Aktuality

Nové povinnosti zadavatelů nadlimitních veřejných zakázek obsahujících určité net zero technologie

(08. 07. 2024)

Dne 28. 6. 2024 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724, tzv. Net Zero Industry Act (dále jen „NZIA“).

NZIA obsahuje kapitolu o přístupu na trhy, která mimo jiné zavádí povinná necenová kritéria v nadlimitních veřejných zakázkách na pořizování určitých net zero technologií vyjmenovaných v čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) NZIA, případně nadlimitních veřejných zakázkách, které tyto technologie obsahují.

Zahrnuté technologie net zero jsou:

a) solární technologie, včetně fotovoltaických, solárních termoelektrických a solárních termálních technologií;
b) technologie pro výrobu větrné energie na pevnině a pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři;
c) bateriové technologie a technologie ukládání energie;
d) tepelná čerpadla a technologie pro využití geotermální energie;
e) vodíkové technologie, včetně elektrolyzérů a palivových článků;
f) technologie v oblasti udržitelné výroby bioplynu a biometanu;
g) technologie CCS;
h) technologie v oblasti elektrizačních soustav, včetně technologií elektrického dobíjení pro dopravu a technologií pro digitalizaci soustavy;
i) technologie v oblasti energie z jaderného štěpení, včetně technologií jaderného palivového cyklu;
j) technologie v oblasti udržitelných alternativních paliv;
k) technologie v oblasti hydroelektrické energie.

Podle článku 25 NZIA tzv. Net Zero Industry Act existují tři kategorie kritérií, které musí být povinně uplatněny při pořizování dotčených technologií:

  1. Minimální povinné environmentální požadavky (čl. 25 odst. 1 NZIA)
  2. Doplňková povinná kritéria u stavebních veřejných zakázek vč. koncesí (čl. 25 odst. 3 NZIA)
  3. Příspěvek k odolnosti (čl. 25 odst. 7 NZIA)


Více informací a podrobnosti najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ZDE.

Nařízení – EU – 2024/1735 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

Více »

Evropské nařízení přináší nové povinnosti do zadávání VZ na bezemisní městské autobusy

(24. 06. 2024)

Dne 6. 6. 2024 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1610 ze dne 14. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazovat údaje, a nařízení (EU) 2018/858 a zrušuje nařízení (EU) 2018/956 (dále jen „nařízení“).

V tomto nařízení je v novém čl. 3e stanovena povinnost pro veřejné zadavatele a zadavatele sektorových veřejných zakázek (dále jen „zadavatelé“) při zadávání (nadlimitních) veřejných zakázek

– na dodávky, jejichž předmětem je nákup, leasing, pronájem nebo splátkový prodej nových* městských autobusů s nulovými emisemi a

– veřejných zakázek na veřejné služby, jejichž hlavním předmětem je používání takovýchto městských autobusů (dále jen „předmětné zakázky“)

vycházet z ekonomicky nejvýhodnější nabídky, která zahrnuje nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou.

Dále musí zadavatelé u předmětných veřejných zakázek zahrnout do technických podmínek nebo stanovit jako kritérium kvality v rámci hodnocení nabídek alespoň 2 z následujících kritérií:

a) podíl výrobků z nabídek s původem ze třetích zemí určený v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013. Toto kritérium se vztahuje pouze na výrobky z nabídek pocházejících ze zemí, které nejsou členy Dohody o vládních zakázkách a které s Unií neuzavřely dohodu o volném obchodu, včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek;

b) stávající a odhadovaná dostupnost náhradních dílů nezbytných pro fungování zařízení, které je předmětem nabídky;

c) závazek předkladatele nabídky, že případné změny v jeho dodavatelském řetězci během plnění zakázky neovlivní negativně plnění dané zakázky;

d) osvědčení nebo dokumentace prokazující, že organizace dodavatelského řetězce předkladatele nabídky umožňuje tomuto předkladateli nabídky dodržet požadavek na bezpečnost dodávek;

e) environmentální udržitelnost nad rámec minimálních požadavků stanovených v platných právních aktech Unie.

Platí tedy, že jako technická podmínka či jako kritérium kvality v rámci hodnocení nabídek u předmětných veřejných zakázek musí být uplatněno alespoň jedno kritérium týkající se přínosu nabídky k bezpečnosti dodávek (tedy některé z kritérií a) až d)).

Nad rámec výše uvedeného zadavatelé mohou používat v předmětných veřejných zakázkách i jiná kritéria.

Jestliže se jako jedno z kritérií kvality použije přínos nabídky k bezpečnosti dodávek, přidělí se mu v rámci hodnocení váha 15 až 40 %.

Nařízení se použije ode dne 1. července 2024. Od tohoto data tedy musí zadavatelé v zadávacích dokumentacích předmětných veřejných zakázek uplatňovat výše uvedená pravidla.

Text nařízení v českém jazyce naleznete ZDE.

*Slovo „nových“ je v originální anglické verzi nařízení, nedopatřením chybí v české verzi nařízení.

Více »

Metodické stanovisko k využití dokumentace podle dosavadních předpisů pro zadávání VZ na stavební práce po 1.7.2024

(24. 06. 2024)

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydává nové metodické stanovisko týkající se použití stavební dokumentace vytvořené podle dosvadních právních předpisů (zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášek č. 499/2006 Sb. nebo č. 146/2008 Sb.) při zadávání veřejných zakázek na stavební práce po 1. červenci 2024.

Stanovisko je k dispozici zde.

Více »

Informace ke změně XSD schémat pro profily zadavatele dle přílohy č. 3 vyhlášky 345/2023 Sb.

(28. 05. 2024)

V návaznosti na nabytí účinnosti vyhlášky č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, budou mít informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele od 1. července 2024 podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Nový popis strukturovaných dat se liší od původního popisu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o ZZVZ a náležitostech profilu zadavatele. Z tohoto důvodu MMR připravilo a zveřejnilo nová XML a XSD schémata pro profil zadavatele, aby mohli provozovatelé upravit své elektronické nástroje podle nové právní úpravy.

Nová schémata včetně jejich podrobného popisu jsou dostupná zde.

Testovací prostředí pro ověření funkcionality profilů dle vyhlášky č. 345/2023 Sb. je dostupné zde.

Vzhledem k výše zmíněnému je možný vznik následujících 3 situací:

Uveřejnění nové zakázky po 1. 7. 2024 -> data na profilu zadavatele k dané VZ musí být ve struktuře XSD podle vyhlášky č. 345/2023 Sb.

Veřejné zakázky ukončené před 1. 7. 2024, do kterých již nebudou doplňovány žádné údaje -> informace o těchto VZ jsou již z profilu zadavatele staženy do ISVZ a není tedy potřeba jejich aktualizace, můžou tedy zůstat ve struktuře podle vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Veřejné zakázky zahájené před 1. 7. 2024, do kterých bude nutné zasahovat např. uvedení skutečně uhrazené ceny -> v tomto případě bude VZ z profilu zadavatele znovu stahována do ISVZ, a proto je nezbytné, aby byla data k této VZ aktualizována, tzn., že data musí být ve struktuře dle vyhlášky č. 345/2023 Sb. Ze strany zadavatele bude vyžadováno doplnit manuálně údaje, které nebyly vymezené ve vyhlášce č. 168/2016 Sb.

 

Více »

Průvodce základy veřejného zadávání

(14. 05. 2024)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal aktualizované vydání Průvodce základy veřejného zadávání. Publikace nahrazuje třídílného Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek, který byl vydán v letech 2019 a 2020. Nové zpracování má sloužit zejména jako pomůcka pro začínající nebo méně zkušené veřejné zadavatele, ale může pomoci také studentům a všem ostatním zájemcům o problematiku veřejného zadávání.

„Průvodce představuje spojení teorie a praxe procesu veřejného zadávání; a provede vás celým zadávacím řízením. Nejedná se o komplexní všeříkající návod, jak bezchybně zadat veřejnou zakázku, snaží se však v maximální míře přiblížit alespoň základní instituty a procesy zadávacího řízení,“ představil publikaci předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Úřad sice není metodickým orgánem pro oblast veřejného zadávání, ale jelikož vnímá složitost a citlivost veřejného investování, zaměřil se nad rámec čistě dozorové činnosti v rámci svých možností také na osvětu a sdílení svého know-how z výkonu dozoru. Děje se tak prostřednictvím pravidelně pořádaných Metodických dnů veřejného zadávání, účastí zástupců Úřadu na konferencích, seminářích, školeních a dalších setkáních se stakeholdery. Snahou je objasnit subjektům pohybujícím se ve světě veřejných zakázek proces zadávání z pohledu dozorového orgánu. O přiblížení své rozhodovací praxe a svých úvah usiluje Úřad rovněž prostřednictvím vydávaných Sborníků rozhodnutí a v případech, kdy je to možné, též některé zakázkové aspekty přibližuje prostřednictvím metodik či stanovisek. Právě někde na pomezí Sborníků rozhodnutí a metodiky je vystavěna i právě představená publikace.

 

Průvodce základy veřejných zakázek ke stažení zde

Tiskové oddělení ÚOHS
24/079

Průvodce zadavatele

 
Více »