Po přihlášení Vám bude zobrazen další obsah navázaný ke konkrétním paragrafům zákona (právní věty z rozhodnutí ÚOHS, národních a evropských soudů, úplná znění rozhodnutí ÚOHS, atd.)

Vyhledávání


Tip: hledáte-li přesnou frázi - vložte ji do uvozek

 

v Lexikonu VZ

 

dle kategorií


 

v paragrafech:

 

dle nabytí právní moci /
data vydání

od
do

dle vyhlášení VZ

od
do
Rozšířené hledání

ČÁST ŠESTÁ - Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů, Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 125 - § 145)

Filtrovat obsah:
Filtruj

§ 139 Certifikát

(1) Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) identifikační údaje certifikačního orgánu pro kvalifikaci, který certifikát vydal,

b) název systému certifikovaných dodavatelů,

c) identifikační údaje správce systému certifikovaných dodavatelů,

d) obchodní firmu nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu,

e) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

f) právní formu právnické osoby,

g) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

h) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele,

i) předmět nebo obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou je certifikát vydán,

j) druh a případně kategorii veřejných zakázek, pro kterou je certifikát vydán,

k) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, s tím, že jde-li o

1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

2. doklad podle § 54 písm. c), obsahuje seznam název profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

3. doklad podle § 54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné způsobilosti,

l) údaj o tom, které kvalifikační předpoklady podle § 55 a 56 byly prokázány, včetně údaje o dosažené úrovni prokázané kvalifikace s ohledem na jednotlivé kvalifikační předpoklady,

m) datum vydání certifikátu,

n) datum platnosti certifikátu a

o) podpis osoby oprávněné jednat za certifikační orgán pro kvalifikaci.

(2) Certifikát je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě  podepsaný uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Certifikát se vydává v českém jazyce.


Ke znění celého paragrafu

Zákon/Struktura