Knihovna Veřejných Zakázek

Celkem 74 článků

Jistota v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky a možnost její autorizované konverze

(10. 09. 2019)
 
Zadavatel má možnost požadovat v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) předložení jistoty za nabídku, avšak pouze pokud zároveň stanovil zadávací lhůtu (dobu vázanosti nabídkou) ve smyslu § 40 ZZVZ.
Dodavatel ucházející se o veřejnou zakázku má přitom možnost poskytnout jistotu v jedné z forem uvedených v § 41 odst. 3 ZZVZ (tj. formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele a formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele). ZZVZ pak ve vztahu k jistotě poskytnuté formou bankovní záruky stanovuje v § 41 odst. 4 písm. b) ZZVZ konkrétní požadavek na její podobu, tj. je vyžadováno předložení originálu záruční listiny v nabídce.
Více »

Má být podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže opět bezplatné?

(15. 08. 2019)

S účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) byla od října 2016 zavedena povinnost úhrady poplatku při podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) ve smyslu ust. § 259 ZZVZ, a to ve výši 10.000,- Kč (dále jen „poplatek“). Poplatek je od počátku jeho zavedení předmětem diskuzí, které aktuálně vyústily... 

Více »

Jak je důležité býti v SKD

(29. 04. 2019)

Zasvěcený „zakázkář“, ať už na straně dodavatele či zadavatele, jistě pochopil, že předmětem článku není politická strana, nýbrž Seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „SKD“) ve smyslu § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Autor tohoto článku je přesvědčen, že dodavatel, který lidově řečeno „má Filipa“, je již v SKD zapsán nebo se k tomu chystá. O důvodech autorova přesvědčení a nesporných výhodách SKD pro dodavatele i zadavatele je níže předkládaný článek. 

Více »

Úskalí elektronizace zadávání veřejných zakázek

(11. 04. 2019)

Listinná podoba písemné formy právního jednání je v oblasti zadávání veřejných zakázek nahrazována podobou elektronickou. K tomuto vývoji přispívá mimo jiné i požadavek § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle kterého musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (až na výjimky) probíhat elektronicky Ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ je od 18. 10. 2018 účinné pro všechny zadavatele dle ZZVZ. Elektronizace s sebou přináší poměrně velké množství nových skutečností, které by měly zadavatelé i dodavatelé při své činnosti zohlednit. V tomto článku zmíníme některé z nich, které jsou v poslední době nejvíce diskutovány.

Více »

Možnosti nákupu v návaznosti na již uskutečněnou investici dle ZZVZ, aneb limity použití jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu autorskoprávní ochrany

(08. 04. 2019)

V praxi se setkáváme s případy, kdy zadavatelé ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) řeší situaci nutného pořízení plnění v návaznosti na již pořízené plnění (vývoj, rozšíření funkcí software v důsledku nových požadavků na systém, aktualizace projektové dokumentace získané v návaznosti na soutěž o návrh apod.). Již pořízené plnění je přitom typicky autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) jako dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě.

Více »