ÚOHS-S0229/2024/VZ-17512/2024/500

VěcPístovské rybníky - řešení technického stavu, rybník Lukáš
Datum vydání29.04.24
InstanceI.
Související dokumentyPDF
Zdrojhttps://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21887.html
I. Stupeň ÚOHS (S) ÚOHS-S0229/2024/VZ-17512/2024/500
II. Stupeň ÚOHS (R) ÚOHS-R0087/2024/VZ-26307/2024/162


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 3. 2024 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Jihlava, IČO 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava,
  • navrhovatel – KAVYL, spol. s r.o., IČO 49975358, se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 11. 3. 2024 Mgr. Bc. Ivo Nejezchlebem, advokátem, ev. č. ČAK 11253, se sídlem Joštova 138/4, 602 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – SPH stavby s.r.o., IČO 26230470, se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lukáš“ ve zjednodušeném po­dlimitním řízení, které bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 9. 11. 2023,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – statutární město Jihlava, IČO 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava – při zadávání veřejné zakázky „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lukáš“ ve zjednodušeném po­dlimitním řízení, které bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 9. 11. 2023, porušil zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,když při hodnocení nabídek ve smyslu ust. § 119 odst. 1 cit. zákona v rámci dílčího hodnoticího kritéria B. „Zkušenosti realizačního týmu“ nepřidělil navrhovateli – KAVYL, spol. s r.o., IČO 49975358, se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno – za jím předložené referenční veřejné zakázky člena realizačního týmu prokazující zkušenosti s protlakem žádné body s odůvodněním, že cit. navrhovatel u předmětných referenčních zakázek uvedl namísto požadovaného rozměru vnitřního průměru potrubí („DN“) vnější průměr potrubí („D“), ačkoliv cit. zadavatel za totožné referenční zakázky přidělil kladné bodové hodnocení jinému účastníkovi zadávacího řízení – AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou – a měl tak za to, že předmětné referenční zakázky splňují požadavky zadávací dokumentace, v důsledku čehož se stal postup zadavatele nečitelným, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – statutární město Jihlava, IČO 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony cit. zadavatele spojené s hodnocením nabídek zachycené v písemné zprávě o hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č. 1 oznámení o výběru dodavatele ze dne 2. 2. 2024, a to včetně cit. oznámení o výběru dodavatele – SPH stavby s.r.o., IČO 26230470, se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem – na veřejnou zakázku „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lukáš“ zadávanou ve zjednoduše­ném podlimitním řízení, které bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 9. 11. 2023, jehož schválení je zachyceno v Usnesení Rady města Jihlavy č. 1790/24-RM přijatém na její 39. schůzi konané dne 1. 2. 2024.

III.

Zadavateli – statutární město Jihlava, IČO 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0229/2024/VZ, zahájeného dne 11. 3. 2024 na návrh z téhož dne, ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lukáš“ zadávanou ve zjednoduše­ném podlimitním řízení, které bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 9. 11. 2023. 

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – statutární město Jihlava, IČO 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – statutární město Jihlava, IČO 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 9. 11. 2023 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Pístovské rybníky – řešení technického stavu, rybník Lukáš“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2. Předmět veřejné zakázky vymezil zadavatel v čl. 3. „Předmět veřejné zakázky“ Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace ze dne 9. 11. 2023 (dále jen „zadávací dokumentace“) jako „stavební práce spočívající v provedení úpravy hráze rybníka Lukáš včetně výstavby nových objektů a vybudování se stavbou související komunikace“.

3. Dne 2. 2. 2024 zadavatel uveřejnil prostřednictvím profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele SPH stavby s.r.o., IČO 26230470, se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „vybraný dodavatel“) z téhož dne.

4. Dne 16. 2. 2024 zadavatel obdržel námitky navrhovatele ze dne 15. 2. 2024 proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „námitky“). Zadavatel rozhodnutím ze dne 1. 3. 2024 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, předmětné námitky navrhovatele odmítl.

5. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel s rozhodnutím o námitkách neztotožnil, podal dne 11. 3­. 2024 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

6. Návrh navrhovatele směřuje proti oznámení o výběru, resp. proti údajnému pochybení, kterého se měl dopustit zadavatel při vyhodnocení dílčího hodnoticího kritéria „Zkušenosti realizačního týmu“ v souvislosti s nabídkou navrhovatele. Navrhovatel má přitom zato, že zadavatel v této souvislosti posoudil jeho nabídku znevýhodňujícím, netransparentním a nepřezkoumatelným způsobem, čímž se dopustil porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.     

7. Navrhovatel shrnuje, že podle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku měly být v rámci kritéria hodnocení „Zkušenosti realizačního týmu“ předmětem hodnocení referenční zakázky stavbyvedoucího a dále člena realizačního týmu. Referenční zakázky člena realizačního týmu pak měli dle pravidel uvedených v zadávací dokumentaci účastníci zadávacího řízení doplnit do Seznamu zkušeností realizačního týmu, jehož vzor tvořil přílohu č. 2b zadávací dokumentace (dále jen „seznam zkušeností“). Uvedená příloha pak představuje excelovou tabulku, přičemž z popisu jednotlivých kolonek vyplývá, že dodavatelé měli doplnit relevantní údaje mimo jiné do položky nadepsané „DN potrubí“. Navrhovatel přitom tímto způsobem předložil zadavateli k hodnocení celkem 5 referenčních zakázek. Navrhovatel dále uvádí, že ze zprávy o hodnocení nabídek vyplývá, že hodnoticí komise zadavatele přidělila všem uvedeným referenčním zakázkám navrhovatele 0 bodů s odůvodněním, že navrhovatel uvedl u požadovaného parametru č. 1 rozměr potrubí označený jako „D“, který dle zadavatele označuje vnější průměr potrubí, namísto požadovaného vnitřního průměru, který zadavatel označuje jako „DN“.

8. Navrhovatel dále uvádí, že již v podaných námitkách upozornil na to, že uvedený závěr zadavatele je zcela nesprávný a v porovnání s hodnocením dalších nabídek dále netransparentní a diskriminační. Podle názoru navrhovatele zadavatel v první řadě v zadávací dokumentaci nestanovil jasným a transparentním způsobem, že požadované uváděné údaje se týkají právě vnitřního průměru potrubí, neboť takový pokyn nevyplývá ani ze zadávací dokumentace, ani ze samotného seznamu zkušeností. Navrhovatel přitom připouští, že označení „DN“ je všeobecně používáno pro označení vnitřního průměru a s ohledem na to v seznamu zkušeností uvedl ve vztahu k jednotlivým referenčním zakázkám údaje o vnitřním průměru potrubí. Navrhovatel dále dodává, že k prokázání správnosti uvedených údajů o vnitřním průměru jako součást nabídky předložil rovněž potvrzení objednatelů pro každou z uvedených referenčních zakázek, ze kterých dle jeho názoru jasně vyplývá, že číselné údaje uvedené v seznamu zkušeností se skutečně týkají vnitřního průměru použitého potrubí. Z postupu hodnoticí komise přitom dle navrhovatele není vůbec zřejmé, z jakého důvodu dospěla k závěru, že referenční zakázky navrhovatele nesplňují požadavky zadávací dokumentace, resp. že uvedené údaje se týkají vnějšího průměru trubek. V této souvislosti navrhovatel uvádí, že zadavatel přesně nespecifikoval, v jaké podobě mají být uváděny údaje v kolonce „DN potrubí“ seznamu zkušeností, tedy že by měl být např. uváděn striktně číselný údaj, popř. v jakých jednotkách, popř. že budou hodnoceny jiné než číselné údaje.

9. Navrhovatel dále poukazuje na to, že ze zprávy o hodnocení nabídek vyplývá, že dodavatelé v příslušném sloupci tabulky uváděli údaje v různém tvaru, např. formou pouze číselného údaje, popř. ve formátu „D+číselný údaj“ nebo „DN+číselný údaj“. Navrhovatel má zato, že za situace, kdy zadavatel přesně nespecifikoval, v jakém tvaru mají být údaje v příslušném sloupci uvedeny, nemůže být postižen nepřidělením bodového hodnocení jen proto, že před číselný údaj o průměru potrubí uvedl rovněž písmeno „D“. Navrhovatel přitom upozorňuje, že uvedené číselné údaje jinak požadavky zadavatele na minimální průměr splňují. 

