Knihovna Veřejných Zakázek

Celkem 116 článků

Stavební deník v elektronické formě – výkladové nejasnosti

(09. 03. 2022)

Již přes rok, konkrétně od 1. 1. 2021 platí, že u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě . Od počátku letošního roku, tj. od 1. 1. 2022 je umožněno autorizovaným osobám  plnohodnotně opatřit dokumenty související s výkonech jejich činnosti, tj. i záznamy do stavebního deníku, elektronicky , tj. prostřednictvím elektronického podpisu a elektronického autorizačního razítka.  Na možná úskalí a výkladové nejasnosti ohledně vedení stavebního deníku v elektronické formě se zaměříme v tomto článku.

Více »

Zadavatel a smluvní pokuta aneb proč by ji měl vymáhat

(25. 02. 2022)

Můj předchozí článek s názvem „Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?“ se de facto týkal povinnosti zadavatele smluvní pokutu vymáhat s přihlédnutím k § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Povinnost zadavatele smluvní pokutu vymáhat vyplývá však nejen ze ZZVZ, ale i z dalších právních předpisů. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na skutečnosti, které by měl zadavatel vzít v potaz, bude-li uvažovat o upuštění od vymáhání smluvní pokuty. 

Více »

Pravidla podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb pro úřady státní správy

(10. 02. 2022)

Snaha o snižování emisí v oblasti dopravy rezonuje čím dál silněji. O to víc pak v oblasti dopravy silniční, neboť tato je jedním z významných zdrojů emisí skleníkových plynů. V tomto článku se se budu věnovat (stále probíhajícímu) procesu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (dále jen „Směrnice“), v České republice a aktuálně platných a účinných pravidlech podpory nízkoemisních vozidel.

Více »

Přípustnost jednacího řízení bez uveřejnění za situace vendor lock-in, pokud důvody nespočívají v objektivních skutečnostech

(21. 01. 2022)

Pokud zadavatel z důvodu závislosti na aktuálním dodavateli IT technologie řeší potřebu upravit stávající IT řešení uzavřením smlouvy v rámci jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), musí být připraven dokázat naplnění dosti striktních podmínek.Podle relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) je nutné doložit existenci nejen v § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ výslovně předjímané exkluzivity určitého dodavatele (což nebude problematické per se), ale rovněž i existenci tzv. materiální podmínky; tj. prokázat, že tento stav exkluzivity dodavatele nebyl způsoben účelovým jednáním samotného zadavatele.

Více »

Výpočet výše kauce v případě podání návrhu na zahájení řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkajícího se rámcové dohody

(07. 01. 2022)

Článek se zaměřuje na nalezení správného postupu při stanovení výše kauce, která má být složena navrhovatelem podle § 255 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v případě, že jím podaný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele směřuje proti postupu zadavatele v zadávacím řízení, v němž má být uzavřena rámcová dohoda. 

Více »