, kdo dal podnět k zahájení správního řízení v dané věci, a že zadavatel s Úřadem po celou dobu řízení spolupracoval a měl snahu odstranit škodlivé následky svého jednání. Pokuta byla tedy snížena z původních 2 milionů korun na výsledný 1 700 000 korun.

„Musíme oceňovat snahu zadavatele řešit své tzv. kostlivce ve skříni a vyslat tak jasný signál ostatním zadavatelům, že aktivní přístup a spolupráci zohledníme jako polehčující okolnost,“ uvedl k případu předseda Úřadu.

ÚOHS ŘEŠÍ NÁKUP TROLEJBUSŮ DO ÚSTÍ NAD LABEM. ŠITÉ NA MÍRU JEDINÉ FIRMĚ, TVRDÍ CEGELEC

07.04.2021

ÚOHS zrušil před třemi lety v Ústí nad Labem jinou trolejbusovou zakázku.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal řešit další velký trolejbusový nákup za evropské dotace. Zahájil správní řízení s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem (DPMÚL) kvůli zakázce s na nákup až 33 parciálních trolejbusů s odhadovanou cenou 558 milionů korun.

„Řízení bylo zahájeno na návrh společnosti Cegelec, který je namířen zejména proti zadávacím podmínkám,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. „Zadávací řízení je podle našeho názoru až těžko uvěřitelným způsobem ušité na míru jedinému dodavateli a nastavenými parametry zcela vylučuje hospodářskou soutěž. Překvapuje nás, že si tohle někdo dovolí u projektu, v němž se počítá s financováním EU, zvlášť v lokalitě působnosti někdejšího ROP Severozápad,“ uvedl obchodní ředitel Cegelecu Libor Hinčica. I když nejmenoval, je z podmínek patrné, že je splní hlavně Škoda Electric.

Cegelec nespecifikoval v odpovědi pro Zdopravy.cz detailní námitky i to, s jakou značkou trolejbusů se chce do soutěže přihlásit. Firma dlouhodobě dodává výrobcům trolejbusům elektrickou výzbroj. Soutěž výrazně zvýhodňuje výrobce, kteří už mají trolejbus v Česku schválený.  Trolejbus splňující podmínky tendru má v Česku schválený jen Škoda Electric.

Rámcová smlouva na 8 let
Vítěz zakázky získá rámcovou smlouvu na osm let, první trolejbusy musí dodat do 400 dní. V soutěži se budou nabídky hodnotit na české poměry revolučně: 90 % váhy v hodnocení mají náklady životního cyklu, tedy nejen cena, ale například i trvanlivost baterie, spotřeba nebo náklady na servisu. Zbytek připadá na délku záruky a dobu dodání. Dopravní podnik se v soutěži nezavazuje k nákupu jediného trolejbusu, všech 33 trolejbusů může nakoupit jen na základě objednávky z rámcové smlouvy.

Dopravní podnik hledá kloubový trolejbus, který bude mít čtvery dveře a tři nápravy. Jeho délka může být maximálně 18,75 metru. Do nízkopodlažního trolejbusu se musí vejít nejméně 115 cestujících, z toho čtvrtina musí sedět. Na baterii má zvládnout dojet nejméně 12 kilometrů. Vozidla musí být plně klimatizovaná, součástí budou USB nabíječky pro dobíjení drobné elektroniky.

Zakázku na nové trolejbusy naposledy vyhrála v Ústí nad Labem Škoda Electric, která dodala devět kloubových trolejbusů 27 Tr. DPMÚL na dotazy k soutěži včera nereagoval. Již v roce 2018 ÚOHS kvůli zadávacím podmínkám soutěž na trolejbusy pro Ústí nad Labem zrušil. Důvodem byly rovněž zadávací podmínky, které tehdy napadl SOR Libchavy.

POKUTA VE VÝŠI 550 MILIONŮ KORUN PRO MINISTERSTVO OBRANY ZA NÁKUP VRTULNÍKŮ BYLA POTVRZENA

07.04.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna svým dnešním rozhodnutím potvrdil uložení pokuty ve výši 550 milionů korun pro Ministerstvo obrany České republiky za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu víceúčelových vrtulníků.

Předseda Úřadu zamítl rozklad podaný ministerstvem proti prvostupňovému rozhodnutí z února tohoto roku. Úřad v něm rozhodl, že ministerstvo se dopustilo přestupku tím, že v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo S.p.A., která je výrobcem mj. armádních vrtulníků.
Předseda Úřadu při rozhodování o rozkladu zamítl všechny námitky, které Ministerstvo obrany proti prvoinstančnímu rozhodnutí vzneslo. Zadavatel zejména zpochybňoval aktivní legitimaci společnosti Leonardo k podání námitek, dále rozporoval, že by v důsledku jeho postupu došlo k újmě společnosti Leonardo nebo byl ovlivněn výběr dodavatele a konečně požadoval uložení pokuty pouze v symbolické výši.
Předseda Mlsna provedl v rozhodnutí o rozkladu drobnou korekci výroku prvostupňového rozhodnutí, když upřesnil, že ministerstvo nedovoleně uzavřelo smlouvu před doručením rozhodnutí o námitkách, nikoliv před rozhodnutím o námitkách, jak bylo původně uvedeno v prvoinstančním rozhodnutí.
Již dříve Úřad rozhodl o tom, že vzhledem k bezpečnostním zájmům státu v dané věci nelze uložit zákaz plnění smlouvy.

Časté dotazy k případu

Proč byla uložena tak vysoká pokuta?
Pokuty za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek jsou ukládány v poměru k hodnotě zakázky, maximálně mohou dosahovat až 10 % z ceny zakázky. V uvedeném případě maximální výše pokuty činila téměř 1,5 miliardy korun. Úřad dále musel zohlednit, že Ministerstvo obrany ČR chybuje při zadávání veřejných zakázek opakovaně. Pokuta proto byla uložena ve výši přibližně 1/3 možné výše.
Kdo takto vysokou pokutu zaplatí? Nebudou to nakonec daňoví poplatníci?
Pokutu bude muset ze svého rozpočtu zaplatit Ministerstvo obrany ČR. Daňový poplatník nicméně poškozen nebude, protože pokuta se stane příjmem státního rozpočtu. Nejde však jen o formální přesuny částek v rámci státního rozpočtu – uložení vysoké sankce je pro veřejnost signálem, že zadavatel hrubým způsobem porušuje zákon. Současně se zadavatel musí bez prostředků zaplacených na pokutě ve zbytku rozpočtového období obejít, což pro něj může být citelný problém. V neposlední řadě zadavatel může postihnout osoby, které jsou za pochybení přímo odpovědné.
Jednalo se o mezivládní smlouvu, proč se tedy mělo ministerstvo zabývat námitkou italské společnosti, která navíc podle ministerstva nebyla schopna požadované vrtulníky dodat?
Zákon o zadávání veřejných zakázek výslovně umožňuje podat námitky proti postupu zadavatele mimo zadávací řízení. Tyto námitky mohou podat i dodavatelé, kteří nesplňují podmínky nastavené postupem mimo zadávací řízení, ale tvrdí, že by mohli veřejnou zakázku plnit v případě odlišného postupu. Zadavatel navíc prokazatelně oslovil navrhovatele v rámci průzkumu trhu pro plnění veřejné zakázky (byť prostřednictvím vlády Italské republiky) a jeho vrtulníky AW-139M pro realizaci veřejné zakázky určitým způsobem zvažoval. Současně z aktivity společnosti Leonardo jasně plyne, že měla o získání veřejné zakázky enormní zájem a právě v nemožnosti se o tuto zakázku ucházet spatřuje újmu na své straně. Její námitky proto nelze považovat za čistě obstrukční, jak tvrdí zadavatel. Ministerstvo mělo povinnost podané námitky řádně vypořádat a smlouvu nemělo uzavírat dříve, než rozhodnutí o námitkách doručilo a než uplynuly všechny příslušné blokační lhůty.
Proč nebyl uložen zákaz plnění smlouvy, když ministerstvo při jejím uzavírání porušilo zákon?
Všechny podmínky pro uložení zákazu plnění smlouvy byly v daném případě splněny, nicméně zákon vylučuje uložení zákazu plnění smlouvy v případech, kdy by to znamenalo ohrožení existence širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů státu. V daném případě bylo prokázáno, že by uložením zákazu plnění k ohrožení existence širšího obranného nebo bezpečnostního programu mohlo dojít, proto nebyl zákaz plnění uložen.

ÚOHS DEFINITIVNĚ ZAMÍTL PROTESTY ČESKÝCH DRAH PROTI SOUTĚŽI NA POŠUMAVSKÉ LOKÁLKY

11.03.2021

Spor se týká nacenění zabezpečovače ETCS ve vlacích, podle Plzeňského kraje chybí od státu jasné informace o jeho zavádění.

České dráhy neuspěly se svojí stížností na soutěž Plzeňského kraje, který hledá provozovatele na tratích v jihozápadní části kraje. O vítězi soutěže by měli v příštích dnech rozhodovat radní, proběhla již elektronická aukce, jejíž výsledek ale zatím kraj nezveřejnil.

Vyplývá to z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).To je již pravomocné, předseda ÚOHS Petr Mlsna zamítl i rozklad státního dopravce. České dráhy napadaly zadávací podmínky v soutěži pro oblast Jihozápad, kterou kraj rozdělil do dvou provozních souborů: Pošumaví a Český les.

Více ZDE.

AKTUALIZOVANÉ MOŽNOSTI ZADAVATELŮ PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VE STAVU NOUZE

11.03.2021

Délka zadávacího řízení

délka zadávacího řízení je limitována

  • minimální lhůtou pro podání nabídek (tabulka níže)

  • délkou posouzení a hodnocení nabídek (individuální podle složitosti zakázky)

  • lhůtou pro námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele (15 dnů)

Lhůty pro podání nabídek u standardních zadávacích řízení

 zjednodušené podlimitní řízení

11 pracovních dnů pro dodávky, služby i stavební práce

 otevřené podlimitní řízení 

15 pracovních dnů pro dodávky a služby

 

20 pracovních dnů pro stavební práce

 otevřené nadlimitní řízení

30 kalendářních dnů pro dodávky, služby i stavební práce

A. Zkrácení lhůt pro podání nabídek

1. Odeslání předběžného oznámení

pro možnost zkrácení lhůty musí být odesláno nejméně 16 dnů (podlimit) nebo 35 dnů (nadlimit) a nejvýše 12 měsíců před zahájením vlastního zadávacího řízení

lhůta pro podání nabídek se zkrátí na základě předběžného oznámení

  • podlimit minus 5 pracovních dnů

  • nadlimit minus 15 dnů na dodávky a služby (nelze u stavebních prací)

2. Naléhavé okolnosti

V nadlimitu v případě naléhavé okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil a zároveň nelze použit standardní lhůty, se lhůta pro podání nabídek zkracuje na 15 dnů (nelze kombinovat se zkrácením na základě předběžného oznámení) – pokud je tato lhůta s ohledem na okolnosti dlouhá, použije se jednací řízení bez uveřejnění – blíže bod C.

B. Námitky

lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele je 15 dnů – po tuto dobu nesmí zadavatel uzavřít smlouvu

zadavatel se může ale dohodnout s ostatními účastníky, že se mohou vzdát práva podat námitky – pokud se vzdají všichni účastníci, zadavatel může uzavřít smlouvu

C. Jednací řízení bez uveřejnění

v JŘBU nejsou žádné lhůty pro podání nabídek

JŘBU lze použít, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet ani zkrácené lhůty pro podání nabídek v otevřeném řízení (tedy 15 dnů)

D. Výjimka z postupu v zadávacím řízení

může nastat situace, kdy by zadavatel musel ze dne na den reagovat na novou situaci (například se objeví nový lék a je nutno reagovat okamžitě)

ve výjimečných případech lze připustit použití výjimky podle § 29 písm. a):

zadavatel nemusí postupovat v zadávacím řízení, pokud by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo (takovými opatřeními jsou například zkrácení lhůt u standardního řízení nebo použití JŘBU)

E. Zvláštní postupy

nejde o zkrácení lhůt jako takové, ale o způsoby rychlého a pružného zadávání – nelze ale využívat staré smlouvy na nové předměty zakázek

1. Dynamický nákupní systém

a) zavedení DNS - lhůta pro zavedení je 30 dnů

b) zadávání v DNS – lhůta pro podání nabídek je 10 dnů, lze ji však zkrátit po dohodě se všemi účastníky DNS

2. Rámcová dohoda (rámcová smlouva)

a) uzavření rámcové dohody – lhůty pro standardní řízení (30 dnů otevřený nadlimit)

b) zadávání na základě rámcové dohody – lhůta přiměřená

3. Zjednodušený režim

Zvláštní způsob zadání veřejné zakázky, kde nejsou stanoveny minimální lhůty.

Zjednodušený režim lze použít jen u některých služeb (zdravotní péče; sociální péče a související služby; administrativa sociálních a vzdělávacích služeb, služeb zdravotní péče a kulturních služeb; povinné sociální zabezpečení; poskytování dávek; hotelové a restaurační služby; právní služby, pokud nejsou ve výjimce na advokátní zastupování).

NADĚJE PRO PARDUBICKÝ KRAJ: ÚOHS MU DAL U AUTOBUSOVÉ SOUTĚŽE ZA PRAVDU

10.03.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nenašel v soutěži na autobusovou obslužnost Pardubického kraje chybu. Zamítl tak stížnosti společností ČSAD Slaný a About Me, které si na postup kraje stěžovaly. Rozhodnutí je nepravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu.

Nebyly shledány důvody pro uložení nápravného opatření,“ sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Pardubickému kraji tak svítá naděje, že bude moci konečně přistoupit k podpisu smluv s dopravci pro osm oblastí. Kraj musel soutěž vypsat podruhé, neboť první tendr loni v dubnu zrušil právě ÚOHS.

Krajští radní už ve všech osmi autobusových oblastech vybrali vítěze. Jevíčsko, Litomyšlsko, Lanškrounsko a Orlickoústecko by mělo získat sdružení firem BusLine LK a BL14 (obě firmy patří do skupiny BusLine). Vítězem soutěže pro oblast Přeloučska se stala společnost Umbrella Coach & Buses, v oblasti Poličska by měla v případě uzavření smlouvy jezdit společnost ZDAR, Chrudimsko má zůstat u Arrivy Východní Čechy, Holicko pak připadne firmě Car-Tour.

Celková hodnota zakázky pro všechny oblasti je 6,958 miliardy korun. Kraj v soutěži nežádal nová vozidla. Průměrné stáří vozového parku nesmí být vyšší než devět let, přičemž žádný z autobusů nesmí být starší 12 let. Od třetího roku plnění smlouvy musí být polovina autobusů nízkopodlažních a s klimatizací. Smlouvy budou na deset let.

Vysoutěžení nových dopravců znamená výrazné přeskupení sil v kraji. Dosud zhruba 90 procent linek ovládají společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí (ze skupiny ICOM Transport) a Arriva Východní Čechy.

INFORMACE PRO DODAVATELE K VYDÁVÁNÍ VÝPISŮ Z SKD

08.03.2021

Informujeme tímto o skutečnosti, že v době platnosti nouzového stavu nevydává MMR výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) v listinné podobě! Výpisy z SKD lze stáhnout v úřední elektronické podobě bezplatně zde, v listinné podobě pak na kterémkoliv otevřeném kontaktním místě Czech POINTu.

ÚOHS: OBCHVAT MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ POSTAVILA FIRMA, KTEROU MĚLI SILNIČÁŘI VYLOUČIT

04.03.2021

Vítězné sdružení, které mělo být podle antimonopolního úřadu vyloučeno, bylo ve čtvrtmiliardovém tendru o zhruba milion korun levnější.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutoval Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje padesáti tisíci korunami za způsob, jakým vybrala pro stavbu obchvatu Mariánských Lázní sdružení firem Silnice Topolany a Petrom stavby. Podle antimonopolního úřadu měli silničáři vítězné sdružení vyloučit kvůli nesplnění podmínek.

Vyplývá to z rozhodnutí ÚOHS, které zveřejnil na své úřední desce. Je již pravomocné. Karlovarský kraj ani někdejší náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík na dotazy k zakázce neodpověděly. Organizaci tehdy vedl Jan Lichteneger, kterého si nově vybrali do čela Krajské správy a údržby silnic ve Středočeském kraji.

Vítězné sdružení v soutěži nabídlo postavit zakázku za 263 milionů korun, druhý Strabag byl podle písemné zprávy zadavatele o zhruba milion korun dražší. Zakázku podle písemné zprávy zadavatele administrovala advokátní kancelář Arrows.

„Vybraný dodavatel neprokázal splnění kritéria technické kvalifikace,“ konstatoval ÚOHS ve svém rozhodnutí. Podle antimonopolního úřadu vítěz prokázal reference jen prostřednictvím společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, aniž by tato firma závazek písemně potvrdila. „Tímto mohl ovlivnit výběr dodavatele,“ uvedl ÚOHS.

Obchvat byl otevřen na sklonku loňského roku, výrazně na něj přispěla Evropská unie. Stavbu zdrželo vykolejení nákladního vlaku v létě 2019. Obchvat je dlouhý 2,4 kilometru a navazuje na letos otevřenou přeložku silnice I/21, kterou zbudoval stát a ulevil tím obcím Trstěnice a Drmoul. Kraj obchvat budoval od roku 2018, jde o novostavbu silnice II/230.

KRAJSKÝ SOUD POTVRDIL POKUTY, KTERÉ ÚŘAD ULOŽIL ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM

02.03.2021

Krajský soud v Brně zamítl žaloby proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2019, jímž byly sedmi zdravotním pojišťovnám uloženy pokuty v celkové výši 1 790 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

„Potvrzení správnosti našeho rozhodnutí ze strany soudu samozřejmě vítáme. Navíc se jedná o rozhodnutí z farmaceutického sektoru, na nějž se chceme v budoucnu více zaměřovat, a to jak z hlediska veřejných zakázek, tak ochrany hospodářské soutěže,“ uvedl k rozsudku předseda ÚOHS Petr Mlsna.
Podle rozhodnutí Úřadu napadeného žalobou chybovaly Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda při společném zadávání zakázky na „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021“. Pojišťovny požadovaly po dodavatelích doložení nejméně dvou referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 milionů korun bez DPH, přitom alespoň jedna z těchto zakázek musela být o objemu nejméně 25 mil. Kč bez DPH. Tyto reference však byly bezdůvodně omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá distribuce/dodávka léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů a dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících pravidelná očkování. Tímto jednáním vyloučili zadavatelé ze soutěže o zakázku všechny potenciální dodavatele, kteří dodávku a distribuci léčivých přípravků dříve realizovali, avšak činili tak např. v rámci zajištění dodávek a distribuce léčivých přípravků do nemocnic či lékáren. Zároveň však ani Úřadu, ani soudu nepředložili přesvědčivé důvody pro takovéto omezení referenčních zakázek.

Krajský soud nyní závěry ÚOHS potvrdil, když uvedl, že „s ohledem na striktnost stanoveného požadavku (omezení dvou referencí na přímou distribuci/dodávky do ordinací PZS) a jeho dopad na hospodářskou soutěž soud tedy neshledal v argumentaci žalobkyň důvod, který by takový požadavek ospravedlňoval. Za této situace je nutno takový požadavek hodnotit jako zjevně nepřiměřený a v konečném důsledku jako diskriminační, neboť bez dostatečného důvodu omezuje účast určitého okruhu dodavatelů v zadávacím řízení.“

OBJEM STAVEBNÍCH ZAKÁZEK BYL NA KONCI ROKU 2020 NEJVYŠŠÍ OD 2008

01.03.2021

Praha - Stavební firmy v Česku měly na konci loňského roku 18.286 zakázek za 199,8 miliardy korun, meziročně o 16,8 procenta více. Hodnota byla nejvyšší od roku 2008. Necelé tři pětiny patřily veřejným zakázkám, zbytek připadal na soukromé. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Evidovány jsou údaje z firem s 50 a více zaměstnanci.

"Paradoxně nám pomohl zkostnatělý proces přípravy stavebních zakázek. Ten je natolik dlouhý, že stále dobíhají zakázky, které byly plánovány ještě před koronavirovou krizí. K tomu se navíc zlepšilo plánování a realizace inženýrských staveb, což pomáhá především větším stavebním společnostem," uvedl již dříve analytik BH Securities Štěpán Křeček.

"Větší stavební firmy s více než 50 zaměstnanci mají zakázek více než dost, potýkají se však s nedostatkem vhodné pracovní síly, často zahraniční. Ta kvůli covidové situaci často zůstává ve své domovině," doplnil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

České stavebnictví loni meziročně kleslo o 7,7 procenta. Pozemní stavitelství, tedy hlavně výstavba bytů, kanceláří nebo průmyslových hal a skladů, se snížilo o 10,1 procenta. Inženýrské stavitelství tvořené hlavně výstavbou dopravní infrastruktury, kleslo o procento. Podle analytiků bude pokles pokračovat i letos, částečné oživení se dá očekávat nejdříve ve druhé polovině roku.

KRAJ VYPSAL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVBU PĚTI NOVÝCH MOSTŮ

22.02.2021

Předpokládané finanční náklady ve výši přes 231 milionů korun poputují na stavbu pěti nových mostů. Vypsání veřejných zakázek na tyto akce schválila Rada Jihočeského kraje ve čtvrtek 18. února.

