Vyhledávání

Kategorie Ostatní

Celkem 73 článků

Účast na přípravě zadávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele

(08. 09. 2022)

Legální účast dodavatelů na přípravě zadávání veřejných zakázek prostřednictvím předběžných tržních konzultací je stále více propagována jako příklad dobré praxe zadavatelů. Prospěšnost předběžných tržních konzultací pro řádnou realizaci zadávacího řízení či samotné plnění předmětu veřejné zakázky je přitom zdůrazňována nejen odbornou veřejností a gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ale pozitivně se k ní vyjadřuje také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Současně se ale objevují případy, kdy jsou dodavatelé nařknuti ze střetu zájmů, narušení hospodářské soutěže, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky či pletich při zadání veřejné zakázky. Jaké jsou tedy limity zákonem souladné účasti dodavatelů na přípravě veřejné zakázky? A jak by měl dodavatel postupovat, aby předešel obviněním či dokonce sankcím spojeným s jeho účastí na přípravě zadávání veřejné zakázky?

Mgr. Lenka Lelitovská, právník, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 
Mgr. Tomáš Machurek, advokát, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

K vybraným aspektům posouzení opatření k nápravě v zadávacím řízení

(12. 08. 2022)

Cílem tohoto článku je představit povinnosti zadavatele při posouzení opatření k nápravě doložených účastníkem zadávacího řízení a zároveň možnosti přezkumu postupu zadavatele při takovém posouzení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), případně soudů.

Mgr. Zuzana Profousová, právník, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Aplikace zásady rovného zacházení při postupu zadavatele dle § 46 ZZVZ pohledem rozhodovací praxe

(06. 06. 2022)

Z ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyplývá, že zadavatel je povinen při postupu podle ZZVZ dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, jakož i zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zásada rovného zacházení spočívá zejména v povinnosti zadavatele zacházet stejným způsobem se všemi dodavateli v rámci celého průběhu zadávacího řízení realizovaného dle ZZVZ. Z ustanovení § 46 odst. 1 ZZVZ vyplývá oprávnění zadavatele vyzvat účastníka zadávacího řízení k odstranění pochybností nebo doplnění chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.

Mgr. Michaela Machálková, advokát, MT Legal, advokátní kancelář

Více »

Požadavek na počet členů realizačního týmu v zadávacím řízení – některé aspekty přiměřenosti pohledem rozhodovací praxe

(09. 05. 2022)

Je oprávněným zájmem zadavatele, aby veřejné zakázky plnili dostatečně zkušení a kvalifikovaní dodavatelé. Za tímto účelem je mu právním řádem poskytnuta možnost požadovat po dodavatelích, aby v rámci zadávacích řízení prokázali, že danými zkušenostmi a kvalifikací disponují.
V rámci stanovování kvalifikačních požadavků pro plnění veřejných zakázek je zadavatelům dána možnost stanovit mimo jiné určitá technická kritéria, jež jsou účastníci povinni naplnit, aby prokázali, že jsou dostatečně kvalifikováni k plnění předmětu veřejné zakázky. Tato kritéria jsou uvedena zejména v § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Mezi těmito kritérii je i požadavek na seznam techniků, kteří se budou na realizaci veřejné zakázky podílet (konkrétně § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ) a požadavek na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to zejména fyzických osob, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat (konkrétně § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ). 

Mgr. Dominik Dudycha, advokátní koncipient, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Povinnosti zhotovitele stavby ve vztahu k projektové dokumentaci zajištěné objednatelem

(22. 04. 2022)

V oblasti výstavby bývá velmi častým jevem, že si objednatel nechá zpracovat projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) projektantem a tuto následně poskytne zhotoviteli jako závazný podklad pro realizaci stavby . Objednatel poté očekává, že pokud PD obsahuje vady, bude na ně zhotovitelem ihned upozorněn, ideálně spolu s návrhem, jak vzniklý problém vyřešit, a to bez navýšení ceny realizované stavby. Otázkou je, zda jsou taková očekávání objednatele oprávněná. Řešení popsané situace totiž nemusí být vždy úplně snadné. V takové situaci může objednateli pomoci pečlivá příprava smluvní dokumentace a samozřejmě také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

Mgr. Eva Burdová, advokátní koncipientka, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »