Aktuality

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

17.01.2022

Rámcové dohody a dynamický nákupní systém (DNS)

– se zaměřením na aplikační zkušenosti a problémy

Úterý 22. února 2022 od 9:00 do 12:00 hod. (Online podoba)

Obsahem semináře je právní a věcné vymezení rámcové dohody a dynamického nákupního systému z pohledu ZZVZ, a to včetně praktických příkladů a rozhodovací praxe.
Seminář se zaměří zejména na zkušenosti a problémy při aplikaci těchto zvláštních postupů, a to jak z pohledu zadavatelů, tak také dodavatelů.

Programem semináře Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

Více informací o online semináři a registrační formulář najdete ZDE.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ NA ROK 2022

17.01.2022

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 2022

05.01.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, každý rok písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31.3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven).

Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

V roce 2022 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR ve čtvrtek 31. 3. 2022 a  oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR ve stejném termínu.

Více ZDE.

LIMITY URČUJÍCÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE MÍRNĚ ZVYŠUJÍ

13.12.2021

Limity určující nadlimitní veřejné zakázky se mírně zvyšují

Vláda schválila změnu nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

Od 1. 1. 2022 se změní výše finančních limitů, podle kterých se určuje, zda je veřejná zakázka nadlimitní a zda určitá část veřejné zakázky může být zadávána podle volnější právní úpravy. Výše těchto limitů se odvíjí od evropských předpisů.

Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce bude 140 448 000 Kč, pro dodávky a služby 3 653 000 Kč a  5 610 000 Kč v případě územních samosprávných celků. Ostatní limity lze vyčíst z následující tabulky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA NÁKUP POTRAVIN PO 1. 1. 2022

09.11.2021

Zákonem č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl s účinností od 1. ledna 2022 novelizován také zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Do ZZVZ byl vložen nový § 37a:

§ 37a

Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin

               Veřejný zadavatel může v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovit jako podmínku účasti v zadávacím řízení dodání

a) místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,

b) potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin53), nebo

c) potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.

____________________ 

53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

V souvislosti s touto změnou je nutné upozornit na to, že nadále platí základní zásady § 6 ZZVZ včetně zásad nediskriminace a rovného zacházení a není tedy možné na základě nových ustanovení diskriminovat dodavatele z jiných členských států EU nebo jiných zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce. Nelze tedy automaticky zvýhodňovat české dodavatele. Upozorňujeme také na to, že důvodová zpráva k poslaneckému návrhu[1] není relevantní pro výklad ustanovení § 37a ZZVZ. Tato důvodová zpráva zdůrazňuje možnost preference českých dodavatelů, vychází ovšem z původně navrhované definice potraviny z krátkého dodavatelského řetězce, která byla v návrhu obsažena („potravinou z krátkého dodavatelského řetězce potravina vyrobená ze surovin, které pochází z území České republiky, u surovin rostlinného původu se tím rozumí vypěstování, zpracování a zabalení, u surovin živočišného původu se jedná o narození zvířat, odchov, chov, výkrm, poražení a zpracování na území České republiky,“ viz sněmovní tisk 502/10 – verze postoupena Senátu ČR).  Původní definice potraviny z krátkého dodavatelského řetězce však byla v průběhu projednávání návrhu v Senátu Parlamentu ČR odstraněna, nelze z ní tedy vycházet.

Mezi základní zásady zadávacího řízení patří podle § 6 odst. 4 ZZVZ také povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Postup podle § 37a ZZVZ tak lze využít jako jednu z možností, jak vyjádřit environmentální, případně sociální dopady veřejné zakázky na nákup potravin.

Pokud bude zadavatel chtít postupovat podle § 37a písmene a) ZZVZ a stanovit podmínku dodání z krátkého dodavatelského řetězce, bude povinen tuto podmínku blíže specifikovat a v souladu se základními zásadami stanovit, co bude považovat za krátký dodavatelský řetězec. V této souvislosti připadají v úvahu zejména kritéria vztahující se k délce časového úseku od výroby či sklizně (čerstvost), kritéria vztahující se k přepravním podmínkám (způsob a dopady přepravy potravin na životní prostředí) nebo kritérium omezující počet zprostředkovatelů, které vyjadřuje sociální aspekt podpory výrobců potravin.  

