Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost (§ 161 a přílohy)

Filtrovat obsah:
Filtruj

Příloha č. 3 - Stavební činnosti podle § 9 odst. 1 písm.a)

NACE(1)

Kód CPV

Sekce F

Stavebnictví

Oddíl

Skupina

Třída

Popis

Poznámky

45

 

 

Stavebnictví

Obsah tohoto oddílu: stavba nových budov a děl, renovace a běžné opravy

45000000

 

45.1

 

Příprava staveniště

 

45100000

 

 

45.11

Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce

Obsah této třídy:

—       demolice budov a jiných staveb

—       úklid stavenišť

—       zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod.

—       příprava nalezišť: ražení důlních děl, odstraňo­vání nadloží a jiné rozvojové a přípravné práce

—       Tato třída dále zahrnuje:

—       odvodňování stavenišť

—       odvodňování zemědělských a les­ních ploch

45110000

 

 

45.12

Průzkumné vrtné a hlou­bící práce

Obsah této třídy:

—       průzkumné vrtné práce a jádrové vrty pro stavební, geofyzikální, geologické nebo podobné účely

Tato třída nezahrnuje:

—vrtné práce v ložiscích ropy a zemního plynu za účelem těžby, viz 11.20

—studnařské práce, viz 45.25

—hloubení šachet, viz 45.25

—průzkum ložisek ropy a zemního plynu, geofyzikální, geologická a seizmická měření, viz 74.20

45120000

 

45.2

 

Realizace kompletních staveb nebo jejich částí; stavební inženýrství

 

45200000

 

 

45.21

Všeobecná výstavba budov a stavebně inže­nýrských děl

Obsah této třídy:

—výstavba budov všeho druhu

—výstavba stavebně

—inženýrských staveb – mosty, včetně dálničních nadjezdů, via­dukty, tunely a podzemní dráhy

—dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení

—městské potrubní, kabelové a elek­trické sítě; —související městské práce montáž a výstavba montovaných staveb na staveništi

Tato třída nezahrnuje:

—vedlejší a příležitostné služby související s těžbou ropy a zemního plynu, viz 11.20

—výstavba kompletních montova­ných staveb z nebetonových dílů vlastní výroby, viz oddíly 20, 26 a 28

—stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, gol­fových hřišť a ostatních sportov­ních zařízení, viz 45.23

—stavební instalace, viz 45.3

—dokončování budov, viz 45.4

—činnosti architektů a inženýrské činnosti, viz 74.20

—řízení stavebních projektů, viz 74.20

45210000 kromě: 45213316 45220000 45231000 45232000

 

 

45.22

Montáž střešních kon­strukcí a pokládání střešních krytin

Obsah této třídy:

—montáž střech

—pokládání střech

—izolace proti vodě a vlhkosti

45261000

 

 

45.23

Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zaří­zení

Obsah této třídy:

—výstavba dálnic, silnic, ulic jiných cest pro vozidla a pěší

—výstavba železnic

—výstavba letištních drah

—stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, gol­fových hřišť a ostatních sportov­ních zařízení —nátěry a značení povrchu silnic a parkovišť. Tato třída nezahrnuje:

—přípravné zemní práce, viz 45.11

45212212 a DA03 45230000 kromě: 45231000 -45232000 -45234115

 

 

45.24

Výstavba vodních děl

Tato třída zahrnuje výstavbu:

—vodních cest, přístavů(včetně jachetních), říčních děl, zdymadel apod.

