Kategorie Posouzení a hodnocení

Celkem 14 článků

Mimořádně nízká nabídková cena

(22. 11. 2016)

V souladu s § 28 odst. 1 písm. l) zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se mimořádně nízkou nabídkovou cenou rozumí cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Tento institut slouží primárně k ochraně zadavatele před nekvalitním plněním, které dodavatel nabídne v důsledku nereálně nízké ceny předmětu veřejné zakázky. 

Více »

Obnovení způsobilosti účastníka

(22. 11. 2016)

Obnovení způsobilosti účastníka neboli self-cleaning dle § 76 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, představuje nový institut zavedený do našeho právního řádu a novinku z nových zadávacích směrnic.

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS - nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí o námitkách proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám

(10. 09. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 8. 2012, č. j. R138/2011/VZ-14711/2012/310/MML, ve věci „Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - rok 2011, v části 32, 38, 41“ se Úřad zabýval podaným rozkladem proti rozhodnutí Úřadu, č. j. ÚOHS-S18/2011/VZ-7634/2011/510/IFa. Jádrem sporu bylo nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí o námitkách proti mimořádně nízkým nabídkovým cenám u nabídek podaných v rámci veřejné zakázky.

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS o rozkladu - vysvětlení nabídek, zákaz doplnění

(25. 08. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. 7. 2014, č.j. ÚOHS-R156,157/2014/VZ-15743/2014/323/PMo, ve věci „Rámcová smlouva – Komunikační podpora značky KLASA pro rok 2014“ se Úřad meritorně zabýval institutem vysvětlení nabídek, zákazem doplnění nabídek a povinností zadavatele vyřadit neúplné nabídky.

Na příkladu Rozhodnutí uvádíme, že může být komplikované řešení na první pohled banální otázky, zda je nabídka předkládaná v zadávacím řízení úplná a splňuje všechny požadavky zákona a zadavatele, či nikoliv.

Více »