V případě, že by byl předmět veřejné zakázky definován pomocí podmínek účasti stanovených podle písmene b), bude třeba zkoumat, zda použití zadavatelem stanoveného evropského schématu kvality (český překlad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 používá pojem „režim jakosti“) odpovídá předmětu zadávané veřejné zakázky a základním zásadám. Z hlediska ZZVZ se evropská schémata kvality považují za štítek ve smyslu § 28 odst. 1 písm. l), neboť osvědčují, že dodávka, proces nebo postup splňují určité požadavky. Při jejich použití je tedy třeba dodržovat pravidla uvedená v § 94 ZZVZ.

V rámci požadavku podle písmene c) lze zohlednit všechny druhy dopadů předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, které jsou v rámci ekologického zemědělství možné. Pokud by se tento požadavek prokazoval prostřednictvím určitého dokumentu, osvědčení či potvrzení, měl by i tento požadavek povahu štítku ve smyslu § 94 ZZVZ.

(uveřejněno 4. listopadu 2021)


[1] Poslanecký návrh ke sněmovnímu tisku č. 502 (Poslanecká sněmovna, 8. období, od 2017), evidován pod číslem 6487.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

17.12.2021

UVEŘEJŇOVAT INFORMACE MUSÍ ZADAVATELÉ I U ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, ZA OPOMENUTÍ HROZÍ POKUTA

26.11.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v poslední době ukládal v desítkách případů pokuty za tzv. uveřejňovací přestupky zadavatelů, tedy situace, kdy zadavatelé nezveřejní údaje o zadávacích řízeních v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Úřad obdržel od několika krajů kontrolní zjištění o neplnění uveřejňovacích povinností obcemi a městy, na jejichž základě uložil, zejména prostřednictvím příkazů, desítky pokut jednotlivým zadavatelům. Podle informací Úřadu probíhají kontroly i v dalších krajích a je pravděpodobné, že i jejich výsledky budou Úřadu opět předány.

V tomto kontextu Úřad upozorňuje, že zadavatelé jsou především podle zákona povinni na tzv. profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků. Povinnost se přitom vztahuje už na zakázky od 500 000 korun, tedy i zakázky malého rozsahu, u nichž jinak není třeba podle zákona o zadávání veřejných zakázek postupovat (s výjimkou dodržování základních zásad).

Zejména menší zadavatelé na tuto povinnost zapomínají, a poté jim hrozí ze strany ÚOHS pokuta. Úřad zatím za tato pochybení nyní ukládá poměrně nízké pokuty, nicméně za přestupek v uveřejňování hrozí sankce až do výše 1 milionu korun.

Úřad na uveřejňovací povinnosti a důsledky plynoucí z jejich nedodržování upozorňoval na mnoha setkáních se zadavateli, v poslední době například v rámci akce Dny malých obcí pořádané Svazem měst a obcí. Zveřejňování údajů o zadávacích řízeních je podstatnou složkou transparentnosti veřejného zadávání a zadavatelé by ji neměli opomíjet.

POZVÁNKA NA ONLINE ŠKOLENÍ

09.09.2021

Střet zájmů, protichůdné zájmy a narušení hospodářské soutěže

Pátek 10. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 hod. (Online podoba)

Obsahem online školení je právní a věcné vymezení střetu zájmů, protichůdných zájmů a narušení hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů), a to včetně praktických příkladů a rozhodovací praxe.

Online školení povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Programem školení Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

  • JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

  • Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

Více informací o online školení a registrační formulář najdete ZDE.

