Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST SEDMÁ - Společná ustanovení (§ 146 - § 157a)

Filtrovat obsah:
Filtruj

§ 155 Uchovávání dokumentace

(1) Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak 73)

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i pro dokumentaci o soutěži o návrh, a to i v případě, že na tuto soutěž nenavazovalo zadávací řízení.

(3) Zadavatel přijme vhodná opatření pro dokumentování průběhu zadávacích řízení nebo soutěží o návrh i jejich částí prováděných elektronickými prostředky.

(4) Sektorový zadavatel je povinen uchovávat po dobu 5 let nezbytné informace, které v případě nadlimitní veřejné zakázky související s výkonem relevantní činnosti odůvodňují použití výjimky stanovené v § 4 odst. 2, § 18 nebo 19.

(5) Zadavatel je povinen do deseti dnů ode dne doručení výzvy Úřadu zaslat dokumentaci o veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených v § 114 odst. 9, které je povinen v téže lhůtě zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

                           

73) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

84) Například § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura