Kategorie Ostatní

Celkem 43 článků

Aktuální problémy - Uzavřená smlouva. Musí veřejný zadavatel publikovat totéž dvakrát?

(08. 03. 2017)

Zákon č. 134/2016 Sb. v ustanovení § 219 odst. 1 veřejnému zadavateli stanoví povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Obdobná povinnost je dána zákonem o registru smluv, konkrétně jeho ustanovením § 5 odst. 2. Musí veřejný zadavatel publikovat totéž dvakrát?

Více »

Registr smluv a několik drobnějších otazníků

(01. 02. 2017)

Několik otázek k zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Vymezení otázek: Dopadá zákon o registr smluv i na dobrovolné svazky obcí? Od 1. 7. 2017 prý dochází k určitému zpřísnění tohoto zákona? Je pravda, že některé smlouvy, např. při povodních či jiných přírodních kalamitách nebude zapotřebí v registru smluv publikovat? Jaký je vztah zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? 

Více »

K novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a chystanému omezení principu ústnosti

(24. 08. 2016)

Nový „přestupkový zákon“ se má vztahovat nejen na přestupky, jak je tomu dnes, ale na veškeré správní delikty mimo správních deliktů pořádkových, platebních a disciplinárních.Tedy bude dopadat i na správní delikty z oblasti práva veřejných zakázek.

Více »