ÚSTAVNÍ SOUD ZAMÍTL NÁVRH NA ZRUŠENÍ ČÁSTI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

24.11.2021

Ústavní soud dnes vyhlásil svůj nález týkající se návrhu na zrušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, podle kterého má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavit správní řízení o přezkoumání postupu zadavatele v případě, že v dané věci došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Plénum Ústavního soudu návrhu nevyhovělo a svým nálezem č. Pl. ÚS 24/21 ze dne 2. listopadu 2021 jej zamítlo.

Předmětné ustanovení je obsaženo v § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úřad v takových případech zastavuje správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, neboť po uzavření smlouvy již nemůže reálně zasáhnout do zadávacího řízení a případné pochybení zadavatele tedy nelze ošetřit nápravným opatřením.

Podle Ústavního soudu je uvedené ustanovení konformní s ústavním pořádkem a institut zastavení řízení nelze považovat za nepřiměřený. Představuje sice určité omezení práv uchazečů o veřejnou zakázku, neboť povinnost zastavit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení při uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky odnímá příslušným orgánům možnost meritorního přezkumu postupu zadavatele, avšak toto omezení sleduje legitimní cíl. Tím je podle Ústavního soudu zajištění účinnosti rozhodnutí ve fázi před uzavřením smlouvy na předmět veřejné zakázky. Omezení je vůči sledovanému cíli přiměřené, neboť právo účastníků přezkumného řízení není omezeno absolutně. Zákon o zadávání veřejných zakázek totiž obsahuje několik institutů, jež mají zajistit, aby bylo meritorní rozhodnutí zásadně vydáno. Zejména jde o úpravu tzv. blokační lhůty, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu na předmět veřejné zakázky, na niž může Úřad dále navázat vydáním předběžného opatření zakazujícího zadavateli uzavřít smlouvu, a to i bez návrhu.

Soud rovněž uvedl, že neexistuje subjektivní právo uchazečů na uzavření smlouvy na předmět veřejné zakázky a z pohledu práva na soudní a jinou právní ochranu je proto přiměřené, že forma účinné ochrany vůči porušení práva na rovné zacházení je v různých fázích zadávacího řízení odlišná.  Ve fázi před uzavřením smlouvy tuto ochranu představují ochranná opatření (zrušení zadávacího řízení či jednotlivého úkonu zadavatele), ve fázi po uzavření smlouvy prostředek ochrany představuje možnost domáhat se proti státu náhrady škody podle speciálního zákona.

Text nálezu Ústavního soudu PL ÚS 24/21

Tiskové oddělení ÚOHS 
21/161

METODICKÉ DOPORUČENÍ ÚOHS TÝKAJÍCÍ SE POSTUPU VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ PŘI NÁKUPU ENERGIÍ

12.11.2021

S ohledem na ukončení činnosti některých poskytovatelů elektrické energie a plynu se ocitli v nepříznivé situaci i někteří veřejní zadavatelé, kteří jsou obecně v případě pořizování plnění povinni postupovat dle zákona č. 134/2016 (dále též jen „ZZVZ“). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s nastalou situací vypracoval pro dotčené zadavatele metodické doporučení k dalšímu postupu.

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k nákupu elektrické energie a plynu.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/155

PŘEDSEDA MLSNA POTVRDIL POKUTU PRO PRAŽSKÉ HASIČE ZA KONCESNÍ SMLOUVU S DODAVATELEM PATROL

02.11.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy proti rozhodnutí o pokutě ve výši 100 000 Kč, která byla uvedenému zadavateli uložena v souvislosti se smlouvou uzavřenou 19. 8. 2019 se společností PATROL group s.r.o. Předmětem smlouvy byla spolupráce při poskytování služeb pultu centralizované ochrany a zajištění přenosu signálů z objektů připojovaných na pult centralizované ochrany.