Zároveň Rada Jihočeského kraje jmenovala i členy komisí, kteří budou o výběru dodavatelů staveb rozhodovat. Potvrdil to náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Podle Klímy se konkrétně jedná o stavbu mostu v Zářičí u Mladé Vožice na Táborsku s předpokládanými náklady 16,6 milionu, dvou mostů v Plané nad Lužnicí s předpokládanými náklady 192,6 milionu, mostu na hrázi rybníka u Potočné na Jindřichohradecku s předpokládanými náklady 5 milionů a mostu přes Chotovinský potok u obce Vřesce na Táborsku s předpokládanými náklady 16,9 milionu korun.

„Nové stavby nahradí dosavadní nevyhovující mostní konstrukce, které budou odstraněny,“ uzavřel Klíma s tím, že cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu provozu na těchto objektech spadajících pod správu kraje.

Jihočeskénovinky.cz informoval Mgr. Radek Šíma, tiskový mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje.

OLOMOUC: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TRANSPARENTNĚ, MĚSTO ZVEŘEJNILO PLÁN NA ROK 2021

22.02.2021

Město Olomouc zveřejnilo plán veřejných zakázek pro letošní rok. Seznam nejvýznamnějších zakázek zadávaných městem, případně jím zřizovanými organizacemi, je možné nově přehledně dohledat na městském webu v rubrice „Podnikatelé“ nebo pod informacemi odboru investic. Vedení města tímto krokem naplnilo další bod svého programového prohlášení v oblasti transparentnosti.

Hlavním cílem tohoto kroku samosprávy je poskytnout potenciálním dodavatelům rámcový obraz o nejdůležitějších chystaných veřejných zakázkách, jejich předmětu, předpokládané hodnotě, termínech zadávacího řízení i realizaci. „Postupujeme transparentně a klademe důraz na výslednou kvalitu. Proto je zejména v současné době, kdy je na stavebním trhu zvýšená poptávka po kvalitních dodavatelích, výhodou, pokud si dodavatelé mohou informaci o vypisovaných zakázkách vyhledat s předstihem,“ objasňuje náměstek primátora Martin Major.

K dalším výhodám prezentace plánu veřejných zakázek patří kromě transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro dodavatele i podpora konkurence na trhu a větší šance obdržet ty nejlepší nabídky. „Potencionální zájemci se  tak mohou zavčas zaměřit na typy veřejných zakázek, které jim profesně vyhovují a z toho mohou následně plynout i případné finanční úspory pro město, jako zadavatele,“ vysvětluje náměstek Major.

Seznam plánovaných veřejných zakázek na rok 2021 vypracoval odbor investic magistrátu. Plán zahrnuje nejen zakázky města, ale také jeho příspěvkových organizaci a akciových společností, a to v těch případech, kdy zadávací řízení odbor investic administruje. „Pro letošní rok se jedná se o 81 veřejných zakázek na stavební práce, 5 veřejných zakázek na technické projektování, 20 veřejných zakázek na dodávky gastrozařízení pro obnovu zařízení školních jídelen a 22 veřejných zakázek na ostatní nákupy,“ vyjmenovává vedoucí oddělení veřejných zakázek na odboru investic Alena Vačkářová. Sestavený přehled bude pravidelně, maximálně jedenkrát za čtvrtletí aktualizován.

O co nejlepší  informovanost podnikatelů v regionu se snaží i Okresní hospodářská komora Olomouc. „Vzhledem k aktuální době je pro podnikatele klíčové i plánování a tento krok města je v tomhle určitě velmi prospěšný. Stejně tak budeme rádi, když se do místních zakázek budou zapojovat co nejvíce firmy z našeho regionu,“ doplnil k tématu ředitel komory Radim Kašpar. V kontextu nového transparentního kroku samosprávy vzniklo ve spolupráci s hospodářskou komorou také tematické video – ke shlédnutí ZDE.

Detailní informace k již zahájeným zadávacím řízením jsou kromě webu města ZDE, k dispozici také na profilu zadavatele ZDE.

SUDOP PRAHA DOSTAL POKUTU 9,3 MILIONU ZA KARTEL PŘI PŘÍPRAVĚ VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ

16.02.2021

Sudop Praha se ke spáchání nezákonného jednání přiznal, za což mu byla pokuta snížena o pětinu.

Projektantská společnost Sudop Praha dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu ve výši 9,3 milionu korun za kartelovou dohodu s Výzkumným ústavem železničním (VUZ). Nedovolená dohoda se týkala přípravy vysokorychlostních tratí, konkrétně zakázky Správy železnic s názvem Technickoprovozní studie – Technická řešení VRT. Pokuta je pravomocná. VUZ (dceřiná společnost Českých drah) vyklouzl bez trestu díky leniency programu (příslib shovívavosti za spolupráci), v jehož rámci poskytl antimonopolnímu úřadu potřebné informace.
Projekty vysokorychlostních železničních tratí jsou stěžejní pro modernizaci české dopravní infrastruktury a nemůžeme dopustit, aby se státu prodražovaly kvůli koluzivnímu jednání projektantů. Tuto oblast budeme nadále pozorně monitorovat,“ řekl předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Protisoutěžního jednání se uvedené společnosti dopustily podle Mlsny tím, že od listopadu 2014 do května 2015 mezi sebou koordinovaly nabídky do výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku. Sladěné nabídky následně podaly, a to s cílem, aby uvedenou zakázku vyhrálo sdružení „Společnost SP + ACRI + MTP Technická řešení VRT“, jehož vedoucím členem byla právě společnost Sudop Praha. „Popsaným jednáním narušily tyto podniky hospodářskou soutěž v uvedeném výběrovém řízení, čímž porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže,“ píše ÚOHS.
Sudop Praha využil podle ÚOHS tzv. procedury narovnání, v jejímž rámci se přiznal ke spáchání nezákonného jednání, za což mu byla pokuta snížena o 20 procent. Proti rozhodnutí následně nepodal rozklad.
Zakázku přitom antimonopolní úřad už jednou na popud organizace CEDOP řešil, ovšem bez výsledku. Úřad (tehdy pod vedením Petra Rafaje) nevydal předběžné opatření, takže mohla být uzavřena smlouva. Následně zastavil řízení pro bezpředmětnost. Nyní se k případu vrátil na popud VUZ.
Jde o stejnou zakázku, kvůli které proběhla v roce 2016 na Správě železnic a v některých firmách velká policejní razie a kterou následně řešil pražský městský soud. Ještě šlo o projekční zakázku na revitalizaci trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov. Více ZDE.

ANTIMONOPOLNÍ ÚŘAD ROZDAL POKUTY PROJEKTOVÉ FIRMĚ A PARDUBICKÝM VODÁRNÁM

16.02.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna snížil pokutu pro Vodovody a kanalizace Pardubice z původních devíti milionů na sedm milionů korun. Důvodem jsou chyby v tendru na modernizaci biologické čistírny odpadních vod za 300 milionů korun v pardubické části Semtín z roku 2011. ÚOHS potrestal pokutou 9,3 milionu korun také projekční a inženýrskou společnost Sudop Praha za kartelovou dohodu při tendru na projekční práce vysokorychlostních tratí.

Pardubická vodárenská společnost podle ÚOHS chybovala, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedla, jakým způsobem dospěla k výsledkům posouzení zdůvodnění „mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů a vysvětlení nabídek uchazečů“. Tím se její postup stal údajně nepřezkoumatelným a netransparentním. Více ZDE.

ÚŘAD ULOŽIL MINISTERSTVU OBRANY NEPRAVOMOCNĚ POKUTU 550 MILIONŮ KORUN ZA PŘESTUPEK PŘI NÁKUPU ARMÁDNÍCH VRTULNÍKŮ

05.02.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím zde dne 2. února 2021 Ministerstvu obrany České republiky pokutu ve výši 550 000 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Přestupku se ministerstvo dopustilo tím, že v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo S.p.A., která je výrobcem mj. armádních vrtulníků.

Již dříve Úřad rozhodl o tom, že vzhledem k bezpečnostním zájmům státu v dané věci neuloží zákaz plnění smlouvy.

PŘEDSEDA MLSNA PLNÍ SVÉ SLIBY – JMENOVAL NOVÉ ROZKLADOVÉ KOMISE A ZRYCHLUJE ROZHODOVÁNÍ

04.02.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jmenoval v minulém týdnu nové rozkladové komise. Členové rozkladových komisí byli jmenováni na základě transparentních a předem známých kritériím, a to z kandidátů, které předsedovi ÚOHS navrhlo téměř 30 subjektů z oblasti veřejné správy, akademické sféry i profesních i nevládních organizací.

Jsem rád, že se podařilo pro každou oblast sestavit tým těch nejlepších odborníků. Věřím, že významně přispějí k vyšší kvalitě rozhodování Úřadu,“ uvedl k sestavení nových komisí předseda Mlsna.

Činnost i složení rozkladových komisí předsedy ÚOHS byly v minulosti terčem časté kritiky. Jedním z hlavních bodů koncepce a prvních cílů nového předsedy Úřadu Petr Mlsny proto byl transparentní výběr a jmenování nových členů těchto poradních orgánů. Již v polovině prosince 2020 bylo za účelem nominace nových členů rozkladové komise osloveno cca 30 subjektů, které se zabývají mimo jiné oblastí práva veřejných zakázek a soutěžním právem. Mezi nimi byly instituce z akademické sféry (právnické a ekonomické fakulty a také univerzity), orgány státní správy, nevládní a protikorupční organizace (Transparency International, Oživení, Rekonstrukce státu), Česká advokátní komora a další sdružení a spolky (Sdružení místních samospráv, Hospodářská komora, Asociace pro veřejné zakázky aj.). V polovině ledna 2021 předseda Úřadu obdržel celkem 105 nominací, přičemž někteří odborníci byli nominováni duplicitně. Koncem ledna 2021 pak předseda Úřadu jmenoval členy rozkladových komisí primárně na základě obdržených nominací. Jmenováno bylo celkem 5 rozkladových komisí, z toho 3 pro oblast veřejných zakázek, jedna pro hospodářskou soutěž a jedna pro veřejnou podporu, významnou tržní sílu a přístup k informacím. Složení komisí doznalo oproti minulosti poměrně velkých změn, je v nich nyní cca 50 % nových členů.

Členové rozkladových komisí nyní musí splňovat vysoké kvalifikační a profesní požadavky - konkrétně ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda nebo ekonomického či technického směru – magisterského typu, 10 let praxe v oboru, jemuž se daný kandidát věnuje, a minimálně 5 let praxe v oblasti relevantní pro činnost příslušné komise.

Předseda ÚOHS již také realizoval některá opatření, která povedou k celkovému zrychlení rozhodování. Rozkladové komise se budou scházet ve 14denních intervalech, aby byly rozklady projednávány co nejrychleji a následně také co nejrychleji zpracovány. (Průměrná lhůta za prosinec 2020 a leden 2021 činí 44 dní.) K rychlejšímu projednání věcí má také přispět zkrácené předávání spisů mezi prvním a druhým stupněm.

Více ZDE.

PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL EXISTENCI KARTELU CARPATHIA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

29.01.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil rozhodnutí svých úředníků z první instance ve věci nedovolené dohody v nákladní železnici. Takzvaného kartelu Carpathia se účastnily společnosti AWT Čechofracht, Interfracht, Argo Logistics, Spedica a Rail Cargo Austria.

Mlsna rozhodnutí o existenci kartelu potvrdil. „V daném případě se jednalo o takzvané tvrdé omezení hospodářské soutěže. Tyto kartelové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad na hospodářskou soutěž a jsou pro zdravé fungování hospodářské soutěže nejzávažnější hrozbou,“ uvedl předseda.

Oproti rozhodnutí z první instance nicméně může dojít ke korekci u jedné z pokut. Argo Logistics měla původně zaplatit 10 milionů (vůbec nejvíce ze všech potrestaných), což firma považuje za nepřiměřené. Mlsna vrátil výši pokuty první instanci k přezkoumání.

Úřad původně udělil pokuty v celkové výši téměř 18,5 milionu korun. Společnost Rail Cargo Austria vyvázla bez pokuty, neboť v rámci leniency programu (příslib shovívavosti pro spolupracující subjekty) poskytla úřadu informace a důkazy o existenci kartelu. K předsedovi úřadu následně podaly rozklad dvě firmy: Interfracht a Argo Logistics.

Podle ÚOHS měly potrestané firmy mezi sebou zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovými projekty Carpathia, Sylvania a nová Carpathia. Na jejím základě si nedovoleně rozdělovaly zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovaly ceny služeb a vyměňovaly si obchodní informace.

Účastníci kartelu měli podle ÚOHS uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Za tímto účelem provozovali také rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých rezervovaných transportech a cenách za tyto transporty, aby jiný účastník dohody nemohl nabídnout výhodnější cenu. Tím docházelo k rozdělování zákazníků a koordinovanému postupu vůči nim.

Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie,“ napsal ÚOHS už loni v červnu po rozhodnutí v prvním stupni.

K zakázanému jednání podle něj docházelo mezi lety 2004 až 2013, přičemž společnost Spedica se dohody účastnila pouze v letech 2008 až 2010 a společnost Interfracht v letech 2010 až 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky.

Případ je posledním ze série šetření v oblasti nákladní železniční dopravy. Například v roce 2018 ÚOHS rozdával pokuty v kauze kartelu Italia Expres. Hlavní tíhu pokuty tehdy nesly České dráhy (48 mil.), v kauze figurovaly rovněž firmy AWT Čechofracht a Rail Cargo Austria (ta i tenkrát vyvázla díky spolupráci s úřadem bez pokuty).

Uložené pokuty
Rail Cargo Austria AG – upuštěno od uložení pokuty (leniency)
AWT Čechofracht a.s. – 1 826 000,- Kč (leniency II)
Interfracht s.r.o. – 2 357 000,- Kč (potvrzena)
Spedica, s.r.o. – 4 243 000,- Kč (narovnání)
Argo Logistics, s.r.o. – o pokutě bude znovu rozhodováno v I. stupni (původně 10 000 000,- Kč)

O DOPRAVCI NA ZBÝVAJÍCÍCH TRATÍCH V PLZEŇSKÉM KRAJI ROZHODNE AUKCE, ČESKÉ DRÁHY NEUSPĚLY SE STÍŽNOSTÍ

28.01.2021

Plzeňský kraj pokračuje v otevřených soutěžích, ve kterých hledá železniční dopravce pro provozní soubor Jihozápad. Kdo na neelektrifikovaných tratích nakonec vyjede, rozhodne elektronická aukce, ve hře je ale stále varianta možného zrušení soutěže.

Kraj může se soutěží pokračovat i díky novému rozhodnutí Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS). Na něj se obrátily České dráhy kvůli soutěži pro oblasti Jihozápad. V první instanci ale ÚOHS návrh zamítl.

„Návrh směřoval proti zadávacím podmínkám. Podle navrhovatele jsou stanoveny v rozporu se zásadou zákazu diskriminace a transparentnosti a neumožňují podání vzájemně porovnatelných nabídek. Zadávací dokumentace není dle navrhovatele zpracována v dostatečných podrobnostech, aby umožnila zpracování nabídky a nabídkové ceny. Úřad ve správním řízení neshledal důvody k uložení nápravného opatření,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Žádný jiný dopravce proti soutěži námitky nepodal. České dráhy se podle svého vyjádření s rozhodnutím musí nejprve seznámit a pak rozhodnou o dalším postupu.

Kraj už v listopadu uvedl, že nevylučuje zrušení soutěže z jiných důvodů: očekávaného propadu daňových příjmů. I když kraj nepožaduje nová vozidla, chce na tratích větší komfort než dosud. To může znamenat i vyšší cenu. „S ohledem na vývoj je připravována elektronická aukce a shromažďovány podklady pro rozhodnutí orgánů kraje spočívající v analýze optimální ceny, za kterou lze zakázky provozovat,“ řekla mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová. Kraj současně soutěží i zakázku na soubor Plzeňsko, kde je uzávěrka nabídek v dubnu.

Jistý je zájem Českých drah a GWTR
Oblast Jihozápad je rozdělena na dva soubory – Pošumaví a Český les. Podle zjištění deníku Zdopravy.cz se přihlásily nejméně dvě firmy. Účast potvrdily České dráhy a GW Train Regio, naopak ji vyloučil Leo Express. Arriva a RegioJet věc ponechaly bez komentáře.

Soutěž se týká linek P11 Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy (s možností vedení vybraných spojů v úsecích Horažďovice předměstí – Strakonice a Horažďovice předměstí – Nepomuk), linky P23 Domažlice – Klatovy, v případě části Českého lesa linky P32 Poběžovice – Staňkov – Holýšov a linky P33 Domažlice – Tachov.

Pro každý provozní soubor má kraj jiné požadavky na kvalitu vozidel, v obou případech mu ale budou stačit starší vozidla po modernizaci. V případě Pošumaví chce kraj motorové jednotky nejméně se 65 místy k sezení, musí jich mít nejméně osm (šest kmenových, dvě záložní). Vozidla přitom nemusí být plně nízkopodlažní. V každé jednotce ale musí být oddíl, který umožní přepravu až osmi jízdních kol a dvou kočárků. Musejí být po rekonstrukci interiéru, vybaveny zásuvkami a Wi-Fi a musejí jezdit minimálně stokilometrovou rychlostí. U zakázky pro Český les stačí rovněž starší vozy, stejně tak i osm jednotek včetně dvou záložních. Kraji ale stačí menší počet míst pro kola či kočárky, minimální rychlost je 80 km/h.

V praxi to znamená, že pro Český les by mohly stačit mírně upravené regionovy, pro Pošumaví pak modernější vozy typu Stadler RS1. Dosud na těchto tratích jezdí regionovy nebo motorové vozy 810 a 842.

Kraj počítá s tím, že nový dopravce začne jezdit v prosinci 2022. Pokud se nepodaří vysoutěžit zakázku včas, dojde nejspíš k prodloužení smlouvy s Českými drahami.

VÝBĚR ARRIVY NA RYCHLÍKY Z LIBERCE BYL V POŘÁDKU, KONSTATOVAL ÚOHS

25.01.2021

Ministerstvo nemůže ještě uzavřít s Arrivou sedmiletou smlouvu, České dráhy mohou podat rozklad.

České dráhy neuspěly se svoji stížností proti výběru společnosti Arriva vlaky pro provoz rychlíků linky R14 z Liberce do Pardubic a Ústí nad Labem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh státního dopravce nepravomocně zamítl.

Rozhodnutí ÚOHS potvrdil jeho mluvčí Martin Švanda. Arriva vlaky měla původně získat sedmiletou smlouvu. Kvůli řízení u ÚOHS nakonec v prosinci ministerstvo uzavřelo s dopravcem jen přechodnou dvouletou smlouvu.

„Úřad v rámci tohoto rozhodnutí konstatoval, že objednatel svým postupem směřujícím k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na lince R14 přímým zadáním neporušil ustanovení relevantních právních předpisů, neboť byl ke svému postupu cestou přímého zadání oprávněn a současně splnil v rámci uvedeného postupu veškeré zákonné náležitosti,“ uvedl Švanda. „Úřad ve svém rozhodnutí vyjádřil také k dalším namítaným skutečnostem, které však nebylo možné shledat za relevantní z hlediska zákonnosti postupu objednatele dle uvedených právních předpisů, případně za důvodné,“ dodal.

Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Pro ministerstvo tak stále platí zákaz uzavřít smlouvu.

Výběr Arrivy kvůli ceně
České dráhy nikdy neuvedly, co konkrétně ve výběr Arrivy pro rychlíky R14 napadaly. Na ÚOHS se obrátily poté, co s námitkami neuspěly na ministerstvu dopravy. „S rozhodnutím ÚOHS se musíme nejdříve detailně seznámit, poté bude rozhodnuto o dalším postupu,“ řekl mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Na ÚOHS se na konci roku obrátil i Svaz odborářů služeb a dopravy (SOSAD), který výběr Arrivy označil za „českou rozdávačku“. Ministerstvo dopravy se rozhodlo pro Arrivu poté, co nabídla za provoz vlaků o zhruba čtvrtinu méně než České dráhy. Výsledek tohoto podání dosud není znám. Největší kritik výběru Arrivy z řad odborářů Jindřich Berounský se od vstupu Arrivy na tyto linky prakticky k této problematice odmlčel.

Arriva bude provozovat linku R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem za 176 milionů ročně, celková kompenzace v rámci sedmileté smlouvy tak bude činit 1,238 miliardy korun v současné cenové úrovni. Ministerstvo se pro Arrivu rozhodlo díky nižší ceně. České dráhy v soutěži nabídly o 24 % vyšší cenu než dosud. Na rozdíl od převzetí části rychlíkových tras v roce 2019 zvládla Arriva tentokrát start bez větších problémů.

KRAJSKÉ SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE BYLA POTVRZENA POKUTA 90 000 KORUN

21.01.2021

PŘEDSEDA MLSNA ZAKÁZAL PLNĚNÍ SMLOUVY NA DODÁVKY SAMOPALŮ A PUŠEK PRO POLICII ČR

12.01.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil svým rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy na dodávky samopalů a pušek včetně příslušenství a zaměřovačů, kterou uzavřelo Ministerstvo vnitra České republiky na základě jednacího řízení bez uveřejnění se společností C.I.D. Praha s.r.o. Úřad vedl řízení na základě návrhu společnosti Česká zbrojovka a.s.

