Aktuality

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚOHS ZA ROK 2021

20.06.2022

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřelnil výroční zprávu o své činnosti za rok 2021.

Ve výroční zprávě naleznete ucelený přehled statistických údajů a významných případů vedených Úřadem v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, kontroly zneužití významné tržní síly, monitoringu a poradenství ve věcech veřejné podpory.

Výroční zprávu najdete ZDE.

Tiskové oddělení ÚOHS

ČESKÝ PŘEKLAD FAQ K SANKCÍM PROTI RUSKU

20.06.2022

Evropská komise zodpověděla často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Český překlad těchto často kladených otázek (FAQ) naleznete zde.

VLÁDA SCHVÁLILA STRATEGII ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRO OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2030

07.06.2022

Vláda České republiky na svém jednání dne 11. května 2022 schválila svým usnesením č. 375 strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030 vychází z potřeby České republiky řešit informační podporu procesu veřejného investování systémově a v návaznosti na rozvoj eGovernmentu v ČR i EU.
Tento dokument navazuje na předchozí strategické materiály vlády ČR, a to na Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, strategii pro období let 2011 až 2015, resp. na Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010.
Nově tak byla Strategie vypracována na období devíti let. Důvodem je stanovení dlouhodobých cílů, které není možné realizovat v původním pětiletém intervalu.

Materiál byl zpracován Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci se zástupci ústředních orgánů státní správy, samospráv a soukromého sektoru.
Strategie elektronizace veřejných zakázek na období let 2022 až 2030 se stane novým strategickým dokumentem vlády ČR pro zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek.
Naplňování strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek pro uplynulá období přineslo vybudování souboru nástrojů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání VZ (NIPEZ). Tyto společně plně pokrývají a elektronizují proces zadávání veřejných zakázek.

Samotný proces zadávání veřejných zakázek je plně elektronizován. Pro nadcházející období (2022-2030) je hlavním posláním rozvoje elektronizace VZ především:

A. Zvyšování přínosů a efektivity elektronizace, zejména:

  • Zvýšení kvality dat.
  • Zajištění efektivní integrace NIPEZ.
  • Zvýšení efektivity zpřístupnění informací o veřejných zakázkách.

B. Zvyšování provozní efektivity NIPEZ.

C. Zajištění souladu s měnícím se legislativním a metodickým prostředím a rozvíjejícím se eGovernmentem ČR i EU.

Oproti předcházejícím obdobím bude v novém období kladen výrazně vyšší důraz na kvalitu dat a jejich analýzu. Pandemická situace ukázala důležitost práce s daty a toho, že státní správa potřebuje pro svou řádnou činnost zajistit jak dostatečné personální kapacity, tak dostatečný rozsah a kvalitu dat.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030

Strategie elektronizace VZ pro období let 2022-2030

Usnesení vlády ze dne 11. května 2022 č. 375 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030

NOVÉ STANOVISKO EXPERTNÍ SKUPINY K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

19.05.2022

Informujeme Vás o uveřejněném stanovisku expertní skupiny k ZZVZ při MMR k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek.

Stanovisko naleznete ZDE.

FAQ K SANKCÍM PROTI RUSKU

16.05.2022

Evropská komise zodpověděla často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

FAQ naleznete ZDE.

U ZAKÁZEK NA ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRZÍCH BY ZADAVATELÉ MĚLI VHODNĚ PŘIZPŮSOBIT POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

03.05.2022

V souvislosti s probíhajícím správním řízením o veřejné zakázce na nákup vodíkových autobusů v Ostravě považuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za vhodné upozornit zadavatele na specifickou problematiku nastavení zadávacích podmínek v zakázkách na nových či rozvíjejících se trzích.
Zadavatel má obecně při zadávání veřejných zakázek povinnost postupovat v souladu se zásadou zákazu diskriminace a nevytvářet bezdůvodné překážky hospodářské soutěži. Zadavatel musí v tomto smyslu stanovit zadávací podmínky přiměřeně složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, aby nedocházelo k bezdůvodnému vylučování dodavatelů, kteří by jinak byli způsobilí veřejnou zakázku kvalifikovaně plnit.

Specifická situace nastává na tzv. rozvíjejících se trzích, na nichž působí jen malý počet dodavatelů. Jinak standardní požadavky na referenční zakázky mohou v kontextu rozvíjejícího se trhu nabývat diskriminačního charakteru. Zadavatelé by v těchto případech měli ještě důkladněji promýšlet, zda nastavené podmínky technické kvalifikace, především pak na referenční zakázky, reálně nezpůsobí uzavření tohoto rozvíjejícího se trhu pro nové dodavatele, kteří mají zájem na daný trh vstoupit. Zadavatel by měl spolehlivě odůvodnit, zda byl požadavek na referenční zkušenost pro zajištění řádné realizace veřejné zakázky skutečně nezbytný a zda jej případně nebylo možno nahradit požadavkem mírnějším, tedy požadavkem, který nevyvolá nepřiměřené omezení hospodářské soutěže a zachová určitou míru otevřenosti trhu.

Předseda Úřadu Petr Mlsna na problematiku referenčních požadavků u rozvíjejících se trhů upozornil již v předchozím rozhodnutí, které se týkalo nákupu parciálních trolejbusů v Ústí nad Labem. Předseda Úřadu zde konkrétně uvedl, že „…pokud se jedná o plnění poskytované na relevantním trhu, který je značně uzavřený, nový nebo rozvíjející se, je povinen své požadavky přizpůsobit zájmu na otevření hospodářské soutěže. V takovém případě pak neobstojí pro odůvodnění omezení hospodářské soutěže obecná tvrzení týkající se např. prosté shody předmětu plnění s požadavky na kvalifikaci dodavatele, neboť tato sama o sobě uzavření relevantního trhu spíše prohlubují nebo způsobují jeho stagnaci. Zadavatel by tak musel uvést jiné specifické důvody, které by v konkrétním případě převážily zájem zadavatele na dodání plnění od užšího a vysoce specializovaného okruhu dodavatelů, nad zájmem na otevření hospodářské soutěže.“

Relevantní rozhodnutí k tématu:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem – Rámcová dohoda na dodávku až 44 kusů parciálních trolejbusů

Dopravní podnik Ostrava – Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)

NOVÉ METODICKÉ DOPORUČENÍ ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PRO NÁKUP LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ V REŽIMU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

02.05.2022

Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek naleznete ZDE.

ÚOHS VYDAL VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2021

27.04.2022

V rámci rozhodovací činnosti bylo v oblasti hospodářské soutěže odhaleno a potrestáno devět zakázaných dohod, z nichž šest se týkalo nejzávažnějších horizontálních kartelů, a uloženy pokuty přesahující 160 milionů korun. Poprvé v historii byl za účast v bid riggingu uložen rovněž zákaz plnění veřejných zakázek. Významný úspěch Úřad zaznamenal v úspěšnosti soudního přezkumu rozhodnutí z oblasti hospodářské soutěže – Nejvyšší správní soud potvrdil všech deset posuzovaných rozhodnutí Úřadu a Krajský soud v Brně vyhověl pouze dvěma z 12 podaných žalob.

V dozoru nad veřejným zadáváním výrazně vzrostl počet správních řízení a podaných podnětů přibližně o 40 procent. Vydáno bylo 737 rozhodnutí ve věci a o předběžném opatření. Výše uložených pokut přesáhla 550 milionů korun, a to především díky historicky nejvyšší uložené pokutě v této oblasti, kterou byla sankce pro Ministerstvo obrany za nákup armádních vrtulníků.

V oblasti veřejné podpory se Úřad zaměřil na obhajobu covidových podpůrných programů a opatření a na zprostředkování jejich schvalování u Evropské komise. V rámci významné tržní síly se Úřad soustředil na analytickou činnost a legislativní práce související s transpozicí směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého práva.

Výroční zpráva 2021

NOVÉ SANKCE EU PROTI RUSKU SE VZTAHUJÍ I NA ZADÁVÁNÍ ČI PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

11.04.2022

Vážení,

dovolte, abychom Vás tímto krátce informovali o následující aktualitě v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek.

Dne 8. 4. 2022 bylo přijato další sankční nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Nové nařízení, resp. přijatá opatření mají bezprostřední dopad na zadávání i plnění veřejných zakázek v ČR, neboť se podle článku 5k cit. nařízení se (až na stanovené výjimky) zakazuje zadat nebo dále plnit veřejné zakázky

a) ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku,
b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
c) dodavatelům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),

Nařízení se vztahuje také na vymezené poddodavatele (nad 10 % hodnoty zakázky).

Nařízení má přitom okamžitou účinnost a vztahuje se i na dříve uzavřené smlouvy (u nichž je však účinnost odložena do 10. října 2022).
Text nařízení lze nalézt zde.

I V DOBĚ PANDEMIE BYLY VYPISOVÁNY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V DOSTATEČNÉM OBJEMU

08.04.2022

Veřejné zakázky v době pandemie byly vypsány v dostatečném objemu. Zájem o tyto zakázky byl stejný jako v době před pandemií.

Stavební firmy získaly v průměru každou čtvrtou zakázku. Nejdůležitějším kritériem pro podání nabídky je pozitivní zkušenost se zadavatelem. Kvůli vytíženým kapacitám se nedaří stavebním společnostem realizovat 14 % zakázek. U veřejných zakázek by mělo docházet ke zvýhodnění českých firem. Stát dostatečně nevyužívá legislativně možných způsobů zadávání veřejných zakázek. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

Více informací najdete ZDE.

INFORMACE KE ZMĚNÁM SMLUV S OHLEDEM NA SITUACI NA UKRAJINĚ

05.04.2022

V souvislosti se vzrůstajícími cenami ve veřejných zakázkách a aktuální situací na Ukrajině je MMR dotazováno na možné prodlužování smluv a změny cen ve veřejných zakázkách podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V souvislosti se situací na Ukrajině a se zavedením sankčních mechanismů se může řada zadavatelů a dodavatelů dostávat do různých složitých situací, kdy je realizace veřejné zakázky ztížena (např. zdržení dodávek různých komodit či jejich reálná aktuální nemožnost dodání, prodlužování harmonogramů, přerušení běžných dodavatelských řetězců, vzrůstající ceny).
Řada dotazů tak směřuje k možnému využití § 222 odst. 6 pro změny smluv.

MMR uveřejnilo řadu doporučení a stanovisek ke vzrůstajícím cenám ve veřejných zakázkách již v průběhu minulého roku 2021 a také uveřejnilo informaci k aktuální situaci odchodu ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek na adrese https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/ . Postupy uvedené v těchto doporučeních a stanoviscích vycházejí z aktuální situace na hospodářském trhu, odpovídají stávající právní úpravě a lze je běžně aplikovat.
Ustanovení § 222 odst. 6 má obecnou povahu a jeho použití je možné v jakékoliv situaci, která odpovídá podmínkám v něm uvedeným (včetně složité situace na Ukrajině). Zadavatel tedy při každé změně závazku zkoumá, zda změna (včetně možností dalších změn podle jednotlivých ustanovení § 222) odpovídá podmínkám v § 222 odst. 6. Není ale možné použít obrácený postup – tedy bez jakéhokoliv zkoumání změny říci, že povaha a okolnosti změny (tedy nějaká konkrétní složitá situace, včetně situace na Ukrajině) vždy automaticky odpovídají podmínkám pro změnu závazku podle § 222 odst. 6.
Podle § 222 odst. 6, písm. a) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek může zadavatel, pokud dojde k nepředvídané situaci bez zavinění zadavatele, jednat s dodavatelem o změně smlouvy.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se podle zákona nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Zadavatel tak musí vždy zkoumat konkrétní okolnosti změny, zda objektivně odpovídají podmínkám pro změny smluv podle § 222, včetně možnosti změny podle § 222 odst. 6 v jakékoliv situaci, která zadavatele vede k potenciální změně závazku.

METODICKÝ POKYN PRO UPLATNĚNÍ INFLAČNÍ DOLOŽKY VE SMLOUVÁCH NA SLUŽBY

01.04.2022

V současné době dochází nejen ve stavebnictví k výraznému zvyšování cen, zároveň se po mnoha letech cenové stability výrazně zvyšuje míra inflace.

Z tohoto důvodu je vhodné zejména ve smlouvách uzavíraných v zadávacích a výběrových řízeních s delší dobou plnění zakotvit tzv. inflační doložku, která umožní, aby výše smluvní ceny byla navyšována o aktuální výši inflace, a to v souladu s § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

ČKAIT proto připravila vzor znění inflační doložky, který je samozřejmě nutné vždy přizpůsobit konkrétnímu smluvnímu ujednání (z hlediska používané terminologie, konstrukce smluvní ceny apod.). V případě smluv, které jsou kofinancovány z dotací (zejména z prostředků EU) je třeba možnost využití inflační doložky ověřit s poskytovatelem dotace.

INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI ODCHODŮ UKRAJINSKÝCH PRACOVNÍKŮ Z REALIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A DOPADU NA ZMĚNY SMLUV

18.03.2022

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině může u řady veřejných zakázek docházet z důvodu návratu ukrajinských pracovníků zpět do vlasti (k výkonu branné povinnosti nebo výkonu humanitárních činností) k nedodržení smluvních podmínek u závazků na plnění veřejné zakázky, zejména jde o možné prodlužování harmonogramů plnění.

Dodavatel se může dostávat do situací, kdy je bez pracovních kapacit, má také omezenou možnost smluvně si zajistit jiné kapacity (a to i poddodavatelsky). S ohledem na skutečnost, že jde o celospolečenský problém, kdy dochází k masivnímu odlivu pracovníků na trhu, tak nedostatek kapacit dopadá na všechny dodavatele na trhu, kteří zaměstnávají pracovníky z Ukrajiny.

Podle § 222 odst. 6, písm. a) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) může zadavatel, pokud dojde k nepředvídané situaci bez zavinění zadavatele, jednat s dodavatelem o změně (prodloužení) smlouvy.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se podle zákona nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Aktuální dynamický vývoj situace na Ukrajině nemohli zadavatelé a dodavatelé odpovědně předvídat. Mohou tak být naplněny podmínky pro změnu závazku podle § 222 odst. 6. Zadavatel tak může po prověření konkrétních okolností plnění smlouvy na veřejnou zakázku přistoupit ke  změně závazku prodloužením harmonogramu veřejné zakázky, pokud jsou zároveň dodrženy další podmínky, uvedené v § 222 odst. 6 písm. b) a c).

Více informací ZDE.

SPOLEČNÉ STANOVISKO ÚOHS A MMR K UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA BANKOVNÍ SLUŽBY

09.03.2022

Vzhledem k tomu, že se někteří veřejní zadavatelé v důsledku ukončení činnosti banky Sberbank v České republice ocitli bez poskytovatele bankovních služeb, vypracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky stanovisko k problematice uzavírání smluv na bankovní služby.
Služby, které zadavatelé zpravidla poptávají jsou veřejnými zakázkami. Poskytovány bývají na základě uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Obecně je zákonem uložena povinnost zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení (§ 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Zákon z tohoto obecného pravidla stanoví výjimky, které se jeví jako využitelné u bankovních služeb. Pro specifické situace umožňuje zákon postupovat ve flexibilních zadávacích řízeních.

Stanovisko uvádí následující druhy řešení pro zadavatele, kteří se neočekávaně ocitli bez poskytovatele bankovních služeb:

pro úvěry a zápůjčky je možno využít výjimku podle § 29 ZZVZ, podle níž není zadavatel u těchto produktů povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,
pokud by předmět veřejné zakázky zahrnoval jak úvěr, tak i plnění, které je zadavatel obecně povinen zadat v zadávacím řízení, bude se jednat o tzv. smíšenou zakázku (§ 32 ZZVZ), kterou je v určitých případech nutno zadat v zadávacím řízení,
jestliže předpokládaná hodnota poskytovaných bankovních služeb nepřesáhne 2 000 000 korun, jedná se o zakázku malého rozsahu a není nutno postupovat v některém ze zákonem stanovených druhů zadávacího řízení,
pro zajištění bankovních služeb s předpokládanou hodnotou převyšující 2 000 000 korun může zadavatel využít tzv. jednací řízení bez uveřejnění, jestliže tak jedná v důsledku neočekávaných okolnost, jež nemohl předvídat, avšak v případě tohoto postupu musí reflektovat to, že daný druh zadávacího řízení nesmí být nadužíván.