Podle prvostupňového rozhodnutí zadavatel nedodržel zákon o zadávání veřejných zakázek, když předmětnou koncesi nezadal v koncesním řízení nebo v jiném v úvahu připadajícím druhu zadávacího řízení podle zákona, ačkoliv se jednalo o koncesi, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 20 000 000 Kč bez DPH. Postup zadavatele přitom mohl ovlivnit výběr dodavatele. V rozhodnutí bylo konstatováno, že služby zadavatele poskytované přímo zákazníkům a spočívající v trvalém střežení systému elektrické požární signalizace napojeného objektu představují určitou poddodávku pro společnost Patrol ze strany obviněného a lze na ně pohlížet jako na služby poskytnuté ze strany HSZ Praha dodavateli pro plnění koncese, které musí být do výpočtu předpokládané hodnoty koncese obligatorně zahrnuty.

Zadavatel v rozkladu opět namítal zejména nesprávné posouzení věci, především chybný výpočet celkové výše koncese v prvoinstančním rozhodnutí. Předseda ÚOHS však argumentaci zadavatele odmítl, když uvedl, že plnění, které poskytuje zadavatel a společnost Patrol, jsou zcela provázaným a nedílným celkem, který přestavuje komercionalizované poskytování služeb zadavatele realizované prostřednictvím společnosti Patrol.  Hodnota plnění, které představuje koncesi, je tak nutně hodnotou nejen služeb PCO, které poskytuje společnost Patrol, ale i hodnotou služeb, které poskytuje zadavatel, tedy služeb HZS.

Jedná se již o druhou pokutu za přestupek HSZ Praha při uzavírání smluv s dodavatelem PATROL  - dřívější rozhodnutí naleznete zde: ÚOHS-R0078/2021/VZ.

ZA PŘÍSTAVBU ŠKOLY V NEHVIZDECH ULOŽIL ÚOHS DRUHOU POKUTU

21.10.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce mimo zadávací řízení.

Smlouva o dílo v celkové hodnotě téměř 40 milionů korun uzavřená na veřejnou zakázku s dodavatelem TS městyse Nehvizdy, s. r. o. (TS Nehvizdy), zahrnovala kompletní a komplexní zbudování přístavby a provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek k řádnému provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

V souvislostí s realizací přístavby školy v Nehvizdech byly spáchány dva rozdílné přestupky. V již pravomocně rozhodnuté věci se přestupku dopustily TS Nehvizdy, obchodní korporace ze 100 % vlastněná městysem Nehvizdy. Společnosti byla za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spojené s přístavbou školy v Nehvizdech mimo zadávací řízení uložena pokuta ve výši 1,2 milionu korun (https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17313.html). TS Nehvizdy uzavřely jednotlivé smlouvy s různými subjekty, čímž došlo k nezákonnému dělení zakázky, neboť bylo prokázáno, že plnění dle jednotlivých smluv tvoří funkční celek a byla zadávána v časové souvislosti.

V tomto druhém případě se jedná o časově předcházející přestupek, jehož se dopustil Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy vytvořený čtyřmi obcemi: městysem Nehvizdy, Horoušanami, Mochovem a Vyšehořovicemi. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení o přestupku na základě výsledku šetření podnětu, který obdržel od Transparency International - Česká republika, o.p.s. V řízení Úřad zjistil, že dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě přístavby školy v Nehvizdech postupoval Dobrovolný svazek obcí mimo zadávací řízení s odůvodněním, že mezi DSO a TS Nehvizdy se jedná o tzv. vertikální spolupráci, která se podle zákona nepovažuje za zadání veřejné zakázky. Úřadem však bylo prokázáno, že nebyla splněna žádná ze tří podmínek stanovených zákonem pro uplatnění vertikální spolupráce. Přesto Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech uzavřel s TS Nehvizdy smlouvu o dílo a zadal tím veřejnou zakázku v rozporu se zákonem mimo zadávací řízení a tímto postupem mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Pokuta byla uložena příkazem, který nabyl právní moci, protože zadavatel proti němu nepodal odpor.

ÚŘAD ODSOUHLASIL POSTUP JIHOMORAVSKÝCH SILNIČÁŘŮ V ZAKÁZCE NA OBCHVAT ČEBÍNA

08.10.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí ve věci zadávacího řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na výstavbu obchvatu Čebína.

