Kategorie Zadávací řízení

Celkem 67 článků

Požadavek na počet členů realizačního týmu v zadávacím řízení – některé aspekty přiměřenosti pohledem rozhodovací praxe

(09. 05. 2022)

Je oprávněným zájmem zadavatele, aby veřejné zakázky plnili dostatečně zkušení a kvalifikovaní dodavatelé. Za tímto účelem je mu právním řádem poskytnuta možnost požadovat po dodavatelích, aby v rámci zadávacích řízení prokázali, že danými zkušenostmi a kvalifikací disponují.
V rámci stanovování kvalifikačních požadavků pro plnění veřejných zakázek je zadavatelům dána možnost stanovit mimo jiné určitá technická kritéria, jež jsou účastníci povinni naplnit, aby prokázali, že jsou dostatečně kvalifikováni k plnění předmětu veřejné zakázky. Tato kritéria jsou uvedena zejména v § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Mezi těmito kritérii je i požadavek na seznam techniků, kteří se budou na realizaci veřejné zakázky podílet (konkrétně § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ) a požadavek na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to zejména fyzických osob, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat (konkrétně § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ). 

Více »

Předsmluvní odpovědnost při zadávání veřejných zakázek

(01. 04. 2022)

Institut předsmluvní odpovědnosti je v českém právním řádu zakotven od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jakkoliv byl již dříve dovozován judikaturou. Tento institut představuje určitý limit zásady smluvní svobody, která je v daných případech upozaděna principem poctivosti a ochrany dobré víry dle § 6 a 7 občanského zákoníku. Konkrétně lze úpravu předsmluvní odpovědnosti nalézt v ustanoveních § 1728 až § 1730 občanského zákoníku. 

Více »

Pravidla pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy z pohledu ZZVZ

(21. 03. 2022)

Bez ohledu na to, zda jsme přijali zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s nadšením nebo skepsí, orgány veřejné správy (a nejen ony) se musí vypořádat s tím, že fyzické a právnické osoby mají vůči nim právo činit digitální úkony a synallagmaticky jsou orgány veřejné správy povinny přijímat digitální úkony a poskytovat digitální služby.

Více »

Stavební deník v elektronické formě – výkladové nejasnosti

(09. 03. 2022)

Již přes rok, konkrétně od 1. 1. 2021 platí, že u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě . Od počátku letošního roku, tj. od 1. 1. 2022 je umožněno autorizovaným osobám  plnohodnotně opatřit dokumenty související s výkonech jejich činnosti, tj. i záznamy do stavebního deníku, elektronicky , tj. prostřednictvím elektronického podpisu a elektronického autorizačního razítka.  Na možná úskalí a výkladové nejasnosti ohledně vedení stavebního deníku v elektronické formě se zaměříme v tomto článku.

Více »

Zadavatel a smluvní pokuta aneb proč by ji měl vymáhat

(25. 02. 2022)

Můj předchozí článek s názvem „Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?“ se de facto týkal povinnosti zadavatele smluvní pokutu vymáhat s přihlédnutím k § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Povinnost zadavatele smluvní pokutu vymáhat vyplývá však nejen ze ZZVZ, ale i z dalších právních předpisů. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na skutečnosti, které by měl zadavatel vzít v potaz, bude-li uvažovat o upuštění od vymáhání smluvní pokuty. 

Více »