10. Navrhovatel dále uvádí, že pokud měl zadavatel pochybnost o údajích uvedených navrhovatelem v seznamu zkušeností, tak měl postupovat v souladu s ustanovením § 46 zákona a vyzvat navrhovatele k vysvětlení údajů uvedených v jednotlivých sloupcích předmětné tabulky. Takový postup by přitom dle navrhovatele nebyl v rozporu se zákonem, neboť i když údaje, které jsou předmětem hodnocení, nemohou být podle ustanovení § 46 zákona dodavatelem měněny či doplňovány, mohou být stále dodavatelem vysvětleny, což dle navrho­vatele platí zejména o natolik zjevné formalitě, jako je otázka uvedení písmena „D“ před číselným údajem o vnitřním průměru. Navrhovatel v této souvislosti doplňuje, že z hlediska logického výkladu je podstatným údajem číselný údaj vypovídající o rozměru v mm, a to zvlášť za situace, kdy samotný sloupec je nadepsán jako údaj „DN“ a kdy správnost číselných údajů, včetně skutečnosti, že se jednalo o vnitřní průměry potrubí, byla potvrzena referenčními listy, které sice dle navrhovatele zadavatel výslovně požadoval, ale následně k nim nepřihlédl. Postup zadavatele tak navrhovatel považuje za nesprávný a netransparentní.

11. Navrhovatel dále poukazuje na to, že ze zprávy o hodnocení nabídek vyplývá, že dodavatel AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „do­davatel AQUASYS“), ve své nabídce předložil v rámci seznamu zkušeností zcela totožné referenční zakázky jako navrhovatel, přičemž s výjimkou referenční zakázky „Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa“ obdržel v rámci hodnocení za každou z těchto referenčních zakázek 3 body. Navrhovatel přitom má zato, že zadavatel nemohl přehlédnout skutečnost, že se jedná o totožné referenční zakázky jako v nabídce navrhovatele, přičemž že v seznamu zkušeností dodavatele AQUASYS jsou uvedeny totožné číselné údaje jako v nabídce navrhovatele. Postup zadavatele, kdy referenční zakázky dodavatele AQUASYS přijal jako způsobilé k hodnocení a totožné referenční zakázky navrhovatele nikoliv, považuje navrhovatel za jednoznačné porušení zásady zákazu diskriminace.

12. Navrhovatel dále konstatuje, že zadavateli musí být známo, že tloušťka pláště ocelového potrubí činí obvykle nižší jednotky milimetrů, a tedy i potrubí, jehož vnější průměr hypoteticky činí 508 mm, 600 mm či 700 mm jednoznačně splňuje požadavky na minimální rozměr vnitřního potrubí 500 mm.

13. Navrhovatel dále v návrhu tvrdí, že se zadavatel v rámci rozhodnutí o námitkách relevantně, srozumitelně a přezkoumatelně nevypořádal s výše uvedenými namítanými skutečnostmi. Zadavatel přitom dle názoru navrhovatele pouze zopakoval znění zadávacích podmínek, avšak na podstatu námitek navrhovatele nijak věcně nereagoval. Podstatou námitky je přitom netransparentnost hodnocení, kdy zadavatel v zadávací dokumentaci neuvedl, v jakém přesném tvaru a jaký přesný údaj má být v seznamu zkušeností uveden. Navrhovatel má přitom zato, že zadávací dokumentace v tomto směru neposkytuje zadavateli oporu k tomu, aby za těchto podmínek přidělil bez dalšího referenčním zakázkám navrhovatele 0 bodů. Navrhovatel dále nesouhlasí s tvrzením zadavatele, dle kterého není možné žádat postupem podle § 46 zákona vysvětlení údajů, které jsou předmětem hodnocení. Navrhovatel přitom zdůrazňuje, že v případě zjevné formální nejasnosti je postup podle ustanovení § 46 zákona ve vztahu k hodnocenému kritériu obecně přípustný. V řešeném případě, kdy prokazatelně nebyl stanoven konkrétní způsob a formát vyplnění příslušného sloupce seznamu zkušeností, byl pak takový postup podle názoru navrhovatele pro správnost, transparentnost a naplnění zásady zákazu diskriminace zjevně nutný. Rovněž námitku navrhovatele týkající se diskriminačního přístupu zadavatele k hodnocení nabídek navrhovatele a dodavatele AQUASYS vypořádal zadavatel dle názoru navrhovatele pouze povrchně a účelově, když zadavatel uvedl, že uvedení písmena „D“ před hodnocený číselný údaj v nabídce navrhovatele znamenalo bez dalšího udělení nulového bodového hodnocení.

14. Navrhovatel shrnuje výše uvedené tak, že se zadavatel dopustil při bodovém hodnocení nabídek v podkritériu „Zkušenosti členů realizačního týmu“ porušení zákona, když při hodnocení nabídky navrhovatele v kontextu údajů uvedených v seznamu zkušeností postupoval netransparentně a nepřezkoumatelně a současně navrhovatele diskriminoval oproti jinému účastníku zadávacího řízení, kterému za zcela shodné referenční zakázky, doložené totožnými doklady a údaji přidělil bodové hodnocení, přičemž tak došlo k porušení zásady rovného zacházení. Chybný postup zadavatele při hodnocení se přitom promítl do bodového hodnocení nabídky navrhovatele a významným způsobem ovlivnil konečné pořadí bodového hodnocení nabídek. Navrhovatel s ohledem na výše uvedené navrhuje, aby Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel podmínky hodnocení nabídek stanovené § 119 zákona spolu se zásadou rovného zacházení, přičemž tím ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a aby zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a všechny související úkony.     

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

15. Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 11. 3. 2024, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

16. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný dodavatel.

17. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem ze dne 14. 3. 2024.

Vyjádření zadavatele k návrhu

18. Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 21. 3. 2024 (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu”) obdržel Úřad od zadavatele téhož dne.

19. Zadavatel předně uvedl, že stejnopis návrhu, který mu byl doručen ze strany navrhovatele, neobsahoval doklad o složení kauce na účet Úřadu a rovněž ani doklad o doručení námitek zadavateli. Zadavatel má tak zato, že od navrhovatele neobdržel kompletní návrh, resp. že obdržel „zjevně znehodnocený návrh“ a že tak navrhovatel nesplnil svou povinnost dle § 251 odst. 1 a 2 zákona.

20. Zadavatel dále zdůraznil, že trvá na tom, že v rámci zadávacího řízení postupoval plně v souladu se zákonem a plně v souladu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je dále přesvědčen, že rozhodnutí o výběru i oznámení o výběru bylo zpracováno v souladu se zákonem.

21. Ve vztahu k věcným argumentům navrhovatele zadavatel uvádí, že všechna tvrzení navrhovatele zadavatel řádně vypořádal v rozhodnutí o námitkách, na které tímto odkazuje. Zadavatel uvedl, že na argumentaci uvedené v rozhodnutí o námitkách setrvává.

22. Zadavatel dále uvádí, že zásadně nesouhlasí s tvrzením navrhovatele o tom, že se relevantně, srozumitelně a přezkoumatelně nevypořádal se skutečnostmi uvedenými navrhovatelem v námitkách. Zadavatel má přitom zato, že se s podanými námitkami vypořádal řádně, byť ne v tom smyslu, jaký navrhovatel požadoval. Tvrzení navrhovatele o tom, že zadavatel na žádném místě neuvedl, v jakém přesném tvaru a jaký přesný údaj má být v seznamu zkušeností uveden, považuje zadavatel za zjevně účelové. Dle zadavatele přitom již ze samotného názvu předmětného sloupce „DN potrubí“, resp. z pokynu pro vyplnění příslušných buněk tabulky jednoznačně vyplývá, že navrhovatel měl v těchto buňkách uvést hodnotu „DN“ (tedy vnitřní průměr) potrubí, nikoli hodnotu „D“ (tedy vnější průměr) potrubí. Zadavatel přitom poukazuje rovněž na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23. 11­. 2023, v rámci kterého byli dodavatelé rovněž upozorněni na skutečnost, že v rámci seznamu zkušeností má být uvedeno DN potrubí. Zadavatel přitom shrnuje, že z údajů uvedených navrhovatelem v seznamu zkušeností nevyplývá vnitřní průměr trubek a prokazované zkušenosti navrhovatele tak nemohly být uznány pro účely hodnocení nabídek. Zadavatel v této souvislosti zdůrazňuje, že je to právě navrhovatel, kdo je odpovědný za obsah své nabídky. Zadavatel rovněž poukazuje na to, že v zadávací dokumentaci stanovil, že údaje pro účely hodnocení mají být uvedeny v seznamu zkušeností, přičemž zadavatel není povinen vyhledávat údaje pro účely hodnocení nabídek na jiných místech nabídky navrhovatele. Zadavatel dále zásadně nesouhlasí s tvrzením, že navrhovatel v seznamu zkušeností uvedl údaje o vnitřním průměru, neboť navrhovateli jako profesionálovi působícímu v daném oboru musí být známo, že označení „D“ představuje vnější průměr potrubí. Zadavatel rovněž dodává, že nepožadoval od účastníků zadávacího řízení předložení referenčních listů či jiných dokladů ve vztahu ke zkušenostem pro účely hodnocení nabídek. Zadavatel rovněž považuje za irelevantní poukazování navrhovatele na hodnocení zkušeností dodavatele AQUASYS. Zadavatel přitom zdůrazňuje, že není oprávněn, resp. povinen čerpat údaje pro účely hodnocení jednoho účastníka zadávacího řízení v nabídce jiného účastníka. Zadavatel dále ve vztahu k argumentu navrhovatele, dle kterého zadavatel nestanovil jasný postup pro hodnocení nabídek v zadávací dokumentaci, uvádí, že postup pro účely hodnocení nabídek, včetně popisu údajů, které budou předmětem hodnocení nabídek, byly jednoznačně stanoveny v zadávací dokumentaci, a i kdyby tomu tak nebylo, jednalo by se v daném případě o opožděnou námitku proti zadávacím podmínkám. K tvrzení navrhovatele, že v daném případě měl být aplikován postup dle § 46 zákona z důvodu zjevné formální nejasnosti, zadavatel uvádí, že mu v daném případě nevznikla nejasnost ohledně údaje o vnitřním průměru (DN) potrubí, neboť navrhovatel v nabídce uvedl zcela jiný údaj, konkrétně vnější průměr (D) potrubí. Pokud by tedy zadavatel aplikoval výzvu dle § 46 zákona a navrhovatel na jejím základě upravil obsah přílohy tvořící seznam zkušeností, jednalo by se zjevně o nedovolené doplnění údajů pro účely hodnocení nabídek, neboť údaj o vnitřním průměru (DN) potrubí nebyl v původním znění seznamu zkušeností obsažen.