Úřad zamítl návrh EUROVIA CS, a.s., která se domáhala mj.  zrušení výběru Metrostav Infrastructure a.s. jako vybraného dodavatele pro údajné neprokázání technické kvalifikace a napadala také postup zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny u tohoto vybraného dodavatele. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že dodavatel Metrostav Infrastructure splnil podmínky pro účast v zadávacím řízení, když prokázal technickou kvalifikaci prostřednictvím referenčních zakázek realizovaných Divizí 4, jež byla částí závodu společnosti Metrostav a.s. a která byla následně odprodána právě společnosti Metrostav Infrastructure.

Podle Úřadu prokázal účastník řízení Metrostav Infrastructure prostřednictvím rozsáhlého souboru dokumentů, že někdejší Divize 4 tvrzené referenční zakázky skutečně realizovala. Úřad v průběhu řízení zjistil, že došlo k faktickému převodu odpovídajícího realizačního zázemí někdejší Divize 4 do Metrostav Infrastructure.

Pro úplnost Úřad upozorňuje, že závěr o prokázání splnění technické kvalifikace dodavatelem Metrostav Infrastructure v tomto správním řízení bylo možno učinit s ohledem na konkrétní skutková zjištění v tomto správním řízení, a nelze jej bez dalšího ze strany zadavatelů mechanicky přejímat pro postup v jiných zadávacích řízeních.

Úřad rovněž neshledal, že by zadavatel porušil zákon při posouzení možné mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU V ELEKTRONICKÉ FORMĚ U STAVBY, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

09.09.2021

Metodická pomůcka k vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu

Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR najdete ZDE

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

SPOLEČNÉ STANOVISKO ÚOHS A MMR K PROBLEMATICE NÁRŮSTU CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

03.09.2021

Veřejní zadavatelé i jejich dodavatelé se v současné době potýkají s prudkým nárůstem cen stavebních materiálů a s doprovodnými následky tohoto jevu. Situace na trhu stavebních výrobků vede k obtížím při realizaci probíhajících veřejných zakázek a je na místě přemýšlet nad tím, jak ji zohlednit i při zadávání nových veřejných zakázek, neboť lze předpokládat, že tento vývoj bude přetrvávat i v následujících měsících.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky proto přichází se společným stanoviskem, jehož smyslem je předložit bezpečné varianty řešení vzniklé tržní situace v různých fázích přípravy či realizace veřejné zakázky.

V případě, kdy je na veřejnou zakázku již uzavřena smlouva, má zadavatel možnost provádět pouze nepodstatné změny, jak jsou definovány v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Eventuálně má zadavatel právo uplatnit vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 ZZVZ, pakliže si to vyhradil v zadávací dokumentaci před zadáním veřejné zakázky. Jestliže v plnění veřejné zakázky nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla v § 222 ZZVZ, může zadavatel smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit podle § 223 odst. 1 ZZVZ.
U probíhajících zadávacích řízení může zadavatel v případě, že dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek, změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ tak, aby případné riziko změny cen zohledňovala. Současně bude zřejmě nezbytné prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o celou původní délku zadávací lhůty. Pokud již lhůta pro podání nabídek uběhla, není možné měnit zadávací podmínky a přichází tak v úvahu zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Bude však nutné prokázat naplnění všech podmínek uvedených v dotčeném ustanovení.

U veřejných zakázek, jež jsou teprve v přípravě, by se měl zadavatel v zadávacích podmínkách snažit stanovit výhrady podle § 100 odst. 1 ZZVZ, které by mu v průběhu realizace veřejné zakázky umožňovaly pružně reagovat na změny na trhu stavebních materiálů. V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací. Zadavatel by si současně měl uvědomit, že hodnota vyhrazených změn se zahrnuje do předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

více ZDE.

ZAVEDENÍ PRAVIDEL PODPORY NÍZKOEMISNÍCH VOZIDEL PROSTŘEDNICTVÍM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJ. SLUŽEB V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

28.07.2021

Vláda dne 26. 7. 2021 schválila usnesení vlády č. (číslo bude doplněno po uveřejnění usnesení)o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „Pravidla“).