POKUTA PRO MINISTERSTVO DOPRAVY POTVRZENA – VYLUČOVAT DODAVATELE PRO NEZAOKROUHLENÍ NABÍDKOVÉ CENY JE NEPŘIMĚŘENÉ

11.01.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna svým rozhodnutím ze 7. ledna 2021 zamítl rozklad podaný Ministerstvem dopravy ve věci zadávacího řízení na uzavření šestileté rámcové smlouvy na dodávky tabulek registračních značek a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, kterým byla zadavateli za spáchání přestupku uložena pokuta ve výši 200 000 Kč.

Zadavatele by měli při vylučování dodavatelů reflektovat judikaturu Nejvyššího správního soudu a nepostupovat přehnaně formalisticky,“ uvedl k rozhodnutí předseda ÚOHS.

Zadavatel vyloučil ze zadávacího řízení společnost ELTODO, a. s., která přeložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, jež byla jediným kritériem hodnocení, s odůvodněním, že nezaokrouhlila nabídkové ceny za jeden kus tabulky registrační značky a za předpokládaný počet tabulek registračních značek za jeden rok. V červenci 2020 zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem „SPM – UTAL“ – sdružením společností SPM – Security Paper Mill, a. s., a UTAL Sp. z o. o.

V rozhodnutí I. stupně Úřad konstatoval, že zadavatel vyloučením společnosti ELTODO porušil zásadu přiměřenosti, neboť požadavek na zaokrouhlení nabídkové ceny byl pouze formálního charakteru a nejednalo se o oprávněný důvod pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tím ovlivnil výběr dodavatele.

Zadavatel v rozkladu argumentoval, že požadavek na zaokrouhlení nabídkové ceny není jen formalita, ale zaokrouhlování je pro něho důležité z pohledu celkových nákladů veřejné zakázky. Předseda Úřadu však jeho argumenty neuznal. Ve vztahu k celkové nabídkové ceně jde o formální požadavek zcela určitě – to už dříve dovodila rozhodovací praxe Úřadu. Pokud jde o jednotkovou nabídkovou cenu, lze o významu zaokrouhlování diskutovat. V tomto případě však zadavatel původně vybral právě společnost ELTODO, a.s., která nezaokrouhlila ani celkovou, ani jednotkovou nabídkovou cenu. Až posléze svůj požadavek přehodnotil. Pokud by bylo pro zadavatele zaokrouhlování skutečně důležité, všiml by si problému už při prvním přečtení nabídky. Navíc, zadavatel nestanovil podmínku zaokrouhlení jednotkové ceny výslovně, ačkoliv se jedná o požadavek s významným dopadem do cenotvorby dodavatelů.

NÁVRH ZÁKONA O PODPOŘE NÍZKOEMISNÍCH VOZIDEL PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH SLUŽEB V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH BYL POSTOUPEN POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

11.01.2021

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který na svém jednání dne 21. 12. 2020 schválili zástupci vlády a který byl dne 5. 1. 2021 zaevidován Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, přinese zásadní změny v právní úpravě pořizování silničních vozidel zadavateli veřejných zakázek a v právní úpravě pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících státem, kraji a obcemi.

Cílem předloženého návrhu zákona je řádně transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Transpoziční právní úprava musí vstoupit v účinnost nejpozději do 2. srpna 2021. Jedná se o tzv. minimální/čistou transpozici, povinnosti tedy nejsou oproti směrnici žádným způsobem rozšiřovány.

Směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel je v současné době transponovaná v nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, a to na základě zmocnění v zákoně o zadávání veřejných zakázek. V současné době tato právní úprava vypadá tak, že jsou stanoveny závazné zadávací podmínky, které musí zadavatel stanovit, pokud zadává veřejnou zakázku (podlimitní či nadlimitní) na pořízení silničních vozidel. Tyto závazné zadávací podmínky spočívají ve stanoveném zohledňování energetických a ekologických dopadů provozu pořizovaných silničních vozidel.

Nový zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících stanoví povinnosti jiným způsobem – stanoví povinnost dodržení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání nadlimitních veřejných zakázek na pořízení silničních vozidel, nadlimitních veřejných zakázek na vybrané služby poskytované prostřednictvím silničního vozidla a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících (rovněž při překročení určité prahové hodnoty těchto pořizovaných služeb). Tyto podíly budou muset být dosaženy ve stanovených časových obdobích (od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2025 a od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030).

Minimální podíly nízkoemisních vozidel budou následující:

 

Od účinnosti zákona do 31. 12. 2025

Od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030

Osobní a lehká užitková vozidla

29,7 %

29,7 %

Nákladní automobily

9 %

11 %

Autobusy

41 %

60 %

 

Poloviny z těchto minimálních podílů pro autobusy bude muset být dosaženo prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi.

Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zaevidován jako sněmovní tisk č. 1121. Informace k průběhu legislativního procesu a uvedený sněmovní tisk jsou k nalezení ZDE.

D35 MOHLA BÝT HOTOVÁ O DVA ROKY DŘÍVE A O PŮL MILIARDY LEVNĚJI. SOUD ZRUŠIL STARÉ ROZHODNUTÍ ANTIMONOPOLNÍHO ÚŘADU

11.01.2021

Podle soudu bylo rozhodnutí ÚOHS příliš formalistické. Zakázku za tři miliardy před dvěma lety zrušil jen kvůli formuláři.

Dálnice D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy mohla být už hotová a stát zhruba o půl miliardy méně, než za kolik se staví nyní. Zdražení a zpoždění způsobil svým rozhodnutím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který více než dvěma lety zrušil první soutěž na její stavbu. Podle Krajského soudu v Brně bylo rozhodnutí příliš formalistické. Nový předseda ÚOHS Petr Mlsna proto verdikt podepsaný svým předchůdcem Petrem Rafajem zrušil.

Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce ÚOHS. Antimonopolní úřad první soutěž na stavbu D35 zrušil v červenci 2018 v době, kdy úřad vedl Petr Rafaj. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo vypsat soutěž znovu.

ÚOHS řízení, které znamenalo konec první soutěže, minulý týden zastavil. Stalo se tak na základě úspěšné žaloby ŘSD, které vyhověl Krajský soud v Brně. „Soud konstatoval, že se sice ztotožňuje s řadou obecných závěrů Úřadu, nicméně je toho názoru, že Úřad postupoval ve věci příliš formálně a zásadu transparentnosti vyložil s přílišnou tvrdostí ve vztahu k zadavateli a že se nedomnívá, že by v důsledku jednání zadavatele byla jakkoliv omezena soutěž o zakázku. Předseda Úřadu Petr Mlsna nyní na základě tohoto rozsudku prvostupňové rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Mlsna současně stáhl i kasační stížnost, která byla podána k Nejvyššímu správnímu soudu.

Zrušený miliardový tendr kvůli formuláři

ÚOHS zrušil v roce 2018 zakázku kvůli jednomu z formulářů, který byl součástí nabídek. ŘSD ho během soutěže opravilo, ale podle ÚOHS dostatečně neupozornilo soutěžící, že došlo ke změně. Na ÚOHS se obrátila společnost Porr, která byla v lednu vyloučena právě kvůli tomu, že nabídku podala na starém formuláři.
„Zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti tím, že poskytl dodatečné informace k zadávacím podmínkám netransparentním postupem,“ uvedl ÚOHS v prvoinstančním rozhodnutí v roce 2018.

Podle antimonopolního úřadu neupozornilo ŘSD dostatečně na změnu nového formuláře, který byl součástí nabídky. „Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy,“ uvedl  ÚOHS před dvěma lety.

Kromě zdržení se stavba také výrazně prodražila. Zatímco v první soutěži nabídla nejnižší cenu italská společnost Astaldi ve sdružení s tureckým IC Ictas Insaat Sanay ve Ticaret s cenou 2,833 miliardy korun, ve druhé soutěži vyhrálo zakázku sdružení Strabag, M-Silnice a SMP s cenou 3,388 miliardy korun bez DPH.

Podle ÚOHS nelze ale říct, že jeho rozhodnutím jde jednoduše vypočítat vzniklou škodu. „Právní názor na jednotlivé věci se vyvíjí, a to jak u Úřadu, tak u soudů. I rozhodnutí krajského soudu bývají revidována rozsudkem NSS. Krajský soud nám v této věci dal v řadě úvah za pravdu a dovozovat souvislost mezi rozhodnutím Úřadu a navýšením ceny při opakovaném zadávání zakázky bez znalosti daného zadávacího řízení je nepřesné. Zadavatel mohl při opakovaném zadávání například změnit zadávací podmínky,“ dodal Švanda.

Celkem 12,6 kilometrů dlouhý úsek dálnice D35 by měl být hotový letos do konce roku. Stavba začíná u opatovické estakády, na trase jsou dvě mimoúrovňové křižovatky Rokytno a Časy. Na trase je hned v úvodu kilometr dlouhý most přes inundační území Labe. Na stavbu navazuje úsek Časy – Ostrov, který staví sdružení Eurovia, Metrostav a Swietelsky.

ANTIMONOPOLNÍ ÚŘAD DAL FIRMĚ EGEM POKUTU 2,35 MILIONU, PROTOŽE NESPOLUPRACOVALA

08.01.2021

Energetická společnost Egem dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 2,36 milionu korun za to, že s úřadem nespolupracovala při místním šetření, ačkoliv jí to ukládá zákon. Pokuta je pravomocná, potvrdil ji předseda úřadu Petr Mlsna.

„Součinnost soutěžitele je naprosto klíčová pro řádné provedení místního šetření a není na libovůli soutěžitele, zda se rozhodne s Úřadem při inspekci spolupracovat,“ uvedl Mlsna.

Úřad v tiskové zprávě uvedl, že firma Egem svou zákonnou povinnost spolupracovat s úřadem porušila v září 2019. Zástupce firmy nejprve slíbil, že se jednatel firmy dostaví do jejího sídla a poskytne ke kontrole svá elektronická zařízení, to se ale nestalo. Toto jednání podle rozhodnutí úřadu ovlivnilo průběh inspekce a mohlo ovlivnit i její účel. Výše pokuty byla stanovena na 2,362 milionu korun.

Firma Egem podala proti rozhodnutí úřadu rozklad k předsedovi úřadu a ve svých námitkách tvrdila, že ÚOHS se snažil omezit osobní svobodu jednatele firmy tím, že si vyžádal jeho přítomnost v místě inspekce, firma nesouhlasila ani s výší pokuty.

Mlsna ale všechny námitky zamítl s tím, že firma nesmí nepřítomnost členů svého vedení využívat k tomu, aby se vyhnula prošetření svých elektronických zařízení a komunikačních kanálů. Výši pokuty označil předseda za přiměřenou. Za tento přestupek lze podle zákona uložit pokutu do 300 tisíc korun nebo až do jednoho procenta z obratu soutěžitele. Stanovená pokuta dosahuje pouze 0,1 procenta obratu firmy Egem a podle Mlsny zcela odpovídá výši pokut uložených v podobných případech.

Zákonnost zásahu ÚOHS, kterého se pokuta týká, posuzoval i Krajský soud v Brně, k němuž Egem podal žalobu. Ten dal ale za pravdu ÚOHS a žalobu zamítl.

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

06.01.2021

Upozorňujeme Vás, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, každý rok nám písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31. 3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven). Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.
V roce 2020 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR ve středu 31. 3. 2021 a  oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR ve stejném termínu.

Zahraniční právnické osoby i organizační složky dokládají čestné prohlášení i doklady jak z ČR, tak i z místa sídla společnosti. Doklady vydané v zahraničí budou opatřeny apostilou (a to i doklady pořízené prostřednictvím elektronické komunikace) a úředním překladem.

Podání je možné učinit buď v listinné nebo elektronické podobě (ID: 26iaava) včetně přikládaných dokladů, tzn. při listinném podání budou doklady, které dodavatel obdržel v elektronické podobě, zkonvertovány na kontaktním místě Czech POINTu do listinné podoby. Obdobně se postupuje v případě elektronického podání (doklady nelze skenovat, ale pouze konvertovat nebo přeposlat v úřední elektronické podobě, tzn. s elektronickým podpisem osoby, která doklad vystavila).

Pokud dodavatel bude současně žádat o změnu zápisu v SKD, je možné učinit obě podání současně, ale jako dvě samostatná podání!

Příslušný formulář “Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů” je k dispozici ZDE.

Každoroční potvrzení nepodléhá správnímu poplatku.

Více ZDE.

MLSNA POTVRDIL POKUTU 40,8 MILIONU PRO BABY DIREKT

05.01.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil pokutu 40,8 milionů korun, kterou úřad loni uložil velkoobchodu s dětským zbožím Baby Direkt. Důvodem pro uložení pokuty bylo stanovování minimálních cen, které dodavatel vymáhal na svých odběratelích. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

Brněnská společnost Baby Direkt se provinila tím, že v letech 2011 až 2018 uzavírala s koncovými prodejci svého zboží dohody o tom, jaký má být minimální cena zboží pro zákazníka. Za nedodržování těchto dohod hrozila obchodníkům sankcemi a formou nedodání zboží je pak za nedodržení dohody skutečně postihovala.

"Protisoutěžní jednání bylo dlouhodobé a mělo negativní dopad nejen na maloobchodní prodejce, kteří si nemohli cenově konkurovat, ale v podobě vyšších cen dětského zboží také na rodiny a samoživitele s dětmi," uvedl předseda úřadu Petr Mlsna. Baby Direkt nabízí například kočárky, autosedačky, dětský nábytek nebo vozítka.

Úřad svým rozhodnutím plnění těchto dohod zakázal a uložil Baby Direktu, aby o neplatnosti těchto dohod informovala své odběratele. Výše pokuty byla stanovena na 40,793 milionu korun, i když vzhledem k dlouhodobosti a závažnosti prohřešku by měla být vyšší. Podle zákona ale nesmí překročit deset procent z obratu firmy.

Předseda úřadu svým rozhodnutím sice potvrdil výši pokuty, konečné rozhodnutí ale částečně změnil. V řízení o rozkladu konstatoval, že nebyl dostatečně doložen dopad na obchod mezi členskými státy a tedy ani porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, jak bylo obsaženo v prvostupňovém rozhodnutí.

Pokuta pro brněnský velkoobchod s dětským zbožím je pravomocná a firma ji tak musí zaplatit. Bránit se může podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně, ta ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.

PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE

14.12.2020

NOVÉ ZÁDADY SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO, ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO A INOVATIVNÍHO ZADÁVÁNÍ OD 01.01.2021 – METODICKÉ STANOVISKO

22.12.2020

Prostřednictvím zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností dochází s účinností od 1.1.2021 také k novele zákona 134/2016 Sb. Do § 6 jsou doplněny nové zásady, dotýkající se sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, co se pro účel zákona rozumí sociálním, enviromentálním a inovativním zadáváním.

Metodické stanovisko je uveřejněno ZDE.

TAKÉ INTERGRAM VYBÍRAL POPLATKY ZA NEOBSAZENÉ POKOJE, PRVOSTUPŇOVÁ POKUTA PŘESAHUJE 20 MILIONŮ KORUN

16.12.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 14. prosince 2020 kolektivnímu správci INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., za zneužití dominantního postavení pokutu ve výši 20 799 000 Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.
Spolek INTERGRAM se dopustil zneužití svého dominantního postavení tím, že od 1. 1.2009 do 6. 11. 2014 vyžadoval od poskytovatelů ubytovacích služeb v České republice odměny za užívání práv k předmětům ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, aniž by zohlednil obsazenost ubytovacích zařízení. Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. INTERGRAM tak jednal v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku.

Soutěžitel INTERGRAM se dopustil obdobného přestupku, kvůli němuž Úřad před nedávnou dobou pravomocně pokutoval kolektivního správce OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

ARRIVA ZÍSKÁ NA RYCHLÍKY Z LIBERCE ZATÍM JEN DVOULETOU SMLOUVU

10.12.2020

Ministerstvo dopravy nechce zatím uzavřít původně plánovaný sedmiletý kontrakt, čeká na verdikt antimonopolního úřadu.

Společnost Arriva vlaky získá jistotu provozu na rychlíkových linkách z Liberce do Ústí nad Labem a Pardubic zatím jen na dva roky. Původně plánovaný sedmiletý kontrakt může být podepsán až poté, co bude definitivní stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Arriva má vyjet na linky v neděli, dosud nemá smlouvu. Do časové tísně se dostalo ministerstvo především svoji chybou, že tak dlouho protahovalo výběr dopravce. Nakonec získá kontrakt uzavřený na základě takzvané mimořádné situace. Výběr Arrivy totiž na popud Českých drah řeší od konce října Úřad pro ochranu hospodářské situace (ÚOHS), který dosud nerozhodl. Ministerstvo tak místo podpisu sedmileté smlouvy zatím uzavře jen dvouletou smlouvu na základě mimořádného zadání.

„V dané věci je pro nás důležité rozhodnutí ÚOHS. Z důvodu potřeby zajistit dopravní obslužnost proto sjednáváme smlouvu s dopravcem Arriva vlaky pouze maximálně na dobu dvou let s tím, že v případě, že ÚOHS rozhodne v náš prospěch, bude následně uzavřena plná sedmiletá smlouva,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Pokud ÚOHS rozhodne naopak, že zadání Arrivě bylo v rozporu se zákonem, ministerstvo vypíše novou soutěž a smlouva s Arrivou skončí po dvou letech, tedy v prosinci 2022. Podobný postup zvolily v minulosti některé kraje u smluv s autobusovými dopravci, když soutěž řešil rovněž ÚOHS. Jde například o Zlínský kraj nebo Prahu.

Další podnět od odborářů
Na ÚOHS se nově obrátil i Svaz odborářů služeb a dopravy (SOSAD), který výběr Arrivy označil za „českou rozdávačku“.  Ministerstvo dopravy se rozhodlo pro Arrivu poté, co nabídla za provoz vlaků o zhruba čtvrtinu méně než České dráhy.

Podle Jemelky ministerstvo upozornilo antimonopolní úřad, že hrozí riziko nezajištění dopravní obslužnost. „Protože však rozhodnutí úřadu není ještě k dispozici, bylo zvoleno uvedené provizorní řešení,“ dodal Jemelka. Podmínky smlouvy s Arrivou podle něj vycházejí z podané nabídky. I přes krátkodobost smluvního zajištění nedochází k žádnému navýšení kompenzace.   Smlouva má být podepsána nejpozději zítra.

Arriva už na počátku týdne potvrdila, že je připravena rychlíky od neděle převzít. „Na provoz rychlíků z Liberce do Pardubic i Ústí nad Labem jsme připraveni, stejně tak i k podpisu smlouvy,“ řekl mluvčí Arrivy Jan Holub.

Arriva bude provozovat linku R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem za 176 milionů ročně, celková kompenzace v rámci sedmileté smlouvy tak bude činit 1,238 miliardy korun v současné cenové úrovni. Dosud na dvou linkách R14 a R14 B jezdí České dráhy v součtu za 174 milionů korun ročně. V novém výběrovém řízení nabídly České dráhy ale cenu o 24 % vyšší než dosud. V přepočtu na kilometr Arriva nabídla 98,90 Kč. Dopravce počítá s nasazením vlaků řady 845. Pro Arrivu znamená vítězství nasazení dalších 15 jednotek, dopravce se rozšířil o zhruba 60 zaměstnanců. Sedmiletá smlouva je nastavena tak, že může být po čtyřech letech vypovězena.

SPRÁVA ŽELEZNIC ZRUŠILA VELKOU ZAKÁZKU NA PŘÍPRAVU TUNELU DO BEROUNA

09.12.2020

Zrušením soutěže ztratila Správa železnic půl roku. Počítá se zahájením stavby v roce 2028.

Přípravy stavby nového železničního tunelu mezi Prahou a Berounem naberou další zpoždění. Správa železnic rozhodla o zrušení celé zakázky na geotechnický průzkum v hodnotě 160 milionů korun. Stalo se tak poté, co soutěž napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společnost Sudop Praha a úřad zakázal uzavření smlouvy.

Rozhodnutí o zrušení soutěže již zaslala Správa železnic účastníkům, je patrné i z profilu zadavatele. Podle rozhodnutí, které má redakce k dispozici, jsou důvodem zrušení některé části zadávací dokumentace. Ty by podle Správy železnic nemusely být účastníky soutěže dobře pochopeny. Správa železnic soutěž vypsala v červenci, ztratila tak téměř půl roku. Aktuální plán Správy železnic počítá se zahájením stavby v roce 2028.

Proti zadávací dokumentaci podával námitky Sudop Praha, nakonec s nimi uspěl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle mluvčího Sudopu Jakuba Ptačinského návrh k antimonopolnímu úřadu poukazoval na nejasné zadání a vysvětlení zadávacích podmínek. „Kromě jiného jsme poukazovali na nevyváženost obchodních podmínek nebo rozpor zadávací dokumentace se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl Ptačinský. Sudop se i přes námitky proti dokumentaci a podmínkám do soutěže přihlásil. Na konci listopadu ÚOHS předběžným opatřením zakázal  uzavření smlouvy s vítězem tendru, konsorciem vedeným společností AFRY-CZ.

„Podle rozhodnutí Úřadu zadavatel odmítl námitky navrhovatele nezákonně s tím, že nebyly podány ve lhůtě, přestože byly podány včas,“ řekl v listopadu mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

První velká soutěž na nejdelší tunel
Jde o první velkou soutěž na přípravu nového tunelu mezi Prahou a Berounem. Správa železnic v zakázce hledala firmu, která aktualizuje dokumentaci pro územní řízení včetně materiálu pro posouzení vlivu na životní prostředí. Součástí zakázky bude i zpracování aktualizace projektu podrobného geotechnického průzkumu, autorský dozor podrobného geotechnického průzkumu a vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu.

O tunelu mezi Prahou a Berounem se mluví desítky let, loni Správa železnic rozhodla o variantě C1. Ta počítá s 24,7 km dlouhým Tachlovickým tunelem, který je navržen jako dvojice jednokolejných tunelů ražených metodou TBM. Z tunelu je navržena odbočka na Branický most ve směru Praha-Krč a na druhé straně sjezd do stanice Beroun, neboť na přímou trasu tunelu má dále navázat nová vysokorychlostní trať ve směru do Plzně.

Stavbu tunelu schválila loni centrální komise ministerstva dopravy, plán je začít v roce 2028. Nová trať je plně přizpůsobena smíšenému provozu osobní a nákladní dopravy, což ovlivnilo nejen sklonové parametry trasy, ale i maximální traťovou rychlost, která zde činí 200 km/h.
Nový tunel má zkrátit dobu jízdy z Prahy-Smíchova do Plzně na 44 minut, do samotného Berouna má trvat jízda 12 minut. Z Berouna se tak lidé do širšího centra Prahy dostanou rychleji než z řady jiných částí hlavního města. Ve stávající trase v údolí Berounky pak může být při zvýšené spolehlivosti plně posílena osobní regionální doprava, například ve špičkovém desetiminutovém intervalu až po Řevnice.

Železniční spojení Prahy a Berouna prochází postupně částečnou modernizací, obce v údolí Berounky ale odmítají vyšší provoz, a proto se nakonec jako jediná možná jeví stavba tunelu. Předběžné odhady mluví o nákladech 50 miliard korun.

ÚOHS POVOLIL PŘEVOD ČÁSTI OKD POD STÁTNÍ PODNIK DIAMO

09.12.2020

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil převod částí podniku OKD na státní podnik Diamo. Úřad o tom informoval na svých internetových stránkách. Převod v září schválila vláda a je součástí ukončování těžby v dolech OKD.

"Úřad konstatoval, že fúze nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Nabývané části závodů OKD již nebudou v době po převzetí působit v oblasti těžby černého uhlí a jeho prodeje, naopak zůstanou aktivní v prodeji degazovaného plynu a pronájmu nemovitostí. Obchodní závod OKD HZBS pak ADVERTISEMENT zjišťuje báňskou záchrannou službu, sanuje vytěžená důlní díla, odebírá a prodává popeloviny," uvedl úřad.
Podle rozhodnutí vlády z 21. září budou jednotlivé části OKD postupně přecházet pod státní podnik Diamo. OKD k 1. lednu příštího roku propustí 548 zaměstnanců, z toho asi 200 zůstane kvůli sanacím u podniku Diamo. Od března 2021 by pak mělo odejít dalších 1400 zaměstnanců. 

Státní podnik Diamo bude jednotlivé části OKD přebírat postupně. Na začátku příštího roku to budou doly Staříč, Frenštát, Dukla a Lazy, na začátku března přibudou doly Darkov a ČSA. Následovat budou doly ČSM-sever a ČSM-jih včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava.

Těžba na všech dolech OKD by měla být ukončena na konci roku 2022. Náklady na utlumení těžby v dolech OKD do roku 2035 budou podle ministerstva průmyslu a obchodu 15,6 miliardy korun.

ÚOHS NEUSPĚL SE STÍŽNOSTÍ VE SPORU O POKUTU 9 MILIONŮ ZA ČISTÍRNU

07.12.2020

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost antimonopolního úřadu, který se snažil obhájit pokutu devět milionů korun pro Vodovody a kanalizace Pardubice. Sankci zrušil v roce 2018 Krajský soud v Brně, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a jeho tehdejší předseda Petr Rafaj dostatečně nezdůvodnili výši pokuty. Úřad by se měl případem zabývat znovu. Rozhodnutí NSS je dostupné na úřední desce.

NOVÝ PŘEDSEDA PETR MLSNA: NAVRÁTÍM ÚŘADU DŮVĚRYHODNOST

07.12.2020

Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v historii byl nový předseda vládou navržen na základě výsledků výběrového řízení, své funkce se ujal po jmenování prezidentem republiky 2. prosince 2020.

Hlavním a bezprostředním cílem Petra Mlsny je navrátit Úřadu kredibilitu a obnovit důvěru veřejnosti v objektivitu a nezávislost jeho rozhodování. „Dosáhnout toho chci v prvé řadě obnovením vnější komunikace Úřadu s médii, s odbornou veřejností, s protikorupčními organizacemi, aby se Úřad stal skutečně otevřenou institucí a vnější komunikace napomáhala tomu, aby byla vysvětlována rozhodnutí, jež Úřad vydává, a také plány, které Úřad bude do budoucna mít. Nejméně jednou měsíčně budeme také pořádat tiskové konference,“ vylíčil Petr Mlsna své plány a přislíbil, že Úřad ještě dnes vydá tři tiskové zprávy k důležitým rozhodnutím vydaným v průběhu letošního roku, která nebyla v předchozím období prezentována (odkazy na tyto tiskové zprávy naleznete v závěru této tiskové zprávy).

Narušenou autoritu Úřadu by měla dále napravit zásadní rekonstrukce rozkladových komisí, které předsedovi Úřadu doporučují, jak by měl rozhodnout o rozkladech podávaných proti prvostupňovým rozhodnutím. Petr Mlsna hodlá oslovit právnické a ekonomické fakulty univerzit, orgány státní správy, profesní komory či nevládní organizace, aby navrhly kandidáty na členy rozkladových komisí, kteří budou splňovat stanovená profesní kritéria a praxi. Způsob výběru kandidátů tak bude výrazně transparentnější a nebude záviset výhradně na předsedovi ÚOHS.

Nový předseda již začal intenzivně komunikovat o návrhu na reformu ÚOHS, resp. zřízení samostatného Úřadu pro veřejné zadávání, když se setkal s nevládními organizacemi a včera proběhlo jednání pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR. Petr Mlsna vyzdvihl konstruktivní charakter těchto jednání, avšak sdělil rovněž několik výhrad k uvedenému návrhu. „Prozatímním závěrem je, že je nutno dopracovat ekonomickou analýzu. Je nutno vyhodnotit, kolik by vlastně stálo založení nového úřadu a zda by se jednalo o výhodnější řešení než stávající model, nebo zda je vhodnější stávající model zachovat a přijmout některá parciální řešení,“ upřesnil předseda Mlsna. Mezi zmíněné úpravy dosavadního systému by mohlo patřit například zavedení apelačního systému, kdy by předseda Úřadu vždy ve věci rozhodl finálně a správní řízení by se pak již nevracelo zpět k nižší instanci.

V oblasti hospodářské soutěže se nový předseda chce soustředit na detekci kartelových dohod mezi uchazeči o veřejné zakázky. Hodlá rovněž navázat úzkou spolupráci se soutěžními úřady v sousedních státech a inspirovat se například postupy německého Bundeskartellamtu.

V závěru tiskové konference Petr Mlsna vyzdvihl činnost v oblasti veřejné podpory, kde Úřad spolupracuje na notifikacích podpůrných programů, jejichž prostřednictvím se dostávají dotace a jiné formy pomoci k českým podnikům postiženým dopady koronavirové pandemie.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/114

Zásadní změna zákona o zadávání veřejných zakázek nabyde účinnosti již 1. 1. 2021

03.12.2020

Poslanecká sněmovna dne 1.12.2020 schválila zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (sněmovní tisk 678).

V části desáté tohoto zákona (viz níže) je pak obsažena zásadní změna zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zásah do § 6 – Zásady zadávání veřejných zakázek – změna se tak dotkne všech veřejných zadavatelů a všech veřejných zakázek bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu. Poslaneckou sněmovnou schválený zákon neobsahuje přechodná ustanovení, předmětná změna tak nabyde účinnosti již od 1.1.2020.

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek byla navržena pozměňovacím návrhem, který byl posléze schválen Poslaneckou sněmovnou.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydá k nové úpravě stanovisko a také bude změnu řešit v rámci metodické a školící činnosti.

ÚOHS bude znovu posuzovat tendr na informační systém MPSV, rozhodl ještě Rafaj

03.12.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se bude znovu zabývat výběrovým řízením na informační systém pro výplatu sociálních dávek, který vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Předseda úřadu původní rozhodnutí zrušil, vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na stránkách úřadu.

Nový systém měl být v provozu od začátku roku 2021, kdy vyprší už dvakrát prodlužovaná smlouva se společností OK System. Ministerstvo na začátku října informovalo, že je připraveno případně smlouvu znovu prodloužit.
Pod aktuálním rozhodnutím je podepsaný ještě bývalý předseda úřadu Petr Rafaj, který ve funkci skončil v pondělí. Úřad rozhodnutí zveřejnil až ve čtvrtek po nabytí právní moci.
Soutěž ministerstvo vyhlásilo v roce 2017. Nabídky bylo možné podávat do dubna 2018. Předpokládaná cena činila 270 milionů bez DPH. Přihlásili se dva uchazeči – OK System a DXC Technology, kterou ministerstvo původně vybralo jako vítěze tendru.
Po stížnosti neúspěšného uchazeče OK Systemu, který nabízel cenu 824 milionů, antimonopolní úřad nařídil přezkoumání. Po něm ministerstvo vítěznou firmu DXC kvůli nízké ceně vyřadilo. DXC Technology se pak obrátila na ÚOHS.

Ten v rozhodnutí z letošního ledna zakázal ministerstvu uzavřít s smlouvu s novým vítězem tendru OK System. Důvodem bylo to, že své rozhodnutí ministerstvo transparentně nevysvětlilo.

MPSV proti rozhodnutí podalo rozklad, na jehož základě Rafaj rozhodnutí první instance zrušil.

„Zadavatel v odůvodnění rozhodnutí o vyloučení vysvětlil, z jakých důvodů navrhovatel nevyvrátil jeho pochybnosti o realizovatelnosti služeb rozvoje za nabídnutou mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Závěr zadavatele učiněný v rozhodnutí o vyloučení, je dle mého názoru dostatečně čitelný a jeví se navenek jako férový a řádný,” uvedl.

Upozornil však, že zákaz uzavřít smlouvu na informační systém pro výplatu sociálních dávek, dokud řízení u ÚOHS neskončí.

NOVÝM PŘEDSEDOU ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE BYL JMENOVÁN PETR MLSNA

02.12.2020

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval 1. prosince 2020 novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu. Dosavadní předseda ÚOHS Petr Rafaj na svou funkci rezignoval.
„Přeji vám, abyste byl důsledným strážcem toho, co je důležité nejen v politice, kde je to samozřejmé, ale především v ekonomice, to jest soutěživé atmosféry, která zvyšuje výkonnost, i když někteří slabší v této atmosféře bohužel podlehnou,“ pronesl ve svém jmenovacím projevu prezident republiky.
Šestileté funkční období nového předsedy Úřadu započalo již dnes, 2. prosince 2020. Při svém příchodu do brněnského sídla ÚOHS Petr Mlsna prozradil, jaké budou jeho první kroky v nové funkci: „Během dnešního dne se chci seznámit s nejužším vedením úřadu, budu se bavit o budoucím fungování s místopředsedy a řediteli klíčových sekcí. Nejprve se však potkám s panem Ing. Rafajem, od něhož budu přebírat úřad a jeho agendu.“
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., zastával od roku 2003 řadu funkcí na Úřadu vlády a v Legislativní radě vlády. Na přelomu let 2012 a 2013 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády. Následně působil jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Od roku 2015 až do jmenování předsedou UOHS řídil z pozice náměstka sekci legislativy, státní správy a územní samosprávy na ministerstvu vnitra.

Další zpoždění pro tunel za 50 miliard. ÚOHS zakázal podepsat smlouvu na geologický průzkum

25.11.2020

Správa železnic se musí znovu vypořádat s námitkami Sudopu Praha, soutěž běží od července.

Správě železnic se komplikují plány pokročit s přípravou nového tunelu mezi Prahou a Berounem. Zpoždění nabrala hned první větší zakázka na geologický průzkum v hodnotě 160 milionů korun. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)  zrušil původní rozhodnutí Správy železnic, ve kterém odmítla námitky Sudopu Praha v samotné soutěži a musí je vypořádat znovu. Zakázal také podpis smlouvy s vítězem soutěže.

„Úřad v rozhodnutí zrušil rozhodnutí zadavatele Správa železnic o námitkách navrhovatele Sudop Praha. Podle rozhodnutí Úřadu zadavatel odmítl námitky navrhovatele nezákonně s tím, že nebyly podány ve lhůtě, přestože byly podány včas,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Rozhodnutí není pravomocné a je možno proti němu podat rozklad.

„Nejprve se seznámíme stanoviskem ÚOHS, které si podrobně zanalyzujeme a následně se rozhodneme o dalším postupu. V tuto chvíli je tedy předčasné sdělovat jakákoliv stanoviska k dalšímu postupu,“ řekl mluvčí Správy železnic Tomáš Polák.

Jde o první velkou soutěž na přípravu nového tunelu mezi Prahou a Berounem, Správa železnic v ní hledala firmu na geologický průzkum. Podle mluvčího Sudopu Jakuba Ptačinského návrh k antimonopolnímu úřadu poukazoval na nejasné zadání a vysvětlení zadávacích podmínek. „Kromě jiného jsme poukazovali na nevyváženost obchodních podmínek nebo rozpor zadávací dokumentace se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl Ptačinský.

Sudop se i přes námitky proti dokumentaci a podmínkám do soutěže přihlásil. Podle informací deníku Zdopravy.cz přišly do soutěže jen dvě nabídky: kromě Sudopu Praha ještě od sdružení vedené společností AFRY CZ. To bylo levnější.

Více ZDE.

KORONAVIRUS DIGITALIZACI STAVEBNICTVÍ NEZASTAVIL. PŘÍPRAVY NA POUŽÍVÁNÍ METODY BIM VEŘEJNÝMI ZADAVATELI BĚŽÍ DÁL

20.11.2020

Pilotních projektů je již více než dvacet. Ani ve stavebnictví nebude brzy možné uspět na trhu bez digitální transformace. Využívání metody BIM je jedním z kroků, jak se připravit na výzvy trhu v budoucnosti.

V Česku se již rozběhlo několik pilotních projektů veřejných zadavatelů využívajících metodu BIM při přípravě, realizaci a provozu staveb. Série workshopů pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci se od září přesunula do virtuálního světa. Pokračuje ale dál. A roste i počet zapojených pilotních projektů.

Využívání metody BIM pro přípravu a realizaci staveb bude v Česku povinné pro všechny veřejné zakázky, jejichž celková hodnota přesáhne 150 milionů korun (tedy u takzvaných nadlimitních zakázek). Koncepce předpokládala start této povinnosti stanovit veřejným zadavatelům od roku 2022. Od července 2023 by ale v Česku mělo začít fungovat digitální stavební řízení, a tudíž se uvažuje o sladění obou termínů. I tak se ale termín blíží velmi rychle a jak veřejným zadavatelům, tak dalším subjektům z oboru se pomalu krátí čas na přípravu. Jak ale ukazují první pilotní projekty využívající metodu BIM, řada veřejných zadavatelů i soukromých firem je v přípravách již poměrně daleko. Ukázaly to první ze série workshopů, na kterých se sešli zástupci pilotních projektů z řad veřejných zadavatelů s představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), a také s experty odboru Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci (ČAS). Právě ten je totiž pověřen podporou zavádění metody BIM do české stavební praxe se zaměřením na veřejné zadavatele.

Více ZDE.

Vláda schválila technickou novelu o zadávání veřejných zakázek

19.11.2020

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou dnes na svém jednání schválili zástupci vlády, vyjasňuje některá pravidla a snižuje administrativní zátěž. Změny navrhované v novele jsou nezbytné pro zefektivnění zadávání veřejných zakázek. Schválením novely se Česká republika přiblížila evropskému standardu v oblasti zadávání veřejných zakázek.

„Pokud bychom nepřišli s touto důležitou novelou, porušili bychom závazky, které máme vůči Evropské unii, což by se mohlo negativně odrazit na čerpání prostředků z evropských fondů. Zároveň jsme využili příležitosti a do novely jsme zapracovali vylepšení, která vyjasní dosud sporné otázky, a také odstraníme několik dílčích nedostatků. Za hlavní přínos považuji zjednodušení a snížení administrativy, která novelizace přináší,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Novelu zákona o zadávání veřejných zakázek předložilo Ministerstvo pro místní drozvoj na základě Plánu legislativních prací a také jako reakci na stanovisko Evropské komise o nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. Zejména ve vztahu k problematice stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy a v otázce přípustnosti ústního jednání v zadávacím řízení. Jedním z cílů MMR je také zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže či možnost poskytnout dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zpřístupněním dokumentace v certifikovaném elektronickém nástroji, což také přispěje ke snížení administrativní náročnosti.

Více ZDE

PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL: MINISTERSTVO CHYBOVALO, AVŠAK ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY NA ARMÁDNÍ VRTULNÍKY NELZE ULOŽIT VZHLEDEM K BEZPEČNOSTNÍM ZÁJMŮM

16.11.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 13. listopadu 2020 zamítl rozklad italské společnosti Leonardo S. p. A. a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, jímž Úřad nevyhověl návrhu této společnosti na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových vrtulníků, kterou uzavřelo Ministerstvo obrany České republiky s vládou Spojených států amerických.
Úřad v rámci prvostupňového řízení zjistil, že Ministerstvo obrany při uzavírání smlouvy postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, když smlouvu uzavřelo, aniž by respektovalo zákonný zákaz smlouvu uzavřít před rozhodnutím (a doručením rozhodnutí) o námitkách společnosti Leonardo. Zadavatel obdržel uvedené námitky 20. 11. 2019 a hned následující den uzavřel smlouvu, přičemž o námitkách rozhodl až 5. 12. 2019. Zákon v tomto případě předpokládá uložení zákazu plnění smlouvy, jestliže je podán příslušný návrh.

V uvedeném případě však bylo zjištěno, že uložení zákazu plnění smlouvy by znamenalo ohrožení existence širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů státu. Z tohoto důvodu tedy Úřad k uložení zákazu nepřistoupil a návrh zamítl.

Předseda ÚOHS se vyjadřoval zejména k námitkám navrhovatele vztahujícím se k tomu, jakým způsobem byl v daném případě vyložen pojem širší obranný a bezpečnostní program a zda by byla existence takového programu ohrožena neplněním smlouvy. Předseda konstatoval, že prvostupňový orgán posoudil věc správně, neboť pořízení vrtulníků UH-1Y a AH-1Z je součástí širšího obranného nebo bezpečnostního programu a ten má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky. Uložení zákazu plnění smlouvy by pak závažným způsobem existenci tohoto širšího programu ohrozilo.

POTVRZENA POKUTA PRO LIBERECKÝ KRAJ ZA PORUŠENÍ ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH

12.11.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši sedmi milionů korun Libereckému kraji za porušení zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Liberecký kraj postupoval nezákonně, když uzavřel s dopravcem ČSAD Česká Lípa, a. s., „smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/5467/2019“ s počátkem plnění od 15. 12. 2019 přímým zadáním, přestože pro to nebyly splněny zákonné požadavky.
Liberecký kraj zdůvodňoval přímé zadání odkazem na vznik mimořádné situace spočívající v bezprostřední hrozbě přerušení poskytování veřejných služeb, přestože předchozí smlouva na provozování autobusové dopravy zanikla 14. 12. 2019 uplynutím času. Nelze označovat za mimořádnou takovou situaci, kdy zadavatel ví, kdy skončí smlouva uzavřená se stávajícím dopravcem, avšak nečiní žádné kroky k řádnému výběru nového dodavatele. Vzhledem k závažnosti přestupku, kdy Liberecký kraj zcela vyloučil soutěž o poskytování předmětných služeb, uložil Úřad pokutu ve výši cca 50 % maximální možné sazby.

Předseda ÚOHS zamítl námitky týkající se nesprávné aplikace zákona i nepřiměřené výše pokuty a potvrdil rozhodnutí prvního stupně. Rozhodnutí je pravomocné.

Úřad uložil tuto pokutu v květnu letošního roku nejprve příkazem a po podání odporu pak i prvostupňovým rozhodnutím ze dne 24. 8. 2020, proti němuž zadavatel podal 8. 9. 2020 rozklad. Dne 9. 11. 2020 předseda rozhodnutí prvního stupně potvrdil a rozklad zamítl. Odůvodnění rozhodnutí je zveřejněno na webu Úřadu ve sbírkách rozhodnutí: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16973.html.

Připomeňte si možnosti zadávání ve stavu nouze – „Doporučení k zadávání veřejných zakázek v době koronavirové nákazy“

09.11.2020

Připomeňte si možnosti zadávání ve stavu nouze – „Doporučení k zadávání veřejných zakázek v době koronavirové nákazy“. Doporučení naleznete ZDE.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list věnovaný aktuálnímu tématu, a to pravidlům veřejné podpory v období pandemie COVID-19

09.11.2020

Správně nasměrovaná veřejná podpora pomáhá významně zmírnit důsledky omezení způsobených bojem proti globální pandemii COVID-19 a negativně dopadajících na nejrůznější oblasti hospodářského a společenského života. Veřejná podpora je v rámci Evropské unie pod kontrolou Evropské komise a díky jejímu aktivnímu přístupu byly v členských zemích schváleny stovky podpůrných programů.

V České republice vyjednával podmínky a schválení podpůrných programů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Do uzávěrky této publikace bylo schváleno 18 kovidových podpůrných programů, o nichž informuje právě vydávaný informační list, stejně jako o pravidlech veřejné podpory v období pandemie COVID-19, o povinnostech poskytovatelů podpor dle dočasného rámce, nové vyhlášce o obsahu údajů zaznamenávaných do centrálního registru podporu malého rozsahu, o kontrole účelnosti (fitness check) a prodloužení platnosti vybraných předpisů v oblasti veřejné podpory, o rozšíření obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) o nové kategorie podpor, o revizi pokynů Evropské unie k regionální státní podpořed 2014–2020 s ohledem na období 2022–2027 či o změně sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor. Závěr informačního listu je věnován rozhodovací praxi Evropské komise v oblasti veřejné podpory a statistickým přehledům z oblasti veřejné podpory.

ROZSUDEK NSS VE VĚCI NÁKUPU AKCIÍ LIBERECKÝM KRAJEM JE PRAVOMOCNÝ A PO VĚCNÉ STRÁNCE I DEFINITIVNÍ

04.11.2020

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2020 ve věci nákupu akcií autobusového přepravce Libereckým krajem je pravomocný. Rozsudky správních soudů nabývají právní moci doručením účastníkům řízení, k čemuž v daném případě již došlo. Vyjádření zástupců Libereckého kraje o tom, že se nejedná o pravomocný rozsudek, je tedy zavádějící.
Nejvyšší správní soud svým rozsudkem potvrdil, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupoval v dané věci v souladu se současným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, když rozhodl, že akcie měly být pořizovány postupem podle zákona. A to i přes skutečnost, že národní právní úprava se v tomto ohledu liší od unijní směrnice. Podle rozsudku nemáÚOHS ani soud, zjednodušeně řečeno,  pravomoc opravovat potenciální pochybení v práci zákonodárce.

Zástupci zadavatele rovněž zpochybňují, že by se jednalo o definitivní rozsudek, když tvrdí, že se věc „pouze“ vrací zpět ke Krajskému soudu v Brně. O případu bude sice Krajský soud znovu rozhodovat, bude však vázán právním názorem NSS a o tom, že akcie je nutno soutěžit dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten je dle názoru Úřadu jednoznačný a neposkytuje Krajskému soudu prostor pro jiné rozhodnutí ve věci.

Z tohoto důvodu je také třeba v nejbližší době zahájit přezkumné řízení o rozhodnutích Úřadu, která byla v mezidobí vydána na základě nyní zrušeného rozsudku KS Brno, neboť vedle sebe nemohou stát dvě pravomocná rozhodnutí o téže věci.

NSS POTVRDIL, ŽE ÚTOKY PROTI ÚOHS BYLY NEDŮVODNÉ: LIBERECKÝ KRAJ POSTUPOVAL PŘI NÁKUPU AKCIÍ NEZÁKONNĚ

30.10.2020

Liberecký kraj v letech 2017/2018 pochybil při nákupu akcií autobusového přepravce – tak zní konečný rozsudek Nejvyššího správního soudu, který zcela podpořil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v této věci.
„Kvůli zastavení této transakce nás zástupci Libereckého kraje ostře napadali, rozpoutali proti mně politickou kampaň a požadovali mé odvolání z funkce. Verdikt soudu nyní jednoznačně potvrdil, že jsme postupovali v souladu se zákonem a útoky ze strany Libereckého kraje byly tedy zcela nedůvodné a lživé. Očekávám od Libereckého kraje omluvu a doufám, že pan hejtman bude férový a za výroky vůči Úřadu a mé osobě vyvodí pro sebe stejné důsledky, jako požadoval po mně, tedy že odstoupí. Jsem rád, že se potvrdilo, že Úřad rozhoduje nestranně a podle zákona,“ řekl po rozsudku NSS předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tehdy ve svém pravomocném rozhodnutí konstatoval, že, zjednodušeně řečeno, nákup akcií je veřejnou zakázkou, neboť akcie jsou podle občanského zákoníku věcí a v zákoně o zadávání veřejných zakázek není pro akcie stanovena výslovná výjimka. Liberecký kraj měl tedy povinnost při nákupu akcií postupovat podle zákona. Úřad doplnil, že zákon se sice v tomto ohledu odchyluje od unijních zadávacích směrnic, nicméně je třeba jej respektovat. Rozhodnutí Úřadu však v květnu letošního roku zrušil Krajský soud v Brně, když v podstatě řekl, že Úřad měl zákon vykládat eurokonformně a transpozici v české úpravě měl ignorovat.

Nejvyšší správní soud nyní rozsudek Krajského soudu zrušil a jednoznačně potvrdil správnost rozhodnutí ÚOHS. „Vzhledem k tomu, že jak závod, tak akcie jsou věcmi ve smyslu § 489 občanského zákoníku (o čemž není v nynější věci sporu) a zákon o zadávání veřejných zakázek neobsahuje ustanovení, které by nabytí a převod těchto věcí vyjímalo z jeho působnosti, nelze dospět k jinému závěru, než že se v nynější věci jednalo o veřejné zakázky na dodávky a žalobce je tedy byl povinen podle § 2 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek zadat v zadávacím řízení,“ uvedl doslova Nejvyšší správní soud.

Podle NSS sice není stávající úprava pro korporátní akvizice vhodná, nicméně není na soudu či na ÚOHS, ale na zákonodárci, aby tuto věc posoudil. Nynější právní úprava však jiný výklad neumožňuje, což potvrzuje i chystaná novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek, jejímž cílem je výjimku pro akcie do zákona zavést.

POKUTA PRO TSK PRAHA ZA DISKRIMINAČNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY – PODSTATNÁ JE DOJEZDOVÁ DOBA K OBALOVNĚ, NIKOLIV VZDÁLENOST

29.10.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Technické správě komunikací hlavního města Prahy, a. s., pokutu ve výši 300 tisíc korun, mimo jiné za stanovení diskriminačních zadávacích podmínek veřejné zakázky „Parašutistů, Praha 6, č. akce 999051-II“. Rozhodnutí Úřadu je pravomocné.
Diskriminační charakter zadávacích podmínek veřejné zakázky spočívá podle rozhodnutí Úřadu ve stanovení požadavku na maximální vzdálenost obalovny asfaltových směsí 40 km od místa plnění veřejné zakázky. Při přepravě asfaltové směsi z obalovny na místo pokládky totiž není rozhodující vzdálenost obalovny od místa pokládky, ale především doba potřebná na přepravu. Asfaltové směsi nemohou být pokládány, jestliže při přepravě zchladnou na příliš nízkou teplotu. Podle závěrů z rozhodnutí ÚOHS tedy měl zadavatel požadavek stanovit prostřednictvím dojezdového času od obalovny na místo plnění, nikoli prostřednictvím pouhé vzdálenosti obalovny od místa plnění.

V případě uvedené zakázky se místo pokládky asfaltové směsi nacházelo na samém okraji Prahy, takže bylo zřejmé, že bude velký rozdíl v dojezdovém čase, pokud dodavatel bude v rámci dodržení požadovaného maximálního limitu vzdálenosti obalovny 40 km projíždět Prahou nebo pojede mimo Prahu po dálnici. Požadavek na maximální vzdálenost obalovny v tomto případě postrádá smysl, je diskriminační a mohl zamezit některým uchazečům podat nabídku.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel již v daném případě uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem, nemohl Úřad uložit nápravné opatření, a přistoupil tedy k uložení pokuty. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí rozklad.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/096 – S0072/2020

Předseda ÚOHS uvolnil Jihočechům ruce k uzavření velkých autobusových smluv

26.10.2020

Jihočechům se po měsících čekání otevřela cesta k úspěšnému uzavření velkého autobusového tendru, v jehož rámci kraj zadá dopravní obslužnost v sedmi oblastech.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil rozhodnutí svých podřízených z první instance a odmítl rozklad společnosti Autobusová Doprava Louny. Ta si stěžovala na zadávací podmínky, přičemž od července měl kraj kvůli jejímu podání zákaz podepsat smlouvy s vítězi. Zákaz měl formu předběžného opatření. Autobusová Doprava Louny byla zapsána do obchodního rejstříku v dubnu 2019 se základním kapitálem 1 Kč.

Více ZDE.

ÚOHS dal ministerstvu dopravy pokutu 200.000 za tendr na SPZ

26.10.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil ministerstvu dopravy pokutu 200.000 korun za chybu při tendru na dodávku tabulek registračních značek. ČTK to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. Rozhodnutí není pravomocné a lze proti němu podat rozklad. Ten už ministerstvo připravuje, svůj postup při zakázce považuje resort nadále za správný, sdělilo ČTK.

Důvodem pro uložení pokuty bylo vyloučení společnost Eltodo z výběrového řízení kvůli tomu, že nezaokrouhlila nabídkovou cenu na celé koruny. „Jednalo se o formální požadavek na zpracování nabídky, jehož nesplnění není přiměřené považovat za oprávněný důvod pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Podle Úřadu tak došlo k ovlivnění výběru dodavatele. Vzhledem k tomu, že v dané věci již byla uzavřena smlouva, uložil Úřad za spáchání přestupku pokutu ve výši 200 000 korun,“ uvedl Švanda.
Ministerstvo dopravy s rozhodnutí nesouhlasí a připravuje proti němu rozklad. „Svůj postup, včetně rozhodování o vylučování účastníků zadávacího řízení, jsme porovnávali s judikaturou předsedy ÚOHS, přičemž máme i nadále za to, že jsme postupovali správně,“ sdělilo ministerstvo ČTK.
Eltodo původně tendr vyhrálo s nejnižší cenou, po jeho vyloučení se vítězem stala druhá společnost v pořadí, Security Paper Mill (SPM) s polským partnerem Utal. Přišla s cenou 55,15 milionu ročně.
Smlouvu s ministerstvem vítězné sdružení podepsalo na konci července. SPM už tabulky pro registrační značky dodává od roku 2017, zajistilo si tak zakázku na dalších šest let. Ze soutěže byli vyloučeni i další čtyři účastníci, tři ze stejných důvodů jako Eltodo, jeden kvůli překročení maximální částky.
ÚOHS už do tendru jinak než uložením pokuty zasáhnout nemůže vzhledem k tomu, že smlouva s vítězem už byla podepsána. Pokud ministerstvo proti rozhodnutí úřadu podá rozklad, bude případ posuzovat předseda úřadu Petr Rafaj, který ve funkci zůstane do konce listopadu.

ÚOHS: Tendr na veřejnou dopravu na jihu Čech byl v pořádku

23.10.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definitivně zamítl stížnost společnosti Autobusová Doprava Louny na tendr na zajištění autobusové dopravy na jihu Čech. Jihočeský kraj tak může podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, rozhodnutí je pravomocné. Úřad jej zveřejnil na svých internetových stránkách. Odcházející hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) už přenechá podpis smlouvy s dodavatelem novému vedení kraje.

"Je to každopádně příjemná zpráva," řekla Stráská na dotaz ČTK. Dodala, že podpis smlouvy už ale končící vedení kraje nechá nové krajské radě. "Je na ní, jak bude postupovat," poznamenala.

Tendr na zajištění veřejné linkové osobní dopravy na území kraje měl mít hodnotu přibližně 4,5 miliardy korun bez DPH. Autobusová Doprava Louny (ADL) napadla u antimonopolního úřadu zadávací podmínky tendru, podle ní je Jihočeský kraj jako zadavatel vymezil nepřiměřeně, diskriminačně a netransparentně. ÚOHS proto Jihočeskému kraji předběžným opatřením zakázal uzavřít smlouvu s vítězem tendru, dokud jeho podmínky neposoudí.

ÚOHS už v první instanci námitky ADL odmítl, firma proti jeho rozhodnutí podala rozklad. V něm předseda úřadu Petr Rafaj rozhodnutí první instance potvrdil, rozhodnutí je tak pravomocné. Zároveň pominul zákaz uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu.

Soutěž vyhlásil Jihočeský kraj loni v červnu, opravy v tendru byly zveřejňovány do letošního března. V květnu krajský úřad odmítl námitky ADL, která se následně obrátila na ÚOHS.

ÚOHS podmínky tendru posoudil, ale nedospěl k názoru, že by byly stanovené v rozporu se zákonem. To ve druhé instanci potvrdil i předseda Rafaj. "Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí," uvedl v rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se může kterákoliv ze stran bránit žalobou u Krajského soudu v Brně. O možnost podepsat s vítězem tendru smlouvu ale ani v takovém případě Jihočeský kraj nepřijde.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI PŘEDSEDY ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

21.10.2020

Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 1072 ze dne 19. října 2020 a jednání vlády konané dne 22. října 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa:

 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Více ZDE.

KRAJSKÝ SOUD ZAMÍTL ŽALOBU ZADAVATELE KRODOS BUS, ÚŘAD DISKRIMINACI PŘESVĚDČIVĚ PROKÁZAL

12.10.2020

Krajský soud v Brně před několika dny zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení na dodávku meziměstských nízkopodlažních autobusů o délce cca 12 m.
Úřad v roce 2017 uložil zadavateli za porušení zákona pokutu ve výši 500 000 Kč, když podle jeho závěrů zadavatel v hodnocení nabídek nepřiměřeně zvýhodňoval uchazeče, kteří disponovali autorizovaným servisem v sídle zadavatele. Další diskriminace se KRODOS BUS dopustil takovým nastavením technické specifikace motoru poptávaných autobusů, které zvýhodňovalo vítězného dodavatele.

Správní soud nyní potvrdil správnost rozhodnutí ÚOHS. Soud zdůraznil, že zadavatel musí postupovat tak, „aby neznemožnil některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce nepřiměřených dílčích hodnotících kritérií a nepřiměřené váhy těchto kritérií.“ V tomto případě šlo o vzdálenost autorizovaného servisu s váhou 45%, čímž zadavatel zvýhodnil dodavatele se sídlem v jeho areálu. Soud se také zcela ztotožnil se závěry Úřadu ohledně diskriminačně nastavených charakteristik motoru (Euro 5 – SCR; zdvihový objem max. 8 000 ccm; výkon min. 240 kW při 2 050 ot./min; kroutící moment 1 500 Nm a větší v rozsahu 1 120 – 1 550 ot./min.), které nemohl splnit nikdo jiný než vybraný dodavatel. Soud konstatoval, že Úřad nezákonný postup zadavatele přesvědčivě prokázal.

PŘEDSEDA ÚOHS PETR RAFAJ SE ROZHODL REZIGNOVAT

07.10.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj odstoupí k 1. prosinci 2020 ze své funkce. Písemnou rezignaci dnes předal do rukou prezidenta České republiky.
Předseda ÚOHS trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, jímž by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování Úřadu nebo znevážil svou funkci. „Přesto jsme se já a moje rodina stali terčem vykonstruovaných a nepravdivých obvinění, která byla následně publikována v různých médiích. Považuji to za výsledek osobní msty některých zadavatelů, kteří nedokázali přijmout nezávislé rozhodnutí Úřadu,“ řekl předseda Rafaj k situaci, která předcházela jeho rozhodnutí rezignovat. „Nakonec jsem zvolil toto krajní řešení, abych nadále neposkytoval záminku pro útoky proti Úřadu a nedopustil tak další snižování jeho autority a zcela nespravedlivé znevažování práce desítek kvalitních odborníků na soutěžní právo, veřejné zakázky, veřejnou podporu i významnou tržní sílu,“ uvedl své důvody předseda ÚOHS.

Ing. Petr Rafaj působí ve funkci předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od června roku 2009, v roce 2015 byl jmenován na druhé funkční období, které mělo skončit v červnu příštího roku.

MPO POSTUPOVALO V ZAKÁZCE NA PRÁVNÍ SLUŽBY PRO STÁT V SOULADU SE ZÁKONEM

30.09.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad advokátní kanceláře White & Case, s.r.o., proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu týkajícímu se veřejné zakázky Ministerstva průmyslu a obchodu na „právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy mezi státem a společností ČEZ, a.s. a vyjednávání s Evropskou komisí“. Potvrdil tak správnost postupu zadavatele.
Ke splnění kvalifikace v tomto zadávacím řízení bylo třeba předložit reference potvrzující mimo jiné zkušenost s právními službami v oblasti energetiky a zastupování klientů před Evropskou komisí. Vybraný dodavatel prokázal tuto kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (zahraniční advokátní kanceláře). White & Case napadl výběr dodavatele z důvodu pochybností o reálném zapojení zkušených zahraničních právníků do plnění zakázky.

Úřad ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 23. 6. 2020 návrh dodavatele White & Case zamítl. Předseda Rafaj neshledal v závěrech prvostupňového rozhodnutí pochybení. Těžiště námitek rozkladu spočívalo v tom, že vybraného dodavatele bylo namístě ze zadávacího řízení vyloučit, neboť poddodavatel nebyl zavázán k dostatečné spolupráci na plnění zakázky, jak vyžaduje zákon. V řízení o rozkladu byla však poddodavatelská smlouva komplexně přezkoumána a bylo shledáno, že obsahuje všechny zákonné náležitosti.

Dle názoru White & Case měl být poddodavatel dle příslušné poddodavatelské smlouvy do plnění zakázky zapojen pouze poskytnutím „strategického poradenství vyšší úrovně“, s čímž měla korespondovat i nízká cena nabídnutá vybraným dodavatelem. To však údajně neodpovídalo požadavkům MPO, které požadovalo intenzivnější zapojení. K tomu předseda Úřadu konstatoval, že i plnění spočívající ve „strategickém poradenství vyšší úrovně“ ze strany zkušených zahraničních právníků zadávacím podmínkám odpovídá. Rizika plynoucí s případné nízké nabídkové ceny pak nese v plném rozsahu zadavatel a Úřad není oprávněn jeho úvahy v tomto směru přezkoumávat.

Opoziční strany možný nástup Mlsny na ÚOHS hodnotí kladně

30.09.2020

Praha - Opoziční strany hodnotí náměstka ministra vnitra Petra Mlsnu jako vhodného kandidáta do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vyplynulo to z odpovědí zástupců stran na tiskových konferencích před dnešním zasedáním Sněmovny. Politici především kritizují současného šéfa ÚOHS Petra Rafaje. K jeho odvolání prezidenta Miloše Zemana vyzvali premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Zeman se k jejich argumentům nevyjádřil, podle Lidových novin Hrad prosazuje na Rafajovo místo Mlsnu.

Předseda lidovců Marian Jurečka chce situaci v ÚOHS projednat jako mimořádný bod ve Sněmovně. "Jeho (Rafajova) pozice je dlouhé měsíce diskutovaná a neobhajitelná," řekl. Sněmovna by měla podle něj vyzvat Zemana, aby neotálel a Rafaje odvolal. Podle zákona odvolání ÚOHS přísluší prezidentovi na návrh vlády tehdy, pokud nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců, narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce či nezávislost a nestrannost úřadu.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové bude dobře, pokud Rafaj úřad dál nepovede. "Je okolo něj nespočet pochybností a je zapleten do celé řady kauz," uvedl. Právě u ÚOHS je přitom důvěryhodnost klíčová, dodala. Rafaj v poslední době čelí kritice například kvůli tomu, jak úřad postupoval u tendru na nový mýtný systém. Loni v březnu kvůli tomu zasahovala na ÚOHS policie. Adamová chce prosadit, aby do budoucna úřad nevedl jeden člověk, ale kolegium.

Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že Mlsna je zkušený úředník. "Prošel celou řadu nejrůznějších vlád na postu náměstka, je to člověk, který by to jistě zvládl," uvedl. Rafajův možný konec uvítal, protekce a netransparentnost na ÚOHS pod jeho vedením je podle Rakušana "do nebe volající".

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka řekl, že Mlsna je velmi dobrý legislativec a náměstek. "Jako jméno hozené do placu by to bylo dobré," uvedl. Předseda KSČM Vojtěch Filip podotkl, že případným přechodem Mlsny na antimonopolní úřad přijde o výrazného úředníka ministerstvo vnitra a je třeba zaměřit se na výběr jeho nástupce tam.

Mlsna je náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Na starosti má například přípravu voleb. V minulosti působil jako předseda Legislativní rady vlády ČR, ministr bez portfeje či náměstek místopředsedkyně vlády Karolíny Peake (Věci veřejné, později LIDEM).

Zdroj: Ceskenoviny.cz

Nový vzhled a rozšíření funkcí Portálu o veřejných zakázkách

25.08.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 21. srpna 2020 spustilo novou podobu Portálu o veřejných zakázkách, který slouží k informování návštěvníků o problematice zadávání veřejných zakázek. Inovovaný portál má, v souladu s projektem NIPEZ 2.0, ulehčit přístup dodavatelů k trhu veřejných zakázek a přispět k větší informovanosti o veřejných zakázkách.

Nový portál představuje jednotný vstup do „světa veřejných zakázek“ pro dodavatele při zachování různorodosti elektronických nástrojů u zadavatelů.

