ÚOHS-S0240/2024/VZ-21650/2024/500

VěcLetecká kontrola trasy ropovodu Družba a ropovodu IKL
Datum vydání29.05.24
InstanceI.
Související dokumentyPDF
Zdrojhttps://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21881.html
I. Stupeň ÚOHS (S) ÚOHS-S0240/2024/VZ-21650/2024/500


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 3. 2024 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci signované dne 29. 4. 2024 advokátní kanceláří Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o., IČO 28505913, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – LPS, letecké práce a služby, s.r.o., IČO 64652785, se sídlem U Studny 3383, 276 01 Mělník,
  • vybraný dodavatel – TECH – MONT Helicopter company, s.r.o., IČO 31715796, se sídlem Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 15. 5. 2024 JUDr. Jakubem Maurem, advokátem, ev. č. ČAK 15437, Maur Legal s.r.o., se sídlem Rybná 732/25, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Letecká kontrola trasy ropovodu Družba a ropovodu IKL“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 10. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2023 pod ev. č. Z2023–044175 a v Úředním věstníků Evropské unie dne 9. 10. 2023 pod ev. č. 2023/S 194–607111,

rozhodl takto

Návrh navrhovatele – LPS, letecké práce a služby, s.r.o., IČO 64652785, se sídlem U Studny 3383, 276 01 Mělník – ze dne 15. 3. 2024 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Letecká kontrola trasy ropovodu Družba a ropovodu IKL“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 10. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2023 pod ev. č. Z2023–044175 a v Úředním věstníků Evropské unie dne 9. 10. 2023 pod ev. č. 2023/S 194–607111, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci signované dne 29. 4. 2024 advokátní kanceláří Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o., IČO 28505913, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájil dne 4. 10. 2024 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení otevřené řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Letecká kontrola trasy ropovodu Družba a ropovodu IKL“, přičemž předmětné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2023 pod ev. č. Z2023–044175, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 10. 2023 pod ev. č. 2023/S 194–607111 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podle čl. 3 zadávací dokumentace „letecká kontrola ropovodů Družba a IKL a jejich ochranných pásem a dalších činností specifikovaných v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 (…) zadávací dokumentace“.

3. Podle seznamu nabídek v elektronickém nástroji zadavatel obdržel dne 3. 11. 2023 nabídku navrhovatele – LPS, letecké práce a služby, s.r.o., IČO 64652785, se sídlem U Studny 3383, 276 01 Mělník (dále jen „navrhovatel“) – a dne 8. 11. 2023 nabídku vybraného dodavatele – TECH – MONT Helicopter company, s.r.o., IČO 31715796, se sídlem Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 15. 5. 2024 JUDr. Jakubem Maurem, advokátem, ev. č. ČAK 15437, Maur Legal s.r.o., se sídlem Rybná 732/25, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný dodavatel“).

4. Oznámením o výběru dodavatele ze dne 5. 2. 2024 zadavatel rozhodl o výběru vybraného dodavatele (dále jen „oznámení o výběru dodavatele“).

5. Dne 20. 2. 2024 podal navrhovatel námitky proti oznámení o výběru dodavatele (dále jen „námitky“), jež byly doručeny zadavateli téhož dne.

6. Rozhodnutím o námitkách ze dne 5. 3. 2024, které bylo doručeno navrhovateli téhož dne (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), zadavatel námitky odmítl.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 15. 3. 2024 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“). Návrh byl dne 15. 3. 2024 ve stejnopise doručen zadavateli.

II.             OBSAH NÁVRHU

8. Navrhovatel se v první části návrhu vymezuje proti posouzení kvalifikace pilotů vybraného dodavatele, které považuje za nesprávné. Navrhovatel odkazuje na zadavatelem požadovanou kvalifikaci pilotů CPL(H) s povolením provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL) specifikovanou v čl. 5 písm. a) kvalifikační dokumentace a na vyjádření Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“)[1] ze dne 9. 1. 2024, dle kterého se kvalifikace s povolením provádět letecké práce WRK u pilotů zapojených do zvláštního provozu SPO[2] nebo do provozu leteckých prací nepožaduje a piloti vybraného dodavatele jsou kvalifikováni pro činnost „Kontrola produktovodov“. Navrhovatel pokračuje tvrzením, že ÚCL v citovaném vyjádření popisuje požadavky pro splnění výcviku provozovatele SPO a pravidelná přezkoušení odborné způsobilosti dle platné směrnice CAA-SL-100-n-22 vydané ÚCL (dále jen „směrnice“). Navrhovatel ze směrnice cituje mj. následující pasáž: „(…) Pro lety v nižších výškách, než stanoví – SERA.5005 Pravidla pro let za viditelnosti, písm. (f), nařízení (EU) č. 923/2012; je nutné získat povolení příslušného úřadu pro let pod stanovenou minimální výšku letu (…).“ Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel požaduje oprávnění s prováděním letů do 20 m AGL a dle SERA.5005, písm. f) bod 2 nařízení (EU) č. 932/2012 (dále jen „nařízení“) nesmí být let VFR (dle čl. 2 bodu 140 nařízení se letem VFR rozumí let prováděný v souladu s pravidly pro let za viditelnosti)[3] bez takového povolení prováděn kdekoliv jinde, než je stanoveno v SERA.5005 písm. f) bodu 2 nařízení, ve výšce nižší než 150 m nad zemí nebo vodou.

9. Navrhovatel odkazuje na rozhodnutí ÚCL č. j. 7432–23–301 ze dne 7. 11. 2023 (dále jen „rozhodnutí ÚCL“), dle kterého musí být pilot vybraného dodavatele vycvičen pro lety v nižší výšce, než je stanovena ustanovením SERA.5005 písm. f) bodu 2) nařízení. Navrhovatel dále uvádí, že dle směrnice je při vedení záznamů stěžejní uvádět i limitní výšku pro letecké práce/zvláštní provoz a hašení požárů. Dle navrhovatele je třeba takový výcvik zaznamenat podle schválené výcvikové osnovy, jak vyplývá z bodu 4.7. směrnice. Navrhovatel poukazuje na vyjádření pověřeného pracovníka ÚCL, jež zadavatel citoval v rozhodnutí o námitkách, dle kterého „[p]ředpis ani úřad nepožaduje stanovení výškového omezení, je to věcí provozovatele, zda si takové omezení uvede nebo ne“ a dodává, že je rozporné s požadavkem podmínek povolení ÚCL v bodě 1 rozhodnutí ÚCL.

