Kategorie Kvalifikační předpoklady

Celkem 19 článků

Jak je důležité býti v SKD

(29. 04. 2019)

Zasvěcený „zakázkář“, ať už na straně dodavatele či zadavatele, jistě pochopil, že předmětem článku není politická strana, nýbrž Seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „SKD“) ve smyslu § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Autor tohoto článku je přesvědčen, že dodavatel, který lidově řečeno „má Filipa“, je již v SKD zapsán nebo se k tomu chystá. O důvodech autorova přesvědčení a nesporných výhodách SKD pro dodavatele i zadavatele je níže předkládaný článek. 

Více »

Limity požadavků na reference v případě veřejných zakázek na stavební práce

(16. 10. 2018)

Veřejný zadavatel je  oprávněn k prokázání splnění technické kvalifikace požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (tzv. reference). V praxi však může dojít k situaci, kdy požadavky veřejného zadavatele na reference budou nepřiměřené a neodůvodněné, což povede k omezení možnosti účasti dodavatelů v zadávacím řízení, jinými slovy k omezení soutěže. Konkrétním příkladem může být spojení několika požadavků do jediné reference, přestože takové spojení neodůvodňují objektivní okolnosti. Právě tímto případem se zabýval Krajský soud ve svém rozhodnutí 62 Af 2/2017-79.

Více »

Obnovení způsobilosti účastníka

(22. 11. 2016)

Obnovení způsobilosti účastníka neboli self-cleaning dle § 76 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, představuje nový institut zavedený do našeho právního řádu a novinku z nových zadávacích směrnic.

Více »

ZZVZ – 4 důležité změny pro zadavatele (díl čtvrtý)

(02. 05. 2016)

Ve čtvrtém díle se budete mít možnost seznámit s pojmovým rozčleněním kvalifikace na způsobilost a samotnou kvalifikaci. Blíže se text věnuje návratu ekonomické kvalifikace a kvalifikaci technické.

Více »