Zadavatelé najdou na novém portálu služby ve struktuře, na kterou jsou zvyklí. V jednotlivých sekcích tedy uživatelé získají vedle aktualit i kompletní informační přehled o legislativě upravující oblast veřejných zakázek, souvisejících metodikách a stanoviscích, elektronizaci veřejných zakázek, výročních zprávách a statistikách a společném nákupu. Pohodlně se lze přihlásit na školení nebo využít služeb info-fora.

Dodavatelé prostřednictvím vstupu do internetové aplikace Rozcestník zakázek – „ROZZA“ získají přehled o veřejných zakázkách na jednom místě. Zakázky zde uvedené lze vyhledávat podle řady kritérií, ze seznamu veřejných zakázek je možné otevřít detail veřejné zakázky, u každé veřejné zakázky jsou evidovány informace o zveřejněných dokumentech vztahujících se k této zakázce, podporován je princip open dat a je možné mj. i zobrazení souhrnných údajů o množství uložených dat (počet veřejných zadavatelů, počet veřejných zakázek).

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodatelů je dostupný ZDARMA zde.

VZHLEDEM K BEZPEČNOSTNÍM ZÁJMŮM STÁTU ÚŘAD NEULOŽIL ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY NA ARMÁDNÍ VRTULNÍKY

25.08.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl návrhu italské společnosti Leonardo S. p. A. na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových vrtulníků, kterou uzavřelo Ministerstvo obrany České republiky s vládou Spojených států amerických. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.
Úřad v rámci správního řízení zjistil, že Ministerstvo obrany při uzavírání smlouvy postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, když smlouvu uzavřelo, aniž by předtím vyřídilo námitky podané společností Leonardo. Zadavatel obdržel uvedené námitky 20. 11. 2019 a hned následující den uzavřel smlouvu, přičemž o námitkách rozhodl až 5. 12. 2019. Zákon v tomto případě předpokládá uložení zákazu plnění smlouvy, jestliže je podán příslušný návrh.

V uvedeném případě však bylo zjištěno, že uložení zákazu plnění smlouvy by znamenalo ohrožení existence širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů státu. Z tohoto důvodu tedy Úřad k uložení zákazu nepřistoupil a návrh zamítl. Zadavateli však může být vzhledem k závažnosti jednání a hodnotě zakázky uložena citelná pokuta.

VEŘEJNÁ KONZULTACE EK K PROBLEMATICE SUBVENCÍ ZE TŘETÍCH ZEMÍ A JEJICH DOPADŮ NA JEDNOTNÝ TRH

25.06.2020

Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice veřejnou konzultaci a žádá zúčastněné strany, aby se k možnostem uvedeným v Bílé knize vyjádřily. Konzultace bude probíhat do 23. září 2020.

Zásadní roli při zajišťování spravedlivých podmínek na jednotném trhu hrají v EU pravidla hospodářské soutěže, nástroje na ochranu obchodu a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Subvence poskytované členskými státy proto vždy podléhaly pravidlům EU pro státní podporu. Tomuto dohledu však unikají subvence, které společnostem působícím v EU poskytují vlády nečlenských států, což může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Podle Komise se objevuje stále více případů, kdy se zdá, že zahraniční subvence zjevně napomohly k akvizici společností z EU, ovlivnily investiční rozhodnutí, tržní operace nebo cenovou politiku příjemců případně ovlivnily podávání nabídek ve veřejných zadávacích řízeních v neprospěch „nedotovaných“ společností.

Více ZDE.

NOVÝ METODICKÝ POKYN ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA DODÁVKU BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ

25.06.2020

Nový Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií naleznete ZDE.

VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU O STAVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2019

23.06.2020

Vláda České republiky na svém jednání dne 15. června 2020 vzala na vědomí materiál „Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019“.

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2019 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení a průměrné počty nabídek atd.).

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ.
V roce 2019 došlo ve srovnání s rokem 2018 k nárůstu celkového trhu veřejných zakázek o 33 mld. Kč na 666 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména dobrou makroekonomickou situací v zemi i zvýšenou investiční aktivitou.

Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete ZDE.

POZVÁNKA NA WORKSHOP LEXIKONU VZ

02.03.2020

Zveme Vás na workshop Lexikonu VZ na téma:

Jaká rozhodnutí z poslední doby posunula výkladovou či aplikační praxi při zadávání VZ? 
Aneb porovnejte svou dosavadní praxi s pohledem ÚOHS a soudů.

úterý 16. června 2020 od 8:30 do 14:30 hod.
The Icon Hotel  & Lounge, V Jámě 1263/6, 111 21 Praha

Přednášející: Mgr. Michaela Machálková a Mgr. Zuzana Profousová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Tomáš Machurek, předseda Asociace pro veřejné zakázky, partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Více informací a registrační formulář najdete ZDE.
Zvýhodněný vstup pro držitele licence Lexikonu VZ a členy AVZ.

Požadavky nařízení Vlády ČR budou zajištěny.

ROZKLAD ZADAVATELŮ VE VĚCI VMO ŽABOVŘESKÁ BYL ZAMÍTNUT

20.05.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl na doporučení rozkladové komise rozklad zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutárního města Brna proti prvostupňovému rozhodnutí, jímž bylo zrušeno zadávací řízení „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II“. Zrušení uvedeného zadávacího řízení tedy nabylo právní moci.
Předseda ÚOHS ve svém rozhodnutí uvedl, že na základě judikatury Nejvyššího správního soudu je navrhovatel aktivně legitimován k podání návrhu na ÚOHS. Z této judikatury vyplývá, že přístup k přezkumnému řízení má být co nejširší a postačí, když existuje alespoň potenciální schopnost navrhovatele poskytnout zadavateli jím poptávané plnění. Navrhovatel pak disponoval potřebnými živnostenskými oprávněními pro realizaci předmětu veřejné zakázky a případné nedostatky v požadované kvalifikaci by mohl kompenzovat realizací veřejné zakázky ve sdružení nebo prostřednictvím subdodavatele.

Předseda Úřadu dále potvrdil, že zadavatelé stanovili zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zásadou přiměřenosti. Požadovali totiž předložení platného dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu činnosti „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, ačkoliv dodavatelé museli předložit rovněž oprávnění k podnikání v předmětu činnosti „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, které však samo o sobě možnost podnikat v oboru „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ v souvislosti s realizací stavby umožňuje. Je totiž mnohem širší a opravňuje i k výkonu činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných, případně živnosti volné. Uvedený výklad je navíc jediný logický, neboť realizace stavby zahrnuje velké množství dílčích řemeslných živností a požadavek, aby dodavatel disponoval i všemi živnostenskými oprávněními pro tyto dílčí živnosti by byl nepřiměřený. Takový výklad vyplývá i ze stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, které si Úřad v tomto případě vyžádal. Fakticky pak zadavatel potvrdil, že „širší“ živnost konzumuje živnost dílčí, když po podání návrhu k ÚOHS uvedl, že by uznal doložená oprávnění dodavatelů k předmětu podnikání, která dle jejich obsahu budou shodná s požadovanými oprávněními. Do té doby však zadavatel vyžadoval všechna oprávnění současně.

VLÁDA VZALA NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ STRATEGIE ELEKTRONIZACE VZ ZA ROK 2019

19.05.2020

Vláda České republiky na svém jednání dne 11. května 2020 vzala na vědomí materiál Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2019. V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2019 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2019 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí čtvrtého roku realizace opatření Strategie elektronizace.
Materiál nemá dopad na podnikatelské prostředí.

Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2019 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete ZDE.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚOHS ZA ROK 2019

13.05.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019.
Ve výroční zprávě naleznete ucelený přehled statistických údajů a významných případů vedených Úřadem v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, kontroly zneužití významné tržní síly a monitoringu a poradneství ve věcech veřejné podpory. Zpráva obsahuje rovněž četné informace o přípravě a vývoji legislativy spadající do gesce ÚOHS, o mezinárodní spolupráci a informační a vzdělávací činnosti.

Více ZDE

Tiskové oddělení ÚOHS
2
0/045

ÚŘAD ULOŽIL POKUTU 18 MILIONŮ KORUN ZA NEZÁKONNÉ PLNĚNÍ SMLUV NA NÁKUP AUTOBUSŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

05.05.2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím uložil pokutu ve výši 18 milionů korun Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizací, za přestupky, kterých se dopustila při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 m a 12 m s dodavateli ZLINER s. r. o. a Scania Czech Republic s. r. o. Rozhodnutí není pravomocné a je možno proti němu podat rozklad.

Více ZDE

ROZCESTNÍK ÚOHS KE KORONAVIROVÉ KRIZI

06.04.2020

Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na každého jednotlivého soutěžitele.
Protiepidemická opatření se rovněž různým způsobem projevují ve všech oblastech, na které dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tedy jak v ochraně hospodářské soutěže a poskytování veřejných podpor, tak v dozoru nad veřejnými zakázkami.

Úřad proto vydal pro dotčené oblasti určitá doporučení a současně musel upravit v některých ohledech svůj běžný provoz. Přehled vydaných doporučení a opatření naleznete níže na této stránce. Případné konkrétní dotazy týkající se ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor či zadávání veřejných zakázek a související s probíhající krizí můžete zasílat na e-mailovou adresu:  posta@uohs.cz 

Více ZDE

DOPORUČENÍ K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK V DOBĚ KORONAVIROVÉ NÁKAZY

30.04.2020

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK V DOBĚ KORONAVIROVÉ NÁKAZY

Více ZDE

STANOVISKO ÚOHS K MOŽNÝM ZMĚNÁM ZÁVAZKŮ SMLUV V DOBĚ KORONAVIROVÉ NÁKAZY

09.04.2020

V souvislosti s koronavirovou nákazou se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v posledních dnech obracejí zadavatelé s dotazy jak řešit některé problémy týkající se smluv uzavřených na veřejné zakázky. Těmto zadavatelům je určeno toto stanovisko ÚOHS, které se týká některých vybraných aspektů případných změn závazků ze smlouvy.
Odpověď na to, kdy zadavatel může změnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku bez provedení nového zadávacího řízení, podává § 222 ZZVZ. Jedná se o ustanovení zákona, jehož závaznost pochopitelně není opatřeními vlády v boji proti šíření nového typu koronaviru (včetně vyhlášení nouzového stavu pro celé území státu) dotčena.

Více ZDE

NOVÁ METODIKA ZADÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

02.04.2020

Metodiku zadávání projektových prací pro zadávání zakázek malého rozsahu naleznete ZDE.

PROCES NAVAZOVÁNÍ FORMULÁŘŮ F03 A F06 DLE NOVÝCH PRAVIDEL STANOVENÝCH ÚŘADEM PRO ÚŘEDNÍ TISKY EU – TED

02.04.2020

V souvislosti se změnami validačních pravidel na straně Úřadu pro úřední tisky EU – TED, dochází v těchto dnech k souvisejícím změnám na straně Věstníku veřejných zakázek tak, aby byl zachován bezproblémový proces uveřejňování jak na národní, tak evropské úrovni. Tyto změny se týkají způsobu navazování jednotlivých uveřejňovaných formulářů v rámci jedné veřejné zakázky.

Tato úprava pravidel se týká POUZE formulářů sady „F“.

DOPORUČENÍ K MOŽNOSTI PRODLUŽOVÁNÍ LHŮT PRO PODÁNÍ NABÍDEK A MOŽNOSTI PRODLOUŽIT ZMĚNU ZÁVAZKU VE STAVU NOUZE

26.03.2020

Stav nouze vyhlášený podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro celé území státu (dále jen nouzový stav) může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti.

Prodlužování lhůt pro podání nabídek
Zadavatel nemusí automaticky prodlužovat lhůtu pro podání nabídek pouze z obecného důvodu, že byl vyhlášen nouzový stav – samotné vyhlášení nouzového stavu nemusí mít nijaký dopad na zadávací řízení jako takové. Je však možné, aby zadavatel zvážil u každého konkrétního zadávacího řízení všechny okolnosti, které vyhlášením nouzového stavu vzniknou a mají případný dopad na konkrétní zadávací řízení. Pokud by nouzový stav mohl mít dopad na zpracování nabídek dodavatelů (např. administrativní pracovníci dodavatelů mohou být v karanténě, některá část/oblast hospodářství by byla výrazně omezena personálně, technickou nebo výrobní kapacitou), případně by i na straně zadavatele došlo k situaci, že by po podání nabídek s ohledem na vnitřní situaci zadavatele (opět – administrativní pracovníci, kteří mají přístup do elektronického nástroje zadavatele jsou v karanténě a zároveň zadavatel ví, že nebude schopen v krátkém budoucím čase otevřít obálky, posoudit a vyhodnotit nabídky) nebyl schopen pokračovat v zadávacím řízení, tak potom zadavatel může (nemusí – zákon nestanoví termín pro otevírání nabídek) zvážit prodloužení lhůty pro podání nabídek na takovou lhůtu, která bude vzhledem k okolnostem odpovídající. Primárně však platí, že obecně již původní lhůta pro podání nabídek musela být dostatečná a přiměřená pro zpracování a podání nabídek, samotné vyhlášení nouzového stavu není důvodem pro automatické prodlužování lhůt pro podání nabídek a případné prodloužení lhůt pro podání nabídek je na zvážení zadavatele s ohledem na konkrétní okolnosti zadávacího řízení.

ZÁPORNÁ NABÍDKOVÁ CENA JE V ZAKÁZKÁCH NA ZAJIŠŤOVÁNÍ LETENEK A JÍZDENEK PŘÍPUSTNÁ

24.03.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad dodavatele FLY UNITED s.r.o. proti postupu Ministerstva financí České republiky v zadávacím řízení na „Zajištění letenek, ubytování a jízdenek“. Ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Důvodem návrhu v daném případě bylo předložení záporné nabídkové ceny vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel měl v případě této zakázky povinnost zajistit poptávané služby (letenky, jízdenky a ubytování) za cenu poskytovanou koncovým poskytovatelem služby, přičemž ve své nabídce jako poplatek za zprostředkování těchto služeb uvedl zápornou cenu – 2 Kč. Umožnil mu to specifický charakter daného trhu, který funguje obdobně jako u zprostředkování pojistných či finančních služeb, kdy zprostředkovatel je odměňován zpravidla nikoliv od zákazníka, ale od poskytovatele služeb.

Podle předsedy ÚOHS zadavatel v daném případě vymezil v zadávacích podmínkách postup pro hodnocení nabídek jasně a srozumitelně (a tak i transparentně) a jeho hodnotící komise tento postup následovala a své dílčí kroky řádným způsobem zdokumentovala. Podání „záporné“ nabídkové ceny bylo v tomto případě shledáno jako přípustné zejména s ohledem na obchodní model, který je na relevantním trhu používaný. Nadále nepochybně jde o „nezvyklý“ jev, nicméně nejde o jev, který by byl obecně nepřípustný.

ZA NOUZOVÉHO STAVU LZE NAKUPOVAT ROUŠKY, RESPIRÁTORY A DEZINFEKCI I BEZ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

23.03.2020

V situaci, kdy jsou výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 ve zvýšené míře ohroženy životy a zdraví osob nacházejících se na území ČR a kdy byl z tohoto důvodu vládou České republiky vyhlášen podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro celé území státu nouzový stav, jistě mnoho zadavatelů řeší otázku, v jakém režimu nakupovat komodity nezbytné pro zvládání tohoto nebezpečí – zejm. dodávky typu roušek, respirátorů, dezinfekce apod.
Lze předpokládat, že klíčovým požadavkem – v situaci, kdy je výše uvedených komodit nedostatek – je, aby se jednalo o nákupy rychlé. Je proto možno říci, že jsou dány důvody pro využití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ, podle kterého může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

V této souvislosti však nelze zapomínat na to, že i takové jednací řízení bez uveřejnění má určitý (byť třeba i minimální) formální rámec. Např. i pro „podlimitní“ JŘBU se jistě uplatní pravidlo § 73 odst. 1 ZZVZ, tj. povinnost požadovat prokázání základní způsobilosti, dále pak i pravidlo o doložení skutečného majitele. I tento formální rámec může za současné situace (kdy je např. třeba „shánět“ plnění na zahraničních trzích systémem „kdo dřív přijde, ten dřív bere“) znamenat překážku pro úspěšný nákup.

V úvahu pak připadají dvě výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, a to výjimky upravené v § 29 písm. a), resp. c) ZZVZ.

Jedná se o situace, kdy by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo, resp. kdy jde o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo.

Více ZDE.

NÁVRHY NA REORGANIZACI DOZORU NAD VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI BY MOHLY VÉST K OCHROMENÍ VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ

05.03.2020

Nevládní organizace představily své plány na reorganizaci dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Chtějí jej buďto oddělit od ÚOHS do samostatného kolektivního úřadu, nebo alespoň tuto oblast vyjmout z pravomoci předsedy a svěřit kolektivnímu orgánu – radě, která by však působila v rámci ÚOHS. Důvodem těchto snah jsou neprokázaná, avšak hojně medializovaná podezření a údajně přílišná koncentrace pravomocí v rukou předsedy ÚOHS a s tím související systémová selhání v dozoru nad zakázkami. Úřad se rovněž ohrazuje proti nepodložené kritice týkající se efektivnosti jeho práce, což je v rozporu s výsledky shrnutými ve výročních zprávách a na webu Úřadu.

Více ZDE.

PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL POSTUP MINISTERSTVA DOPRAVY ZABRAŇUJÍCÍ TZV. VENDOR LOCK-IN

19.02.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení „Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy.“

Již v prvostupňovém rozhodnutí z listopadu 2019 Úřad zdůraznil, že povinností zadavatele je nastavit takové zadávací podmínky veřejné zakázky, které umožní zadání následné veřejné zakázky v rámci otevřené soutěže, a předcházet tak tzv. vendor lock-in efektu, tedy vytvoření stavu závislosti na prvotním dodavateli. Pro zdárnou realizaci takového záměru je nezbytné, aby zadavatel disponoval oprávněním k výkonu majetkových práv autorských k předmětnému programu. Přestože takto nastavené podmínky do jisté míry omezují množinu možných dodavatelů, lze takové omezení podle Úřadu akceptovat, neboť zajišťuje zadavateli širší soutěž o navazující zakázky v budoucnu.

Předseda Úřadu v rozhodnutí o rozkladu nepřisvědčil námitkám společnosti Vema, a.s. ohledně toho, že získání zdrojových kódů počítačového programu a práva do programu zasahovat ještě neznamená, že jiný dodavatel bude vzhledem ke složitosti technického řešení schopen navazující zakázku splnit. Přístup ke zdrojovým kódům a právo do softwaru zasahovat je totiž elementárním předpokladem k tomu, aby úpravu, rozvoj či zásah do počítačového programu bylo vůbec možno s pomocí nově vybraného dodavatele uskutečnit. Výhrada předání zdrojových kódů nepochybně vede k odstranění hlavní a pravidelné příčiny vendor lock-in efektu, a je tedy výhradou legitimní a přiměřenou.

Důvodem případné neúčasti navrhovatele v přezkoumávaném  zadávacím řízení není údajné diskriminační nastavení zadávacích podmínek či bezdůvodné omezení konkurenčního prostředí, nýbrž rozhodnutí navrhovatele odůvodněné jeho obchodní strategií neposkytovat zdrojové kódy. To však nezákonnost zadávacích podmínek nezpůsobuje. Zadavatelé naopak musí pečovat o zajištění soutěžního prostředí o navazující zakázky v budoucnu. Podnikatelské prostředí se tomu musí přizpůsobit a začít nabízet software za takových podmínek, které efekt vendor lock-in působit nebudou.

DISKUZE O REFORMĚ PŘEZKUMU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK BY MĚLA BÝT VEDENA ODBORNÍKY

06.02.2020

Neziskové organizace využily obnoveného zájmu médií o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a opět volají po reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Podle jejich tvrzení je údajně přezkum prováděný ze strany ÚOHS neefektivní, náchylný k systémové korupci a podobný systém dozoru funguje pouze v Bulharsku.
Jedná se o další důkaz, že diskuze o případné reformě přezkumu VZ je vedena především na základě emocí a osobních antipatií představitelů neziskových sdružení vůči vedení ÚOHS. Nepadají v ní věcné argumenty, volání po systémové změně je motivováno neprokázanými podezřeními a spekulacemi o údajné korupci ve vedení ÚOHS.

NEWSLETTER VZ

04.02.2020

Objednejte si zasílání týdenních přehledů právních vět z aktuálních rozhodnutí do Vašeho e-mailu!
Newsletter VZ obsahuje přehled aktuálních rozhodnutí a zejména seznam nově přidaných právních vět z nedávných rozhodnutí, přiřazených přímo k paragrafům ZZVZ.

Průběžné sledování týdenního newsletteru je rychlou a efektivní formou odborného vzdělávání v oblasti aktuální rozhodovací praxe ve VZ. http://www.lexikonvz.cz/registrace/

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SKD

29.01.2020

Upozorňujeme Vás, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, každý rok nám písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31.3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků - nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven). Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

V roce 2020 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR v úterý 31.3.2020 a  oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR ve stejném termínu.