—přehrad a hrází

—bagrování pod vodou

—podzemní práce

45240000

 

 

45.25

Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

Obsah této třídy:

—specializované činnosti vyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci nebo vybavení

—výstavba základů včetně pilotová­ní vrtání a výstavba studen, hlou­bení šachet

—montáž ocelových prvků nikoli vlastní výroby

—ohýbání oceli

—zednické a dlaždičské práce

—montáž a demontáž lešení a po­hyblivých pracovních plošin, včetně jejich pronájmu

—výstavba komínů a průmyslových pecí

Tato třída nezahrnuje:

—pronájem lešení bez jejich mon­táže a demontáže, viz 71.32

45250000 45262000

 

45.3

 

Stavebně montážní práce

 

45300000

 

 

45.31

Instalace elektrických rozvodů a zařízení

Obsah této třídy:

montáž v budovách a jiných stavbách:

— elektrických rozvodů a zařízení

—       telekomunikačních systémů

—       elektrického vytápění

—       rozhlasových a televizních antén (pro obytné budovy)

—       protipožárních hlásičů

—       zabezpečovacích zařízení proti vloupání

—       výtahů a eskalátorů

—       hromosvodů apod.

45213316 45310000 kromě: -45316000

 

 

45.32

Izolační práce

Obsah této třídy:

—montáž izolace tepelné, hlukové nebo vibrační v budovách a jiných stavbách

Tato třída nezahrnuje:

—izolaci proti vodě a vlhkosti, viz 45.22

45320000

 

 

45.33

Instalatérské práce

Obsah této třídy:

—montáž v budovách a jiných stav­bách:

—vodovodního a sanitárního zařízení

—plynového potrubí

—vytápěcího, ventilačního, chladícího nebo klimatizač­ního zařízení a vedení

—postřikovacích zařízení

Tato třída nezahrnuje:

—montáž elektrického vytápění, viz 45.31

45330000

 

 

45.34

Ostatní stavební mon­tážní práce

Obsah této třídy:

—montáž osvětlovacích a signálních zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavy

—montáž zařízení a pevných sou­částí jinde neuvedených v budo­vách a jiných stavbách

45234115 45316000 45340000

 

45.4

 

Kompletační a dokončo­vací práce

 

45400000

 

 

45.41

Omítkářské a štukatérské práce

Obsah této třídy:

—omítání a štukování, včetně s tím souvisejícího laťování, na budo­vách a jiných stavbách a v jejich interiérech

45410000

 

 

45.42

Truhlářské kompletační práce

Obsah této třídy:

—montáž dveří, oken, dveřních a okenních rámů, vestavěných kuchyní, schodišť, zařízení obchodů apod. nikoli vlastní výroby ze dřeva nebo jiných materiálů

—dokončovací práce v interiéru jako obkládání stropů, stěn, mon­táž mobilních příček

Tato třída nezahrnuje:

—pokládka parket a jiných dřevě­ných podlahových krytin, viz 45.43

45420000

 

 

45.43

Obkládání stěn a poklá­dání podlahových krytin

Obsah této třídy:

—lepení nebo pokládka v budovách a jiných stavbách:

—keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a obkládaček

—parket a jiných dřevěných podlahových krytin, podla­hových koberců a linoleí, včetně gumových a plasto­vých podlahových krytin

—teracových, mramorových, žulových nebo břidlicových podlahových krytin a obkladů stěn —lepení tapet

45430000

 

 

45.44

Sklenářské, malířské a natěračské práce

Obsah této třídy:

—aplikace vnitřních a vnějších nátěrů budov —natírání inženýrských staveb

—montáž skel a zrcadel

Tato třída nezahrnuje:

—montáž oken

45440000

 

 

45.45

Ostatní dokončovací stavební práce

Obsah této třídy:

—montáž soukromých bazénů

—čištění fasád tlakovou párou, pískem a podobné činnosti, které se týkají vnějšího pláště budov

—ostatní kompletační a dokončo­vací stavební práce jinde neuve­dené

Tato třída nezahrnuje:

—čištění interiérů budov a jiných staveb, viz 74.70

45212212 a DA04 45450000

 

45.5

 

Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

 

45500000

 

 

45.50

Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

Tato třída nezahrnuje:

—nájem stavebních nebo demolič­ních strojů a zařízení bez obsluhy, viz 71.32

45500000

 

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství(Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 761/93 (Úř. věst.L 83, 3.4.1993, s. 1).


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura