Aktuality

Poslanci schválili NOVELU zákona o zadávání veřejných zakázek

(31. 05. 2023)

Poslanecká sněmovna jednomyslně schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v původním znění. Díky ní bude možné za přesně daných podmínek chápat stát jako jednoho zadavatele, čímž dojde k omezení plýtvání s veřejnými penězi. Novela také omezí byrokracii, zjednoduší zadávání veřejných tendrů a zabrání firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech. Její přijetí uvádí zakázkový zákon do souladu s unijním právem, stát se díky tomu vyhne mnohamilionovým sankcím. Novela teď ze Sněmovny zamíří k podpisu prezidentovi.

Více »

ÚOHS vydává Sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví

(18. 05. 2023)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další sborník svých vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek; po dopravě se tentokrát zaměřuje na rozhodnutí vydaná v letech 2021 až 2022 v oblasti zdravotnictví.

Sborník obsahuje věcně zajímavá meritorní rozhodnutí prvního i druhého stupně Úřadu vydaná v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední v období od ledna 2021 do prosince 2022 a týkající se problematiky veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví. Případy jsou ve sborníku pro přehlednost rozčleněny do jednotlivých věcně příbuzných témat odpovídajících předmětu přezkumu ze strany Úřadu. Hypertextový odkaz u každého rozhodnutí odkazuje na jeho úplné znění zveřejněné ve sbírce rozhodnutí na internetových stránkách Úřadu.

Veřejné zakázky ve zdravotnictví mají značný celospolečenský význam, představují významnou oblast veřejného zadávání nejen s ohledem na jejich rozsah či objem vynaložených veřejných finančních prostředků, ale také s ohledem na jejich zásadní vliv na trh. Zahrnují široké a rozmanité spektrum předmětů plnění týkajících se všech druhů veřejných zakázek (dodávky, služby, stavební práce). Sborník cílí především na veřejné zakázky s výlučným předmětem plnění spjatým s poskytováním péče, jež přináší specifické otázky a obtíže při zadávání. Některé závěry vyslovené v prezentovaných rozhodnutích však mohou být s ohledem na svůj věcný přesah aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích.

Cílem sborníku je podáním stručného shrnutí merita projednávané věci v jednotlivých případech a nastíněním některých úvah prezentovaných v rozhodnutích napomoci dobré zakázkové praxi.

Sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti zdravotnictví najdete ZDE.

Více »

Novela ZZVZ prošla Senátem

(11. 05. 2023)

Dne 10. 5. 2023 schválil Senát novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tím byl učiněn další významný krok v jejím legislativním procesu. Projednávána byla jako Senátní tisk č. 74. Novela upřesní promítnutí zadávacích směrnic do českého práva, vyjasní některá pravidla, zvýší srozumitelnost předpisu a přinese snížení administrativní zátěže.

Senát však schválil novelu ve znění odlišném od Poslanecké sněmovny. Ta se jí tudíž bude muset zabývat opětovně. Změny prosazené v Senátu se týkají výše limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu a vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu střetu zájmů.

Více »

Průběh novely ZZVZ v Senátu

(09. 05. 2023)

Senátoři navrhují zvýšit limit pro VZ malého rozsahu a dořešit otázku střetu zájmů. 

37. USNESENÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
z 8. schůze konané dne 3. května 2023 ZDE.

58. USNESENÍ ÚSTAVNĚ – PRÁVNÍ VÝBOR
z 13. schůze konané dne 3. května 2023 ZDE.

SENÁT PARLAMENTU ČR ZDE

 

Více »

Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod

(09. 05. 2023)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., v zadávacím řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Dodávka motorové nafty - 2. vyhlášení“ a správní řízení zastavil. V rozhodnutí je nově řešena problematika související s celkovou odhadovanou hodnotou u rámcových dohod, Úřad proto hlavní závěry obsažené v rozhodnutí shrnuje v této tiskové zprávě.

Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí reagoval zejména na judikaturu Soudního dvora Evropské unie[1], na jejímž základě by bylo možné se domnívat, že zadavatel musí v oznámení o zahájení zadávacího řízení uvést kromě jiného také odhadované množství nebo odhadovanou hodnotu, jakož i nejvyšší množství nebo nejvyšší hodnotu výrobků, které mají být dodány podle rámcové dohody. Předseda ÚOHS bere v potaz, že rozsudky SDEU jsou závazné. Současně však z nich vyvozené povinnosti související s předpokládaným množstvím nebo hodnotou zboží dodaného na základě rámcové dohody, nenachází dosud odraz v zákoně ani evropské směrnici, není tedy v tomto směru zadavatelům stanovena jednoznačná zákonná povinnost. Je proto třeba přihlížet zejména k důvodům, pro které byla uvedená rozhodnutí SDEU vydána, tedy k jejich účelu a smyslu a v souladu s nimi vykládat povinnosti zadavatelů v rámci aplikace zásady transparentnosti a rovného zacházení.

Jestliže zadavatelé v případě rámcových dohod uvedou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (přičemž lze doporučit, aby zadavatelé uvedli i hodnotu maximální), je možno takovou hodnotu považovat právě za limit potřebný pro naplnění zásady transparentnosti zadávacího řízení s ohledem na jistotu případných uchazečů ve smyslu uvedených rozsudků. Jelikož se však jedná o hodnotu předpokládanou a současně s ohledem na charakter rámcových dohod, lze připustit, že tato hodnota může být i překročena, a to buď nevýrazně, nebo v mantinelech nepodstatných změn smlouvy. V opačném případě se zadavatelé vystavují nebezpečí postihu ze strany Úřadu.

V případě vybočení z popsaných limitů je pak nutno považovat rámcovou dohodu za neúčinnou, čehož se mohou dovolat jak strany rámcové dohody, tak třetí osoby za splnění ostatních zákonných podmínek. Pokud se závěry uvedené v citovaných rozsudcích SDEU odrazí ve znění směrnic nebo zákona, pak bude samozřejmě bez dalšího nutno vycházet z konkrétně stanovené povinnosti vůči zadavatelům. 

Plné rozhodnutí ZDE.

[1] Zejména se jedná o rozsudky ve věcech C-216/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice ze dne 19. 12. 2018; C-23/20 Simonsen & Weel A/S ze dne 17. 6. 2021; C-274/21 a C-275/21 EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. ze dne 14. 7. 2022.

Více »