Uvedené usnesení vlády ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy řídit se v jimi řízených organizacích těmito Pravidly a současně doporučuje, aby se jimi řídily i ostatní zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících v usnesení vlády uvedení.

Předkládaná Pravidla obsahují shodnou úpravu, která se nachází v návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který je evidován v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a dosud nebyl projednán. Tento návrh zákona je implementačním právním předpisem ve vztahu novelizované evropské směrnici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, u které uplyne transpoziční lhůta 2. srpna 2021. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zavést nezbytnou úpravu obsaženou v předmětném vládním návrhu zákona, alespoň formou usnesení vlády. Pravidla jsou proto účinná od 2. srpna 2021. Usnesení vlády bude platné do doby, než vstoupí v účinnost zákon.

Hlavní principy Pravidel spočívají ve stanovení požadavku na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Tyto podíly budou muset být dosaženy ve sledovaném časovém období (od nabytí účinnosti Pravidel do 31. prosince 2025) při zadávání

nadlimitních veřejných zakázek na pořizování v návrhu zákona definovaných vozidel,

nadlimitních veřejných zakázek na poskytování služeb souvisejících s dopravou určených v návrhu zákona a

veřejných služeb v přepravě cestujících na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Ode dne účinnosti Pravidel (tedy od 2. srpna) se v žádosti o uveřejnění formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení (F03) ve Věstníku veřejných zakázek objeví patřičná pole, prostřednictvím kterých budou zadavatelé vykazovat počty vozidel pro účely evidence plnění Pravidel, a to v souladu s čl. 7 odst. 1, 2 a 6 Pravidel.

METODICKÉ DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍMU RŮSTU CEN MATERIÁLŮ, ZBOŽÍ, VÝROBKŮ A KOMODIT VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

19.07.2021

V prvé polovině roku 2021 se zadavatelé dostávají do situací, kdy vybraní dodavatelé buď nechtějí uzavřít smlouvu na dílo, nebo požadují po zadavatelích navýšení cen ve smlouvě, z důvodu rychle rostoucích cen materiálů a výrobků. Tato situace nastává nejčastěji v případě veřejných zakázek na stavební práce. Samozřejmě růst cen výrobků, zboží, práce se nemusí dotýkat vždy jen veřejných zakázek na stavební práce, ale jakékoliv veřejné zakázky, kde do ceny zakázky vstupují materiály, výrobky, zboží, komodity.

Pro předcházení výše popsaným problémům, lze zadavatelům u nově vypisovaných zakázek doporučit již v zadávací dokumentaci využít možnosti zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, konkrétně možné výhrady změny závazku podle § 100 odst. 1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.

Taková výhrada může být provedena např. možností po určitých časových úsecích (např. čtvrtletí, půlrok, rok) po dosažení určité (např. procentuální) výše zdražení aktualizovat cenu položek, u kterých dochází k výraznému nárůstu ceny. Podmínkou možného použití je konkrétně popsaný mechanismus, který bude použit v případě možného navyšování ceny, musí být popsán dopředu v zadávací dokumentaci a následně musí být obsažen ve smlouvě. Takovým mechanismem obecně může být např. inflační doložka s odkazem na vývoj inflace podle údajů a dat Českého statistického úřadu, odkaz na index spotřebitelských cen (růst/pokles) Českého statistického úřadu ve vztahu na jím konkrétně uváděné pravidelné informace (způsoby výpočtů, postupy a metodiky pro výpočet, indexy oborů a konkrétní ceny druhů výrobků, zboží, komodit). V případě stavebních prací lze použít např. index stavebních prací (uveřejňován čtvrtletně) Českého statistického úřadu na adrese Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2021 | ČSÚ (czso.cz). Pokud má zadavatel vyhrazenou možnost změny (tedy možnost případného jednání o navýšení cen s dodavatelem za předem stanovených podmínek) zakotvenou ve smlouvě (bylo součástí zadávacích podmínek), může po naplnění těchto podmínek pro změnu (o navýšení cen, pokud ke zdražení skutečně v praxi dojde) např. právě po čtvrtletí jednat o naplnění tohoto mechanismu smlouvy. Obdobně může být taková výhrada v některých případech nastavena a využita tak, že k její aplikaci může dojít i automaticky, bez nutnosti předchozího souhlasu zadavatele a jednání s dodavatelem.