23. Na základě výše uvedených skutečností zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil z důvodu, že navrhovatel nesplnil povinnost dle § 251 odst. 1 a 2 zákona, popřípadě aby Úřad návrh zamítnul z důvodu, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.           

Rozhodnutí o námitkách

24. S ohledem na to, že zadavatel ve vyjádření k návrhu přímo odkázal na své rozhodnutí o námitkách, uvádí Úřad následně rovněž obsah odůvodnění tohoto rozhodnutí.

25. K námitce údajného nesprávného a netransparentního postupu při hodnocení zadavatel uvedl, že hodnoticí komise postupovala plně v souladu se zákonem a zároveň striktně odmítl, že by došlo k nedovolenému znevýhodnění navrhovatele. Zadavatel rovněž zásadně nesouhlasí s tvrzením navrhovatele o tom, že hodnocení nabídek v dílčím kritériu „Zkušenosti realizačního týmu“ bylo provedeno v rozporu s obsahem zadávací dokumentace. Zadavatel přitom uvádí, že bodové hodnocení přidělené členu realizačního týmu navrhovatele plně odpovídá údajům uvedeným navrhovatelem pro účely hodnocení nabídek v seznamu zkušeností. Zadavatel přitom zdůrazňuje jako relevantní skutečnost to, že údaje pro účely hodnocení nabídek v dílčím kritériu „Zkušenosti realizačního týmu“ byl navrhovatel povinen uvést do přílohy č. 2b výzvy k podání nabídek (resp. do seznamu zkušeností), ze které ve vztahu ke zkušenostem člena realizačního týmu s protlakem vyplývá, že předmětem hodnocení budou pouze zkušenosti splňující parametry, dle kterých zakázka zahrnovala provedení protlaku zataženého/pro­tlačeného potrubí o min. DN 500 mm. Z předmětné přílohy, resp. ze seznamu zkušeností, dále vyplývalo, že účastník vyplní údaj ve sloupci „DN potrubí“, přičemž u jednotlivých údajů v tomto sloupci je uveden pokyn zadavatele k vyplnění těchto buněk v následující podobě „(uveďte DN potrubí)“. Zadavatel dále uvedl, že navzdory výše uvedeným skutečnostem navrhovatel v seznamu zkušeností uvedl ve sloupci „DN potrubí“ následující údaje: „D508“, „D500“, „D700“, „D700“ a „D600“. Zadavatel je tak přesvědčen, že navrhovatel zjevně postupoval v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, když nevyplnil údaje v souladu s pokyny zadavatele obsaženými v zadávací dokumentaci. Zadavatel dále zásadně nesouhlasí s navrhovatelem v tom, že zadavatel nestanovil jasným a transparentním způsobem, že uváděné údaje mají být ve vztahu k vnitřnímu průměru potrubí, tedy jaký konkrétní průměr má být dodavateli uváděn a jaký údaj bude hodnoticí komisí hodnocen jako započitatelný. Z pohledu zadavatele je jednoznačné, že dodavatelé měli v příloze č. 2b výzvy k podání nabídek uvádět údaje o vnitřním průměru potrubí (tedy DN) a že právě vnitřní průměr potrubí bude jedním z rozhodujících předpokladů pro přidělení plného počtu bodů za danou zkušenost. Zadavatel má přitom zato, že pokud navrhovatel věděl, že je pro uznání zkušeností pro účely hodnocení nabídek nezbytné, aby z uvedených údajů jednoznačně vyplýval vnitřní průměr potrubí alespoň 500 mm, a přesto údaj o vnitřním průměru potrubí v seznamu zkušeností neuvedl, jedná se na jeho straně o zásadní pochybení, které pro něj mělo negativní následek v podobě přidělení 0 bodů za zkušenosti člena realizačního týmu. Zadavatel přitom zdůrazňuje, že vnější průměr potrubí je zcela odlišným údajem než vnitřní průměr potrubí a že si zadavatel u zkušeností pro účely hodnocení nemůže domýšlet, jaká byla v daném případě tloušťka potrubí.

26. Zadavatel dále v rozhodnutí o námitkách uvedl, že hodnoticí komise nepostupovala při přidělování bodového hodnocení předmětného hodnoticího kritéria vůči navrhovateli diskriminačním způsobem. Zadavatel v této souvislosti zdůraznil, že každý účastník zadávacího řízení je plně odpovědný za obsah své nabídky a musí nést negativní následky spojené s nedostatečně podrobným popisem zkušeností pro účely hodnocení nabídek. Na tomto závěru dle zadavatele nic nemění ani to, že jiný účastník zadávacího řízení uvedl pro účely hodnocení tytéž zkušenosti. Zadavatel je přitom přesvědčen, že pro účely hodnocení nabídek musí vycházet pouze z obsahu nabídky daného účastníka zadávacího řízení. Zadavatel přitom potvrdil, že hodnoticí komise skutečně nepřehlédla, že dva účastníci zadávacího řízení uvedli shodné zkušenosti pro účely hodnocení nabídek, ale s ohledem na výše uvedené skutečnosti vycházela při hodnocení jednotlivých nabídek právě z údajů obsažených v seznamu zkušeností k podání nabídek předložené v nabídkách jednotlivých účastníků zadávacího řízení.

Další průběh správního řízení

27. Usnesením ze dne 3. 4. 2024 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení pořízené v souvislosti s provedenými ú­kony.

28. Usnesením ze dne 12. 4. 2024 stanovil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

29. Zadavatel doručil Úřadu dne 19. 4. 2024 své vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne. Zadavatel uvedl, že ve správním spise neshledal nové skutečnosti, které by odůvodňovaly změnu jeho postoje. Zadavatel je nadále přesvědčen, že navrhovatel nesplnil povinnost dle § 251 odst. 2 zákona, neboť jím doručený stejnopis návrhu neobsahoval všechny zákonné náležitosti, a proto navrhuje, aby bylo správní řízení zastaveno podle § 257 písm. d) a e) zákona. Pokud Úřad nepřistoupí k zastavení správního řízení, pak zadavatel alternativně navrhuje, aby Úřad návrh zamítnul z důvodu, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

30. Navrhovatel a vybraný dodavatel ve stanovené lhůtě (ani později) nedoručili Úřadu svá vyjádření k podkladům rozhodnutí.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

31. Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí, zejména příslušné části dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření účastníků správního řízení, dospěl k závěru, že se zadavatel v souvislosti s hodnocením nabídek dopustil porušení zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

32. Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

33. Podle § 6 odst. 2 zákona musí zadavatel ve vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

34. Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

35. Podle § 46 odst. 2 zákona nemůže být nabídka po uplynutí lhůty pro podání nabídek měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

36. Podle § 119 odst. 1 zákona zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci.

37. Podle § 119 odst. 2 zákona zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede

a)        identifikaci zadávacího řízení,

b)        fyzické osoby, které se na hodnocení podílely; za tyto osoby se považují zejména osoby, které provedly hodnocení nabídek včetně členů komise, pokud ji zadavatel k hodnocení sestavil, nebo přizvaných odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,

c)        seznam hodnocených nabídek a

d)        popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé

1. hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,

2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,

3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a

4. výsledek hodnocení nabídek.

38. Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

39. V článku 9 „Pravidla pro hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace je mimo jiné uvedeno následující:

»Podané nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 a násl. ZZVZ, a to v následujících kritériích:

Kritérium

Váha

A. Nabídková cena v Kč bez DPH

80 %

B. Zkušenosti realizačního týmu

20 %

B. Kritérium zkušenosti realizačního týmu – max. 20 bodů

V tomto kritériu budou předmětem hodnocení zkušenosti realizačního týmu, a to konkrétně referenční zakázky stavbyvedoucího (tj. osoby, jejímž prostřednictvím účastník prokazuje technickou kvalifikaci čl. 8 bod II. Realizační tým) a člena realizačního týmu (dále také jako „ČRT“).

Referenční zakázky realizačního týmu účastník doplní do Seznamu zkušeností realizačního týmu (příloha č. 2b ZD), kterou účastník přiloží do nabídky.

Bližší podmínky pro předložení údajů k tomuto kritériu hodnocení jsou stanoveny v Seznamu zkušeností realizačního týmu (příloha č. 2b ZD).

Kritérium B. je členěno na následující pod-kritéria:

·         Pod-kritérium 01 – zkušenost stavbyvedoucího s vodním dílem – max. 5 dílčích bodů

·         Pod-kritérium 02 – zkušenost člena realizačního týmu s protlakem – max. 15 dílčích bodů«.

40. V příloze č. 2b „Seznam zkušeností realizačního týmu“ zadávací dokumentace je mimo jiné uvedeno následující:

Pod-kritérium 02: zkušenost člena realizačního týmu s protlakem

Parametry ref. zakázky ČRT

Poř. číslo ref. zakázky

Název ref. zakázky ČRT

Provedení protlaku potrubí

DN potrubí

Datum dokončení ref. zakázky ČRT (v doporučeném formátu MM/RRRR)

Název objednatele ref. zakázky ČRT

Jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele

E-mail a tel. kontakt kontaktní osoby objednatele

Dílčí body za ref. zakázku

Parametr č. 1. ref. zakázky ČRT: zakázka zahrnovala provedení protlaku zataženého/pro­tlačeného potrubí o min. DN 500 mm; Parametr č. 2: ref. zakázka splňující parametr č. 1 byla dokončena v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

1.

 

ANO

(uveďte DN potrubí)

(uveďte datum dokončení)

 

 

 

3

2.

 

ANO

(uveďte DN potrubí)

(uveďte datum dokončení)

 

 

 

3

3.

 

ANO

(uveďte DN potrubí)

(uveďte datum dokončení)

 

 

 

3

4.

 

ANO

(uveďte DN potrubí)

(uveďte datum dokončení)

 

 

 

3

5.

 

ANO

(uveďte DN potrubí)

(uveďte datum dokončení)

 

 

 

3

Pravidla hodnocení nabídek pro všechna pod-kritéria

Do hodnocení budou započítány ref. zakázky realizačního týmu uvedené pouze v tomto vyplněném Seznamu(…)

Pokud bude zjištěno, že ref. zakázka realizačního týmu nesplňuje požadované parametry ref. zakázek, taková ref. zakázka nebude započítána do hodnocení, a tedy získá 0 dílčích bodů. (…)

Pokud ref. zakázka realizačního týmu nebude splňovat kterýkoli požadavek na předložení údajů k hodnocení (viz výše), taková ref. zakázka nebude započítána do hodnocení, a tedy získá 0 dílčích bodů.

41. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23. 11. 2023 (dále jen „Vysvětlení ZD č. 1“) je mimo jiné uvedeno následující:

Vysvětlení ZD z vlastního podnětu:

Pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel vysvětluje způsob hodnocení kritéria B. Dodavatelé uvedou referenční zakázky realizačního týmu do Seznamu zkušeností realizačního týmu (příloha č. 2b ZD) (dále jako ,Seznam’), který přiloží do nabídky. Dodavatelé v Seznamu vyplňují žlutě podbarvené buňky.

Do hodnocení nabídek budou započítány pouze ref. zakázky realizačního týmu uvedené ve vyplněném Seznamu. Aby ref. zakázku realizačního týmu bylo tedy možné hodnotit a přiřadit jí dílčí body v rámci hodnocení, je nutné, aby ze Seznamu u každé ref. zakázky kumulativně vyplývaly minimálně tyto údaje, z nichž bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele na ref. zakázky: 

·         Pro ref. zakázky člena realizačního týmu (…)

DN potrubí u každé ref. zakázky člena realizačního týmu (…)

Pro účely hodnocení nebude možné výše uvedené údaje po skončení lhůty pro podání nabídek doplňovat na základě výzvy dle § 46 zákona.“.

42. V seznamu zkušeností předloženého v nabídce navrhovatele je mimo jiné uvedeno následující:

Pod-kritérium 02: zkušenost člena realizačního týmu s protlakem (…)

Parametry ref. zakázky ČRT

Poř. číslo ref. zakázky

Název ref. zakázky ČRT

Provedení protlaku potrubí

DN potrubí

Datum dokončení ref. zakázky ČRT (v doporučeném formátu MM/RRRR)

Název objednatele ref. zakázky ČRT

Parametr č. 1. ref. zakázky ČRT: zakázka zahrnovala provedení protlaku zataženého/pro­tlačeného potrubí o min. DN 500 mm; Parametr č. 2: ref. zakázka splňující parametr č. 1 byla dokončena v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

1.

Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa

ANO

D508

07/2019

Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

2.

Bratislava – řízený podvrt pod řekou

ANO

D500

11/2019

GASCONTROL, společnost, s r.o.

3.

Staré Jesečany – protlak pod vodním tokem a tratí ČD

ANO

D700

7/2020

HYDROTECHNIK PRAHA s.r.o.

4.

REKO VTL plynovod DN 700

ANO

D700

4/2021

MONTGAS, a.s.

5.

Bernolákovo-Sence, rekonstrukce vodovodního potrubí III. etapa

ANO

D600

3/2021

Pfeiffer Sk s.r.o.“

43. V referenčním listu na referenční zakázku „Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa“ (dále jen „re­ferenční zakázka 1“), který tvoří součást nabídky navrhovatele, je uveden následující popis předmětu zakázky: „Provedení protlaků ocelového potrubí D 508 v délce 30 m, D 406 v délce 29 m, D 273 v délce 121,5 m. Provedení řízených horizontálních protlaků D 315 PP SN 16 v délce 140 m a D 250 PP SN 16 v délce 56 m. Celková délka ocelových protlaků 180,5 m.“.     

44. V referenčním listu na referenční zakázku „Bratislava – řízený podvrt pod řekou. PR 190012 Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200“ (dále jen „referenční zakázka 2“), který tvoří součást nabídky navrhovatele, je uveden následující popis předmětu zakázky: „řízený podvrt pod vodotečí včetně zatažení chráničky plynového potrubí D 500 mm v délce 105 m“.  

45. V referenčním listu na referenční zakázku „Staré Jesečany – protlak pod vodním tokem a tratí ČD“ (dále jen „referenční zakázka 3“), který tvoří součást nabídky navrhovatele, je uveden následující popis předmětu zakázky: „Provedení bezvýkopové pokládky potrubí a zatažení ocelového potrubí D 700 mm v délce 30 m pod vodním tokem a tratí ČD“.

46. V referenčním listu na referenční zakázku „REKO VTL plynovod DN 700 – akce Reko VTL Břeclav-Brodské, TU 230090“ (dále jen „referenční zakázka 4“), který tvoří součást nabídky navrhovatele, je uveden následující popis předmětu zakázky: „provedení bezvýkopové pokládky ocelového potrubí DN 700 mm v délce 41 m pod železnicí“.    

47. V referenčním listu na referenční zakázku „78250015 – Bernolákovo – Senec, rekonštrukcia vodovodného potrubí III. etapa“ (dále jen „referenční zakázka 5“), který tvoří součást nabídky navrhovatele, je uveden následující popis předmětu zakázky: „bezvýkopová pokládka litinového potrubí TVLT DN 600 mm v délce 198,5 m“.  

48. V seznamu zkušeností předloženého v nabídce dodavatele AQUASYS je mimo jiné uvedeno následující:

Pod-kritérium 02: zkušenost člena realizačního týmu s protlakem (…)

Parametry ref. zakázky ČRT

Poř. číslo ref. zakázky

Název ref. zakázky ČRT

Provedení protlaku potrubí

DN potrubí

Datum dokončení ref. zakázky ČRT (v doporučeném formátu MM/RRRR)

Název objednatele ref. zakázky ČRT

Parametr č. 1. ref. zakázky ČRT: zakázka zahrnovala provedení protlaku zataženého/pro­tlačeného potrubí o min. DN 500 mm; Parametr č. 2: ref. zakázka splňující parametr č. 1 byla dokončena v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

1.

Bratislava – řízený podvrt pod řekou. PR 190012 Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200

ANO

DN 500

11/2019

GASCONTROL, společnost s r.o., Nový svět 59a/1407, Havířov – Suchá 735 64

2.

Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa

ANO

DN 508

07/2019

Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno – Trnitá 602 00

3.

Staré Jesečany – protlak pod vodním tokem a tratí ČD

ANO

DN 700

7/2020

HYDROTECHNIK PRAHA s.r.o., Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6 

4.

REKO VTL plynovod DN 700 – akce Reko VTL Břeclav-Brodské, TU 230090 

ANO

DN 700

4/2021

MONTGAS, a.s., U Kyjovky 3953/3, Hodonín, 695 01

5.

78250015 – Bernolákovo-Senec, rekonštrukcia vodovodného potrubia III. Etapa

ANO

DN 600

3/2021

Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, Bratislava 821 06“

49. V písemné zprávě o hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č. 1 Oznámení o výběru dodavatele ze dne 2. 2. 2024 (dále jen „zpráva o hodnocení“), je uvedeno mimo jiné následující:

Pod-kritérium 02 – zkušenost ČRT Ing. Ivana Demjana s protlakem – účastníka AQUASYS spol. s r.o.

Počet

Název ref. zak. ČRT

Provedení protlaku potrubí

DN potrubí

Datum dokončení ref. zakázky ČRT

Název objednatele ref. zakázky ČRT

Dílčí body za ref. zakázku

1.

Bratislava – řízený podvrt pod řekou. PR 190012 Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200

Ano

DN 500

11/2019

GASCONTROL, společnost s r.o.

3

2.

Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa

Ano

DN 508

07/2019

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

0

3.

Staré Jesečany – protlak pod vodním tokem a tratí ČD

Ano

DN 700

07/2020

HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o.

3

4.

Reko VTL plynovod DN 700 – akce Řeko VTL Břeclav- Brodské, TU 230090

Ano

DN 700

04/2021

MONTGAS, a.s.

3

5.

78250015 – Bernolákovo – Senec, rekonštrukcia vodovodného potrubia III. etapa

Ano

DN 600

03/2021

Pfeiffer SK s.r.o.

3

Zadavatel dále ve vztahu k hodnocení referenční zakázky „Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa“ uvedl následující odůvodnění: »Číselná hodnota „508“ uvedená účastníkem u hodnoceného parametru č. 1 DN potrubí vyjadřuje VNĚJŠÍ průměr potrubí (D) v mm, nikoliv VNITŘNÍ průměr DN, který byl zadavatelem požadován. Účastník tak nesplnil podmínku uvedení průměru DN. Referenční zakázce ČRT Ing. Ivana Demjana tak bylo přiděleno 0 dílčích bodů

50. Zadavatel dále ve zprávě o hodnocení uvedl následující:

Pod-kritérium 02 – zkušenost ČRT Ing. Ivana Demjana s protlakem – účastníka KAVYL, spol. s r.o.

Počet

Název ref. zak. ČRT

Provedení protlaku potrubí

DN potrubí

Datum dokončení ref. zakázky ČRT

Název objednatele ref. zakázky ČRT

Dílčí body za ref. zakázku

1.

Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa

Ano

D 508

07/2019

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

0

2.

Bratislava – řízený podvrt pod řekou.

Ano

D 500

11/2019

GASCONTROL, společnost s r. o.

0

3.

Staré Jesečany – protlak pod vodním tokem a tratí ČD

Ano

D 700

7/2020

HYDROTECHNIK PRAHA s. r.o.

0

4.

Reko VTL plynovod DN 700

Ano

D 700

4/2021

MONTGAS, a.s.

0

5.

Bernolákovo-Sence, rekonstrukce vodovodního potrubí III. etapa

Ano

D 600

3/2021

Pfeiffer SK s.r.o.

0

Zadavatel dále ve vztahu k hodnocení referenčních zakázek navrhovatele uvedl následující: „Účastník KAVYL, spol. s r.o. u předmětné referenční zakázky uvedl u parametru č. 1 rozměr potrubí v D, tedy vnější průměr potrubí, nikoliv požadovaný vnitřní průměr, tedy DN. Z uvedeného důvodu bylo přiděleno ref. zakázce ČRT 0 dílčích bodů, jelikož ze Seznamu nevyplývaly údaje, z nichž bylo jednoznačné splnění požadavků zadavatele na ref. zakázky.“

51. Zadavatel dále ve zprávě o hodnocení uvedl následující:

„Počet bodů za jednotlivá kritéria a celkový počet bodů 

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení

Počet bodů získaných za kritérium A

Počet bodů získaných za kritérium B

Celkový počet bodů

AQUASYS spol. s r.o.

76,38

18,75

95,13

ZVÁNOVEC a.s.

72,96

13,75

86,71

Stavby rybníků s.r.o.

70,74

3,75

74,49

KAVYL, spol. s r.o.

80

3,75

83,75

SPH stavby s.r.o.

78,81

20

98,81

MŠ STAV s.r.o.

51,65

0

51,65“

Právní posouzení

K otázce doručení příloh stejnopisu návrhu

52. Nejprve považuje Úřad za nezbytné vypořádat se s namítanou překážkou věcné projednatelnosti návrhu, resp. s tvrzením zadavatele, že mu byl navrhovatelem doručen stejnopis návrhu, který neobsahoval všechny zákonné náležitosti návrhu dle § 251 odst. 1 zákona, konkrétně pak doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o složení kauce na účet Úřadu, přičemž v důsledku těchto skutečností by měl Úřad dle zadavatele vedené správní řízení zastavit. K tomu Úřad sděluje následující.

53. Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je dále povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu musí být rovněž doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

54. Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

55. Podle § 257 písm. d) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

56. Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

57. K návrhu zadavatele na zastavení předmětného správního řízení Úřad uvádí, že z ustanovení § 251 odst. 2 zákona vyplývá povinnost navrhovatele doručit zadavateli stejnopis návrhu, tj. podání, kterým iniciuje zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Účelem doručení stejnopisu návrhu zadavateli je informovat zadavatele o skutečnosti, že návrh byl podán, tzn. že bylo zahájeno správní řízení. V této souvislosti Úřad odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 2/2013–46 ze dne 24. 4. 2013, kde se Nejvyšší správní soud zabýval samotným smyslem a účelem povinnosti zaslat zadavateli stejnopis návrhu, přičemž k tomu uvedl, že se jedná o nadstandardní povinnost vyplývající z využití možnosti směrnice Rady 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, přičemž že  smyslem tohoto ustanovení je primárně informovat zadavatele o záměru dodavatele podat návrh na přezkoumání jeho úkonů a o jeho obsahu. Nejvyšší správní soud přitom rovněž uvedl, že [z]atímco doručení návrhu ÚOHS je úkonem způsobilým zahájit správní řízení, doručení stejnopisu návrhu zadavateli má za účel jej bezprostředně informovat o podání návrhu a jeho obsahu.“. Úřad doplňuje, že předmětný rozsudek lze v dané věci aplikovat, i přestože se vztahuje k již neúčinné právní úpravě, neboť povinnost doručení stejnopisu návrhu, resp. smysl a účel tohoto institutu, nebyl zákonem nijak dotčen.

58. Z citovaného rozsudku je zřejmé, že účelem zaslání stejnopisu návrhu zadavateli je informování zadavatele o skutečnosti, že navrhovatel podal návrh k Úřadu a že bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Splnění této nadstandardní informační povinnosti má význam zejména pro běh lhůty, ve které nesmí zadavatel podle § 246 odst. 1 písm. d) zákona uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s dodavatelem. Pokud by se o podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatel včas nedozvěděl, mohl by uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, a došlo by tak ke zmaření účelu správního řízení. Pro splnění informační povinnosti tedy není rozhodné, zda stejnopis návrhu doručený zadavateli obsahoval i zadavatelem namítané přílohy, které ostatně neobsahují žádnou věcnou argumentaci a které jsou naopak povinnou součástí návrhu v případě jeho podání k Úřadu, kdy jejich doložením Úřad ověřuje splnění zákonných podmínek pro podání návrhu.