ZMĚNA WEBOVÉ ADRESY PRO GENEROVÁNÍ VÝPISŮ Z SKD

16.02.2022

Pro uživatele Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD).

Od 15. 2. 2022 je možné si vygenerovat elektronický výpis z SKD na NOVÉ adrese, a to ZDE.

TERMÍNY SEMINÁŘŮ NA ROK 2022

17.01.2022

ÚOHS VYDAL DOPORUČENÍ PRO ZADAVATELE SOUVISEJÍCÍ S NOVELIZACÍ ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ

31.01.2022

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v souvislosti s novelizací zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví“), jež nabývá účinnosti k 1. únoru 2022, doporučení pro veřejné zadavatele, kteří poptávají či hodlají poptávat elektronické systémy spisové služby. Doporučení Úřadu doplňuje stanovisko Ministerstva vnitra k novele zákona.

Novelizovaný zákon o archivnictví obsahuje v ustanovení § 69e zákaz pro dodavatele nabízet nebo dodávat veřejnoprávním původcům elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 tohoto zákona a národního standardu a u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem. Problematickým aspektem předmětné novelizace je z pohledu hospodářské soutěže stejná účinnost zákazu nabízení a dodávání neatestovaných elektronických systémů spisové služby veřejnoprávním původcům a ostatních pravidel atestace. Ke dni nabytí účinnosti novely tedy nemůže být na trhu ani jeden dodavatel disponující atestovaným elektronickým systémem spisové služby (protože až od tohoto data nabývají účinnosti pravidla, podle kterých má atestace probíhat).

Dle názoru Úřadu je třeba hledat v rámci právní úpravy zadávání veřejných zakázek takové řešení, které zadavatelům umožní pořizovat systémy elektronické spisové služby jednak při respektu k požadavkům vyplývajících z § 69e zákona o archivnictví, jednak také ale v co možná nejširší hospodářské soutěži. Úřad se proto přiklání k řešení, v jehož rámci by zadavatel mohl uskutečnit zadávací řízení, avšak doklad o atestaci by byl předkládán až před podpisem smlouvy, případně až při dodání systému, přičemž zadavatel by měl splnění tohoto požadavku zajištěno rozvazovací smluvní podmínkou.

Podrobnosti naleznete v plném textu doporučení ÚOHS k nákupům elektronických systémů spisových služeb v návaznosti na novelizaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která zavádí atestace elektronických systémů spisových služeb s účinností od 1. 2. 2022

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 2022

05.01.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, každý rok písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31.3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven).

Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

V roce 2022 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR ve čtvrtek 31. 3. 2022 a  oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR ve stejném termínu.

Více ZDE.

LIMITY URČUJÍCÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE MÍRNĚ ZVYŠUJÍ

13.12.2021

Limity určující nadlimitní veřejné zakázky se mírně zvyšují

Vláda schválila změnu nařízení vlády č. 172/2016 Sb.

Od 1. 1. 2022 se změní výše finančních limitů, podle kterých se určuje, zda je veřejná zakázka nadlimitní a zda určitá část veřejné zakázky může být zadávána podle volnější právní úpravy. Výše těchto limitů se odvíjí od evropských předpisů.

Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce bude 140 448 000 Kč, pro dodávky a služby 3 653 000 Kč a  5 610 000 Kč v případě územních samosprávných celků. Ostatní limity lze vyčíst z následující tabulky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA NÁKUP POTRAVIN PO 1. 1. 2022

09.11.2021

Zákonem č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl s účinností od 1. ledna 2022 novelizován také zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Do ZZVZ byl vložen nový § 37a:

§ 37a

Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin

               Veřejný zadavatel může v zadávacím řízení na dodávku potravin stanovit jako podmínku účasti v zadávacím řízení dodání

a) místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce,

b) potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin53), nebo

c) potraviny produkované v systému ekologického zemědělství.

____________________ 

53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

V souvislosti s touto změnou je nutné upozornit na to, že nadále platí základní zásady § 6 ZZVZ včetně zásad nediskriminace a rovného zacházení a není tedy možné na základě nových ustanovení diskriminovat dodavatele z jiných členských států EU nebo jiných zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce. Nelze tedy automaticky zvýhodňovat české dodavatele. Upozorňujeme také na to, že důvodová zpráva k poslaneckému návrhu[1] není relevantní pro výklad ustanovení § 37a ZZVZ. Tato důvodová zpráva zdůrazňuje možnost preference českých dodavatelů, vychází ovšem z původně navrhované definice potraviny z krátkého dodavatelského řetězce, která byla v návrhu obsažena („potravinou z krátkého dodavatelského řetězce potravina vyrobená ze surovin, které pochází z území České republiky, u surovin rostlinného původu se tím rozumí vypěstování, zpracování a zabalení, u surovin živočišného původu se jedná o narození zvířat, odchov, chov, výkrm, poražení a zpracování na území České republiky,“ viz sněmovní tisk 502/10 – verze postoupena Senátu ČR).  Původní definice potraviny z krátkého dodavatelského řetězce však byla v průběhu projednávání návrhu v Senátu Parlamentu ČR odstraněna, nelze z ní tedy vycházet.

Mezi základní zásady zadávacího řízení patří podle § 6 odst. 4 ZZVZ také povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Postup podle § 37a ZZVZ tak lze využít jako jednu z možností, jak vyjádřit environmentální, případně sociální dopady veřejné zakázky na nákup potravin.

Pokud bude zadavatel chtít postupovat podle § 37a písmene a) ZZVZ a stanovit podmínku dodání z krátkého dodavatelského řetězce, bude povinen tuto podmínku blíže specifikovat a v souladu se základními zásadami stanovit, co bude považovat za krátký dodavatelský řetězec. V této souvislosti připadají v úvahu zejména kritéria vztahující se k délce časového úseku od výroby či sklizně (čerstvost), kritéria vztahující se k přepravním podmínkám (způsob a dopady přepravy potravin na životní prostředí) nebo kritérium omezující počet zprostředkovatelů, které vyjadřuje sociální aspekt podpory výrobců potravin.  

V případě, že by byl předmět veřejné zakázky definován pomocí podmínek účasti stanovených podle písmene b), bude třeba zkoumat, zda použití zadavatelem stanoveného evropského schématu kvality (český překlad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 používá pojem „režim jakosti“) odpovídá předmětu zadávané veřejné zakázky a základním zásadám. Z hlediska ZZVZ se evropská schémata kvality považují za štítek ve smyslu § 28 odst. 1 písm. l), neboť osvědčují, že dodávka, proces nebo postup splňují určité požadavky. Při jejich použití je tedy třeba dodržovat pravidla uvedená v § 94 ZZVZ.

V rámci požadavku podle písmene c) lze zohlednit všechny druhy dopadů předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, které jsou v rámci ekologického zemědělství možné. Pokud by se tento požadavek prokazoval prostřednictvím určitého dokumentu, osvědčení či potvrzení, měl by i tento požadavek povahu štítku ve smyslu § 94 ZZVZ.

(uveřejněno 4. listopadu 2021)


[1] Poslanecký návrh ke sněmovnímu tisku č. 502 (Poslanecká sněmovna, 8. období, od 2017), evidován pod číslem 6487.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

17.12.2021

UVEŘEJŇOVAT INFORMACE MUSÍ ZADAVATELÉ I U ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, ZA OPOMENUTÍ HROZÍ POKUTA

26.11.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v poslední době ukládal v desítkách případů pokuty za tzv. uveřejňovací přestupky zadavatelů, tedy situace, kdy zadavatelé nezveřejní údaje o zadávacích řízeních v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Úřad obdržel od několika krajů kontrolní zjištění o neplnění uveřejňovacích povinností obcemi a městy, na jejichž základě uložil, zejména prostřednictvím příkazů, desítky pokut jednotlivým zadavatelům. Podle informací Úřadu probíhají kontroly i v dalších krajích a je pravděpodobné, že i jejich výsledky budou Úřadu opět předány.