10. V předložených pravidelných přezkoušeních odborné způsobilosti pilotů dle navrhovatele není zdokumentován výcvik ani pravidelné přezkoušení pro tuto činnost v nižší výšce, jak ÚCL v rozhodnutí pro lety pod výškou SERA požaduje. Navrhovatel dále uvádí, že vyjádření pověřeného pracovníka ÚCL, jež zadavatel citoval v rozhodnutí o námitkách, že „[p]ovolení provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL) se již nepožaduje“, není zcela jasné ve vztahu k požadavkům ve směrnici.

11. Navrhovatel tvrdí, že letecké kontroly produktovodů lze provádět v různých výškách letu a piloti vybraného dodavatele se zdají být obecně způsobilí k provádění leteckých kontrol, ovšem bez uvedení limitu v záznamech jejich výcviku a přezkoušení nelze domýšlet, zda splňují závazné požadavky SERA, tedy lety s vyšším rizikem, než jsou lety ve výšce nad 500 ft AGL. Dle navrhovatele je v zájmu provozovatele v případě nejasnosti výcviky personálu doložit pro správné vyhodnocení záznamů pro vydání závazného stanoviska a pro prokázání kvalifikace personálu zadavateli.

12. Navrhovatel dále uvádí, že ze záznamů o přezkoušení provozovatelem v roce 2023, kterými vybraný dodavatel dokládá kvalifikaci pilotů vyplývá, že u pilota [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1] není uveden závěr, zda prospěl či neprospěl a ÚCL tuto okolnost ve svém vyjádření ze dne 9. 1. 2024 nezohledňuje, ale ze záznamu u přezkoušení vyplývá pouze, že vykonal „metodický let a SP OPC při kontrole produktovodov“. Dle navrhovatele tak z chybné nebo neúplné dokumentace záznamů o přezkoušení nelze potvrdit kladné závěrečné hodnocení a potvrdit tak platnost kvalifikace pilota a tento chybějící závěr je stěžejní pro vyhodnocení plnění podmínek technické kvalifikace. Další nejasnost do tvrzeného splnění zadávacích podmínek dle navrhovatele vnáší skutečnost, že ze záznamů předložených vybraným dodavatelem vyplývá, že dne 4. 5. 2023 došlo k přezkoušení pilota [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1] pilotem [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 2] a tentýž den přezkoušel pilot [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 2] pilota [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1].

13. Navrhovatel dále uvádí, že v návaznosti na jím podané námitky se zadavatel obrátil na ÚCL, který následně potvrdil platnost kvalifikace pilotů vybraného dodavatele. Dle navrhovatele není ve vyjádření ÚCL citovaném v rozhodnutí o námitkách uvedeno, jak se ÚCL vypořádal s nedostatky a prokazatelnou neúplností záznamů o přezkoušení pilotů vybraného dodavatele a navrhovatel žádá Úřad o přezkoumání závěrů tohoto vyjádření. ÚCL se dále dle navrhovatele nevypořádal s námitkami ohledně neprokázání plnění požadavků na specifický výcvik pilotů pro lety v malé výšce a tento požadavek pouze uzavřel tvrzením, že provozovatel nemá ve své osnově a standardních provozních postupech omezenou minimální výšku letu. Navrhovatel proto žádá Úřad o zahájení procesů vedoucích k přezkumu vyjádření ÚCL včetně vyžádání provedení důkladné kontroly veškerých záznamů pilotů vybraného dodavatele týkajících se záznamů předaných zadavateli pro prokázání splnění technické kvalifikace a souvisejících dokumentů:

a)      Přezkoušení pilotů provozovatele z května 2023

b)      Záznamů o přezkoušení v zápisnících pilotů z května 2023

c)      Záznamů o výcviku pilotů pro lety v malé výšce

d)      Osnovy výcviků provozovatele pro lety v malé výšce

e)      Standardní provozní postupy týkající se provádění leteckých kontrol

f)       Vyhodnocení rizik pro lety ve výšce pod 500 ft AGL při leteckých kontrolách

g)      Plnění všech požadavků směrnice, jež stanovuje požadavky kvalifikace pilotů pro zvláštní provoz.

Navrhovatel dodává, že vybraný dodavatel neprokázal kvalifikaci pilotů pro let do minimální výšky 20 m AGL.

14. Navrhovatel dále namítá, že služby poskytnuté vybraným dodavatelem pro GasNet Služby, s.r.o.[4] byly provedeny ve výšce nižší než 500 ft AGL, přičemž takové lety může dodavatel provádět jen na základě povolení SERA s kvalifikovanými piloty dle směrnice. Dle navrhovatele z předložených záznamů o výcviku a přezkoušení odborné způsobilosti (dále jen „OPC“) pilotů vybraného dodavatele není zřejmé, že měli v době květen – červen 2023 platné přezkoušení odborné způsobilosti pro provádění leteckých kontrol produktovodů, včetně prokázání kvalifikace pilotů a jejich pravidelné přezkoušení pro lety pod výškou SERA. Navrhovatel dále opětovně uvádí, že v případě pilota [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1] není v záznamu uveden závěr, zda pilot prospěl či neprospěl. Navrhovatel žádá Úřad o přezkoumání kvalifikace pilotů vybraného dodavatele v období květen – červen 2023. Dle navrhovatele by ze strany vybraného dodavatele mělo být rovněž doloženo, kteří piloti se na plnění významné služby podíleli.

15. Dle navrhovatele není jasné, zda vybraný dodavatel referenční zakázku pro First European Aviation Company Sp. z o.o.[5] realizoval pod vlastním oprávněním, nebo se jednalo pouze o „wet lease“, tedy pronájem letecké techniky s obsluhou. Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že letecké kontroly nejsou to samé jako „sběr fotografických a laserových dat pro liniové stavby na území Švédska“ a namítá, že zadavatel specifikoval požadované významné služby v odborné terminologii jako letecké kontroly, nikoli jako fotolety, když pro fotolety je požadováno jiné přezkoušení pilotů a výcvik pro tuto činnost a v záznamech OPC doložených vybraným dodavatelem tyto záznamy chybí. Dle navrhovatele tak není zřejmé, zda měli piloti vybraného dodavatele v době realizace referenční zakázky platné přezkoušení odborné způsobilosti pro fotolety včetně výcviku a schopnosti provádět lety v nízké výšce.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

16. Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 15. 3. 2024, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

17. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel.

18. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem ze dne 18. 3. 2024.

19. Dne 25. 3. 2024 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu navrhovatele a část dokumentace o zadávacím řízení, přičemž ke zbývající části dokumentace poskytl zadavatel Úřadu přístupové údaje do elektronického nástroje Tender Arena téhož dne.

Vyjádření zadavatele k návrhu

20. Úvodem svého vyjádření zadavatel shrnuje dosavadní průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Ve vztahu k návrhu zadavatel zejména odkazuje na rozhodnutí o námitkách. Ke skutečnosti, že navrhovatel zpochybňuje vyjádření ÚCL, zadavatel poukazuje na skutečnost, že ÚCL je příslušným správním úřadem pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví a zadavatel jeho vyjádření a stanoviska považuje za vysoce kvalifikovaná a má za to, že nejsou objektivní důvody, z nichž by bylo možné dovodit pochybnosti ohledně pravdivosti a správnosti předmětných vyjádření ÚCL.

21. Zadavatel dodává, že veškeré závěry ÚCL byly potvrzeny ze strany ředitele ÚCL ve vyjádření ze dne 13. 3. 2024, a to na žádost navrhovatele ze dne 7. 3. 2024. Zadavatel tvrdí, že dle ředitele ÚCL inspektoři ÚCL postupovali v souladu s interními postupy a příslušnými předpisovými požadavky pro udělení schválení pro lety pod minimální výšky dle bodu SERA.5005(f) nařízení (EU) č. 923/2012 a ředitel ÚCL potvrdil dříve vydaná stanoviska ÚCL.

22. Zadavatel dále uvádí, že vyjádření ředitele ÚCL se zabývá i formálními nesrovnalostmi, které mělo obsahovat OPC pilota [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1], když ředitel ÚCL uvedl, že »pilot absolvoval přezkoušení pro činnost „kontrola produktovodov“ s kladným výsledkem a neoznačení položky „prospel“ v závěru protokolu je pouhým administrativním opomenutím.«, čímž byla vyvrácena argumentace navrhovatele.

23. K závěrům v jednotlivých OPC pilotů zadavatel uvádí, že všichni piloti mají v bodě 8. Kontrola produktovodů hodnocení „prospěl“ a s ohledem na předmět veřejné zakázky je tento bod zásadní. Zadavatel dodává, že bylo potvrzeno i ze strany ředitele ÚCL, že piloti vybraného dodavatele disponují dostatečnou odbornou způsobilostí ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

24. Zadavatel závěrem uvádí, že má za to, že navrhovatel místy napadá samotné zadávací podmínky ve vztahu k významným službám, kdy opakovaně podsouvá nutnost realizace v konkrétní minimální letové výšce, přičemž zadavatel tento aspekt neposuzoval. Zadavatel navrhuje, aby Úřad v souladu s § 265 písm. a) zákona návrh zamítl z důvodu, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Další průběh správního řízení

25. Usnesením ze dne 25. 4. 2024 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Navrhovatel, zadavatel ani vybraný dodavatel se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě, ani později, nevyjádřili.

26. Rozhodnutím ze dne 29. 4. 2024 Úřad nařídil zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku až do pravomocného skončení předmětného správního řízení.

27. Dne 7. 5. 2024 obdržel Úřad přípis zadavatele, jehož přílohou je plná moc k zastoupení zadavatele ve správním řízení.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

28. Úřad přezkoumal na základě § 248 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména relevantní části dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků správního řízení, vyjádření ÚCL ze dne 9. 1. 2024 a ze dne 13. 3. 2024 a rozhodl tak, že se návrh navrhovatele zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. 

K výroku tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

29. Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona může zadavatel k prokázání technické kvalifikace požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

30. Podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel k prokázání technické kvalifikace požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

31. Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Zjištěné skutečnosti

32. V čl. 5 („TECHNICKÁ KVALIFIKACE“) kvalifikační dokumentace, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, je uvedeno následující:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 zákona předložit:

a)   seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

-     Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky musí obsahovat nejméně 2 zakázky, jejichž předmětem plnění bylo provedení leteckých kontrol, při nichž byly pořizovány fotografie kontrolovaného objektu/území, a to ve výši plnění minimálně 1 mil. Kč bez DPH za rok pro každou jednotlivou zakázku.

Dodavatel může využít za tímto účelem vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 3b této zadávací dokumentace. 

b)   osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům, a to konkrétně:

Dodavatel za tímto účelem předloží:

-     Kvalifikaci pilotů CPL(H) s povolením provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL)

-     Oprávnění provozovatele dle Part-SPO na základě nařízení komise (EU) č.965/2012 o letovém provozu

-     Povolení letecké činnosti pod výškami SERA.5005“.

33. K prokázání kritérií technické kvalifikace podle čl. 5 písm. a) a b) kvalifikační dokumentace vybraný dodavatel společně s nabídkou předložil seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky ve formě čestného prohlášení, čestné prohlášení dodavatele ohledně kvalifikace pilotů, „Vyhlásenie v súlade s nariadením Komisie (EÚ) é. 965/2012 o leteckej prevádzke“ a rozhodnutí ÚCL ze dne 7. 11. 2023.

34. V čestném prohlášení vybraného dodavatele o splnění technické kvalifikace je uvedeno následující: „Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení musí obsahovat nejméně 2 zakázky, jejichž předmětem bylo provedení leteckých kontrol, při nichž byly pořizovány fotografie kontrolovaného objektu/území, a to ve výši plnění minimálně 1 mil. Kč bez DPH za rok pro každou jednotlivou zakázku, což vyplývá z uvedeného seznamu:

Identifikační údaje objednatele

Název významné služby

Popis realizované služby

Celkový rozsah plnění v Kč bez DPH

Období realizace

GasNet Služby, s.r.o. (…)

Kontrola plynovodů s pozorovatelem

Lety vrtulníkem R44 za účelem kontroly trasy plynovodu a získání fotografického materiálu

1 071 409,–

2020

GasNet Služby, s.r.o. (…)

Kontrola plynovodů s pozorovatelem

Lety vrtulníkem R44 za účelem kontroly trasy plynovodu a získání fotografického materiálu

1 013 442,–

2022

GasNet Služby, s.r.o. (…)

Kontrola plynovodů s pozorovatelem

Lety vrtulníkem R44 za účelem kontroly trasy plynovodu a získání fotografického materiálu

1 062 810,–

2023

First Euroepan Aviation Company Sp. z o.o. (…)

Služba dodání vrtulníka MD530F s posádkou za účelem sběru fotografických a laserových dat pro liniové stavby na území Švédska

Skenovací a fotografické lety vrtulníkem

3 545 855,–

2023

35. V rozhodnutí ÚCL č. j. 7432–23–301 ze dne 7. 11. 2023 je uvedeno následující: „ve věci žádosti o povolení letu pod výšku 500 ft AGL č. j. 7391–23–301 ze dne 5. 11. 2023 (…) se povoluje v daném prostoru činnosti, dle žádosti ze dne 5. 11. 2023, provedení letů v rámci SPO podle pravidel letu VFR / DEN do minimální výšky uvedené v příslušném SOP pro danou činnost.“.

36. Oznámením o výběru dodavatele ze dne 5. 12. 2023 zadavatel (poprvé) oznámil účastníkům zadávacího řízení výběr vybraného dodavatele.

37. Dne 20. 12. 2023 zadavatel obdržel námitky navrhovatele, ve kterých navrhovatel namítal mj. nesprávné posouzení kvalifikace pilotů CPL(H) s povolením provádět letecké práce WRK a nesprávné posouzení významných služeb předložených vybraným dodavatelem.

38. V rozhodnutí o námitkách ze dne 29. 12. 2023 je uvedeno, že zadavatel námitkám, jež mu byly doručeny dne 20. 12. 2023, vyhovuje.

39. Oznámením o zrušení výběru dodavatele ze dne 4. 1. 2024 zadavatel účastníkům zadávacího řízení oznámil zrušení úkonu oznámení o výběru dodavatele.

40. V žádosti zadavatele o doplnění dokladů ze dne 4. 1. 2024 adresované vybranému dodavateli je uvedeno následující: „zadavatel (…) požaduje předložit doklady, ze kterých bude jednoznačně a nezpochybnitelně vyplývat, že dodavatel disponuje piloty mající oprávnění provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodu do H20m AGL) a splňuje tak kvalifikační požadavky uvedené v čl. 5 písm. b) kvalifikační dokumentace.“.

41. V odpovědi vybraného dodavatele na žádost o doplnění dokladů ze dne 9. 1. 2024 je uvedeno následující: „[s]polečnost TECH-MONT Helicopter company, s.r.o. v přiložených dokumentech zasílá kopie přezkoušení odborné způsobilosti pilotů při činnosti kontrola produktovodů (tkz. OPC) pro splnění kvalifikačních požadavků uvedených v čl. 5 písm. b) kvalifikační dokumentace. (…) Nad rámec výše uvedeného, za účelem potvrzení národní autoritou, v příloze zasíláme sdělení Úřadu pro civilní letectví.“. Vybraný dodavatel k odpovědi zadavateli současně přiložil OPC pilotů (tj. konkrétně [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 3], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 4], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 5] a [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 2]) a vyjádření ÚCL ze dne 9. 1. 2024.

42. V OPC pilotů [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 3], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 4], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 5] a [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 2] je uvedeno, že jednotliví piloti při přezkoušení odborné způsobilosti (včetně činnosti „kontrola produktovodov“) uspěli s hodnocením „prospel“. V OPC pilota [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1] je uveden následující závěr: „VYKONANÝ METODICKÝ LET ASP OPC PŘI KONTROLE PRODUKTOVODOV“ a není zde výslovně uvedeno, zda pilot prospěl či nikoliv.

43. Ve vyjádření ÚCL ze dne 9. 1. 2024 je uvedeno následující: „Kvalifikace pilotů s povolením provádět letecké práce WRK se s účinností od 3. 11. 2022 u pilotů zapojených do zvláštního provozu SPO dle nařízení (EU) č. 965/2012 nebo do provozu leteckých prací (…) dle § 73 a 74 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví nepožaduje. A to na základě změny č. 11/ČR Doplňku O k Předpisu L2 a směrnice Úřadu pro civilní letectví (dále jen ÚCL) č. CAA-SL-100-n-22 (oba dokumenty s účinností od 3. 11. 2022). Uvedená směrnice ÚCL ruší k tomuto datu směrnici CAA-SLP-100–2–13 (Postupy pro získání a prodloužení oprávnění PAR, WRK, FFF a TST (jen provozní)) ve znění 2. vydání, čj. 3773–13– 301), která požadavek na kvalifikaci WRK obsahovala. Od 3. 11. 2022 je požadavek na tuto kvalifikaci nahrazen splněním výcviku provozovatele SPO nebo LP a pravidelným přezkoušením odborné způsobilosti pilotů (tzv. OPC). Platnosti dříve vydaných kvalifikací marně uplynuly a jejich prodloužení stávající právní úprava také nevyžaduje. V době zadání výše uvedené veřejné zakázky nelze požadavek na kvalifikace pilotů s povolením provádět letecké práce WRK z tohoto důvodu splnit“.

44. Podle roz­hodnutí o výběru dodavatele, jež tvoří přílohu oznámení o výběru dodavatele ze dne 5. 2. 2024 zadavatel (podruhé) vybral k uzavření smlouvy vybraného dodavatele, neboť jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

45. V bodu 4 zprávy o hodnocení nabídek, jež tvoří přílohu oznámení o výběru dodavatele ze dne 5. 2. 2024 jsou uvedeny doklady, kterými vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, a to konkrétně:

- čestné prohlášení ze dne 7. 11. 2023;

-            „Objasnění údajů obsažených v nabídce vysvětlující, v čem spočívalo plnění účastníka pro společnost First European Aviation Company Sp. (…)“;

-            „Přezkoušení odborné způsobilosti pilotů při činnosti produktovodů (OPC)“;

-            „vyjádření Úřadu pro civilní letectví k povolení WRK“;

-            „Vyhlásenie v súladě s nariadeným Komise (EU) é. 965/2012 o leteckej prevádzke“;

-            „Rozhodnutí ÚPCL“.

Právní posouzení

46. V šetřeném případě navrhovatel brojí proti oznámení o výběru dodavatele, kterým zadavatel účastníkům zadávacího řízení oznámil výběr vybraného dodavatele. Dle navrhovatele zadavatel při posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele postupoval v rozporu se zákonem, jelikož nesprávně posoudil vybraným dodavatelem předloženou kvalifikaci pilotů a současně nedostatečně posoudil referenční zakázky, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci.

47. Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že kvalifikací se ve smyslu § 28 odst. 1 písm. c) zákona rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. Lze uvést, že účelem institutu kvalifikace je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují dostatečné záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Adekvátně nastavené kvalifikační předpoklady jsou tedy jakýmsi „sítem“, které má zamezit účasti subjektů neschopných danou veřejnou zakázku řádně splnit. Co se týče kritérií technické kvalifikace, jejich smyslem je pak konkrétně prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

48. Vlastní účel stanovení kritérií technické kvalifikace, která je upravena v § 79 zákona, pak směřuje k zajištění faktické realizace veřejné zakázky pouze dodavateli, kteří k tomu mají dostatečnou technickou způsobilost. Prostřednictvím kritérií technické kvalifikace tedy dochází k ověření personálních a technických kapacit dodavatele, případně k ověření jeho odborných schopností a zkušeností, pokud jsou z pohledu zadavatele nezbytné k plnění veřejné zakázky. Tím je minimalizováno riziko zadavatele, že dojde ke zmaření primárního účelu zadávacího řízení, jímž je řádná a efektivní realizace plnění, jež je předmětem veřejné zakázky. Při posouzení splnění kvalifikace je nutné vždy reflektovat výše zmíněný účel tohoto institutu, a tedy aby byl objektivním způsobem zajištěn výběr dodavatele právě z okruhu subjektů, kteří dokládají své schopnosti veřejnou zakázku realizovat řádně a včas.

49. Zákon v § 79 odst. 2 obsahuje taxativní vymezení toho, co může zadavatel za účelem prokázání technické kvalifikace od účastníků zadávacího řízení požadovat, jedná-li se o veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu (což je případ i šetřené veřejné zakázky). Jedním z požadavků, které může zadavatel nastavit pro prokázání technické kvalifikace může být seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení dle odst. 2 písm. b) citovaného ustanovení. Tyto referenční zakázky musejí být doloženy společně s uvedením ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel může k prokázání kritérií technické kvalifikace rovněž požadovat mj. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům, jak je uvedeno v § 79 odst. 2 písm. d) zákona.

K namítanému neprokázání kvalifikace pilotů

50. Jako jeden z požadavků na prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v šetřeném případě v čl. 5 „TECHNICKÁ KVALIFIKACE“ písm. b) kvalifikační dokumentace požadoval předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to konkrétně

-     „Kvalifikaci pilotů CPL(H) s povolením provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL)

-     Oprávnění provozovatele dle Part-SPO na základě nařízení komise (EU) č.965/2012 o letovém provozu

-     Povolení letecké činnosti pod výškami SERA.5005“.

51. Navrhovatel v návrhu namítá, že z předložených OPC nevyplývá, že vybraný dodavatel prokázal způsobilost svých pilotů pro provádění letů pro potřeby leteckých kontrol zadavatele, a to konkrétně kvalifikaci pilotů CPL(H) s povolením provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL), tedy první z požadavků dle čl. 5 písm. b) kvalifikační dokumentace.

52. Úřad uvádí, že ze seznamu nabídek v elektronickém nástroji vyplývá, že dne 8. 11. 2023 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje doručena nabídka vybraného dodavatele. V rámci nabídky vybraný dodavatel předložil seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky ve formě čestného prohlášení, čestné prohlášení dodavatele ohledně kvalifikace pilotů, „Vyhlásenie v súlade s nariadením Komisie (EÚ) é. 965/2012 o leteckej prevádzke“ a rozhodnutí ÚCL ze dne 7. 11. 2023. Zadavatel posléze dne 5. 12. 2023 oznámil účastníkům zadávacího řízení výběr vybraného dodavatele. Proti uvedenému oznámení o výběru dodavatele podal navrhovatel námitky dne 20. 12. 2023, kterými zpochybňoval mj. nesprávné posouzení technické kvalifikace vybraného dodavatele. Zadavatel podaným námitkám vyhověl a dne 4. 1. 2024 oznámil účastníkům zadávacího řízení rozhodnutí o zrušení výběru vybraného dodavatele. Následně, na žádost o doplnění dokladů ze dne 4. 1. 2024, vybraný dodavatel dne 9. 1. 2024 doplnil OPC pilotů [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 3], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 4], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 5] a [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 2] a vyjádření ÚCL ze dne 9. 1. 2024. Uvedenými doklady vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci dle čl. 5 písm. b) kvalifikační dokumentace.

53. Úřad podotýká, že v jednotlivých OPC pilotů [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 3], [jméno a PŘÍJMENÍ pilota 4], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 5] a [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 2] je v části „Záver“ z výběru možností „prospel – neprospel“ přeškrtnuta možnost „neprospel“, z čehož lze vyvodit jednoznačný závěr, že uvedení piloti úspěšně absolvovali výcvik a přezkoušení odborné způsobilosti. Pouze v OPC pilota [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1] jednoznačný závěr chybí, když není přeškrtnuta ani jedna z možností „prospel – neprospel“. K argumentu navrhovatele, že ze záznamu o přezkoušení odborné způsobilosti pilota [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1] chybí závěr, zda prospěl či neprospěl, Úřad uvádí, že navrhovatelem namítaný nedostatek, jenž sám navrhovatel označuje za toliko „formální“, spočívá pouze v neproškrtnutí možnosti „neprospel“ v závěrečném hodnocení v záznamu. Úřad k tomu konstatuje, že z obsahu předmětného záznamu o přezkoušení je však zcela evidentní, že ve všech dílčích částech přezkoušení, kterých se pilot [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1] účastnil, prospěl, resp. u žádné dílčí části výcviku není uvedeno, že by pilot z dané části neprospěl. Skutečnost, že se jedná o zjevné administrativní pochybení, potvrdil i ÚCL ve vyjádření ze dne 13. 3. 2024, když konstatoval, že »z protokolu plyne, že pilot absolvoval přezkoušení pro činnost „kontrola produktovodov“ s kladným výsledkem a neoznačení položky „prospel“ v závěru protokolu je pouhým administrativním opomenutím, které nemá vliv na bezpečnost při provádění letů a ani konečný výsledek přezkoušení.«. Úřad tak konstatuje, že i přes zjevnou administrativní chybu v předmětném OPC je bez dalších pochybností evidentní, že pilot [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1] prošel přezkoušením odborné způsobilosti (včetně přezkoušení dílčí části „kontrola produktovodov“) s hodnocením „prospel“, tedy s hodnocením kladným. Úřad uzavírá, že z předložených OPC pilotů [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 3], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 4], [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 5] a [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 2] vyplývá, že u jednotlivých pilotů vybraného dodavatele proběhlo přezkoušení odborné způsobilosti, a to včetně přezkoušení pro činnost kontroly produktovodů, a všichni piloti přezkoušení absolvovali úspěšně.

54. Úřad nijak nerozporuje tvrzení navrho­vatele v tom ohledu, že vybraný dodavatel skutečně formálně nepředložil doklady, jimiž měla být prokázána „Kvalifikace pilotů CPL(H) s povolením provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL)“ ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) zákona, jež zadavatel v čl. 5 písm. b) kvalifikační dokumentace požadoval a vybraný dodavatel k prokázání uvedeného požadavku technické kvalifikace namísto toho předložil OPC svých pilotů. Vybraný dodavatel sám si byl zmíněné formální nesrovnalosti zjevně vědom, když společně s OPC pilotů zadavateli poskytl vyjádření ÚCL ze dne 9. 1. 2024, ve kterém ÚCL konstatoval, že „[k]valifi­kace pilotů s povolením provádět letecké práce WRK se s účinností od 3. 11. 2022 u pilotů zapojených do zvláštního provozu SPO dle nařízení (EU) č. 965/2012 nebo do provozu leteckých prací (dále jen LP) dle § 73 a 74 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví nepožaduje. (…) Od 3. 11. 2022 je požadavek na tuto kvalifikaci nahrazen splněním výcviku provozovatele SPO nebo LP a pravidelným přezkoušením odborné způsobilosti pilotů (tzv. OPC). (…) V době zadání (…) veřejné zakázky nelze požadavek na kvalifikace pilotů s povolením provádět letecké práce WRK z tohoto důvodu splnit.“. V rozhodnutí o námitkách je rovněž zadavatelem zmíněno, že ÚCL se k předmětnému požadavku opětovně vyjádřil na žádost zadavatele tak , že „[p]ovolení provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL) se již nepožaduje, je nahrazeno výcvikem a přezkoušením provozovatele dle jím stanovené osnovy výcviku na jednotlivé deklarované činnosti.“. Z vyjádření ÚCL ze dne 9. 1. 2024 jednoznačně plyne, že zadavatelem požadovaná kvalifikace pilotů se již dle aktuálně účinné právní úpravy nevydává a je nahrazena „pouhým“ splněním výcviku dle stanovené osnovy provozovatele.

55. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že požadavek zadavatele na doložení kvalifikace pilotů dle čl. 5 písm. a) kvalifikační dokumentace nebylo fakticky možné v době zadávání veřejné zakázky splnit, jak vyplývá z vyjádření ÚCL ze dne 9. 1. 2024, podle něhož „[v] době zadání výše uvedené veřejné zakázky nelze požadavek na kvalifikace pilotů s povolením provádět letecké práce WRK (…) splnit.“. Důvodem je podle ÚCL skutečnost, že od 3. 11. 2022 je tento požadavek nahrazen splněním výcviku provozovatele a pravidelným přezkoušením odborné způsobilosti pilotů. Za takové situace tedy vyvstává otázka, jak (a zda vůbec) ze strany dodavatelů uvedený požadavek lze objektivně naplnit. Vzhledem k tomu, že zadavatelem nastavený požadavek na předložení kvalifikace pilotů CPL(H) s povolením provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL) se v současné době podle ÚCL již nevydává a je nahrazen záznamem o výcviku a přezkoušení pilotů provozovatelem, lze v šetřeném případě uzavřít, že poskytne-li dodavatel zadavateli předmětné záznamy o výcviku a přezkoušení pilotů, které fakticky nahrazují zadavatelem nastavený požadavek a jsou tak objektivně jedinou možností, jak předmětnou kvalifikaci pilotů prokázat, nelze poté vyhodnotit nabídku takového dodavatele tak, že nesplňuje předmětný požadavek technické kvalifikace. Jelikož tedy vybraný dodavatel k prokázání technické kvalifikace podle čl. 5 písm. b) kvalifikační dokumentace k prokázání kvalifikace pilotů CPL(H) s povolením provádět letecké práce WRK (kontrola produktovodů do H20m AGL) zadavateli předložil OPC pilotů, které jsou jediným možným dokladem, kterým v době zadávání veřejné zakázky lze požadovanou kvalifikaci prokázat (což jednoznačně plyne z vyjádření ÚCL ze dne 9. 1. 2024), neshledal Úřad pochybení na straně zadavatele při posouzení splnění daného požadavku technické kvalifikace vybraným dodavatelem.

56. K žádosti navrhovatele, aby Úřad zahájil procesy vedoucí k přezkumu vyjádření ÚCL, jež zadavatel citoval v rozhodnutí o námitkách, Úřad konstatuje, že z dokumentace předložené jak zadavatelem, tak navrhovatelem samotným, vyplývá, že ÚCL se posouzením kvalifikace pilotů zabýval opakovaně, a to jmenovitě dne 9. 1. 2024 na žádost vybraného dodavatele, následně na žádost zadavatele, jak vyplývá z rozhodnutí o námitkách a konečně dne 13. 3. 2024 na žádost navrhovatele samotného. Veškeré sporné otázky, jež při posuzování kvalifikace vybraného dodavatele vyvstaly, tedy zda vybraný dodavatel doložil adekvátní doklady a zda jsou jím předložené doklady skutečně jedinou možností, jak prokázat požadovaná kritéria technické kvalifikace, byly ze strany ÚCL zodpovězeny, a to již před zahájením předmětného správního řízení. Úřad tak považuje za zcela nadbytečné a zjevně neúčelné opětovně se na ÚCL obracet s odbornými dotazy, které již byly z jeho strany v předchozích vyjádřeních zodpovězeny. Úřad tak činí zejména s ohledem na zásadu procesní ekonomie zakotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu, neboť Úřad, jakožto správní orgán, má postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. K postavení ÚCL Úřad uvádí, že se jedná o správní úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví, jak vyplývá z § 3 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. ÚCL je tak příslušným kompetentním orgánem státní správy k posuzování odborných (i sporných) otázek ve věcech civilního letectví a k těmto otázkám se vyjadřovat. Právní úprava rovněž Úřadu nesvěřuje pravomoc přezkoumávat odborná stanoviska a vyjádření ÚCL a nelze tak vyhovět požadavku navrhovatele na přezkoumání správnosti předmětného vyjádření ze strany Úřadu. Nadto má Úřad za to, že navrhovatel nepředložil Úřadu natolik zásadní informace, na základě nichž by bylo možno získat vážné pochybnosti o porušení právních předpisů v oblasti civilního letectví ze strany ÚCL, aby shledal nezbytnost pro podání podnětu nadřízenému orgánu ÚCL k přezkoumání správnosti jím vydaných vyjádření.

57. Navrhovatel dále namítá, že v OPC pilotů není zdokumentován výcvik ani pravidelné přezkoušení pro tuto činnost v nižší výšce dle nařízení. Navrhovatel k tomu dále odkazuje na směrnici, ze které je, dle slov navrhovatele, zřejmé, že je při vedení záznamů stěžejní uvádět i limitní výšku pro letecké práce/zvláštní provoz a hašení požárů, když je v bodu 4.7 směrnice uveden příklad takového záznamu, který výslovně obsahuje i limitní výšku. Dle navrhovatele tak nelze pouze konstatovat, že není-li ve výcviku výška letu omezena, splňuje tento výcvik požadavky pro lety pod výškou SERA.

58. Úřad k tomu uvádí, že dne 7. 11. 2023 ÚCL vydal rozhodnutí č. j. 7432–23–301, kterým vybranému dodavateli povolil provádět letecké práce pod hranicí minimální výšky dle nařízení SERA.5005, když v předmětném rozhodnutí uvedl, že: „Úřad pro civilní letectví (…) rozhodl (…) ve věci žádosti o povolení letu pod výšku 500 ft AGL (…) takto: Provozovateli zvláštního obchodního provozu, společnosti Techmont Helicopter Company s.r.o. (…) se povoluje v daném prostoru činnosti (…) provedení letů v rámci SPO podle pravidel letu VFR / DEN do minimální výšky uvedené v příslušném SOP pro danou činnost.“. Z bodu 1 uvedeného rozhodnutí dále plyne, že každý konkrétní pilot musí být vycvičen pro lety v nižší výšce, než je stanovena ustanovením písm. f) bodu 2) nařízení. Úřad na tomto místě souhlasí s navrhovatelem, že OPC jednotlivých pilotů vybraného dodavatele skutečně neobsahují záznamy o tom, že by piloti byli vycvičeni pro konkrétní výšku letu. V rozhodnutí o námitkách je zmíněno, že ÚCL se k uvedenému vyjádřil na žádost zadavatele, když konstatoval, že „[p]ředpis ani [ÚCL] nepožaduje stanovení výškového omezení, je to věcí provozovatele, zda si takové omezení uvede nebo ne. Toto je uvedeno pouze jako příklad pro zápis do zápisníku letů pilota.“. Ve vztahu k uvedenému Úřad zjistil, že v čl. 4.7 směrnice jsou uvedeny příklady (12) záznamů výcviku, které provozovatel v daném OPC uvede. Ačkoliv je v některých příkladech uvedena minimální letová výška (např. „Proveden výcvik pro ošetřování vodních ploch v rozsahu ..........hodin. Schopen provádět leteckou činnost pro ošetřování vodních ploch do minimální výšky 5 m nad vodní hladinou.“), v jiných příkladech tato výška uvedena není (např. „Proveden výcvik pro lety vrtulníků s podvěsem HESLO 3 v rozsahu ..........hodin. Schopen provádět leteckou činnost pro lety vrtulníků HESLO 3.“). Ve směrnici současně na žádném místě není uvedeno, že by OPC pilotů měly výslovně obsahovat uvedení hodnoty výškového omezení letu. Ze směrnice tak nevyplývá, jak se mylně domnívá navrhovatel, že by výškové omezení bylo nutné v OPC pilotů uvádět, neboť takové pravidlo směrnice neobsahuje. Příklady těchto záznamů uvedené ve směrnici, na které navrhovatel odkazuje, jsou skutečně pouze příklady, nelze tedy konstatovat, že by měly normativní charakter a nadto není limitní výška uvedena ve všech.

K namítanému nedostatečnému posouzení referenčních zakázek

59. Jako druhé kritérium technické kvalifikace v šetřeném případě zadavatel stanovil požadavek na předložení seznamu alespoň 2 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jejichž předmětem bylo provedení leteckých kontrol, při nichž byly pořizovány fotografie kontrolovaného objektu/území, a to ve výši plnění minimálně 1 000 000 Kč bez DPH za rok pro každou jednotlivou referenční zakázku. Zadavatel současně umožnil účastníkům zadávacího řízení za tímto účelem využít vzor čestného prohlášení, jenž tvoří přílohu zadávací dokumentace.

60. Ve vztahu k referenčním zakázkám vybraného dodavatele, které byly realizovány pro dodavatele GasNet Služby, s.r.o., navrhovatel předně namítá, že služby poskytnuté vybraným dodavatelem byly provedeny ve výšce nižší než 500 ft AGL a současně není z předložených OPC vybraným dodavatelem jasné, zda piloti měli v době plnění referenčních zakázek platné přezkoušení odborné způsobilosti pro provádění leteckých kontrol produktovodů. Dle navrhovatele mělo být dále ze strany vybraného dodavatele doloženo, kteří konkrétní piloti se na plnění konkrétní referenční zakázky podíleli.

61. Úřad předně ve vztahu k uvedenému upozorňuje, že zadavatel v čl. 5 písm. a) kvalifikační dokumentace požadoval k prokázání technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) pouze seznam konkrétních referenčních zakázek, nikoliv předložení dokladů, jež by prokazovaly kvalifikaci dodavatele požadovanou v rámci předložených referenčních zakázek. V šetřeném případě je tedy za stěžejní třeba považovat zejména skutečnost, že zadavatel pro prokázání technické kvalifikace vůbec nepožadoval doklady, které by prokazovaly kvalifikaci pilotů v době plnění referenčních veřejných zakázek. V obecné rovině nelze vyloučit, aby účastník zadávacího řízení, v případě vyvstalých pochybností, námitkami (případně posléze návrhem na zahájení správního řízení) napadl řádnost plnění referenční zakázky předložené vybraným dodavatelem, kterou, dle jeho mínění, nelze akceptovat pro účely prokázání technické kvalifikace. Za takové situace je však nezbytné, aby namítané pochybnosti byly adekvátně podloženy. Úřad v tomto smyslu odkazuje na aktuální rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-14809/2024/163 ze dne 10. 4. 2024, kde bylo konstatováno, že „[n]ení (…) možné po zadavateli vyžadovat, aby ověřoval každou skutečnost z nabídky dodavatele jen proto, že ji jiný dodavatel označí jako pochybnou.“. V šetřeném případě navrhovatel nepřednesl žádný konkrétní důkaz (minimálně v rovině důvodného podezření, a to včetně specifikace důvodů, na základě nichž v podezření dospěl), na kterém by své tvrzení stavěl a jím vyjádřené pochybnosti ve vztahu k referenčním zakázkám se tak nacházejí pouze v rovině ničím nepodložených úvah, jelikož navrhovatel netvrdí, na základě jakých konkrétních okolností došlo ke vzniku pochybností o tom, že piloti vybraného dodavatele nebyli v době plnění referenčních zakázek odborně přezkoušeni pro provádění leteckých kontrol produktovodů a neměli prokázanou kvalifikaci pro lety pod výškou dle nařízení. S ohledem na shora citované rozhodnutí předsedy Úřadu tak nelze v šetřeném případě shledat důvodu, pro který by byl zadavatel v daném případě zkoumat, zda byli piloti v době plnění referenčních zakázek řádně kvalifikováni.

62. Vybraný dodavatel zadavateli ve vztahu k požadavku na doložení seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení tento seznam poskytl v nabídce ve formě čestného prohlášení. Z uvedeného čestného prohlášení vyplývá, že vybraný dodavatel v období let 2020 – 2023 realizoval celkem 3 plnění pro objednatele GasNet Služby, s.r.o., a zadavatel tato plnění akceptoval jako dostačující. Navrhovatel se svými úvahami pohybuje ve zcela hypotetické rovině, když své tvrzení, že není zřejmé, zda měli piloti vybraného dodavatele v době realizace referenčních zakázek pro objednatele GasNet Služby, s.r.o. platnou kvalifikaci potřebnou pro jejich vykonání, nepodložil žádnými konkrétními důkazy či tvrzeními, jež by alespoň naznačovala pochybení vybraného dodavatele při plnění referenční zakázky. Ve vztahu k referenčním zakázkám, jež vybraný dodavatel realizoval pro objednatele GasNet Služby, s.r.o., Úřadu nezbývá než konstatovat, že neshledal na straně zadavatele pochybení, když ten předložené referenční zakázky posoudil jako souladné s požadavkem na technickou kvalifikaci.

63. Ve vztahu k opětovné námitce navrhovatele týkající se záznamu o přezkoušení jednoho z pilotů vybraného dodavatele (pana [JMÉNO a PŘÍJMENÍ pilota 1]) jednoznačně a chybějícího závěru, zda pilot prospěl či neprospěl ve vztahu k refe­renčním zakázkám realizovaným pro objednatele GasNet Služby, s.r.o. Úřad odkazuje na odůvodnění tohoto rozhodnutí výše, kde se k uvedené námitce navrhovatele již vyjádřil.

64. Úřad dále, ve vztahu k namítanému nesprávnému posouzení referenční zakázky pro společnost First European Company Sp. z o.o., konstatuje, že zadavatelem stanovený požadavek v čl. 5 písm. a) kvalifikační dokumentace spočíval v doložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky, jenž musí obsahovat nejméně 2 zakázky, jejichž předmětem bylo provedení leteckých kontrol, při nichž byly pořizovány fotografie kontrolovaného objektu/území, a to ve výši plnění minimálně 1 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že uvedený požadavek byl ze strany vybraného dodavatele naplněn (jak plyne z odůvodnění tohoto rozhodnutí výše) již doložením referenčních zakázek pro objednatele GasNet Služby, s.r.o. (kdy vybraný dodavatel doložil celkem 3 referenční zakázky pro předmětného objednatele), považuje Úřad, s ohledem na zásadu procesní ekonomie zakotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu, za nadbytečné zabývat se námitkou nesprávného posouzení referenční zakázky pro společnost First European Company Sp. z o.o. Úřad má ve správním řízení postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval a bez ohledu na případnou nepoužitelnost referenční zakázky pro společnost First European Company Sp. z o.o. byl uvedený požadavek naplněn a případné další šetření ze strany Úřadu by bylo nadbytečné, a to i s ohledem na skutečnost, že případná nepoužitelnost předmětné referenční zakázky pro posouzení splnění podmínek účasti by již nemohla mít žádný vliv na výběr dodavatele.

65. Pro úplnost Úřad doplňuje, že s tvrzením zadavatele, podle něhož navrhovatel v návrhu napadá samotné zadávací podmínky ve vztahu k významným službám, se Úřad neztotožňuje. Z obsahu návrhu (a jemu předcházejících námitek) je patrné, že navrhovatel napadá pouze oznámení o výběru dodavatele. Uvedené je zřejmé již ze samotné struktury návrhu, jenž je členěn do tří dílčích částí, které se postupně věnují jednotlivým bodům posouzení technické kvalifikace vybraného dodavatele (konkrétně posouzení kvalifikace pilotů vybraného dodavatele, významných služeb poskytnutých společnosti GasNet Služby, s.r.o. a významné služby poskytnuté společnosti First European Company Sp. z o.o.). Zadavatelem tvrzené podsouvání nutnosti realizace v konkrétní minimální letové výšce navrhovatel zjevně užívá pouze jako podpůrné argumenty pro jím tvrzené nesprávné posouzení technické kvalifikace vybraného dodavatele, když navrhovatel současně mylně dovozuje povinnost uvádět údaj o minimální výšce letu v OPC jednotlivých pilotů. Úřad dále neshledává, že by navrhovatel na jakémkoliv místě v návrhu napadal zadávací podmínky jako takové.

66. Ve světle všech shora uvedených skutečností a souvislostí se všemi zjištěnými poznatky Úřad uzavírá, že neshledal v postupu zadavatele v intencích v návrhu namítaných skutečností důvody pro uložení nápravného opatření, a proto návrh navrhovatele zamítl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 602 00 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

Obdrží

1. Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1

2. LPS, letecké práce a služby, s.r.o., U Studny 3383, 276 01 Mělník

3. JUDr. Jakub Maur, advokát, Maur Legal s.r.o., Rybná 732/25, 110 00 Praha 1

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Úřad pro civilní letectví, IČO 48134678, se sídlem K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6

[2] pozn. Úřadu – zkratka pro angl. „specialised operations“, v českém překladu „zvláštní provoz“ dle přílohy II nařízení (EU) č. 379/2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012.

[3] pozn. Úřadu – Navrhovatel uvedl „let VRF“, s ohledem na kontext návrhu se jedná o zjevnou písařskou chybu

[4] GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

[5] First European Aviation Company Sp. z o.o., se sídlem Księżycowa 1, 01–934 Warszawa, Polsko