Kategorie K zákonu č. 134/2016 Sb.

Celkem 68 článků

Zkušenosti s elektronizací po roce od zavedení všeobecné povinnosti

(30. 10. 2019)

Kompletní elektronizace zadávacího řízení pro všechny zadavatele účinná od 18. října 2018 byla jedním ze zásadních zásahů do celého procesu zadávání veřejných zakázek. Po téměř roce od účinnosti této změny je jistě vhodné se zamyslet nad tím, zda a jak se celý proces zadávacího řízení změnil, uvést některé dílčí poznatky ze zadávací praxe a případně upozornit na místa, kde je stávající úprava stále nejasná, a to i přes dílčí stanoviska autora právní úpravy – Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“).

Více »

Zjednodušené podlimitní řízení zjednodušeně

(10. 10. 2019)

Zjednodušené podlimitní řízení, nejčastěji známo pod zkratkou ZPŘ, kterou autor využije pro stručnost i v tomto článku, je fenoménem zakázek s nižší hodnotou, spadajících do podlimitního režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Takové zakázky nepodléhají díky své hodnotě unijní regulaci, a proto je ZPŘ jako druh zadávacího řízení popsán výlučně vnitrostátní úpravou, která tak mohla mnoho prvků zadávacího řízení zjednodušit.

ZPŘ je jedním z druhů zadávacího řízení podle § 3 ZZVZ blíže popsaným v § 53 ZZVZ. Autor pro jistotu zdůrazňuje, že toto ustanovení je nutné vnímat vždy i v kontextu s ostatními ustanoveními ZZVZ, která již svůj zdroj v právu EU mají. Těmi jsou zejména jeho část první a druhá a některá ustanovení části čtvrté, na které § 53 ZZVZ výslovně odkazuje.
Pokud jde o podmínky použití, jedinou podmínkou je podlimitní předpokládaná hodnota veřejné zakázky, a v případě stavebních prací hranice do 50 000 000 Kč.

Hlavní motivací zákonodárce zde bylo usnadnit zadavatelům zadávací postup u méně „významných“ zakázek, zejména uvolněním procesních pravidel a nižší administrativní náročností, a tím i částečně zvýšit zájem menších dodavatelů.

 

Více »

Blýskání na lepší časy při posuzování nejasností v nabídce

(24. 09. 2019)

Dne 11. 9. 2018 vydal Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozhodnutí sp.zn. 6 As 172/2018 (dále jen „Rozsudek“). NSS zde řešil následující situaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Zadavatel hodnotil nabídkovou cenu, která byla dána součtem dílčích položek. V rámci posouzení nabídky jednoho z uchazečů bylo zjištěno, že nabídková cena deklarovaná v nabídce a zachycená v protokolu o otevírání neodpovídá skutečnosti, když správná nabídková cena (daná součtem jednotlivých položek) je o 231 Kč vyšší. 

Více »

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitkách

(16. 09. 2019)

Zákonodárce v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) diskreční pravomoc, aby po zvážení všech relevantních okolností rozhodl o uložení / neuložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí o námitkách. Současně zákonodárce vytvořil Úřadu prostor, aby zhodnotil, zda konkrétní situace (rozhodnutí o námitkách) patří do rozsahu neurčitého právního pojmu „pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů“ či nikoli.

Více »

Jistota v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky a možnost její autorizované konverze

(10. 09. 2019)
 
Zadavatel má možnost požadovat v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) předložení jistoty za nabídku, avšak pouze pokud zároveň stanovil zadávací lhůtu (dobu vázanosti nabídkou) ve smyslu § 40 ZZVZ.
Dodavatel ucházející se o veřejnou zakázku má přitom možnost poskytnout jistotu v jedné z forem uvedených v § 41 odst. 3 ZZVZ (tj. formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele a formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele). ZZVZ pak ve vztahu k jistotě poskytnuté formou bankovní záruky stanovuje v § 41 odst. 4 písm. b) ZZVZ konkrétní požadavek na její podobu, tj. je vyžadováno předložení originálu záruční listiny v nabídce.
Více »