Kategorie Zadávací řízení

Celkem 45 článků

K poskytováním zadávací dokumentace dodavatelům

(10. 02. 2016)

Tendence elektronizace zadávání veřejných zakázek nápadně pokročily a nové evropské zadávací směrnice, jež mají být do českého právního řádu transponovány do dubna 2016, tuto tendenci ještě zintenzivňují, když předpokládají do budoucna úplnou a povinnou elektronizaci zadávání.

Více »

Otevírání obálek – k jednomu zajímavému problému

(21. 01. 2016)

Tento článek přináší pohled na problematiku označování obálek s nabídkami, jejich doručování, otevření obálky před koncem lhůty pro podání nabídek a následné možnosti zadavatele.

Více »

K rozhodovací praxi ÚOHS ve věci zakázaných dohod soutěžitelů v rámci zadávacího řízení

(10. 11. 2015)

V posledních letech se Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,Úřad“) množí dotazy, podněty k zahájení správního řízení a v neposlední řadě i rozhodnutí Úřadu týkající se specifických případů zakázaných dohod soutěžitelů v rámci zadávacího řízení. Jedná se o případy, kdy těmito ,,spojujícími se“ soutěžiteli jsou majetkově a personálně propojené osoby.

V dnešním příspěvku se budeme věnovat právě těmto případům. Terčem kritiky však nebude samotné rozhodování Úřadu, jako spíše nedostatečnost právní úpravy.

Více »

Institut vysvětlení nabídek ve světle aktuální rozhodovací praxe

(17. 06. 2015)

Odpověď na otázku, kdy je hodnotící komise oprávněna vyžádat si na uchazeči vysvětlení jeho nabídky, v jakých případech by se naopak mohlo jednat o její nepřípustné doplnění, či kdy by se zadavatel mohl dokonce potýkat s negativními následky své pasivity, když by na žádost o vyjasnění nabídky rezignoval, nebývá v praxi vždy jednoduchá. Hranice, která od sebe jednotlivé případy dělí, není většinou nijak jasně vymezena a rozhodovací praxe správních soudů či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nám mnoho vodítek, kupodivu, nedává. Cílem tohoto článku je snaha pomoci zadavatelům zorientovat se v institutu vysvětlení nabídek a zvýšit tak jejich jistotu při jeho využití. 

Více »

Povinnost uveřejnění a dohledová činnost ÚOHS

(28. 07. 2014)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stanoví zadavatelům řadu povinností. Tyto povinnosti nejsou zpravidla zákonodárcem určeny samoúčelně, ale měly by sloužit k naplnění základních zásad, na kterých je postup zadavatele podle ZVZ postaven. Charakteristickým projevem zásady transparentnosti jsou pak rozličné povinnosti zadavatele uveřejňovat určité informace, resp. dokumenty, typicky ve Věstníku veřejných zakázek či na profilu zadavatele.

Více »