V tomto kontextu Úřad upozorňuje, že zadavatelé jsou především podle zákona povinni na tzv. profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků. Povinnost se přitom vztahuje už na zakázky od 500 000 korun, tedy i zakázky malého rozsahu, u nichž jinak není třeba podle zákona o zadávání veřejných zakázek postupovat (s výjimkou dodržování základních zásad).

Zejména menší zadavatelé na tuto povinnost zapomínají, a poté jim hrozí ze strany ÚOHS pokuta. Úřad zatím za tato pochybení nyní ukládá poměrně nízké pokuty, nicméně za přestupek v uveřejňování hrozí sankce až do výše 1 milionu korun.

Úřad na uveřejňovací povinnosti a důsledky plynoucí z jejich nedodržování upozorňoval na mnoha setkáních se zadavateli, v poslední době například v rámci akce Dny malých obcí pořádané Svazem měst a obcí. Zveřejňování údajů o zadávacích řízeních je podstatnou složkou transparentnosti veřejného zadávání a zadavatelé by ji neměli opomíjet.

POZVÁNKA NA ONLINE ŠKOLENÍ

09.09.2021

Střet zájmů, protichůdné zájmy a narušení hospodářské soutěže

Pátek 10. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 hod. (Online podoba)

Obsahem online školení je právní a věcné vymezení střetu zájmů, protichůdných zájmů a narušení hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů), a to včetně praktických příkladů a rozhodovací praxe.

Online školení povede více lektorů, a to z řad odborníků na teorii i praxi, kteří tak poskytnou náhled na dané téma z více úhlů pohledu.

Programem školení Vás provede a na Vaše dotazy zodpoví:

  • JUDr. Petr Novotný, LL.M., advokát a partner MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

  • Mgr. Lenka Lelitovská, právník MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

Více informací o online školení a registrační formulář najdete ZDE.

ÚSTAVNÍ SOUD ZAMÍTL NÁVRH NA ZRUŠENÍ ČÁSTI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

24.11.2021

Ústavní soud dnes vyhlásil svůj nález týkající se návrhu na zrušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, podle kterého má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavit správní řízení o přezkoumání postupu zadavatele v případě, že v dané věci došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Plénum Ústavního soudu návrhu nevyhovělo a svým nálezem č. Pl. ÚS 24/21 ze dne 2. listopadu 2021 jej zamítlo.

Předmětné ustanovení je obsaženo v § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úřad v takových případech zastavuje správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, neboť po uzavření smlouvy již nemůže reálně zasáhnout do zadávacího řízení a případné pochybení zadavatele tedy nelze ošetřit nápravným opatřením.

Podle Ústavního soudu je uvedené ustanovení konformní s ústavním pořádkem a institut zastavení řízení nelze považovat za nepřiměřený. Představuje sice určité omezení práv uchazečů o veřejnou zakázku, neboť povinnost zastavit řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení při uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky odnímá příslušným orgánům možnost meritorního přezkumu postupu zadavatele, avšak toto omezení sleduje legitimní cíl. Tím je podle Ústavního soudu zajištění účinnosti rozhodnutí ve fázi před uzavřením smlouvy na předmět veřejné zakázky. Omezení je vůči sledovanému cíli přiměřené, neboť právo účastníků přezkumného řízení není omezeno absolutně. Zákon o zadávání veřejných zakázek totiž obsahuje několik institutů, jež mají zajistit, aby bylo meritorní rozhodnutí zásadně vydáno. Zejména jde o úpravu tzv. blokační lhůty, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu na předmět veřejné zakázky, na niž může Úřad dále navázat vydáním předběžného opatření zakazujícího zadavateli uzavřít smlouvu, a to i bez návrhu.

Soud rovněž uvedl, že neexistuje subjektivní právo uchazečů na uzavření smlouvy na předmět veřejné zakázky a z pohledu práva na soudní a jinou právní ochranu je proto přiměřené, že forma účinné ochrany vůči porušení práva na rovné zacházení je v různých fázích zadávacího řízení odlišná.  Ve fázi před uzavřením smlouvy tuto ochranu představují ochranná opatření (zrušení zadávacího řízení či jednotlivého úkonu zadavatele), ve fázi po uzavření smlouvy prostředek ochrany představuje možnost domáhat se proti státu náhrady škody podle speciálního zákona.

Text nálezu Ústavního soudu PL ÚS 24/21

Tiskové oddělení ÚOHS 
21/161

METODICKÉ DOPORUČENÍ ÚOHS TÝKAJÍCÍ SE POSTUPU VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ PŘI NÁKUPU ENERGIÍ

12.11.2021

S ohledem na ukončení činnosti některých poskytovatelů elektrické energie a plynu se ocitli v nepříznivé situaci i někteří veřejní zadavatelé, kteří jsou obecně v případě pořizování plnění povinni postupovat dle zákona č. 134/2016 (dále též jen „ZZVZ“). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s nastalou situací vypracoval pro dotčené zadavatele metodické doporučení k dalšímu postupu.

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k nákupu elektrické energie a plynu.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/155

PŘEDSEDA MLSNA POTVRDIL POKUTU PRO PRAŽSKÉ HASIČE ZA KONCESNÍ SMLOUVU S DODAVATELEM PATROL

02.11.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy proti rozhodnutí o pokutě ve výši 100 000 Kč, která byla uvedenému zadavateli uložena v souvislosti se smlouvou uzavřenou 19. 8. 2019 se společností PATROL group s.r.o. Předmětem smlouvy byla spolupráce při poskytování služeb pultu centralizované ochrany a zajištění přenosu signálů z objektů připojovaných na pult centralizované ochrany.

Podle prvostupňového rozhodnutí zadavatel nedodržel zákon o zadávání veřejných zakázek, když předmětnou koncesi nezadal v koncesním řízení nebo v jiném v úvahu připadajícím druhu zadávacího řízení podle zákona, ačkoliv se jednalo o koncesi, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 20 000 000 Kč bez DPH. Postup zadavatele přitom mohl ovlivnit výběr dodavatele. V rozhodnutí bylo konstatováno, že služby zadavatele poskytované přímo zákazníkům a spočívající v trvalém střežení systému elektrické požární signalizace napojeného objektu představují určitou poddodávku pro společnost Patrol ze strany obviněného a lze na ně pohlížet jako na služby poskytnuté ze strany HSZ Praha dodavateli pro plnění koncese, které musí být do výpočtu předpokládané hodnoty koncese obligatorně zahrnuty.

Zadavatel v rozkladu opět namítal zejména nesprávné posouzení věci, především chybný výpočet celkové výše koncese v prvoinstančním rozhodnutí. Předseda ÚOHS však argumentaci zadavatele odmítl, když uvedl, že plnění, které poskytuje zadavatel a společnost Patrol, jsou zcela provázaným a nedílným celkem, který přestavuje komercionalizované poskytování služeb zadavatele realizované prostřednictvím společnosti Patrol.  Hodnota plnění, které představuje koncesi, je tak nutně hodnotou nejen služeb PCO, které poskytuje společnost Patrol, ale i hodnotou služeb, které poskytuje zadavatel, tedy služeb HZS.

Jedná se již o druhou pokutu za přestupek HSZ Praha při uzavírání smluv s dodavatelem PATROL  - dřívější rozhodnutí naleznete zde: ÚOHS-R0078/2021/VZ.

ZA PŘÍSTAVBU ŠKOLY V NEHVIZDECH ULOŽIL ÚOHS DRUHOU POKUTU

21.10.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce mimo zadávací řízení.

