Kategorie Zadávací řízení

Celkem 45 článků

Vybrané aspekty elektronické komunikace ve veřejných zakázkách

(20. 03. 2019)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s ohledem na požadavky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU zavádí povinnou elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních, a to včetně podávání nabídek. S ohledem na rozsáhlou problematiku elektronizace zadávacích řízení se dále v článku budeme zabývat pouze jedním z dílčích aspektů elektronizace, a to otázce podpisu datové zprávy (e-mailu) ve smyslu ust. § 211 odst. 5 ZZVZ a postavení osoby, která takový e-mail odesílá.

Více »

Vybraný dodavatel, výzva vybranému dodavateli dle § 122 odst. 3 ZZVZ a náležitosti oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ

(07. 03. 2019)

Jednou z výkladově problematických, často diskutovaných a doposud ne zcela jednoznačně aplikovaných a rozhodnutých otázek, které se vztahují výběru dodavatele a oznámení o výběru dodavatele, jsou otázky časové posloupnosti jednotlivých kroků (úkonů) realizovaných zadavatelem v zadávacím řízení. Především se jedná o otázku možného odeslání oznámení o výběru dodavatele před samotným odesláním výzvy vybranému dodavateli dle § 122 odst. 3 ZZVZ.

Více »

K zadávání veřejných zakázek - nejvýznamnější problémy ze zjištění ÚOHS za rok 2017

(11. 10. 2018)

Shrnutí Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, aneb nejvýznamnější problémy ze zjištění ÚOHS za rok 2017.

Více »

K zadávání veřejných zakázek - nejvýznamnější problémy ze zjištění NKÚ za rok 2017

(05. 09. 2018)

Text se stručně věnuje oblasti práva zadávání veřejných zakázek z pohledu kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za uplynulý rok.

Více »

Nabytí podílu v obchodní společnosti z pohledu zadávání veřejných zakázek – III. díl

(06. 08. 2018)

Veřejní zadavatelé při plnění svých strategických cílů nebo úkolů, které jim byly svěřeny právními předpisy, využívají možnosti zřizovat obchodní společnosti, které se na plnění těchto specifických úkolů mohou efektivněji zaměřit. V praxi však dochází i k situacím, kdy veřejný zadavatel má z těchto důvodů zájem nebo potřebu nabýt podíl v již existující obchodní společnosti.

První dva díly tohoto seriálu představily vymezení veřejných zakázek na dodávky z pohledu českého i evropského práva, dopady těchto různých pojetí a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve třetím a zároveň posledním díle se podíváme, jaké jsou možnosti soutěžení podílů obchodních společností v souladu s právem veřejných zakázek.

Více »