Výše uvedený mechanismus samozřejmě nemusí být jediný – pro případné budoucí jednání o navýšení ceny lze použít jakýkoliv mechanismus, který bude zcela jednoznačně popsán, jednoznačně vymezen a bude dopředu jasné, za jakých podmínek lze takový mechanismus použít (např. obdobné indexy odborných firem a odborných/profesních sdružení v oborech, které jsou pravidelně uveřejňovány na základě pravidelných analýz a zadavatel i dodavatel má k takovým datům a informacím běžný přístup). S ohledem na skutečnost, že možnost prostého navyšování ceny bez dopadu na plnění veřejné zakázky (kdy se předmět veřejné zakázky vůbec nemění) nelze provádět bez předem stanovených konkrétních podmínek a jednoznačného vymezení, výše uvedený princip odkazů na indexy (uveřejňované otevřeně pro všechny zúčastněné) v jednotlivých oborech a vycházející z analýz, opírajících se o prokazatelná statistická data se jeví jako vhodný nástroj pro možné naplnění požadavků § 100 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel by měl však vždy při případném jednání s dodavatelem o navýšení ceny dbát na to, aby mechanismus změny byl skutečně naplněn a cena jednotlivých položek se nenavyšovala u prací, výrobků, zboží, u kterých k růstu cen nedochází.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

PŘEDSEDA ÚŘADU DEFINITIVNĚ NEVYHOVĚL NÁVRHU SPOLEČNOSTI EUROVIA PROTI ZAKÁZCE NA STAVBU ÚSEKU I.D METRA

29.06.2021

ÚŘAD POKUTOVAL KARTEL LOGISTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, POPRVÉ ULOŽIL TAKÉ ZÁKAZ PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

28.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši 2 854 000 korun za kartelovou dohodu o veřejných zakázkách (tzv. bid rigging) logistickým společnostem EXPRES VAN s.r.o. a Lorenc Logistic, s.r.o.

Společnosti EXPRES VAN s.r.o. byl nadto uložen trest zákazu plnění veřejných zakázek na dobu 2 let. Jedná se o historicky první uložení tohoto druhu správního trestu ze strany Úřadu. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

„Úřad je připraven sankci v podobě zákazu plnění veřejných zakázek využívat i v dalších případech kartelových dohod souvisejících s veřejnými zakázkami, pokud soutěžitelé nevyužijí programu leniency či s Úřadem nebudou spolupracovat v rámci narovnání,“ uvedl k případu místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.

Soutěžitelé EXPRES VAN s.r.o. (dále jen EXPRES) a Lorenc Logistic, s.r.o. (dále jen Lorenc) prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali svou účast a nabídky v souvislosti s veřejnými zakázkami Správy železnic s názvem Přeprava obchodních balíků 2014–2016 a Přeprava obchodních balíků 2016–2018 s tím cílem, aby zakázku získala společnost EXPRES. Sladěné nabídky účastníci kartelu následně zadavateli podali. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že účastníci zakázané dohody jednali s cílem narušit hospodářskou soutěž v uvedených výběrových řízeních, přičemž tohoto výsledku skutečně dosáhli. K nezákonnému jednání docházelo od 27. 8. 2014 do 29. 8. 2016. Úřad tento případ odhalil na základě vlastní činnosti.

Soutěžiteli EXPRES byla za spáchaný přestupek uložena pokuta ve výši 754 000 Kč a již uvedený zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 2 let od dne právní moci rozhodnutí. Společnost Lorenc naproti tomu přistoupila na narovnání s Úřadem, za což jí byla nejen snížena pokuta o 20 % na výsledných 2 100 000 korun, ale především se vyhnula uložení zákazu plnění.