Smlouva o dílo v celkové hodnotě téměř 40 milionů korun uzavřená na veřejnou zakázku s dodavatelem TS městyse Nehvizdy, s. r. o. (TS Nehvizdy), zahrnovala kompletní a komplexní zbudování přístavby a provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek k řádnému provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

V souvislostí s realizací přístavby školy v Nehvizdech byly spáchány dva rozdílné přestupky. V již pravomocně rozhodnuté věci se přestupku dopustily TS Nehvizdy, obchodní korporace ze 100 % vlastněná městysem Nehvizdy. Společnosti byla za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce spojené s přístavbou školy v Nehvizdech mimo zadávací řízení uložena pokuta ve výši 1,2 milionu korun (https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17313.html). TS Nehvizdy uzavřely jednotlivé smlouvy s různými subjekty, čímž došlo k nezákonnému dělení zakázky, neboť bylo prokázáno, že plnění dle jednotlivých smluv tvoří funkční celek a byla zadávána v časové souvislosti.

V tomto druhém případě se jedná o časově předcházející přestupek, jehož se dopustil Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy vytvořený čtyřmi obcemi: městysem Nehvizdy, Horoušanami, Mochovem a Vyšehořovicemi. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení o přestupku na základě výsledku šetření podnětu, který obdržel od Transparency International - Česká republika, o.p.s. V řízení Úřad zjistil, že dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě přístavby školy v Nehvizdech postupoval Dobrovolný svazek obcí mimo zadávací řízení s odůvodněním, že mezi DSO a TS Nehvizdy se jedná o tzv. vertikální spolupráci, která se podle zákona nepovažuje za zadání veřejné zakázky. Úřadem však bylo prokázáno, že nebyla splněna žádná ze tří podmínek stanovených zákonem pro uplatnění vertikální spolupráce. Přesto Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech uzavřel s TS Nehvizdy smlouvu o dílo a zadal tím veřejnou zakázku v rozporu se zákonem mimo zadávací řízení a tímto postupem mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Pokuta byla uložena příkazem, který nabyl právní moci, protože zadavatel proti němu nepodal odpor.

ÚŘAD ODSOUHLASIL POSTUP JIHOMORAVSKÝCH SILNIČÁŘŮ V ZAKÁZCE NA OBCHVAT ČEBÍNA

08.10.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí ve věci zadávacího řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na výstavbu obchvatu Čebína.

Úřad zamítl návrh EUROVIA CS, a.s., která se domáhala mj.  zrušení výběru Metrostav Infrastructure a.s. jako vybraného dodavatele pro údajné neprokázání technické kvalifikace a napadala také postup zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny u tohoto vybraného dodavatele. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že dodavatel Metrostav Infrastructure splnil podmínky pro účast v zadávacím řízení, když prokázal technickou kvalifikaci prostřednictvím referenčních zakázek realizovaných Divizí 4, jež byla částí závodu společnosti Metrostav a.s. a která byla následně odprodána právě společnosti Metrostav Infrastructure.

Podle Úřadu prokázal účastník řízení Metrostav Infrastructure prostřednictvím rozsáhlého souboru dokumentů, že někdejší Divize 4 tvrzené referenční zakázky skutečně realizovala. Úřad v průběhu řízení zjistil, že došlo k faktickému převodu odpovídajícího realizačního zázemí někdejší Divize 4 do Metrostav Infrastructure.

Pro úplnost Úřad upozorňuje, že závěr o prokázání splnění technické kvalifikace dodavatelem Metrostav Infrastructure v tomto správním řízení bylo možno učinit s ohledem na konkrétní skutková zjištění v tomto správním řízení, a nelze jej bez dalšího ze strany zadavatelů mechanicky přejímat pro postup v jiných zadávacích řízeních.

Úřad rovněž neshledal, že by zadavatel porušil zákon při posouzení možné mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU V ELEKTRONICKÉ FORMĚ U STAVBY, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

09.09.2021

Metodická pomůcka k vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu

Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR najdete ZDE

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

SPOLEČNÉ STANOVISKO ÚOHS A MMR K PROBLEMATICE NÁRŮSTU CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

03.09.2021

Veřejní zadavatelé i jejich dodavatelé se v současné době potýkají s prudkým nárůstem cen stavebních materiálů a s doprovodnými následky tohoto jevu. Situace na trhu stavebních výrobků vede k obtížím při realizaci probíhajících veřejných zakázek a je na místě přemýšlet nad tím, jak ji zohlednit i při zadávání nových veřejných zakázek, neboť lze předpokládat, že tento vývoj bude přetrvávat i v následujících měsících.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky proto přichází se společným stanoviskem, jehož smyslem je předložit bezpečné varianty řešení vzniklé tržní situace v různých fázích přípravy či realizace veřejné zakázky.

V případě, kdy je na veřejnou zakázku již uzavřena smlouva, má zadavatel možnost provádět pouze nepodstatné změny, jak jsou definovány v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Eventuálně má zadavatel právo uplatnit vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 ZZVZ, pakliže si to vyhradil v zadávací dokumentaci před zadáním veřejné zakázky. Jestliže v plnění veřejné zakázky nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla v § 222 ZZVZ, může zadavatel smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit podle § 223 odst. 1 ZZVZ.
U probíhajících zadávacích řízení může zadavatel v případě, že dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek, změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ tak, aby případné riziko změny cen zohledňovala. Současně bude zřejmě nezbytné prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to o celou původní délku zadávací lhůty. Pokud již lhůta pro podání nabídek uběhla, není možné měnit zadávací podmínky a přichází tak v úvahu zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Bude však nutné prokázat naplnění všech podmínek uvedených v dotčeném ustanovení.

U veřejných zakázek, jež jsou teprve v přípravě, by se měl zadavatel v zadávacích podmínkách snažit stanovit výhrady podle § 100 odst. 1 ZZVZ, které by mu v průběhu realizace veřejné zakázky umožňovaly pružně reagovat na změny na trhu stavebních materiálů. V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací. Zadavatel by si současně měl uvědomit, že hodnota vyhrazených změn se zahrnuje do předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

více ZDE.

ZAVEDENÍ PRAVIDEL PODPORY NÍZKOEMISNÍCH VOZIDEL PROSTŘEDNICTVÍM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJ. SLUŽEB V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

28.07.2021

Vláda dne 26. 7. 2021 schválila usnesení vlády č. (číslo bude doplněno po uveřejnění usnesení)o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „Pravidla“).

Uvedené usnesení vlády ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy řídit se v jimi řízených organizacích těmito Pravidly a současně doporučuje, aby se jimi řídily i ostatní zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících v usnesení vlády uvedení.

Předkládaná Pravidla obsahují shodnou úpravu, která se nachází v návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který je evidován v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a dosud nebyl projednán. Tento návrh zákona je implementačním právním předpisem ve vztahu novelizované evropské směrnici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, u které uplyne transpoziční lhůta 2. srpna 2021. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zavést nezbytnou úpravu obsaženou v předmětném vládním návrhu zákona, alespoň formou usnesení vlády. Pravidla jsou proto účinná od 2. srpna 2021. Usnesení vlády bude platné do doby, než vstoupí v účinnost zákon.

Hlavní principy Pravidel spočívají ve stanovení požadavku na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Tyto podíly budou muset být dosaženy ve sledovaném časovém období (od nabytí účinnosti Pravidel do 31. prosince 2025) při zadávání

nadlimitních veřejných zakázek na pořizování v návrhu zákona definovaných vozidel,

nadlimitních veřejných zakázek na poskytování služeb souvisejících s dopravou určených v návrhu zákona a

veřejných služeb v přepravě cestujících na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Ode dne účinnosti Pravidel (tedy od 2. srpna) se v žádosti o uveřejnění formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení (F03) ve Věstníku veřejných zakázek objeví patřičná pole, prostřednictvím kterých budou zadavatelé vykazovat počty vozidel pro účely evidence plnění Pravidel, a to v souladu s čl. 7 odst. 1, 2 a 6 Pravidel.

METODICKÉ DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍMU RŮSTU CEN MATERIÁLŮ, ZBOŽÍ, VÝROBKŮ A KOMODIT VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

19.07.2021

V prvé polovině roku 2021 se zadavatelé dostávají do situací, kdy vybraní dodavatelé buď nechtějí uzavřít smlouvu na dílo, nebo požadují po zadavatelích navýšení cen ve smlouvě, z důvodu rychle rostoucích cen materiálů a výrobků. Tato situace nastává nejčastěji v případě veřejných zakázek na stavební práce. Samozřejmě růst cen výrobků, zboží, práce se nemusí dotýkat vždy jen veřejných zakázek na stavební práce, ale jakékoliv veřejné zakázky, kde do ceny zakázky vstupují materiály, výrobky, zboží, komodity.