59. S odkazem na shora popsané Úřad konstatuje, že zadavatel nezpochybnil doručení stejnopisu návrhu jako takového, resp. že o včasném doručení stejnopisu samotného návrhu zadavateli není ve vedené věci sporu.

60. Vzhledem k výše uvedenému má Úřad za to, že není dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. d) a e) zákona.

K rozhodnutí o námitkách

61. Dále dříve než Úřad přistoupí k samotnému meritu věci, považuje za vhodné se na tomto místě vyjádřit k námitce navrhovatele týkající se nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách, kdy zadavatel se dle navrhovatele v rozhodnutí o námitkách dostatečně nevypořádal s argumentací navrhovatele týkající se namítané netransparentnosti a diskriminačního postupu při hodnocení dílčího hodnoticího kritéria „Zkušenosti realizačního týmu“ (blíže viz obsah návrhu shrnutý výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí).

62. K uvedenému Úřad předně obecně uvádí, že pro splnění požadavku na srozumitelnost a dostatečnou podrobnost odůvodnění stanoviska zadavatele v rozhodnutí o námitkách není nutné, aby se zadavatel vypořádával s každým dílčím aspektem argumentace stěžovatele do nejmenších myslitelných podrobností; rozhodující je, zda zadavatel v rozhodnutí o námitkách poskytuje navrhovateli srozumitelné a dostatečně podrobné stanovisko k podstatě namítaných skutečností, tj. k podstatě argumentace navrhovatele. Je tedy nutné, aby odůvodnění rozhodnutí o námitkách postihlo gros podaných námitek, aniž by ovšem bylo ze strany zadavatele nutné vypořádat každé jednotlivé tvrzení uvedené v námitkách.

63. Z dokumentace o zadávacím řízení plyne, že námitky směřovaly proti postupu zadavatele souvisejícímu s hodnocením nabídek obdržených v předmětném zadávacím řízení zachyceným ve zprávě o hodnocení, a jako takové byly podány řádně a včas, oprávněnou osobou a obsahovaly veškeré náležitosti ve smyslu § 244 zákona, tudíž zadavatel byl povinen skutečnosti v nich uvedené věcně vypořádat.

64. Podstatou podaných námitek byla údajná netransparentnost hodnocení, kdy zadavatel v zadávací dokumentaci neuvedl, v jakém přesném tvaru a jaký přesný údaj měl být uveden v seznamu zkušeností ve sloupečku nadepsaném „DN potrubí“. Zadávací dokumentace přitom dle tvrzení navrhovatele v námitkách neposkytuje zadavateli oporu k tomu, aby za těchto podmínek přidělil bez dalšího této referenční zakázce navrhovatele 0 bodů. Zadavatel přitom v rozhodnutí o námitkách uvedl citaci příslušné části zadávací dokumentace, přičemž dále uvedl svůj závěr, že z jeho pohledu je jednoznačné, že dodavatelé měli v seznamu zkušeností uvádět údaje o vnitřním průměru potrubí (tedy DN) a že právě vnitřní průměr potrubí bude jedním z rozhodujících předpokladů pro přidělení plného počtu bodů za danou zkušenost. Zadavatel má zato, že navrhovatel tento údaj v seznamu zkušeností neuvedl.

65. Úřad přezkoumal rozhodnutí o námitkách v intencích toho, do jaké míry konkrétnosti navrhovatel napadá jeho údajnou nepřezkoumatelnost, a dospěl k závěru, že z odůvodnění rozhodnutí o námitkách je zřejmé, proč zadavatel námitky navrhovatele odmítl jako nedůvodné, resp. proč považuje svůj postup v zadávacím řízení související s hodnocením nabídek za souladný se zákonem. Přesto, že lze dle Úřadu shledat určitou stručnost vyjadřování zadavatele v některých bodech odůvodnění rozhodnutí o námitkách, zcela zjevně nejde o pouhé formální odmítnutí námitek bez jakéhokoli odůvodnění. Současně má Úřad za to, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách postihl podstatu, resp. gros navrhovatelem vznesených námitek a že své názory vyjevil v ucelené právní argumentaci. Námitka navrhovatele ohledně nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách proto není dle přesvědčení Úřadu důvodná, tudíž Úřad neshledal důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 5 zákona.

K hodnocení dílčího hodnoticího kritéria „Zkušenosti realizačního týmu“ 

66. Co se týče samotného merita věci, Úřad shrnuje, že návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí o výběru, resp. proti nesprávnému a netransparentnímu postupu zadavatele při hodnocení dílčího hodnoticího kritéria „Zkušenosti realizačního týmu“, při kterém se měl zadavatel rovněž dopustit porušení zásady zákazu diskriminace. Navrhovatel zejména namítá, že zadavatel neudělil jím předloženým referenčním zakázkám bodové hodnocení pouze z důvodu, že navrhovatel v předloženém sez­namu referencí uvedl k prokázání požadovaného parametru stanovujícího minimální vnitřní průměr potrubí předmětnou informaci ve formátu zahrnující písmeno „D“ a číselný údaj odpovídající vnitřnímu průměru trubek vyjádřený v milimetrech, a to aniž by zadavatel nechal navrhovatele objasnit, zda se jím uvedené informace týkají požadovaného vnitřního průměru, když přitom zadavatel údajně dostatečně nepopsal požadovaný formát předmětných údajů. Navrhovatel přitom rovněž poukazuje na dle něj zjevný diskriminační postup zadavatele, který zároveň jinému účastníkovi zadávacího řízení za totožné referenční zakázky bodové hodnocení přiznal.   

67. Zadavatel je povinen při všech činnostech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek dodržovat mj. zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona.

68. Zásada transparentnosti má dle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011–72 ze dne 15. 2. 2012 zajistit, aby „zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. […] Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“ K tomu lze dále doplnit, jak zdůraznil Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 Afs 45/2010–159 ze dne 15. 9. 2010, že požadavek transparentnosti zadávacího řízení „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“ Transparentním postupem je v souladu s citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu zejména takový postup, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, že zadavatel jedná regulérně. Úřad pro úplnost doplňuje, že byť se závěry soudů vztahují k předchozí právní úpravě zadávání veřejných zakázek, tj. k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou (stejně jako dále uvedené) plně aplikovatelné i na posuzovaný případ, neboť pojetí a výklad zásady transparentnosti nedoznaly přijetím nové právní úpravy, tzn. zákona, žádných změn.

69. Postup při hodnocení nabídek stanoví § 119 odst. 1 zákona tak, že zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci.

70. S odkazem na výše uvedené tak Úřad konstatuje, že v rámci hodnocení nabídek má zadavatel povinnost plně respektovat pravidla, jež pro tento účel předem stanovil v zadávací dokumentaci, přičemž samotné hodnocení musí zadavatel provést transparentně. Za splnění těchto předpokladů je možno provedené hodnocení nabídek a z něho vyplývající výběr dodavatele označit za souladné se zákonem.

71. V šetřeném případě je předmětem správního řízení posouzení, zda zadavatel postupoval při hodnocení nabídky navrhovatele v souladu se zákonem, konkrétně zda zadavatel při hodnocení nabídek reflektoval pravidla pro hodnocení nabídek plynoucí ze zadávací dokumentace, a zda tedy při hodnocení nabídek postupoval v souladu se zásadou transparentnosti.

72. V šetřeném případě konkrétně zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky stanovil 2 dílčí kritéria hodnocení, a to kritérium A. „Nabídková cena v Kč bez DPH“ s váhou 80 % a kritérium B. „Zkušenosti realizačního týmu“ s váhou 20 %. Předmětem hodnocení kritéria uvedeného pod písmenem B. pak dle zadávací dokumentace měly být referenční zakázky stavbyvedoucího a dále člena realizačního týmu. Referenční zakázky realizačního týmu pak měli účastníci dle zadávací dokumentace doplnit do seznamu zkušeností (jehož vzor zpracovaný zadavatelem tvořil přílohu č. 2b zadávací dokumentace).

73. Vzorová tabulka pro zpracování seznamu zkušeností v části „Pod-kritérium 02: zkušenost člena realizačního týmu s protlakem“ stanovovala požadované minimální parametry referenčních zakázek a rovněž požadavky na rozsah uvedených informací o referenčních zakázkách včetně uvedení požadovaného formátu těchto informací. Jako parametr č. 1 přitom byla zadavatelem stanovena podmínka, dle níž požadované referenční zakázky měly zahrnovat „provedení protlaku zataženého/pro­tlačeného potrubí o min. DN 500 mm“. Splnění uvedené podmínky pak měli dodavatelé prokázat prostřednictvím vyplnění sloupečku „DN potrubí“ vzorové tabulky, kde zadavatel rovněž uvedl požadavek na vyplnění: „(uveďte DN potrubí)“.       

