Vyhledávání

Kategorie K zákonu č. 137/2006 Sb.

Celkem 22 článků

Blýskání na lepší časy při posuzování nejasností v nabídce

(24. 09. 2019)

Dne 11. 9. 2018 vydal Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozhodnutí sp.zn. 6 As 172/2018 (dále jen „Rozsudek“). NSS zde řešil následující situaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Zadavatel hodnotil nabídkovou cenu, která byla dána součtem dílčích položek. V rámci posouzení nabídky jednoho z uchazečů bylo zjištěno, že nabídková cena deklarovaná v nabídce a zachycená v protokolu o otevírání neodpovídá skutečnosti, když správná nabídková cena (daná součtem jednotlivých položek) je o 231 Kč vyšší. 

Mgr. Martin Látal, advokát, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Více »

Limity požadavků na reference v případě veřejných zakázek na stavební práce

(16. 10. 2018)

Veřejný zadavatel je  oprávněn k prokázání splnění technické kvalifikace požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (tzv. reference). V praxi však může dojít k situaci, kdy požadavky veřejného zadavatele na reference budou nepřiměřené a neodůvodněné, což povede k omezení možnosti účasti dodavatelů v zadávacím řízení, jinými slovy k omezení soutěže. Konkrétním příkladem může být spojení několika požadavků do jediné reference, přestože takové spojení neodůvodňují objektivní okolnosti. Právě tímto případem se zabýval Krajský soud ve svém rozhodnutí 62 Af 2/2017-79.

Mgr. Ondřej Hanák, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o. 

Více »

K zadávání veřejných zakázek - nejvýznamnější problémy ze zjištění NKÚ za rok 2017

(05. 09. 2018)

Text se stručně věnuje oblasti práva zadávání veřejných zakázek z pohledu kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za uplynulý rok.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D., právní pedagog

Více »

Nakládání se vzorky a zásada transparentnosti v zadávacím řízení

(30. 10. 2017)

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit aktuální rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vztahující se k podmínkám, které musí zadavatel dodržet při nakládání se vzorky, předloženými dodavateli k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, a to z pohledu dodržení zásady transparentnosti. Rozboru rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 6. 2017 odpoví, kdo nese důkazní břemeno o stavu vzorků.

Zuzana Novotná, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Denia Civínová, odborný asistent katedry práva Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze  

Více »

Jaké byly nejzávažnější a nejčastější chyby aneb jaké problémy zjistily kontroly NKÚ v oblasti veřejných zakázek v roce 2016?

(13. 06. 2017)

Jelikož v minulém článku Jaké byly nejzávažnější a nejčastější chyby aneb jaké problémy zjistily  kontroly realizované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek za rok 2016 jsme se zaměřili na nejzávažnější a nejčastější chyby v oblasti veřejných zakázek za rok 2016 z pohledu ÚOHS, dnes do mozaiky doplníme klíčová zjištění z kontrol  realizovaných   Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) v oblasti veřejných zakázek. A to opět optikou  nedávno uběhnutého roku 2016.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Více »