Upozornění pro dodavatele zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE ZAPSANÉ V SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231a odst. 1 ZZVZ, každý rok písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31. 3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d):

  • potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – nikoli stav os. účtu,
  • potvrzení SSZ a
  • čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven).

Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

V roce 2024 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR ve čtvrtek 28. 3. 2024 a oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR nejpozději v neděli 31. 3. 2024.
Více se dozvíte na webu MMR.

Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů.