LL.M. program – Veřejné zakázky

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (PF UK) a Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) pro Vás od akademického roku 2024/2025 otevírají program LL.M. ve specializaci Veřejné zakázky.

Problematika zadávání veřejných zakázek je jednou z velmi dynamicky se vyvíjejících ekonomických a právních oblastí. Hospodářskému významu veřejných zakázek odpovídá právní úprava, která vykazuje znaky značné komplikovanosti a formalizovanosti. Nadto je právní úprava zadávání veřejných zakázek velmi dynamická a v čase proměnlivá. Zásadní roli při výkladu právní úpravy sehrává jak rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak i judikatura obecných soudů.

Výklady v rámci kurzu LL.M. budou zohledňovat všechny tyto skutečnosti a vlivy. Výuka bude reflektovat v nezbytném rozsahu obecná, teoretická východiska. Její stěžejní orientace však bude zaměřena na praktické aplikace a výklad dílčích institutů ve vazbě na příslušná rozhodnutí a judikáty. Absentovat nebude ani silný dovednostní prvek, který bude reflektován zejména v rámci samostatných prací účastníků kurzu.
Bližší informace a přihlášku do kurzu naleznete na webových stránkách PF UK zde: LL.M. program Veřejné zakázky