Knihovna Veřejných Zakázek

Celkem 82 článků

Ochrana a poskytování informací v rámci veřejných zakázek I. – Informace zadavatele

(23. 05. 2017)

Tento článek se zabývá informacemi, které se mohou při zadávání veřejných zakázek vyskytnout, a prostředky jejich ochrany, a to z pohledu zadavatele. Na toto téma pak navážou další články věnující se ochraně informací z pohledu dodavatele a ochraně informací v zadávacím řízení z pohledu jejich zpřístupňování veřejnosti na základě práva na svobodný přístup k informacím.

Více »

Novinky v legislativě VZ - návrh změn nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

(18. 04. 2017)

Co bude obsahovat návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel?

Více »

Veřejné zakázky – vybrané aspekty problematiky mimořádně nízkých nabídkových cen aneb jak to bylo dříve a jak je tomu nyní dle ZZVZ

(28. 03. 2017)

Právní úprava mimořádně nízké nabídkové ceny je stále relativně „složitá“ a vede k interpretačním problémům, proto se ji budeme v následujícím textu věnovat.

Cui bono? Hlavním smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede cenu, u níž vznikají silné důvodné pochybnosti o řádném plnění veřejné zakázky. Zmíněný fakt by v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky mohl vést k zvýšenému riziku kupříkladu nedokončení veřejné zakázky, nebo k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k  intenzivní snaze o navyšování původní nabídkové ceny uchazeče a tedy zbytečnému mrhání veřejnými penězi.

Jinak vyjádřeno, smysl institutu mimořádně nízké nabídkové ceny možno chápat jako pojistku zadavatele v případech, kdy uchazeč s cílem zvítězit ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku předloží cenu, za kterou není možno zakázku realizovat.

Více »

Aktuální problémy - Uzavřená smlouva. Musí veřejný zadavatel publikovat totéž dvakrát?

(08. 03. 2017)

Zákon č. 134/2016 Sb. v ustanovení § 219 odst. 1 veřejnému zadavateli stanoví povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Obdobná povinnost je dána zákonem o registru smluv, konkrétně jeho ustanovením § 5 odst. 2. Musí veřejný zadavatel publikovat totéž dvakrát?

Více »