PRAŽSKÝ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR CHYBOVAL PŘI UZAVÍRÁNÍ KONCESE, PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL POKUTU

20.06.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy proti prvostupňovému rozhodnutí ve věci koncesní smlouvy uzavřené dne 31. 1. 2019 se společností PATROL group s.r.o., jejímž předmětem byla spolupráce při poskytování služeb pultu centralizované ochrany (dále jen PCO) a zajištění přenosu signálů z objektů připojovaných na PCO za účelem zajišťování reakce výkonných složek HZS.

Úřad v napadeném prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že se obviněný dopustil porušení zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřením výše uvedené smlouvy na koncesi mimo zadávací řízení. Přestože předpokládaná hodnota koncese je vyšší než 20 000 000 Kč bez DPH, nezadal ji zadavatel v koncesním řízení nebo v jiném v úvahu připadajícím druhu zadávacího řízení podle zákona a jeho postup mohl ovlivnit výběr dodavatele. Úřad konstatoval také další přestupek, když zadavatel nedoručil své vyjádření k návrhu navrhovatele v zákonné lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu. Za uvedené přestupky uložil Úřad zadavateli pokutu ve výši 185 000 Kč.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna se v řízení o rozkladu zabýval zejména otázkou, jaká peněžitá plnění v předpokládané hodnotě koncese zohledňovat. Předseda se ztotožnil s názorem Úřadu, že do obratu vybraného dodavatele je nutno v konkrétním případě zahrnout jak měsíční příjem vycházející ze vzorové smlouvy za jeden připojený objekt za služby provozu PCO poskytované vybraným dodavatelem, tak i měsíční platby za služby HSZ spočívající zejména v trvalém střežení systému elektrických požárních signalizací napojeného objektu, které jsou hrazeny na základě vzorových smluv na účet vybraného dodavatele, který je ve prospěch obviněného přeúčtovává, neboť s předmětem koncese souvisí. V uvedeném kontextu představují služby HZS určitou poddodávku vybranému dodavateli pro plnění smlouvy o PCO a lze na ně nahlížet jako na služby poskytnuté zadavatelem vybranému dodavateli pro plnění koncese, které musí zadavatel do výpočtu předpokládané hodnoty koncese obligatorně zahrnout, neboť vypovídají o celkovém objemu koncese.

Ani skutečnost, že je vybraný dodavatel povinen platby za služby HZS zadavateli přeúčtovat a vyplatit, pak uvedený závěr nevyvrací, neboť se fakticky jedná o nákladovou položku na straně vybraného dodavatele, ať již poskytnutou zadavatelem či jinou osobou, kterou vybraný dodavatel potřebuje pro poskytnutí komplexní služby konečným zákazníkům. „Služby HZS a služby provozu PCO jsou nerozlučně provázány, neboť svou funkci mohou plnit pouze jako celek. Jedná se tak o jednotné plnění, které nelze rozdělovat pro účely výpočtu předpokládané hodnoty koncese,“ uvedl ve svém rozhodnutí předseda Mlsna.

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

25.05.2021

Nabízíme AKREDITOVANÉ ( i neakreditované) vzdělávací kurzy z oblasti veřejných zakázek.

Kurzy jsou realizované formou individuálního online studia. Vzdělávání je samostatné, dle časových možností studenta v průběhu až 30 dnů a jsou rozděleny do různých stupňů náročnosti uživatele.
Jsou vhodné jak pro ty, kdo se v oblasti zadávání veřejných zakázek již orientují a mají zájem své znalosti prohloubit, tak pro začátečníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek.

Kurzy jsou vhodné pro všechny, kdo se podílejí na přípravě zadávacího řízení, jeho administrativní, schvalovací či kontrolní fázi, jakož i pro ty, kteří připravují nabídky do zadávacího řízení či se jej účastní.

Aktuální nabídku kurzů najdete ZDE.