Vyhledávání

Kategorie Kvalifikační předpoklady

Celkem 32 článků

K vybraným aspektům posouzení opatření k nápravě v zadávacím řízení

(12. 08. 2022)

Cílem tohoto článku je představit povinnosti zadavatele při posouzení opatření k nápravě doložených účastníkem zadávacího řízení a zároveň možnosti přezkumu postupu zadavatele při takovém posouzení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), případně soudů.

Mgr. Zuzana Profousová, právník, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Aplikace zásady rovného zacházení při postupu zadavatele dle § 46 ZZVZ pohledem rozhodovací praxe

(06. 06. 2022)

Z ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyplývá, že zadavatel je povinen při postupu podle ZZVZ dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, jakož i zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zásada rovného zacházení spočívá zejména v povinnosti zadavatele zacházet stejným způsobem se všemi dodavateli v rámci celého průběhu zadávacího řízení realizovaného dle ZZVZ. Z ustanovení § 46 odst. 1 ZZVZ vyplývá oprávnění zadavatele vyzvat účastníka zadávacího řízení k odstranění pochybností nebo doplnění chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.

Mgr. Michaela Machálková, advokát, MT Legal, advokátní kancelář

Více »

Požadavek na počet členů realizačního týmu v zadávacím řízení – některé aspekty přiměřenosti pohledem rozhodovací praxe

(09. 05. 2022)

Je oprávněným zájmem zadavatele, aby veřejné zakázky plnili dostatečně zkušení a kvalifikovaní dodavatelé. Za tímto účelem je mu právním řádem poskytnuta možnost požadovat po dodavatelích, aby v rámci zadávacích řízení prokázali, že danými zkušenostmi a kvalifikací disponují.
V rámci stanovování kvalifikačních požadavků pro plnění veřejných zakázek je zadavatelům dána možnost stanovit mimo jiné určitá technická kritéria, jež jsou účastníci povinni naplnit, aby prokázali, že jsou dostatečně kvalifikováni k plnění předmětu veřejné zakázky. Tato kritéria jsou uvedena zejména v § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Mezi těmito kritérii je i požadavek na seznam techniků, kteří se budou na realizaci veřejné zakázky podílet (konkrétně § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ) a požadavek na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to zejména fyzických osob, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat (konkrétně § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ). 

Mgr. Dominik Dudycha, advokátní koncipient, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Předsmluvní odpovědnost při zadávání veřejných zakázek

(01. 04. 2022)

Institut předsmluvní odpovědnosti je v českém právním řádu zakotven od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jakkoliv byl již dříve dovozován judikaturou. Tento institut představuje určitý limit zásady smluvní svobody, která je v daných případech upozaděna principem poctivosti a ochrany dobré víry dle § 6 a 7 občanského zákoníku. Konkrétně lze úpravu předsmluvní odpovědnosti nalézt v ustanoveních § 1728 až § 1730 občanského zákoníku. 

Mgr. Milan Friedrich, ad­vokátní koncipient, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát a partner, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Pravidla pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy z pohledu ZZVZ

(21. 03. 2022)

Bez ohledu na to, zda jsme přijali zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s nadšením nebo skepsí, orgány veřejné správy (a nejen ony) se musí vypořádat s tím, že fyzické a právnické osoby mají vůči nim právo činit digitální úkony a synallagmaticky jsou orgány veřejné správy povinny přijímat digitální úkony a poskytovat digitální služby.

Mgr. Lenka Lelitovská, právník, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »