Kategorie Zadávací podmínky

Celkem 30 článků

Prokázání rovnocennosti dodavatelem nabízeného plnění

(07. 11. 2018)

Zákon umožňuje zadavatelům použít při stanovení technických podmínek přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně i na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud vymezení technických podmínek bez těchto odkazů nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového označení však zadavatel musí uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení. Dosud ne zcela vyřešenou otázkou v této souvislosti bylo, v jakém okamžiku má dodavatel prokázat, že jím poskytované plnění je skutečně rovnocenné. Odpověď na tuto otázku nabízí aktuální rozsudek Soudního dvora Evropské unie.

Více »

Limity požadavků na reference v případě veřejných zakázek na stavební práce

(16. 10. 2018)

Veřejný zadavatel je  oprávněn k prokázání splnění technické kvalifikace požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (tzv. reference). V praxi však může dojít k situaci, kdy požadavky veřejného zadavatele na reference budou nepřiměřené a neodůvodněné, což povede k omezení možnosti účasti dodavatelů v zadávacím řízení, jinými slovy k omezení soutěže. Konkrétním příkladem může být spojení několika požadavků do jediné reference, přestože takové spojení neodůvodňují objektivní okolnosti. Právě tímto případem se zabýval Krajský soud ve svém rozhodnutí 62 Af 2/2017-79.

Více »

Ochrana a poskytování informací v rámci veřejných zakázek I. – Informace zadavatele

(23. 05. 2017)

Tento článek se zabývá informacemi, které se mohou při zadávání veřejných zakázek vyskytnout, a prostředky jejich ochrany, a to z pohledu zadavatele. Na toto téma pak navážou další články věnující se ochraně informací z pohledu dodavatele a ochraně informací v zadávacím řízení z pohledu jejich zpřístupňování veřejnosti na základě práva na svobodný přístup k informacím.

Více »

Novinky v legislativě VZ - návrh změn nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

(18. 04. 2017)

Co bude obsahovat návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel?

Více »

Vyjádření k rozhodnutí ÚOHS k požadované „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli

(30. 09. 2014)

V rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 2. 12. 2013, č. j. ÚOHS-R76/2013/VZ-23309/2013/310/PMa, ve věci „Městské sady – aktivní park“  se Úřad zabýval podaným rozkladem proti rozhodnutí Úřadu, č. j. ÚOHS-S683/2012/VZ-4155/2013/523/OPi. Jádrem sporu byl požadavek na doložení „bezdlužnosti“ dodavatele vůči zadavateli, stanovený zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Úřad tento požadavek považuje za diskriminační, a přestože tento názor poprvé vyslovil již v roce 2008 (srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 25.  6., č. j. 2008S159/2008/VZ-14933/2008/510/jl) a od té doby se jej ve své rozhodovací praxi drží, což potvrdil i rozhodnutím, které bude předmětem dnešního příspěvku, dovolujeme si s tímto postojem přinejmenším polemizovat. Ve středu zájmu nebude ani tak samotné rozhodování Úřadu, jako spíše právní úprava zadávání veřejných zakázek.

Více »