Informace ke změně XSD schémat pro profily zadavatele dle přílohy č. 3 vyhlášky 345/2023 Sb.

V návaznosti na nabytí účinnosti vyhlášky č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, budou mít informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele od 1. července 2024 podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Nový popis strukturovaných dat se liší od původního popisu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o ZZVZ a náležitostech profilu zadavatele. Z tohoto důvodu MMR připravilo a zveřejnilo nová XML a XSD schémata pro profil zadavatele, aby mohli provozovatelé upravit své elektronické nástroje podle nové právní úpravy.

Nová schémata včetně jejich podrobného popisu jsou dostupná zde.

Testovací prostředí pro ověření funkcionality profilů dle vyhlášky č. 345/2023 Sb. je dostupné zde.

Vzhledem k výše zmíněnému je možný vznik následujících 3 situací:

Uveřejnění nové zakázky po 1. 7. 2024 -> data na profilu zadavatele k dané VZ musí být ve struktuře XSD podle vyhlášky č. 345/2023 Sb.

Veřejné zakázky ukončené před 1. 7. 2024, do kterých již nebudou doplňovány žádné údaje -> informace o těchto VZ jsou již z profilu zadavatele staženy do ISVZ a není tedy potřeba jejich aktualizace, můžou tedy zůstat ve struktuře podle vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Veřejné zakázky zahájené před 1. 7. 2024, do kterých bude nutné zasahovat např. uvedení skutečně uhrazené ceny -> v tomto případě bude VZ z profilu zadavatele znovu stahována do ISVZ, a proto je nezbytné, aby byla data k této VZ aktualizována, tzn., že data musí být ve struktuře dle vyhlášky č. 345/2023 Sb. Ze strany zadavatele bude vyžadováno doplnit manuálně údaje, které nebyly vymezené ve vyhlášce č. 168/2016 Sb.