CPV KÓD - OD 15. 1. 2020 NOVÉ PRAVIDLO

27.01.2020

Od 15.1.2020 dochází k významné změně validačních pravidel na straně TEDu, což ovlivní i validační pravidla ve VVZ. Změna spočívá v tom, že hlavní CPV kód musí NOVĚ odpovídat předmětu veřejné zakázky, a to dle následujícího pravidla: 

dodávky – CPV kód od 0 do 44 a 48
stavební práce – CPV kód 45
služby – CPV kód od 49 do 98

Nerespektování tohoto pravidla způsobí, že TED formulář odmítne jako chybný, což  by znamenalo nemožnost uveřejnění formuláře v TEDu, proto bude na straně VVZ upravena validace tak, že nebude možné uveřejnit formulář, pokud nebudou CPV kódy odpovídat NOVÝM pravidlům. Tato změna se týká pouze evropských formulářů, tedy formulářů řady „F“.

PŘEDSEDA ÚOHS PRAVOMOCNĚ ZAMÍTL NÁVRH PROTI ZAKÁZCE NA MÝTNÉHO AUDITORA

27.01.2020

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 24. ledna 2020 zamítl rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. a definitivně tak nevyhověl jejímu návrhu směřujícímu proti veřejné zakázce Ředitelství silnic a dálnic ČR na služby supervizora elektronického mýtného.
Pravomocně tak bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad zamítl námitky navrhovatele týkající se nastavení hodnotících kritérií, kdy zadavatel hodnotil rozdílně zkušenosti s realizací zakázky, jejímž předmětem byly průběžně poskytované služby kontroly a vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů provozu otevřeného mýtného systému, a zkušenosti s realizací zakázky, jejímž předmětem bylo řízení provozu otevřeného mýtného systému.

Podle závěrů Úřadu byly důvody, kterými zadavatel obhajoval pravidla pro hodnocení, dostatečně racionální, logické a přiměřené s ohledem na charakter veřejné zakázky a oprávněné potřeby zadavatele.

ŘEDITEL TRANSPARENCY INTERNATIONAL JE NEOBJEKTIVNÍ, ÚOHS FUNGUJE EFEKTIVNĚ

27.01.2020

Ředitel Transparency International David Ondráčka v rozhovoru pro deník Právo (24. 1. 2020, s. 1 a 3) ostře kritizoval fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i jeho vedení. Prohlášení ředitele Transparency International jsou motivována zejména tím, že Úřad nejde tomuto neziskovému sdružení tzv. na ruku a rozhoduje nezávisle a v souladu s platnými zákony.

Úřad vydává svá rozhodnutí v zákonných lhůtách, jeho rozhodovací činnost je konzistentní a případné odchylky jsou vždy řádně zdůvodněny. S výsledky činnosti Úřadu se může veřejnost kdykoliv seznámit ve výroční zprávě a ve sbírkách rozhodnutí, které jsou volně přístupné na internetu. Představitelé Úřadu jsou rovněž kdykoliv připraveni (a rovněž k tomu reálně dochází) objasnit jakékoliv vydané rozhodnutí i obhájit každou korunu, která byla na provoz úřadu vydána ze státního rozpočtu, jak před oběma komorami Parlamentu České republiky, tak i ve Vládě ČR, pokud by si to tyto ústavní orgány vyžádaly.

Rozhodnutí Úřadu samozřejmě přezkoumávají správní soudy, přičemž řada jiných státních orgánů by byla ráda, pokud by dosahovala při obhajobě svých rozhodnutí obdobné úspěšnosti, jakou má v těchto sporech ÚOHS. Navíc v podstatě 98 % rozhodnutí Úřadu není nijak zpochybněno, nebo v přezkumu obstojí.

Tiskové oddělení ÚOHS

VARNSDORF NEPODAL ROZKLAD, POKUTA ZA RADARY JE PRAVOMOCNÁ

09.01.2020

Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí již tedy nabylo právní moci.
Město Varnsdorf opakovaně porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když chybovalo ve veřejných zakázkách „Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků“. V prvním případě zadavatel v důsledku nesprávně stanovené předpokládané hodnoty zadal nadlimitní veřejnou zakázku jako veřejnou zakázku malého rozsahu. V následné veřejné zakázce pak postupoval v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by prokázal splnění podmínek pro jeho použití. V případě obou veřejných zakázek zadavatel uzavřel smlouvu o nájmu měřicích zařízení s dodavatelem Water Solar Technology Ltd.

V současné době Úřad vede ještě další správní řízení, které se týká v pořadí již třetí smlouvy na nájem radarů ve Varnsdorfu.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/002/VZ001 – S0148, 0149/2019

PF 2020

19.12.2019

NSS ROZHODL I DRUHOU ČÁST MÝTNÉ KAUZY VE PROSPĚCH ÚOHS, ROZHODNUTÍ O ZÁKAZU PLNĚNÍ SE BUDE RUŠIT

05.12.2019

Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného.


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nejprve v dané věci vydal rozhodnutí, kterým zamítl návrh na zákaz plnění. Krajský soud nicméně toto rozhodnutí zrušil, když uvedl, že smlouva byla uzavřena v rozporu s předběžným opatřením. Úřad na základě tohoto právního názoru musel vydat opakované rozhodnutí, v němž nepravomocně uložil Ministerstvu dopravy zákaz plnění smlouvy s ročním odkladem.

Dnešní rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrdil správnost právního názoru ÚOHS, podle kterého předběžné opatření zaniklo, když se zadavatel vzdal práva na podání rozkladu. Původní rozhodnutí ÚOHS, v němž byl návrh na zákaz plnění smlouvy zamítnut, již nadále není zrušeno a Úřad se bude muset opět vypořádat s existencí dvou rozhodnutí v téže věci.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/100

Změna finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek

29.11.2019

ZDE můžete stáhnout tabulku ve formátu PDF

Nové články v sekci Knihovna

08.11.2019

V sekci Knihovna jsou uveřejněny nové odborné články z oblasti veřejných zakázek. Vřele doporučujeme.

Odborné setkání - Veřejné setkání 2020

14.11.2019

Lexikon VZ se účastní odborného setkání - Veřejné zakázky 2020, které pořádá Nakladatelství FORUM s.r.o.

Témata: Změny ZZVZ – Vývoj v elektronizaci – Perspektivy dotací

Termín: 20. 11. 2019
Přednáší: Ing. Jan Ségl, Ing. Romana Smetánková, Ph.D., JUDr. Lenka Matochová, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, Mgr. Michaela Machálková
Místo konání: Hotel Olympik, Praha

Zveme vás k účasti na 16. tradičním odborném setkání pod záštitou Veřejných zakázek v praxi. Dozvíte se, co vás čeká v roce 2020 a jakých změn by měl doznat ZZVZ. Zaměříme se také na vývoj NEN, rozcestník ROZZA a další plány v elektronizaci stejně jako na povinné přijímání elektronických faktur od 1. 4. 2020. Komplexní příprava na nový rok v jediném dni!

Více zde

Ústavní soud zrušil poplatek za zpochybnění veřejných zakázek před ÚOHS

13.11.2019

Upozornění na podezřelé zakázky se budou moci k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) opět podávat bezplatně. Ústavní soud (ÚS) totiž dnes 13.11.2019 zrušil povinnost uhradit spolu s každým podnětem poplatek 10 tisíc korun. Soud vyhověl návrhu nevládní organizace Transparency International. 
Poplatek se musel platit od roku 2016.

Ústavní soud, Brno, TZ 129/2019

Více zde 

Pozvánka na tematické setkání

13.11.2019

"Hodnocení kvality v příkladech ze zadávací praxe ", pořádané Asociací pro veřejné zakázky.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 14.00 hodin.
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Záměrem tohoto tematického setkání je zprostředkovat prostřednictvím uvedení konkrétních příkladů zkušenost zadavatelů s hodnocením kvality v rámci zadávacích řízení a podpořit tak trend účelného a efektivního výběru nabídek ve veřejných zakázkách. Budou představeny příklady hodnotících kritérií a způsobů hodnocení z veřejných zakázek na projektové práce, úklidové služby, na dodávku IT a ICT, stavební práce, reklamní služby a jiné.
Problematikou provedou kolegové z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., z MPSV, Mgr. Petr Jelínek z Vysokého učení technického v Brně a Mgr. David Mlíčko z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Podrobnosti včetně registračního formuláře naleznete zde.
Od 18.30 hod. bude následovat předvánoční setkání pro členy AVZ a zvané hosty.
Místem konání je THEATRO MUSIC CLUB, Křižíkova 10, Praha 8 - Karlín.

AVZ se s Vámi těší na viděnou!

Krajský soud zamítl žalobu Kapsche, definitivně potvrdil správnost postupu ÚOHS

11.11.2019
Krajský soud v Brně dnes na základě předchozího rozsudku Nejvyššího správního soudu zamítl žalobu společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské ve věci námitek proti postupu zadavatele (Ministerstva dopravy ČR) v zadávacím řízení na systém elektronického mýtného.

Krajský soud nyní potvrdil správnost právního názoru Úřadu, že o návrhu na přezkum postupu zadavatele již nelze rozhodovat v situaci, kdy byla uzavřena smlouva a zadávací řízení tedy skončilo. Za popsané situace již nelze návrhu směřujícímu proti postupu zadavatele vyhovět a případně uložit nápravné opatření, proto zákon o veřejných zakázkách Úřadu přikazuje, aby správní řízení zastavil a námitky obsažené v návrhu věcně neposuzoval.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/092/VZ019

XXXVIII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR

09.10.2019

Účastníme se konference a celostátního odborného semináře Sdružení tajemníků STMOÚ ČR, který se uskuteční ve dnech 13. – 15. října 2019 ve Frymburku.
Aplikace LeXikon VZ vám může pomoci správně zadat veřejnou zakázku související s rozvojem vašeho města či obce. Vaše dotazy rádi na místě ihned zodpovíme a osobně aplikaci představíme.

 

Odpověď předsedy ÚOHS na otevřený dopis Transparency International

03.10.2019

Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího řízení Královéhradeckého kraje na zajištění veřejné linkové dopravy. Odpověď předsedy ÚOHS nyní zveřejňujeme.

Ředitel Transparency International, o. p. s., David Ondráčka se před několika dny obrátil otevřeným dopisem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje ve věci zadávacího řízení Královéhradeckého kraje na zajištění veřejné linkové dopravy. Odpověď předsedy ÚOHS nyní zveřejňujeme.

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Váš dopis z 23. září 2019 ve věci přezkumu zadávacího řízení Královéhradeckého kraje „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje" Vám sice děkuji za to, že práci Úřadu tentokrát chválíte, což je značně neobvyklé, nicméně celkově mám k vyznění dopisu značné výhrady.
Především se dopis na jedné straně formálně týká výše uvedené veřejné zakázky Královéhradeckého kraje, avšak na straně druhé se vlastně problematice, kvůli níž bylo zadávací řízení nepravomocně zrušeno, vůbec nevěnujete; zaměřujete se na zcela jiné okolnosti dané veřejné zakázky a rozebíráte oprávněnost vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení.
Více zde.

Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok

26.09.2019

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně opakovaně projednal návrh na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM“ uzavřené mezi Ministerstvem dopravy České republiky a společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s., a uložil zákaz plnění této smlouvy. Zákaz je uložen s odkladem 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Více zde.

Předseda úřadu vrátil rozhodnutí ve věci mýtného tendru k novému projednání

09.09.2019
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20. 9. 2018 ve věci zadávacího řízení Ministerstva dopravy České republiky na veřejnou zakázku „Systém elektronického mýtného“.

Předseda Úřadu svým rozhodnutím zrušil výrok II napadeného rozhodnutí a v této části vrátil případ k novému projednání do první instance. Rozklad proti výrokům III, IV a VI předseda ÚOHS zamítl a tyto výroky potvrdil.

Ve zrušeném výroku II Úřad v napadeném rozhodnutí zastavil správní řízení v částech týkajících se možného netransparentního postupu při zpřístupnění dokumentace k zakázce, údajně nepravdivým informacím poskytovaným zadavatelem a diskriminačnímu přístupu zadavatele k navrhovateli.

Podle prvostupňového rozhodnutí navrhovatel Kapsch neuvedl, jaká mu byla způsobena újma na právech, což je předpokladem pro přezkum postupu zadavatele ze strany Úřadu. Předseda Úřadu s těmito věcnými závěry souhlasil, nicméně výrok zrušil a prvostupňový orgán zavázal, aby se v dané souvislosti zabýval legitimací navrhovatele k podání návrhu na přezkum.

Předseda ÚOHS o rozkladu rozhodoval meritorně, a to na základě závazného právního názoru Krajského soudu v Brně, přestože zadávací řízení je ukončeno, nelze v něm případně uložit nápravné opatření a podle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek by mělo být v takových případech správní řízení Úřadem zastaveno.

 

Tiskové oddělení ÚOHS 

 

Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného

19.09.2019
Nejvyšší správní soud včera vydal rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské o zadávacím řízení na systém elektronického mýtného.

Nejvyšší správní soud se zcela přiklonil k dlouhodobému právnímu názoru ÚOHS, že není možno věcně rozhodovat o zadávacím řízení ve chvíli, kdy již byla uzavřena smlouva. NSS doslova říká: „S ohledem na vše výše uvedené tedy nelze konstruovat nad rámec platné právní úpravy a zákonem stanovené pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tedy extra legem, povinnost vést řízení o přezkumu úkonů zadavatele i po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a vydat de facto deklaratorní rozhodnutí o tom, zda došlo ke kvalifikovanému porušení ZZVZ, bez možnosti takové případné pochybení reálně korigovat prostřednictvím nápravných opatření (§ 263 ZZVZ).

V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu nyní bude muset být zrušeno rozhodnutí Úřadu, které bylo vydáno v dané věci 9. září tohoto roku na základě pokynu Krajského soudu v Brně, neboť v téže věci již existuje vydané pravomocné rozhodnutí.

Rozsudek NSS ukazuje, že Úřad postupoval v dosavadním řízení o zadávacím řízení na systém elektronického mýtného v souladu s právními předpisy a rovněž snaha Úřadu o přerušení správního řízení do doby, než bude rozsudek NSS vydán, byla legitimní.

Rozhodnutí NSS ve věci mýtného systému: http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0184_3As__1900203S_20190918165857.pdf

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/083/VZ018

 

Konference Města budoucnosti 2019

29.07.2019

Lexikon VZ se účastní konference Města budoucnosti 2019, která se koná 30. září 2019 v Praze. Více informací a registraci účastníků najdete zde https://www.mesta-budoucnosti.cz/.
Aplikace LeXikon VZ vám může pomoci správně zadat veřejnou zakázku související s rozvojem vašeho města či obce.

Navštivte náš stánek a osobně si můžete přijít vyzkoušet, jak aplikace LeXikon VZ funguje a jak Vám může usnadnit práci s Vašimi veřejnými zakázkami. Vaše dotazy rádi na místě ihned zodpovíme.

 

MMR vydalo Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018

10.09.2019

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice obsahuje popis fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. průměrný počet získaných nabídek, procento prostředků alokovaných prostřednictvím jednotlivých zadávacích řízení), na jehož základě bude možné vyhodnocovat dopady uskutečněných kroků.

Nejvýznamnějším aspektem posledních několika let je proces elektronizace zadávání veřejných zakázek. Na proces elektronizace je ve zprávě nahlíženo jak z pohledu opatření Evropské unie, která představují zejména připravované směrnice pro zadávací i koncesní řízení, tak z pohledu opatření na národní úrovni směřujících k co největší možné míře evidovatelnosti procesu zadávání veřejných zakázek, a tím posílení jeho transparentnosti a dohledatelnosti dat.

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit současný stav v oblasti veřejných zakázek, identifikovat klíčové oblasti, u kterých existuje prostor pro zlepšení a navrhnout nejvhodnější směr, kudy by se měla, zejména elektronizace veřejných zakázek, ubírat, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry efektivnosti a účinnosti celého procesu veřejných zakázek, a to ne jen v rámci České republiky, ale i v situaci sílícího tlaku Evropské komise na propojení zadávání veřejných zakázek napříč celou EU.

S  každoročně vydávanou výroční zprávou o stavu veřejných zakázek v České republice, tentokrát za rok 2018 se můžete seznámit zde.

Newsletter LeXikon VZ

04.09.2019

Newsletter LeXikon VZ - objednejte si zasílání týdenních přehledů právních vět z aktuálních rozhodnutí do Vašeho e-mailu! 
Newsletter VZ obsahuje přehled aktuálních rozhodnutí a zejména seznam nově přidaných právních vět z nedávných rozhodnutí, přiřazených přímo k paragrafům ZZVZ. Průběžné sledování týdenního newsletteru je rychlou a efektivní formou odborného vzdělávání v oblasti aktuální rozhodovací praxe ve VZ. http://www.lexikonvz.cz/registrace/

„Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek

16.08.2019
Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové veřejné zakázky v podlimitním režimu, kdy zároveň nepostupuje v některém ze zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ve věci žaloby proti rozhodnutí ÚOHS-R0118/2017/VZ-27348/2017/323/LVa, které se týkalo postupu Dopravního podniku hlavního města Prahy, soud potvrdil názor ÚOHS, že byť zadavatel neměl obecnou povinnost zadávat podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení, dopadaly na něj však další povinnosti stanovené zákonem, konkrétně pak i povinnost o dodavatelem uplatněných námitkách rozhodnout zákonem předvídaným způsobem podle § 245 ZZVZ. Byl tedy povinen do 15 dní od doručení námitek odeslat stěžovateli rozhodnutí o námitkách, v němž by uvedl a odůvodnil, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá.

Rozsudek KS Brno 62 Af 90/2017

http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/rozsudky_VZ/62Af_90_2017-54.pdf  

Rozhodnutí ÚOHS-R0118/2017/VZ-27348/2017/323/Lva

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14977.html

Tiskové oddělení ÚOHS
19/079/VZ015

Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk

14.08.2019
Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další útoky ze strany společnosti Kapsch proti ÚOHS (například Právo, 13. 8., s. 4).

Společnost Kapsch nebyla v tendru na mýtný systém úspěšná a Úřad pro ni byl v podstatě poslední možností, jak to změnit. Kapschi jde o zisk a z prohlášení jeho představitelů je zřejmé, že udělá cokoliv, aby své šance na návrat do lukrativního byznysu oživil. Relativně před nedávnem přitom tatáž společnost nezávislý přístup a profesionalitu Úřadu chválila, z čehož je zřejmé, že jí nikterak nejde o spravedlnost a dodržování zákona, ale pouze o peníze z kapes českých daňových poplatníků.

Situaci ve správním řízení o mýtném značně zkomplikoval nepředpokládaný procesní vývoj. V okamžiku, kdy byla nečekaně podepsána smlouva, již nebylo možno o věci rozhodnout meritorně, což je také příčinou současné nepřehledné situace. Zákon však o těchto situacích hovoří jasně – jestliže je podepsána smlouva, Úřad musí řízení zastavit (§ 257 ZZVZ).

Krajský soud v Brně nyní říká, že Úřad má o návrhu Kapsche věcně rozhodnout (a to do 30 dnů), přičemž se má tvářit, že smlouva „jakoby“ neexistuje. Jinými slovy, soud chce, aby Úřad postupoval přesně opačně, než požaduje zákon. ÚOHS neměl nikdy v minulosti problém postupovat dle rozsudku soudů, ale takto „inovativní postup“ chtěl mít posvěcen i od Nejvyššího správního soudu. Přerušení řízení nicméně bylo Krajským soudem v Brně označeno za nečinnost.

Paradoxně v souběžném řízení o návrhu Kapsche na zákaz plnění smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a konsorciem Czechtoll/Skytoll již Úřad podle soudu naopak nemá předstírat, že smlouva neexistuje. V tomto druhém případě má Úřad podle soudu na smlouvu pohlížet jako na uzavřenou a rozhodovat o případném uložení zákazu jejího plnění.

Ani Úřad ani předseda ÚOHS rozsudky soudů nepohrdají, jen je v tomto případě v praxi obtížné se jimi řídit, když jeden rozsudek říká, že smlouva uzavřena je, zatímco druhý, že smlouva uzavřena není.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/077/VZ022

Úřad rozhodne o mýtném tendru dle rozsudku, přestože se domnívá, že zákon to neumožňuje

13.08.2019

 

Krajský soud v Brně svým rozsudkem z pátku 9. srpna 2019 označil procesní přerušení správního řízení ve věci přezkoumání postupu Ministerstva dopravy ČR v zadávacím řízení na systém elektronického mýtného za nečinnost a nařídil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů ve věci rozhodnout.

Úřad tedy nyní bude postupovat dle závěrů Krajského soudu v Brně, přestože lze pochybovat o smyslu takového rozhodování ve chvíli, kdy zadávací řízení již bylo ukončeno a případný nezákonný postup zadavatele nelze nápravným opatřením zhojit.

Zákon o zadávání veřejných zakázek jasně hovoří o nutnosti zastavit správní řízení, pokud zadavatel v jeho průběhu uzavřel smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Květnový rozsudek Krajského soudu v tomto ohledu zákonu neodpovídá. Úřad proto podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, aby byl nesoulad mezi rozsudkem Krajského soudu v Brně a zákonem vyřešen vyšší instancí. Kasační stížnost bude ÚOHS podávat i proti nejnovějšímu rozsudku KS Brno o nečinnosti.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/076/VZ022

Využijte zvýhodněných podmínek při nové registraci

29.07.2019

Při aktivaci plné verze na dobu nejméně 12 měsíců bude pro každý, nově registrovaný účet v období od 1.8.2019 do 31.12.2019 prodlouženo období platnosti účtu o jeden měsíc. Po dobu jednoho měsíce bude nově registrovanému uživateli rovněž zasílán Newsletter Lexikon VZ (přehledy právních vět z aktuálních rozhodnutí a nová rozhodnutí) zcela zdarma.