74. Ve Vysvětlení ZD č. 1 následně zadavatel z vlastního podnětu uvedl, že do hodnocení nabídek budou započítány pouze referenční zakázky realizačního týmu uvedené ve vyplněném seznamu zkušeností. Zadavatel dále uvedl, že pro účely hodnocení a přiřazení bodového hodnocení je nutné, aby z vyplněného seznamu zkušeností jednoznačně vyplývaly údaje o splnění požadavků zadavatele na referenční zakázky, v případě referenčních zakázek člena realizačního týmu pak mimo jiné pak informace o „DN potrubí u každé ref. zakázky člena realizačního týmu“. Zadavatel rovněž v rámci Vysvětlení ZD č. 1 uvedl, že pro účely hodnocení nebude možné požadované údaje po skončení lhůty pro podání nabídek doplňovat na základě výzvy dle § 46 zákona.

75. Úřad na tomto místě uvádí, že ačkoliv zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačnou definici, dle které by se pod užívanou zkratkou „DN“ rozuměl právě vnitřní průměr, jak zadavatel, tak i navrhovatel (kdy navrhovatel například ve svém návrhu na straně 4 konstatuje, že »označení „DN“ je všeobecně používáno pro označení vnitřního průměr[u]«) se na významu uvedené zkratky jako označení pro vnitřní průměr shodují. O významu zadavatelem uváděné zkratky „DN“ jako vnitřního průměru a rovněž o tom, že zadavatel pro účely hodnocení referenčních zakázek požadoval právě uvedení informace o vnitřním průměru trubek tak dle Úřadu v řešené věci není sporu.     

76. Navrhovatel v nabídce předložil seznam zkušeností, přičemž pro účely hodnocení zkušeností člena realizačního týmu předložil referenční zakázky 1 až 5. Sloupec tabulky označený jako „DN potrubí“ přitom navrhovatel vyplnil ve formátu „D+číselný údaj“, resp. tak, že u referenční zakázky 1 uvedl údaj „D508“, u referenční zakázky 2 údaj „D500“, u referenční zakázky 3 údaj „D700“, u referenční zakázky 4 údaj „D700“ a u referenční zakázky 5 pak údaj „D600“.

77. Navrhovatel dále v nabídce předložil referenční listy referenčních zakázek 1 až 5 obsahující mimo jiné popisy předmětu těchto referenčních zakázek. V popisu plnění referenční zakázky 1 byl uveden následující popis: „Provedení protlaků ocelového potrubí D 508 v délce 30 m, D 406 v délce 29 m, D 273 v délce 121,5 m. Provedení řízených horizontálních protlaků D 315 PP SN 16 v délce 140 m a D 250 PP SN 16 v délce 56 m. Celková délka ocelových protlaků 180,5 m.“. V popisu plnění referenční zakázky 2 byl uveden následující popis: „řízený podvrt pod vodotečí včetně zatažení chráničky plynového potrubí D 500 mm v délce 105 m“. V popisu plnění referenční zakázky 3 byl uveden následující popis: „Provedení bezvýkopové pokládky potrubí a zatažení ocelového potrubí D 700 mm v délce 30 m pod vodním tokem a tratí ČD“. V popisu plnění referenční zakázky 4 byl uveden následující popis: „provedení bezvýkopové pokládky ocelového potrubí DN 700 mm v délce 41 m pod železnicí“. V popisu plnění referenční zakázky 5 byl uveden následující popis: „bezvýkopová pokládka litinového potrubí TVLT DN 600 mm v délce 198,5 m“.

78. Zadavatel ve zprávě o hodnocení uvedl, že referenčním zakázkám navrhovatele udělil 0 bodů, a to s odůvodněním, že s ohledem na použitý formát, kdy písmeno „D“ dle zadavatele označuje vnější průměr potrubí, navrhovatel namísto požadovaného údaje o vnitřním průměru uvedl údaje právě o rozměrech vnějšího potrubí. Podstatou sporu mezi navrhovatelem a zadavatelem tak je to, zda navrhovatel ve své nabídce uvedl informace podstatné k prokázání zadavatelem stanoveného parametru č. 1, tedy minimálního vnitřního průměru potrubí.

79. Úřad přitom předně uvádí, že lze souhlasit se zadavatelem v tom smyslu, že uvedení požadovaných informací ve formátu „D+číselný údaj“ může působit do určité míry zmatečně, či dokonce rozporně s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci, kdy přitom zadavateli skutečně na první pohled nemuselo být jasné, zdali údaje uváděné navrhovatelem představovaly požadované vnitřní průměry, či například zadavatelem odkazovaný vnější průměr potrubí. Tuto nejasnost přitom nemohly rozptýlit ani navrhovatelem v nabídce předložené referenční listy, neboť 3 z nich uvádějí rozměry ve formátu „D+číselný údaj“, zatímco 2 další pak ve formátu „DN+číselný údaj“, přičemž žádný z nich neobsahuje jednoznačné vysvětlení, co přesně tyto údaje označují.

80. Úřad nemůže souhlasit ani se související námitkou navrhovatele, dle které zadavatel u jiných dodavatelů akceptoval předmětné údaje o vnitřním průměru potrubí v různých jiných formátech. Jak vyplývá ze zprávy o hodnocení, zadavatel akceptoval formát „DN+číselný údaj“, tak i pouhé uvedení číselného údaje. S ohledem na kontext tabulky, kdy je předmětný sloupec nadepsán „DN potrubí“, přitom ani podle Úřadu nemohlo dojít u zadavatele k pochybnostem, že uvedené údaje skutečně popisují právě požadované vnitřní průměry potrubí. Na druhou stranu uvedení formátu „D+číselný údaj“ v nabídce navrhovatele tuto pochybnost u zadavatele vzbudit mohlo[1].

81. Úřad dále uvádí, že je zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení oprávněn po účastnících zadávacího řízení požadovat, aby objasnili předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely, které uvedli ve svých nabídkách. Zadavatel rovněž může po účastnících zadávacího řízení požadovat, aby v rámci svých nabídek doplnili další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. V praxi se přitom jedná o případy, kdy otázka poskytnutí či neposkytnutí objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů může ovlivnit průběh zadávacího řízení, zejména mít za následek vyloučení jeho účastníka. Předmětná žádost dle § 46 odst. 1 zákona může být ze strany zadavatele činěna i opakovaně.

82. V souvislosti s výše uvedeným je nutné též zdůraznit, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být v souladu s § 46 zákona doplněna o údaje, doklady vzorky či modely dle § 46 odst. 1 zákona za předpokladu, že tyto nebudou předmětem hodnocení dle zadavatelem stanovených kritérií hodnocení. V takovém případě se pak doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují.

83. Lze shrnout, že zákon tak v rámci § 46 odst. 1 předpokládá postup pro řešení některých nastalých situací, přičemž tento postup je obecně formulován jako možnost, nikoliv povinnost zadavatele. Přesto však existují situace, kdy by zadavatel podle uvedeného ustanovení postupovat měl. Nelze totiž opomínat, že zadávací řízení je vysoce formalizovanou procedurou, kde i formální pochybení může způsobit negativní a pro uchazeče až fatální následky, jak připomněl např. Krajský soud v Brně ve svém rozsudku č. j. 62 Af 50/2010–104 ze dne 6. 10. 2011. V předmětném rozsudku Krajský soud v Brně mj. též konstatoval, že „jde-li o nejasnost, která ve svém důsledku způsobuje, že ani zadavatel si není jistý, v jaké fázi zadávacího řízení se má tato nejasnost projevit, a jdeli zároveň o nejasnost, která už na první pohled vyvolává dojem, že uchazeč se v části své nabídky dopustil chyby, tedy o nejasnost již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň zřejmě lehce vysvětlitelnou, pak je namístě zadavateli rezignaci na vyjasnění si takové nejasnosti vytknout. Zadavatel musí mít po podání nabídek najisto postaveno, zda nabídky vyhovují zadávacím podmínkám či nikoli a jaké hodnoty mají být v rámci hodnocení nabídek hodnoceny; zadavatel tedy musí mít spolehlivý podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídka může být úspěšně posouzena či nikoli“.

84. S ohledem na výše uvedené tak lze uvést, že zadavateli může v případě, kdy v něm nabídka účastníka zadávacího řízení vyvolává dojem, že obsahuje „již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň zřejmě lehce vysvětlitelnou“ nejasnost, vzniknout povinnost pokusit se takovouto nejasnost postupem podle § 46 odst. 1 zákona rozptýlit. S ohledem na výše uvedené tak Úřad přistoupil k posouzení toho, zda uvedení požadovaných informací o referenčních zakázkách ve formátu „D+číselný údaj“ mohlo v zadavateli vzbudit dojem „pouhé“ nejasnosti, anebo, jak přitom zadavatel uvedl ve zprávě o hodnocení, měl na základě tohoto použitého formátu jistotu, že se jedná o zcela jiný údaj, tj. údaj o vnějším průměru potrubí.

85. Jako klíčová okolnost pro toto posouzení se pak dle Úřadu jeví to, že dodavatel AQUASYS ve své nabídce předložil zadavateli k hodnocení zcela totožné referenční zakázky člena realizačního týmu jako navrhovatel, resp. referenční zakázky 1 až 5. O totožnosti referenčních zakázek přitom není pochyb s ohledem na uvedení totožných, či alespoň obdobných názvů, termínu dokončení i osoby objednatele. Dodavatel AQUASYS přitom na rozdíl od navrhovatele uvedl ve své nabídce informace o vnitřním průměru potrubí ve formátu „DN+ číselný údaj“, přičemž porovnáním obou nabídek je lehce zjistitelné, že samotné číselné údaje jsou totožné. Ze zprávy o hodnocení pak vyplývá, že zadavatel dodavateli AQUASYS udělil za každou z jím předložených referenčních zakázek po 3 bodech, tedy nejvyšší možné bodové hodnocení. Jedinou výjimkou je pak referenční zakázka 1, u které zadavatel shledal, že dodavatel AQUASYS uvedl namísto informaci o vnitřním průměru potrubí informaci o vnějším průměru potrubí, a proto této referenční zakázce bodové hodnocení nepřidělil. Úřad přitom uvádí, že důvod, proč k tomuto kroku zadavatel přistoupil, není sice zřejmý, zároveň však ani není předmětem vedeného správního řízení.

86. Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavateli byly v rámci nabídek navrhovatele a dodavatele AQUASYS předloženy totožné referenční zakázky člena týmu, přičemž rovněž číselné údaje uvedené ve sloupečku nadepsaném „DN potrubí“ byly totožné. Rozdílem tak bylo pouze to, že zatímco dodavatel AQUASYS uvedl tyto číselné údaje ve formátu „DN+číselný údaj“, tak navrhovatel tyto údaje uvedl ve formátu „D+číselný údaj“. Zadavatel přitom referenčním zakázkám 2 až 5 uvedeným v nabídce dodavatele AQUASYS udělil bodové hodnocení, zatímco totožným referenčním zakázkám uvedeným v nabídce navrhovatele jakékoliv kladné bodové hodnocení odepřel.                  

87. Právě za situace, kdy zadavatel v případě hodnocení nabídky dodavatele AQUASYS dospěl k akceptování referenčních zakázek 2 až 5, dle názoru Úřadu muselo být zadavateli již na první pohled zřejmé, že totožné referenční zakázky s totožným číselným údajem předložené v nabídce navrhovatele obsahují, co se týče požadavku zadavatele na uvedení vnitřního průměru potrubí, pouze lehce popsatelnou a zároveň zřejmě lehce vysvětlitelnou nejasnost, když navrhovatel uvedl požadované informace o vnitřním průměru potrubí ve zmatečném tvaru. Zadavatel si shody referenčních zakázek předkládaných navrhovatelem a dodavatelem AQUASYS byl navíc dle svého vyjádření vědom, přesto však nepřistoupil k pokusu o objasnění nabídky navrhovatele postupem podle § 46 odst. 1 zákona. Úřad si je vědom limitů ustanovení § 46 odst. 2 zákona, dle kterého nesmí být po uplynutí lhůty pro podání nabídek nabídka měněna, resp. doplňována o údaje, které jsou předmětem hodnocení. S ohledem na výše uvedené však není vyloučeno, že by navrhovatel byl schopen na žádost zadavatele vysvětlit uvedené údaje takovým způsobem, kdy nedojde ke změně číselných údajů, jakožto jednoho z požadovaných parametrů pro získání bodů v rámci hodnocení.  

88. Úřad tedy dospěl k závěru, že zadavatel při hodnocení nabídky navrhovatele porušil zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když při hodnocení nabídek ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 zákona v rámci dílčího hodnoticího kritéria B. „Zkušenosti realizačního týmu“ nepřidělil navrhovateli za jím předložené referenční veřejné zakázky člena realizačního týmu prokazující zkušenosti s protlakem žádné body s odůvodněním, že navrhovatel u předmětných referenčních zakázek uvedl namísto požadovaného rozměru vnitřního průměru potrubí („DN“) vnější průměr potrubí („D“),ačkoliv zadavatel za totožné referenční zakázky přidělil jinému účastníkovi zadávacího řízení, konkrétně dodavateli AQUASYS, kladné bodové hodnocení a měl tak za to, že předmětné referenční zakázky splňují požadavky zadávací dokumentace. Ve svém důsledku tedy zjevně totožné referenční zakázky byly zadavatelem hodnoceny odlišně, a to aniž by byly patrné pravé důvody jeho jednání, pročež se postup zadavatele stal nečitelným.

89. Úřad dále přistoupil k posouzení toho, zda byla naplněna podmínka vlivu na výběr dodavatele. K tomu Úřad předně uvádí, že není rozhodující, zda k ovlivnění výběru dodavatele skutečně došlo, ale postačí eventuální možnost ovlivnění (k tomu viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 120/2013–156 ze dne 26. 3. 2015). Dále pak v otázce podmínky vlivu na výběr dodavatele, resp. k jeho potencialitě, Úřad odkazuje na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS 17289/2020/321/TMl ze dne 9. 6. 2020, v němž bylo mj. konstatováno, že „skutečnost, že nabídka účastníka řízení není hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, neznamená, že je plnění veřejné zakázky tímto účastníkem řízení zcela vyloučeno“.

90. V šetřeném případě hodnoticí komise sestavila pořadí nabídek, dle kterého se nabídka navrhovatele umístila s celkem 83,75 body na 4. místě v pořadí z celkových 6. První účastník v pořadí získal celkem 98,81 bodů. Druhý účastník v pořadí získal celkem 95,13 bodů. Pokud by zadavatel vyzval navrhovatele postupem podle § 46 odst. 1 k objasnění a v důsledku tohoto objasnění následně hodnotil nabídku navrhovatele v rámci kritéria B. „Kvalita realizačního týmu“ tak jako nabídku dodavatele AQUASYS, tedy celkem 18,75 body, obdržel by navrhovatel celkem 98,75 bodů, čímž by se nabídka navrhovatele umístila na 2. místě v pořadí. K posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele pak zadavatel přistupoval až po hodnocení nabídek. Pokud by pak z nějakého důvodu nedošlo k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (např. z důvodu odstoupení vybraného dodavatele či neposkytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy), není vyloučeno, že by se vybraným dodavatelem mohl stát navrhovatel.

91. Úřad tedy konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna.

92. Pokud jde o poslední podmínku pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona, pak Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

93. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

94. Podle § 263 odst. 2 zákona platí, že nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

95. Při rozhodování o uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při respektování základních zásad zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel pochybil až při hodnocení nabídek, zvolil Úřad jako opatření k nápravě zrušení úkonů zadavatele spojených s hodnocením nabídek, včetně oznámení o výběru dodavatele ze dne 2. 2. 2024, jehož schválení je zachyceno v Usnesení[2] Rady města Jihlavy č. 1790/24-RM přijatém na její 39. schůzi konané dne
1. 2. 2024.Dále bude na zadavateli, aby v zadávacím řízení pokračoval v souladu s pravidly stanovenými zákonem, resp. zadávacími podmínkami.

96. S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

97. Podle § 263 odst. 8 zákona platí, že ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

98. Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

99. Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku II. tohoto rozhodnutí uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení jednotlivých úkonů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení, uložil zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku zadávanou v předmětném zadávacím řízení, a to až do pravomocného skončení tohoto správního řízení.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

100. Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Přís­lušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

101. Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku II. tohoto rozhodnutí uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení jednotlivých úkonů zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

102. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19–24825621/0710, variabilní symbol 2024000229.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ‒ Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 602 00 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II. a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

Obdrží

1. statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

2. Mgr. Bc. Ivo Nejezchleb, advokát, Joštova 138/4, 602 00 Brno

3. SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] K tomuto Úřad dodává, že písmenem D se skutečně v odborných kruzích označuje právě vnější průměr potrubí, viz např. https://www.per­likprojekce.cz/slov­nik/dn-jmenovita-svetlost-potrubi/.

[2] Dostupné z: https://www.jih­lava.cz/usnese­ni-rm-39–2024/d-563595.