Pro předcházení výše popsaným problémům, lze zadavatelům u nově vypisovaných zakázek doporučit již v zadávací dokumentaci využít možnosti zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, konkrétně možné výhrady změny závazku podle § 100 odst. 1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.

Taková výhrada může být provedena např. možností po určitých časových úsecích (např. čtvrtletí, půlrok, rok) po dosažení určité (např. procentuální) výše zdražení aktualizovat cenu položek, u kterých dochází k výraznému nárůstu ceny. Podmínkou možného použití je konkrétně popsaný mechanismus, který bude použit v případě možného navyšování ceny, musí být popsán dopředu v zadávací dokumentaci a následně musí být obsažen ve smlouvě. Takovým mechanismem obecně může být např. inflační doložka s odkazem na vývoj inflace podle údajů a dat Českého statistického úřadu, odkaz na index spotřebitelských cen (růst/pokles) Českého statistického úřadu ve vztahu na jím konkrétně uváděné pravidelné informace (způsoby výpočtů, postupy a metodiky pro výpočet, indexy oborů a konkrétní ceny druhů výrobků, zboží, komodit). V případě stavebních prací lze použít např. index stavebních prací (uveřejňován čtvrtletně) Českého statistického úřadu na adrese Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2021 | ČSÚ (czso.cz). Pokud má zadavatel vyhrazenou možnost změny (tedy možnost případného jednání o navýšení cen s dodavatelem za předem stanovených podmínek) zakotvenou ve smlouvě (bylo součástí zadávacích podmínek), může po naplnění těchto podmínek pro změnu (o navýšení cen, pokud ke zdražení skutečně v praxi dojde) např. právě po čtvrtletí jednat o naplnění tohoto mechanismu smlouvy. Obdobně může být taková výhrada v některých případech nastavena a využita tak, že k její aplikaci může dojít i automaticky, bez nutnosti předchozího souhlasu zadavatele a jednání s dodavatelem.

Výše uvedený mechanismus samozřejmě nemusí být jediný – pro případné budoucí jednání o navýšení ceny lze použít jakýkoliv mechanismus, který bude zcela jednoznačně popsán, jednoznačně vymezen a bude dopředu jasné, za jakých podmínek lze takový mechanismus použít (např. obdobné indexy odborných firem a odborných/profesních sdružení v oborech, které jsou pravidelně uveřejňovány na základě pravidelných analýz a zadavatel i dodavatel má k takovým datům a informacím běžný přístup). S ohledem na skutečnost, že možnost prostého navyšování ceny bez dopadu na plnění veřejné zakázky (kdy se předmět veřejné zakázky vůbec nemění) nelze provádět bez předem stanovených konkrétních podmínek a jednoznačného vymezení, výše uvedený princip odkazů na indexy (uveřejňované otevřeně pro všechny zúčastněné) v jednotlivých oborech a vycházející z analýz, opírajících se o prokazatelná statistická data se jeví jako vhodný nástroj pro možné naplnění požadavků § 100 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel by měl však vždy při případném jednání s dodavatelem o navýšení ceny dbát na to, aby mechanismus změny byl skutečně naplněn a cena jednotlivých položek se nenavyšovala u prací, výrobků, zboží, u kterých k růstu cen nedochází.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

PŘEDSEDA ÚŘADU DEFINITIVNĚ NEVYHOVĚL NÁVRHU SPOLEČNOSTI EUROVIA PROTI ZAKÁZCE NA STAVBU ÚSEKU I.D METRA

29.06.2021

ÚŘAD POKUTOVAL KARTEL LOGISTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, POPRVÉ ULOŽIL TAKÉ ZÁKAZ PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

28.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši 2 854 000 korun za kartelovou dohodu o veřejných zakázkách (tzv. bid rigging) logistickým společnostem EXPRES VAN s.r.o. a Lorenc Logistic, s.r.o.

Společnosti EXPRES VAN s.r.o. byl nadto uložen trest zákazu plnění veřejných zakázek na dobu 2 let. Jedná se o historicky první uložení tohoto druhu správního trestu ze strany Úřadu. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

„Úřad je připraven sankci v podobě zákazu plnění veřejných zakázek využívat i v dalších případech kartelových dohod souvisejících s veřejnými zakázkami, pokud soutěžitelé nevyužijí programu leniency či s Úřadem nebudou spolupracovat v rámci narovnání,“ uvedl k případu místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.

Soutěžitelé EXPRES VAN s.r.o. (dále jen EXPRES) a Lorenc Logistic, s.r.o. (dále jen Lorenc) prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali svou účast a nabídky v souvislosti s veřejnými zakázkami Správy železnic s názvem Přeprava obchodních balíků 2014–2016 a Přeprava obchodních balíků 2016–2018 s tím cílem, aby zakázku získala společnost EXPRES. Sladěné nabídky účastníci kartelu následně zadavateli podali. Úřad v rozhodnutí konstatoval, že účastníci zakázané dohody jednali s cílem narušit hospodářskou soutěž v uvedených výběrových řízeních, přičemž tohoto výsledku skutečně dosáhli. K nezákonnému jednání docházelo od 27. 8. 2014 do 29. 8. 2016. Úřad tento případ odhalil na základě vlastní činnosti.

Soutěžiteli EXPRES byla za spáchaný přestupek uložena pokuta ve výši 754 000 Kč a již uvedený zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 2 let od dne právní moci rozhodnutí. Společnost Lorenc naproti tomu přistoupila na narovnání s Úřadem, za což jí byla nejen snížena pokuta o 20 % na výsledných 2 100 000 korun, ale především se vyhnula uložení zákazu plnění.

PRAŽSKÝ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR CHYBOVAL PŘI UZAVÍRÁNÍ KONCESE, PŘEDSEDA ÚOHS POTVRDIL POKUTU

20.06.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy proti prvostupňovému rozhodnutí ve věci koncesní smlouvy uzavřené dne 31. 1. 2019 se společností PATROL group s.r.o., jejímž předmětem byla spolupráce při poskytování služeb pultu centralizované ochrany (dále jen PCO) a zajištění přenosu signálů z objektů připojovaných na PCO za účelem zajišťování reakce výkonných složek HZS.

Úřad v napadeném prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že se obviněný dopustil porušení zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřením výše uvedené smlouvy na koncesi mimo zadávací řízení. Přestože předpokládaná hodnota koncese je vyšší než 20 000 000 Kč bez DPH, nezadal ji zadavatel v koncesním řízení nebo v jiném v úvahu připadajícím druhu zadávacího řízení podle zákona a jeho postup mohl ovlivnit výběr dodavatele. Úřad konstatoval také další přestupek, když zadavatel nedoručil své vyjádření k návrhu navrhovatele v zákonné lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu. Za uvedené přestupky uložil Úřad zadavateli pokutu ve výši 185 000 Kč.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna se v řízení o rozkladu zabýval zejména otázkou, jaká peněžitá plnění v předpokládané hodnotě koncese zohledňovat. Předseda se ztotožnil s názorem Úřadu, že do obratu vybraného dodavatele je nutno v konkrétním případě zahrnout jak měsíční příjem vycházející ze vzorové smlouvy za jeden připojený objekt za služby provozu PCO poskytované vybraným dodavatelem, tak i měsíční platby za služby HSZ spočívající zejména v trvalém střežení systému elektrických požárních signalizací napojeného objektu, které jsou hrazeny na základě vzorových smluv na účet vybraného dodavatele, který je ve prospěch obviněného přeúčtovává, neboť s předmětem koncese souvisí. V uvedeném kontextu představují služby HZS určitou poddodávku vybranému dodavateli pro plnění smlouvy o PCO a lze na ně nahlížet jako na služby poskytnuté zadavatelem vybranému dodavateli pro plnění koncese, které musí zadavatel do výpočtu předpokládané hodnoty koncese obligatorně zahrnout, neboť vypovídají o celkovém objemu koncese.

Ani skutečnost, že je vybraný dodavatel povinen platby za služby HZS zadavateli přeúčtovat a vyplatit, pak uvedený závěr nevyvrací, neboť se fakticky jedná o nákladovou položku na straně vybraného dodavatele, ať již poskytnutou zadavatelem či jinou osobou, kterou vybraný dodavatel potřebuje pro poskytnutí komplexní služby konečným zákazníkům. „Služby HZS a služby provozu PCO jsou nerozlučně provázány, neboť svou funkci mohou plnit pouze jako celek. Jedná se tak o jednotné plnění, které nelze rozdělovat pro účely výpočtu předpokládané hodnoty koncese,“ uvedl ve svém rozhodnutí předseda Mlsna.

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

25.05.2021

Nabízíme AKREDITOVANÉ ( i neakreditované) vzdělávací kurzy z oblasti veřejných zakázek.

Kurzy jsou realizované formou individuálního online studia. Vzdělávání je samostatné, dle časových možností studenta v průběhu až 30 dnů a jsou rozděleny do různých stupňů náročnosti uživatele.
Jsou vhodné jak pro ty, kdo se v oblasti zadávání veřejných zakázek již orientují a mají zájem své znalosti prohloubit, tak pro začátečníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek.

Kurzy jsou vhodné pro všechny, kdo se podílejí na přípravě zadávacího řízení, jeho administrativní, schvalovací či kontrolní fázi, jakož i pro ty, kteří připravují nabídky do zadávacího řízení či se jej účastní.

Aktuální nabídku kurzů najdete ZDE.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚOHS ZA ROK 2020

15.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2020.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna představil v Senátu výroční zprávu ÚOHS za rok 2020. Předseda Mlsna informoval v horní komoře Parlamentu České republiky o výsledcích rozhodovací činnosti v jednotlivých oblastech působnosti a rovněž o změnách v obsazení rozkladových komisí a zvýšení intenzity metodické činnosti. Senát vzal výroční zprávu Úřadu na vědomí, když pro přijetí tohoto bodu hlasovalo 41 senátorů.

Více ZDE.

ÚŘAD ULOŽIL OBCHODNÍMU ŘETĚZCI MAKRO POKUTU 83 MILIONŮ KORUN ZA ZNEUŽITÍ TRŽNÍ SÍLY

15.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. pokutu ve výši 83 123 000 Kč a společnosti METRO International AG pokutu ve výši 316 000 Kč za to, že se jako nákupní aliance dopustily porušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Uvedené společnosti zneužily své významné tržní síly v souvislosti se službami tzv. centrálního zúčtování zajišťovaného pro společnost MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. (dále jen MAKRO) společností METRO International AG (dále jen METRO). V období od 1. 10. 2016 do 24. 2. 2020 společnosti sjednávaly se svými dodavateli smluvní podmínky, které vytvářely výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech dodavatelů jakožto slabší smluvní strany. Dodavatelé společnosti MAKRO se nacházeli ve výrazné informační asymetrii, v jejímž důsledku byli nuceni uzavřít smlouvu o poskytování účetních služeb se společností METRO. Dodavatelé byli dále omezeni v možnosti volby, zda služby společnosti METRO chtějí využívat či nikoliv a v možnosti ovlivnit obsah této smlouvy. Společnost METRO rovněž získávala od dodavatelů za shodně vymezené účetní služby bez ospravedlnitelného důvodu odlišné peněžní plnění v podobě procentuální sazby z každé fakturované částky za prodej potravin do maloobchodní sítě společnosti MAKRO. Jednostranně nevýhodné smluvní podmínky nebyly přitom dodavatelům odpovídajícím způsobem kompenzovány. Nezákonné jednání Úřad prokázal přibližně vůči pěti stovkám dodavatelů.

Kromě uložení pokut Úřad účastníkům řízení nařídil, aby po nabytí právní moci rozhodnutí informovali své dodavatele o jeho obsahu, dále aby smluvní dokumentace obsahovala popis systému centrálního zúčtování a umožnila dodavatelům výběr dílčích služeb účetního charakteru.

VYSVĚTLENÍ K SEKTOROVÉMU ŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉMU ÚŘADEM V OBLASTI DISTRIBUCE LÉČIV

08.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v posledních letech setkává s nárůstem počtu podnětů ze strany soutěžitelů, sdružení soutěžitelů a veřejnosti v oblasti farmacie, především k distribuci léčiv. Úřad danou oblast dlouhodobě sleduje a vnímá, že v tomto sektoru dochází ke změnám, jak na lokální, tak i evropské úrovni.

Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že v dané oblasti může být narušena hospodářská soutěž a rozhodl se tedy využít svou pravomoc podle § 20 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže a zahájit sektorové šetření se zaměřením na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a léčiv na lékařský předpis.

Úřad zdůrazňuje, že sektorové šetření zahájil z vlastní činnosti, nikoliv na popud několika soutěžitelů či sdružení soutěžitelů v této oblasti, jak se objevilo již dříve v tisku. Hlavním cílem sektorového šetření je zjistit stav hospodářské soutěže na trzích distribuce humánních léčiv na lékařský předpis a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Předmětem šetření jsou rovněž dynamicky se rozvíjející přímé formy distribuce tzv. DTP/DTH (Direct to Pharmacy, Direct to Hospital).

Snahou Úřadu je identifikovat dysfunkce trhu, zformulovat případná doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) pro posílení soutěže na šetřených trzích. Ze sektorového šetření vznikne zpráva, která bude k dispozici veřejnosti na webových stránkách Úřadu. V případě zjištění možného porušení hospodářské soutěže může Úřad následně zahájit šetření či při závažném podezření správní řízení.

Odhadovaná délka sektorového šetření je 24 měsíců.

POKUTA PRO INTERGRAM ZA ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ BYLA POTVRZENA

07.06.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad kolektivního správce INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s., a potvrdil tak pokutu ve výši 20 799 000 Kč, která byla tomuto soutěžiteli uložena za zneužití dominantního postavení.

„Požadavek platby odměny i tehdy, když není pokoj obsazen ubytovaným hostem a není mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku. Jednalo se o projev zneužití dominantního postavení INTERGRAMU,“ uvedl k případu předseda ÚOHS.

Kolektivní správce INTERGRAM se dopustil zneužití svého dominantního postavení tím, že od 1. 1.2009 do 6. 11. 2014 vyžadoval od poskytovatelů ubytovacích služeb v České republice odměny za užívání práv k předmětům ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, aniž by zohlednil obsazenost ubytovacích zařízení. Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. INTERGRAM tak jednal v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na provozovatelích ubytovacích zařízení vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku.

Předseda Mlsna v rozhodnutí o rozkladu konstatoval, že Úřad ve správním řízení postupoval procesně správně, napadené rozhodnutí je přezkoumatelné a skutkový stav byl zjištěn dostatečně a je důkazně podložen.  Předseda Úřadu se neztotožnil s námitkami účastníka řízení ohledně hospodářské hodnoty licence, o neexistenci materiálního znaku správního deliktu, či neprokázání, že jednání účastníka řízení bylo zneužitím dominantního postavení ve formě uplatňování nepřiměřených obchodních podmínek. Předseda rovněž potvrdil správnost výpočtu pokuty.

SOUDY POTVRDILY ROZHODNUTÍ ÚŘADU Z OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

07.06.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspěl v posledních dnech při obhajobě tří svých případů před správními soudy. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti města Chebu a městské části Praha 2, Krajský soud v Brně pak nevyhověl žalobě města Krásná Lípa.

Město Cheb podalo kasační stížnost týkající se rozhodnutí Úřadu z roku 2016, jímž byla městu za požadavek konkrétních výrobků v zadávacím řízení „Turistické využití levého břehu Ohře“ uložena pokuta ve výši 300 000 Kč. Krajský soud v Brně tuto žalobu zamítl a nyní ke stejnému názoru dospěl i Nejvyšší správní soud, jenž označil kasační stížnost za nedůvodnou. Použitím odkazů na konkrétní výrobky stěžovatel zvýhodnil, případně vyloučil dodavatele nebo určité výrobky, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky.  Podle NSS Úřad v tomto případě řádně posoudil splnění podmínky potenciálního podstatného dopadu na výběr nejvhodnější nabídky, když označil za možné ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky to, že zájemci mohli nabídnout i jiné výrobky, což mohlo vést k úspoře finančních prostředků z veřejných zdrojů. Ovlivnění v důsledku požadování konkrétních výrobků určitého výrobce přitom Nejvyšší správní soud nepovažuje za marginální.

