Vyhledávání

Kategorie Posouzení a hodnocení

Celkem 21 článků

Vybraný dodavatel, výzva vybranému dodavateli dle § 122 odst. 3 ZZVZ a náležitosti oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ

(07. 03. 2019)

Jednou z výkladově problematických, často diskutovaných a doposud ne zcela jednoznačně aplikovaných a rozhodnutých otázek, které se vztahují výběru dodavatele a oznámení o výběru dodavatele, jsou otázky časové posloupnosti jednotlivých kroků (úkonů) realizovaných zadavatelem v zadávacím řízení. Především se jedná o otázku možného odeslání oznámení o výběru dodavatele před samotným odesláním výzvy vybranému dodavateli dle § 122 odst. 3 ZZVZ.

Mgr. Darja Kosmáková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Prokázání rovnocennosti dodavatelem nabízeného plnění

(07. 11. 2018)

Zákon umožňuje zadavatelům použít při stanovení technických podmínek přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně i na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud vymezení technických podmínek bez těchto odkazů nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového označení však zadavatel musí uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení. Dosud ne zcela vyřešenou otázkou v této souvislosti bylo, v jakém okamžiku má dodavatel prokázat, že jím poskytované plnění je skutečně rovnocenné. Odpověď na tuto otázku nabízí aktuální rozsudek Soudního dvora Evropské unie.

Mgr. Maroš Sovák, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.

Více »

Nakládání se vzorky a zásada transparentnosti v zadávacím řízení

(30. 10. 2017)

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit aktuální rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vztahující se k podmínkám, které musí zadavatel dodržet při nakládání se vzorky, předloženými dodavateli k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, a to z pohledu dodržení zásady transparentnosti. Rozboru rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 6. 2017 odpoví, kdo nese důkazní břemeno o stavu vzorků.

Zuzana Novotná, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Denia Civínová, odborný asistent katedry práva Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze  

Více »

Veřejné zakázky – vybrané aspekty problematiky mimořádně nízkých nabídkových cen aneb jak to bylo dříve a jak je tomu nyní dle ZZVZ

(28. 03. 2017)

Právní úprava mimořádně nízké nabídkové ceny je stále relativně „složitá“ a vede k interpretačním problémům, proto se ji budeme v následujícím textu věnovat.

Cui bono? Hlavním smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede cenu, u níž vznikají silné důvodné pochybnosti o řádném plnění veřejné zakázky. Zmíněný fakt by v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky mohl vést k zvýšenému riziku kupříkladu nedokončení veřejné zakázky, nebo k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k  intenzivní snaze o navyšování původní nabídkové ceny uchazeče a tedy zbytečnému mrhání veřejnými penězi.

Jinak vyjádřeno, smysl institutu mimořádně nízké nabídkové ceny možno chápat jako pojistku zadavatele v případech, kdy uchazeč s cílem zvítězit ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku předloží cenu, za kterou není možno zakázku realizovat.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D., pedagog na PF MU v Brně,člen rozkladové komise ČNB v Praze a člen rozkladové komise ÚOHS v Brně

Více »

ZZVZ – Vyloučení účastníka zadávacího řízení (díl třetí)

(31. 01. 2017)

Třetí díl článku k tématu vyloučení účastníka zadávacího řízení dle ZZVZ. 

JUDr. Petr Kolman, Ph.D., pedagog na PF MU v Brně,člen rozkladové komise ČNB v Praze a člen rozkladové komise ÚOHS v Brně

Více »