Kategorie Zadávací řízení

Celkem 43 článků

Jistota v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky a možnost její autorizované konverze

(10. 09. 2019)
 
Zadavatel má možnost požadovat v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) předložení jistoty za nabídku, avšak pouze pokud zároveň stanovil zadávací lhůtu (dobu vázanosti nabídkou) ve smyslu § 40 ZZVZ.
Dodavatel ucházející se o veřejnou zakázku má přitom možnost poskytnout jistotu v jedné z forem uvedených v § 41 odst. 3 ZZVZ (tj. formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele a formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele). ZZVZ pak ve vztahu k jistotě poskytnuté formou bankovní záruky stanovuje v § 41 odst. 4 písm. b) ZZVZ konkrétní požadavek na její podobu, tj. je vyžadováno předložení originálu záruční listiny v nabídce.
Více »

Má být podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže opět bezplatné?

(15. 08. 2019)

S účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) byla od října 2016 zavedena povinnost úhrady poplatku při podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) ve smyslu ust. § 259 ZZVZ, a to ve výši 10.000,- Kč (dále jen „poplatek“). Poplatek je od počátku jeho zavedení předmětem diskuzí, které aktuálně vyústily... 

Více »

Úskalí elektronizace zadávání veřejných zakázek

(11. 04. 2019)

Listinná podoba písemné formy právního jednání je v oblasti zadávání veřejných zakázek nahrazována podobou elektronickou. K tomuto vývoji přispívá mimo jiné i požadavek § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle kterého musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (až na výjimky) probíhat elektronicky Ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ je od 18. 10. 2018 účinné pro všechny zadavatele dle ZZVZ. Elektronizace s sebou přináší poměrně velké množství nových skutečností, které by měly zadavatelé i dodavatelé při své činnosti zohlednit. V tomto článku zmíníme některé z nich, které jsou v poslední době nejvíce diskutovány.

Více »

Vybrané aspekty elektronické komunikace ve veřejných zakázkách

(20. 03. 2019)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s ohledem na požadavky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU zavádí povinnou elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních, a to včetně podávání nabídek. S ohledem na rozsáhlou problematiku elektronizace zadávacích řízení se dále v článku budeme zabývat pouze jedním z dílčích aspektů elektronizace, a to otázce podpisu datové zprávy (e-mailu) ve smyslu ust. § 211 odst. 5 ZZVZ a postavení osoby, která takový e-mail odesílá.

Více »

Vybraný dodavatel, výzva vybranému dodavateli dle § 122 odst. 3 ZZVZ a náležitosti oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ

(07. 03. 2019)

Jednou z výkladově problematických, často diskutovaných a doposud ne zcela jednoznačně aplikovaných a rozhodnutých otázek, které se vztahují výběru dodavatele a oznámení o výběru dodavatele, jsou otázky časové posloupnosti jednotlivých kroků (úkonů) realizovaných zadavatelem v zadávacím řízení. Především se jedná o otázku možného odeslání oznámení o výběru dodavatele před samotným odesláním výzvy vybranému dodavateli dle § 122 odst. 3 ZZVZ.

Více »