Webová aplikace LeXikon VZ umožňuje zjednodušení přístupu k informacím o veřejných zakázkách, a to z nejrůznějších zdrojů. Webová aplikace nabízí informace jak k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

LeXikon Veřejných Zakázek je otevřená kniha, která může každému pomoci najít odpovědi na jeho problém nebo možnosti výkladu zákona.
více zde »

Aktuality

Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena(19.08.2019)

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek spáchaný při zadávání veřejné zakázky „Nákup munice 2017/I – Ruční útočné granáty 2“. Úřad již v minulosti v souvisejícím správním řízení uložil také zákaz plnění této veřejné zakázky.

Ministerstvo obrany spáchalo přestupek tím, že uzavřelo smlouvu s vybraným dodavatelem, jímž je společnost Česká zbrojovka a. s., aniž by odeslalo oznámení o výběru dodavatele ostatním účastníkům zadávacího řízení, společnostem D-TECHNIK a.s., STV GROUP a.s. a MPI Group, s.r.o. K uzavření smlouvy tak došlo v době, kdy ještě nesměla být vůbec uzavřena, neboť zákon o zadávání veřejných zakázek počítá mj. s tím, že smlouvu zadavatel může uzavřít až po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. V šetřeném případě však v důsledku nezákonného jednání Ministerstva obrany tato lhůta ani nezačala běžet.

Uvedeným postupem zadavatel fakticky znemožnil ostatním účastníkům zadávacího řízení podat případné námitky proti výběru dodavatele. Podání námitek je přitom jedním ze základních institutů, jejichž prostřednictvím se neúspěšní uchazeči o zakázku mohou bránit proti případnému porušení jejich práv ze strany zadavatele. Současně tak zadavatel znemožnil nevybraným dodavatelům domáhat se nápravy před Úřadem, neboť podání námitek je i nezbytným předpokladem pro následné podání návrhu k ÚOHS. Úřad dále dovodil, že nezákonný postup ministerstva mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Předseda ÚOHS zamítl námitky zadavatele týkající se materiální stránky přestupku a současně potvrdil, že uložená pokuta je přiměřená významu spáchaného správního deliktu, když se typově jednalo o jedno z nejzávažnějších možných pochybení zadavatele.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/080VZ016  –  R0101/2019

„Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek(16.08.2019)

Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové veřejné zakázky v podlimitním režimu, kdy zároveň nepostupuje v některém ze zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ve věci žaloby proti rozhodnutí ÚOHS-R0118/2017/VZ-27348/2017/323/LVa, které se týkalo postupu Dopravního podniku hlavního města Prahy, soud potvrdil názor ÚOHS, že byť zadavatel neměl obecnou povinnost zadávat podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v některém ze zadávacích řízení, dopadaly na něj však další povinnosti stanovené zákonem, konkrétně pak i povinnost o dodavatelem uplatněných námitkách rozhodnout zákonem předvídaným způsobem podle § 245 ZZVZ. Byl tedy povinen do 15 dní od doručení námitek odeslat stěžovateli rozhodnutí o námitkách, v němž by uvedl a odůvodnil, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá.

Rozsudek KS Brno 62 Af 90/2017

http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/rozsudky_VZ/62Af_90_2017-54.pdf  

Rozhodnutí ÚOHS-R0118/2017/VZ-27348/2017/323/Lva

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14977.html

Tiskové oddělení ÚOHS
19/079/VZ015

Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk(14.08.2019)

Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další útoky ze strany společnosti Kapsch proti ÚOHS (například Právo, 13. 8., s. 4).

Společnost Kapsch nebyla v tendru na mýtný systém úspěšná a Úřad pro ni byl v podstatě poslední možností, jak to změnit. Kapschi jde o zisk a z prohlášení jeho představitelů je zřejmé, že udělá cokoliv, aby své šance na návrat do lukrativního byznysu oživil. Relativně před nedávnem přitom tatáž společnost nezávislý přístup a profesionalitu Úřadu chválila, z čehož je zřejmé, že jí nikterak nejde o spravedlnost a dodržování zákona, ale pouze o peníze z kapes českých daňových poplatníků.

Situaci ve správním řízení o mýtném značně zkomplikoval nepředpokládaný procesní vývoj. V okamžiku, kdy byla nečekaně podepsána smlouva, již nebylo možno o věci rozhodnout meritorně, což je také příčinou současné nepřehledné situace. Zákon však o těchto situacích hovoří jasně – jestliže je podepsána smlouva, Úřad musí řízení zastavit (§ 257 ZZVZ).

Krajský soud v Brně nyní říká, že Úřad má o návrhu Kapsche věcně rozhodnout (a to do 30 dnů), přičemž se má tvářit, že smlouva „jakoby“ neexistuje. Jinými slovy, soud chce, aby Úřad postupoval přesně opačně, než požaduje zákon. ÚOHS neměl nikdy v minulosti problém postupovat dle rozsudku soudů, ale takto „inovativní postup“ chtěl mít posvěcen i od Nejvyššího správního soudu. Přerušení řízení nicméně bylo Krajským soudem v Brně označeno za nečinnost.

Paradoxně v souběžném řízení o návrhu Kapsche na zákaz plnění smlouvy mezi Ministerstvem dopravy a konsorciem Czechtoll/Skytoll již Úřad podle soudu naopak nemá předstírat, že smlouva neexistuje. V tomto druhém případě má Úřad podle soudu na smlouvu pohlížet jako na uzavřenou a rozhodovat o případném uložení zákazu jejího plnění.

Ani Úřad ani předseda ÚOHS rozsudky soudů nepohrdají, jen je v tomto případě v praxi obtížné se jimi řídit, když jeden rozsudek říká, že smlouva uzavřena je, zatímco druhý, že smlouva uzavřena není.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/077/VZ022

Přihlášení

Nová registrace Přihlásit se »