Příklad: Licence platná od 1. srpna 2019 bude platná do 30. září 2020 za cenu 12 měsíců. Na počátku tohoto období (od 1. srpna 2019) bude uživateli zasílán Newsletter Lexikon VZ po dobu jednoho měsíce zdarma.

K využití akce uvádějte při objednání do poznámky promo kód M19.

Registrujte se ZDE.

 

Soud zamítl žalobu proti rozhodnutí ÚOHS o dodatcích na mýtný systém

05.08.2019
Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci dodatků ke smlouvám na provoz mýtného systému z roku 2017, když zamítl žalobu společnosti Skytoll CZ s.r.o. ÚOHS v minulých dnech obdržel písemné vyhotovení rozsudku z konce června letošního roku.

Úřad ve svém tehdejším rozhodnutí zamítl návrh společnosti Skytoll na uložení zákazu plnění těchto dodatků, neboť dovodil existenci veřejného zájmu, kvůli němuž bylo nutno v plnění smluv pokračovat. Jednalo se zejména o nutnost zajištění udržitelného rozsahu tranzitní dopravy na páteřních komunikacích v návaznosti na ochranu životního prostředí či o veřejný zájem na zachování nepřetržitého výběru mýtného.

Krajský soud nyní správnost rozhodnutí ÚOHS potvrdil, když o části žalobních námitek prohlásil, že nejsou dostatečně konkrétní. Soud odmítl rovněž požadavek žalobce, že Úřad měl zrušit alespoň některá ustanovení smluv, protože toto řešení zákonná úprava neumožňuje.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/071/VZ021

Konference „Veřejné zakázky 2019 – nové výklady a zkušenosti"

29.04.2019

LeXikon VZ je partnerem konference „Veřejné zakázky 2019 – nové výklady a zkušenosti", pořádané Asociací pro veřejné zakázky dne 20. června 2019 v Praze. Více informací najdete na stránkách pořádající asociace ZDE.

Nové odborné články v sekci knihovna

29.04.2019

Vážení uživatelé, v sekci Knihovna jsou uveřejněny nové odborné články z oblasti veřejných zakázek. Vřele doporučujeme.

Stanovisko MMR k podepisování společných nabídek

02.01.2019

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás upozornili na nově vydané stanovisko expertní skupiny MMR k otázce podepisování společných nabídek.

Stanovisko naleznete uveřejněno na Portále o veřejných zakázkách a koncesích zde.

Dne 18.10.2018 nabyl účinnosti § 86 odst. 1 a § 211 odst. 3 zákona

22.10.2018

Dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem pouze elektronicky. Zatímco pro zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, Českou národní banku a centrální zadavatele se nejedná o novinku, neboť  tuto povinnost musejí dodržovat již od 18. dubna 2017. V případě ostatních zadavatelů vznikla tato povinnost až nyní. Dané ustanovení obsahuje také některé výjimky.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 1 zákona nyní  zadavatel za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

MMR vydalo Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017

11.10.2018

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice obsahuje popis fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. průměrný počet získaných nabídek, procento prostředků alokovaných prostřednictvím jednotlivých zadávacích řízení), na jehož základě bude možné vyhodnocovat dopady uskutečněných kroků.

Nejvýznamnějším aspektem posledních několika let je proces elektronizace zadávání veřejných zakázek. Na proces elektronizace je ve zprávě nahlíženo jak z pohledu opatření Evropské unie, která představují zejména připravované směrnice pro zadávací i koncesní řízení, tak z pohledu opatření na národní úrovni směřujících k co největší možné míře evidovatelnosti procesu zadávání veřejných zakázek, a tím posílení jeho transparentnosti a dohledatelnosti dat.

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit současný stav v oblasti veřejných zakázek, identifikovat klíčové oblasti, u kterých existuje prostor pro zlepšení a navrhnout nejvhodnější směr, kudy by se měla, zejména elektronizace veřejných zakázek, ubírat, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry efektivnosti a účinnosti celého procesu veřejných zakázek, a to ne jen v rámci České republiky, ale i v situaci sílícího tlaku Evropské komise na propojení zadávání veřejných zakázek napříč celou EU.

S  každoročně vydávanou výroční zprávou o stavu veřejných zakázek v České republice, tentokrát za rok 2017 se můžete seznámit zde.

Rozšíření LeXikonu VZ

05.10.2016

Vážení uživatelé LeXikonu VZ,

s příchodem nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se dojde i ke změně (rozšíření) LeXikon VZ. Díky změně Vám nabídne více možností vyhledávání nových informací a zároveň jsme pro Vás připravili Knihovnu VZ, kde budete moci najít články nejenom k novému zákonu. Změna je plánována na 17.10.2016.

Věříme, že i díky změně produktu, nám zachováte věrnost. 

Kasační stížnost podepsaná předsedou Úřadu nestačí

19.08.2015

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ve věci IFM GROUP a.s., když sepsána byla zaměstnankyní úřadu s právním vzděláním, ale podepsána a podána byla osobou bez právnického vzdělání, předsedou Úřadu. Úřad byl několikrát vyzván k nápravě, ale kasační stížnost relevantně nedoložil, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání
Jak Nejvyšší správní soud uvedl: „výjimka z povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti  se neuplatní, pokud pověřený zaměstnanec, jenž má předepsané právnické vzdělání, za stěžovatele v řízení nejedná. Za jednání ve smyslu citovaného ustanovení zákona se přitom považuje nejen účast na jednání soudu, ale též písemná podání vůči němu učiněná. Absence úkonů pověřeného zaměstnance má za následek nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písmeno a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.“
Nejvyšší správní soud sice změnil praxi, když neakceptoval podanou a podepsanou kasační stížnost předsedou Úřadu s doložením, že zaměstnanec úřadu má právní vzdělání, tato dosavadní praxe však nebyla zcela v souladu se zákonem. Nejedná se rovněž o exces jednoho senátu, neboť toto usnesení bude zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2015, č. j. 6 As 100/2014-72.

LeXikon VZ byl upraven v souladu se zákonem č. 40/2015 Sb.

16.03.2015
 
Znění zákona uvedené v LeXikonu VZ je již upraveno v souladu se zákonem č. 40/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 6. 3. 2015.
 
Je nutné brát na zřetel, že některé texty přiřazené ke znění zákona nemusí plně korespondovat s tímto zněním zákona.

Novela zákona účinná od 6. 3. 2015

09.03.2015

Dne 6. 3. 2015 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. Tato změna bude co nejdříve promítnuta také do LeXikonu VZ.

Partner konference Asociace pro veřejné zakázky

28.07.2014

Dne 19. 6. 2014 jsme se jako partneři účastnili konference "Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání" Asociace pro veřejné zakázky. Konference se tentokrát uskutečnil na netradičním místě, a to na palubě lodi GolfYacht Prague hotelu na Rohanském ostrově. http://www.asociacevz.cz/aktivity-avz/936-konference-avz

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Koblenz (Německo) dne 11. března 2014 – RegioPost GmbH & Co. KG v. Stadt Landau (Věc C-115/14)

04.07.2014
(Věc C-115/14)
 
Jednací jazyk: němčina
 
Předkládající soud: Oberlandesgericht Koblenz
 
Účastníci původního řízení
Žalobkyně: RegioPost GmbH & Co. KG
Žalovaná: Stadt Landau
Další účastnice: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG
 
Předběžné otázky
 
Má se článek 56 Smlouvy odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb1 vykládat v tom smyslu, že je s ním v rozporu vnitrostátní úprava, která přikazuje veřejnému zadavateli, aby pověřil veřejnou zakázkou pouze podniky a jejich subdodavatele, kteří se při podání nabídky písemně zavážou k tomu, že budou platit spolupracovníkům pověřeným prováděním zakázky minimální mzdu stanovenou pro veřejné, avšak nikoli soukromé zakázky, pokud neexistuje všeobecně zákonem stanovená minimální mzda ani kolektivní smlouva, která by zavazovala potencionálního poskytovatele a eventuální subdodavatele?
V případě, že bude první otázka zodpovězena záporně:
Má se unijní právo v oblasti zadávání veřejných zakázek, především článek 26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby2 vykládat v tom smyslu, že je s ní v rozporu vnitrostátní úprava, jakou je § 3 odst. 1 Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben, která upravuje povinné vyloučení nabídky pro případ, že se hospodářský subjekt nezaváže již při předložení nabídky formou zvláštního prohlášení k tomu, že by jím byl smluvně zavázán v případě získání zakázky i bez odevzdání tohoto prohlášení?
____________
1 Úř. věst. L 18, s. 1; Zvl. vyd. 05/02, s. 431.
2 Úř. věst. L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07 d. 132.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itálie) dne 3. února 2014 – CASTA a další v. A.S.L. di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) a Regione Piemonte (Věc C-50/14)

04.07.2014
(Věc C-50/14)
 
Jednací jazyk: italština
 
Předkládající soud: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
Účastníci původního řízení
Žalobci: Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), Galati Lucimorto Roberto – Autonoleggio Galati, Seren Bernardone Guido – Autonoleggio Seren Guido
Žalovaní: Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL T04), Regione Piemonte.
 
Předběžné otázky
 
Brání unijní právo v oblasti veřejných zakázek – v projednávané věci, protože jde o vyloučené smlouvy, obecné zásady volné hospodářské soutěže, zákazu diskriminace, transparentnosti a proporcionality – vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje přímé zadání veřejné zakázky na služby zdravotní dopravy dobrovolnickým sdružením převážně organizovaným na základě bezplatné pracovní síly proti náhradě skutečných nákladů?
 
V případě, že tento druh zadávání veřejných zakázek bude považován za slučitelný s unijním právem, je třeba předběžně porovnat nabídky předložené více srovnatelnými poskytovateli (případně i z jiných členských států), kteří jsou oprávněni k přímému zadání zakázky, s cílem omezit riziko vynaložení neefektivních a nepřiměřených nákladů, a musí být proto v tomto smyslu vykládány vnitrostátní právní předpisy, které umožňují přímé zadávání veřejných zakázek?
 
V případě, že bude tento druh zadávání veřejných zakázek považován za slučitelný s unijním právem, musí dobrovolnická sdružení, která jsou oprávněna k přímému zadání zakázky, podléhat přesným procentuálním omezením paralelního přístupu na trh, a musí být proto v tomto smyslu vykládáno vnitrostátní ustanovení, podle kterého má být obchodní činnost těchto sdružení okrajová?“

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itálie) dne 7. února 2014 – Orizzonte Salute - Studio Infermieristico Associato v. Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» a další

04.07.2014
(Věc C-61/14)
 
Jednací jazyk: italština
 
Předkládající soud: Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
 
Účastníci původního řízení
Žalobce: Orizzonte Salute - Studio Infermieristico Associato
Žalovaní: Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri a Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
Další účastnice řízení: Associazione Infermieristica D & F. Care
 
Předběžná otázka
 
Brání zásady stanovené ve směrnici Rady 89/665/EHS1 ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, ve znění směrnice Rady 92/50/EHS2 ze dne 18. června 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků [a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES3 ze dne 11. prosince 2007] takovým vnitrostátním právním ustanovením, jako je čl. 13 odst. 1a, 1c a 6a a čl. 14 odst. 3b nařízení prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002 (jak bylo postupně novelizováno následnými právními předpisy), která stanoví vysoký jednotný poplatek za přístup ke správnímu soudnictví v oblasti veřejných zakázek?
 
____________
 
1 Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33).
 
2 Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1).
 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 335, s. 31).

Odůvodnění Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2014, č. j. 62 Af 20/2013-79, vyjádření se hodnotící komise k mimořádně nízké nabídkové ceně

04.07.2014
Pokud jde o institut mimořádně nízké nabídkové ceny, tak podle § 77 odst. 1 ZVZ při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.
    Podle § 77 odst. 6 ZVZ neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena. Podle tohoto ustanovení se má obdobně použít § 76 odst. 6 ZVZ, podle něhož    uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.
Hodnotící komise má ve vztahu k případné mimořádně nízké nabídkové ceně dvě povinnosti: povinnost posoudit, zda konkrétní nabídka konkrétního uchazeče neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a v případě zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny povinnost vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí jeho nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.
Od správného zodpovězení shora uvedených dvou otázek a od následného postupu hodnotící komise při vyzývání uchazeče se nutně odvíjí reálná možnost přezkoumání správnosti a zákonnosti jejího rozhodování při posuzování nabídek.
Pokud hodnotící komise v průběhu posuzování zjistí, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ohledně níž nebylo podáno ve stanovené lhůtě požadované zdůvodnění, popř. pokud se uchazeč nedostavil k podání vysvětlení ohledně své nabídkové ceny ve smyslu § 77 odst. 3 ZVZ, resp. pokud posoudila hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, má povinnost takovou nabídku vyřadit.
ZVZ hodnotící komisi (ani zadavateli) výslovně neukládá, aby v případě, že neshledá žádnou z nabídkových cen mimořádně nízkou, důvody, pro které k takovému závěru dospěla, sdělovala – ani do protokolu o posouzení (a hodnocení) nabídek, ani do zprávy o posouzení nabídek, ani jednotlivým uchazečům; výčet veškerých důvodů, pro které není nabídková cena mimořádně nízkou, by ostatně mohl tvořit nekonečný řetězec, a tedy jejich vyčerpávající uvedení by z tohoto důvodu ani nebylo možné.
ZVZ ukládá pouze povinnost opačnou, tj. pro případ, že hodnotící komise zjistí mimořádně nízkou nabídkovou cenu. To lze dovodit z povinnosti vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí jeho nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; má-li totiž uchazeč podat takové zdůvodnění, musí mu být sděleny důvody, pro které zadavatel pokládá nabídkovou cenu za mimořádně nízkou.
Na straně jedné, obecná povinnost hodnotící komise sdělovat veškeré důvody, pro které neshledala žádnou z nabídkových cen mimořádně nízkou, tedy ze ZVZ neplyne.
Na straně druhé, a to je podstatné ve vztahu k právě posuzované věci, má-li hodnotící komise podle § 77 odst. 1 ZVZ povinnost posoudit, zda konkrétní nabídka konkrétního uchazeče neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, pak jí povinnost vyjádřit se věcně, srozumitelně a korektně k důvodům, pro které nepokládá konkrétní nabídkovou cenu za mimořádně nízkou, nutně již ze samotné logiky věci vzniká za situace, že reálné podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu v průběhu zadávacího řízení vznikne.
Typicky přitom takové reálné podezření může vzniknout tehdy, pokud zadavatele kdokoli (především z uchazečů, kteří podali nabídky) na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen věrohodně a kvalifikovaně upozornil ještě před posouzením nabídek, zpravidla v důsledku informací o nabídkových cenách zjištěných při otevírání obálek (pak se s touto otázkou hodnotící komise vypořádá v protokolu o jednání komise či ve zprávě o posouzení nabídek).
Takové reálné podezření však může vzniknout i tehdy, pokud byl zadavatel na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen upozorněn po posouzení nabídek v rámci námitek směřujících proti posouzení (pak se s touto otázkou zadavatel vypořádá v rozhodnutí o námitkách).
V obou právě uvedených situacích se hodnotící komise či přímo zadavatel dozví alespoň argumentační základ poukazující na možnost mimořádně nízkých nabídkových cen a jeví se jako zcela přiměřené, aby konkrétní pochybnosti, jež byly srozumitelně avizovány, byly ze strany hodnotící komise či samotného zadavatele věcně a srozumitelně rozptýleny.    
Povinnost hodnotící komise podle § 77 odst. 1 ZVZ tedy nelze vykládat v tom smyslu, že tato komise nemá „nikdy“ povinnost odůvodňovat, proč neshledala některou z nabídkových cen mimořádně nízkou, a že se zadavatel nemůže dopustit porušení ZVZ, pokud hodnotící komise nabídkovou cenu, kterou měla pokládat za mimořádně nízkou, za ni takto nesprávně nepokládá (a nepřistoupí k postupu podle
§ 77 odst. 1 ZVZ). Pokud by byl takový výklad akceptován, pak by celý institut mimořádně nízké nabídkové ceny byl v praxi absolutně nevymahatelným (prakticky by stačilo vždy „pro jistotu“ do protokolu či zprávy o posouzení nabídek uvést povšechné tvrzení, že žádná z nabídkových cen nebyla mimořádně nízká), a tedy zbytečným.
Nevymahatelnost a zbytečnost celé konstrukce § 77 odst. 1 ZVZ by byla dána tím spíše, pokud by žalovaný i nadále pevně vycházel z přesvědčení, že není oprávněn přezkoumávat samotný úsudek hodnotící komise, který je výsledkem myšlenkových pochodů jejích členů, resp. že postup hodnotící komise podle § 77 odst. 1 ZVZ je výsledkem úvah hodnotící komise, do nichž žalovaný nemůže vstupovat a které nemůže nikterak přezkoumávat (fakticky by tu tedy žalovaný pouze přezkoumal, zda ono povšechné tvrzení, že žádná z nabídkových cen nebyla mimořádně nízká, zadavatel v protokolu či zprávě o posouzení nabídek uvedl); v takovém případě by závěr zadavatele (hodnotící komise), že v příslušném zadávacím řízení nebyla v žádné nabídce uvedena mimořádně nízká nabídková cena, nebyl pod žádnou následnou kontrolou; proto by byl institut mimořádně nízké nabídkové ceny zcela „bezzubým“.
Pokud jde o samotnou přezkumnou činnost žalovaného, tak v rozsudku ze dne 16. 3. 2004 ve věci sp. zn. 2 A 9/2002 (ve vztahu k zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) Nejvyšší správní soud  konstatoval, že „…Přezkumná činnost…(žalovaného)… spočívá v kontrole, zda byly řádně dodrženy předepsané postupy a úkony zajišťující rámec pro vlastní posouzení a hodnocení nabídek. Žalobkyně však v podané žalobě zpochybňuje zákonnost vlastního posouzení nabídky, resp. nevhodnost nabídky vybraného uchazeče. Přitom právě zde je hranice, kterou žalovaný … nesmí překročit, neboť potom by se stal hodnotitelem jednotlivých nabídek. Jeho pravomoci sahají do úrovně těch činností zadavatele, které vytvářejí prostor pro fair podmínky pro účast uchazečů v soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů hodnotící komise, neboť tím by se žalovaný ve svých důsledcích sám stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět zadaným kritériím a také v soutěži zvítězit. …(žalovaný)… nemůže přebírat zodpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, neboť k tomu nemá ani odborné předpoklady, totéž nelze požadovat ani po soudu. Úkolem obou je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru. V opačném případě by se totiž výběr nejvhodnější nabídky mohl stát záležitostí znaleckých posudků a pak by existence zákona postrádala smysl.“  
V rozsudku ze dne 6.11.2009 ve věci sp. zn. 5 Afs 75/2009 (ve vztahu k ZVZ) pak Nejvyšší správní soud konstatoval, že „…Úkolem …(žalovaného)… je  kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru…., … (žalovaný) dbá na to, aby byla splněna jedna ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a to zásada transparentnosti celého procesu zadávání veřejných zakázek… (s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2007 ve věci sp. zn. 5 Afs 6/2007), ... (žalovaný) není oprávněn při své přezkumné činnosti vstupovat do myšlenkových pochodů jednotlivých hodnotitelů, tedy členů hodnotící komise, a tyto myšlenkové pochody jakkoliv přezkoumávat, hodnotit či dokonce nahrazovat vlastním správním uvážením, neboť zákon konstruuje hodnotící komisi jako kolegium odborně způsobilých osob, kterým jedině je zákonem svěřena pravomoc posoudit veškeré odborné otázky, související s procesem hodnocení nabídek. Posouzení přiměřenosti či nepřiměřenosti údajů v nabídkách mezi takové odborné otázky bezpochyby náleží…“.
 Zároveň již Vrchní soud v Olomouci v rozsudku ze dne 1. 2. 2001 ve věci sp. zn.  2A 9/2000 konstatoval, že účinná kontrola postupu zadavatele ze strany žalovaného předpokládá rovněž posouzení jeho zdůvodnění o vyřazení nebo naopak ponechání nabídky s mimořádně nízkou cenou. To nutně zahrnuje i posouzení samotné otázky, zda konkrétní nabídkovou cenu bylo důvodné považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Jestliže tedy podle § 112 odst. 1 ZVZ vykonává žalovaný dohled nad dodržováním ZVZ, jestliže podle § 112 odst. 2 písm. b) ZVZ žalovaný rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadání veřejné zakázky postupoval v souladu se ZVZ, jestliže je podle § 77 odst. 6 ZVZ třeba vyřadit nabídku, která obsahuje takovou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla postupem předepsaným v § 77 ZVZ odst. 1 až 4 ZVZ odůvodněna, a zároveň jestliže podle § 76 odst. 6 ZVZ toho uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení, pak nutně platí, že nevyřazení nabídky za podmínek uvedených v § 77 odst. 6 ZVZ a nevyloučení uchazeče podle § 76 odst. 6 ZVZ je porušením postupu (nedodržením postupu) podle § 112 odst. 1 ZVZ a § 112 odst. 2 písm. b) ZVZ – a může jít o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a) ZVZ.
Postup hodnotící komise při posuzování otázky, zda určitá nabídková cena je mimořádně nízkou nabídkovou cenou, tedy nutně musí podléhat smysluplné a efektivní kontrole ze strany žalo