V případně zadávacího řízení městské části Praha 2 na výběr externího dodavatele v souvislosti s prodejem části bytového fondu se soudy zabývaly  rozhodnutím Úřadu, které týkalaoposouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Krajský soud konstatoval, že přestože právní úprava doznala v institutu mimořádně nízké nabídkové ceny změn oproti původnímu zákonu č. 137/2006 Sb., podle kterého již není povinností zadavatele vyloučit nabídku, ve které je MNNC, nic to nemění na povinnosti transparentního postupu zadavatele při jejím objasňování. Nejvyšší správní soud nyní rozhodl, že novější právní úprava není pro žalobce příznivější (jak se domníval) a především nijak neodstraňuje povinnost provést řádné hodnocení MNNC a následně odůvodnění toho, proč vysvětlení dodavatele přijal či nepřijal. Podobně kasační soud odmítl také námitky proti uložené pokutě ve výši 45 000 Kč a jejímu posouzení ze strany KS Brno.

V případě žaloby proti rozhodnutí o zadávacím řízení „Kanalizace Krásná Lípa“ posuzoval Krajský soud v Brně případ z roku 2014, o kterém bylo Úřadem opakovaně rozhodnuto v roce 2018. Krajský soud nyní potvrdil uložení pokuty ve výši 120 000 korun za nezákonné omezení počtu uchazečů prostřednictvím elektronického losování. V otázce inherentní netransparentnosti elektronického losovacího zařízení soud odkazoval zejména na judikaturu z předchozího projednávání tohoto případu, dále nevyhověl stížnostem na nenařízení ústního jednání a nepřiměřenost pokuty.

ZMĚNA V POSTUPU ZADAVATELE PŘED UZAVŘENÍ SMLOUVY – ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE VYBRANÉHO DODAVATELE

08.02.2021

V souvislosti přijetím novely zákona č. 253/2018 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a přijetí nového zákona o evidenci skutečným majitelů dochází od 1. června 2021 také ke změnám v Zákoně o zadávání veřejných zakázek:

V důsledku předmětné změny již nebude možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou, pokud nepůjde zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel tak bude povinen takového vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. V případě zahraničních dodavatelů bude zadavatel postupovat jako doposud a zahraničního vybraného dodavatele vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k identifikaci skutečných majitelů a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli.

V souvislosti s touto změnou bude vydáno výkladové stanovisko.

(Pro úplný přehled o změnách lze odkázat na část dvacátou první - a důvodovou zprávu - zákona č. 527/2020 Sb., která změnu ZZVZ obsahuje).

VÝZVY ZÁSTUPCŮ ASOCIACÍ KE ZVYŠOVÁNÍ CEN MOHOU BÝT PROTISOUTĚŽNÍ, VARUJE PŘEDSEDA ÚOHS

25.05.2021

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna považuje za nutné reagovat na některá vyjádření ze strany sdružení soutěžitelů v různých odvětvích o možném zvyšování cen, která se v poslední době objevila v médiích.

Sdružení soutěžitelů, tedy asociace či svazy podnikatelů působících v určitých sektorech či oblastech ekonomiky, v poslední době prostřednictvím svých zástupců oznamují v médiích navýšení cen zboží a služeb. Úřad považuje za nutné upozornit, že tento postup může vzbudit podezření, že členové sdružení se dopouští protisoutěžního jednání. Jestliže by ke zvýšení cen došlo na základě jednání ve vzájemné shodě mezi členy sdružení, jednalo by se o zakázanou dohodu o cenách, za niž hrozí sdružení vysoké pokuty, které jsou založeny na obratech všech členů daného sdružení. Podobně by neměla být impulsem k dohodám mezi konkurenty ani prohlášení ekonomů a analytiků o předpokládaném růstu cen.

Soutěžitelé musí svou tržní strategii stanovovat individuálně, bez spolupráce se svými konkurenty. Ani o přesná čísla opřený komentář zástupců asociací k růstu nákladů by neměl automaticky znamenat odpovídající růst cen na pultech. Každý podnikatel má plné právo se samostatně rozhodnout o tom, zda zvýšení nákladů ponese sám a pokusí se tak například zvýšit objem produkce díky výhodnějším cenám pro své odběratele, kteří k němu přejdou od konkurence.

Právě sdružení a asociace jsou místem, kde se podnikatelé mohou, mnohdy neúmyslně, dopustit sjednání kartelové dohody. „Chápu, že postcovidová doba je obtížná, že řada podnikatelů utrpěla značné ztráty a těší se na úplné otevření ekonomiky. Je však nepřípustné, aby soutěžitelé zneužívali situace, navzájem se domlouvali na navýšení cen a snažili se na základě společné dohody zmírnit své ztráty na úkor spotřebitelů,“ zdůraznil k této problematice předseda ÚOHS Petr Mlsna.

ÚOHS POVOLIL FÚZE VE STAVEBNICTVÍ A AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

19.05.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve zjednodušených řízeních o povolení dvou spojení soutěžitelů, neboť zjistil, že spojení nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabyla právní moci.

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., získává v důsledku fúze možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností BEST, a. s. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a prodeje stavebních prvků z betonu a velkoobchodu se stavebním materiálem.

Společnost BR 1 LNX, s. r. o., získává v důsledku fúze možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností MONTIX, a. s. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a prodeje plastových dílů do předních a zadních světel automobilů včetně odpovídajících nástrojů pro jejich výrobu.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE NESHLEDAL POCHYBENÍ NAD VÝBĚREM ZHOTOVITELE STAVBY KOMUNITNÍHO DOMOVA SENIORŮ

19.05.2021

Na konci minulého týdne Městský úřad Příbram obdržel závěry šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který prošetřoval na základě podnětu výběr zhotovitele stavebních prací Komunitního domu seniorů.

Předmětem šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla zakázka na výběr zhotovitele Komunitního domu seniorů (KoDuS). Stavba je jistým mezičlánkem mezi samostatným bydlením seniorů a bydlením v DPS. Komunitní dům má 23 bytů s tím, že jeho výstavba vyšla na 19,8 milionů Kč, přičemž 12,6 milionů Kč byla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Zmíněný dům byl otevřen na jaře 2017.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřoval na základě podnětu postup zadavatele, tedy města Příbram, ve věci veřejné zakázky na výběr zhotovitele zmíněného Komunitního domu seniorů. „Po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s příslušnými podklady týkajícími se uvedené veřejné zakázky, tj. zejména dokumentace o veřejné zakázce, nebyly v současné době v rovině těchto skutečností shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední, a to vzhledem ke skutečnosti, že z dokladů předložených vybraným dodavatelem v nabídce nevyplývá, že by tento neprokázal splnění technické kvalifikačního kritéria stanoveného zadavatelem,“ uvádí se ve zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Sdělení úřadu je další neklamnou známkou toho, že jsou veřejné zakázky v našem městě administrovány správně a v mezích zákona. Je to jasný vzkaz směrem ke všem více či méně důvěryhodným subjektům, které se všemožně snaží dokazovat opak. ÚOHS prověřuje i další zakázky a my poskytujeme plnou součinnost. Určité kauzy z našeho podnětu prověřuje i Policie České republiky, abychom měli naprostou jistotu, na které straně a zda vůbec došlo k nějakému pochybení,“ uvedl po obdržení závěrečné zprávy starosta města Jan Konvalinka.

LEXIKON VZ S.R.O. ZÍSKAL AKREDITACI

31.03.2021

Lexikon VZ s.r.o. získal akreditaci dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Nabízíme AKREDITOVANÉ (i neakreditované) vzdělávací kurzy z oblasti veřejných zakázek.

Aktuální nabídku kurzů najdete ZDE.