ÚOHS-S0079/2024/VZ-13478/2024/500

VěcPřestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt
Datum vydání28.03.24
InstanceI.
Související dokumentyPDF
Zdrojhttps://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21879.html
I. Stupeň ÚOHS (S) ÚOHS-S0079/2024/VZ-13478/2024/500
II. Stupeň ÚOHS (R) ÚOHS-R0072/2024/VZ-24221/2024/163


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ve správním řízení zahájeném dne 26. 1. 2024 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava,
 • navrhovatel – společníci společnosti „Společnost YUCON + STANTER + INPEK HOLDING + Adifex – Divadlo“ sdružující vedoucího společníka YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, a společníky STANTER s.r.o., IČO 09667822, se sídlem Zarámí 4077, 760 01 Zlín, STANTER, a.s., IČO 50085956, se sídlem Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, Slovenská republika, a Adifex, a. s., IČO 46715894, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, kteří dne 4. 5. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Společenskou smlouvu č. 019/SoS/2023“, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 4. 5. 2023 vedoucím společníkem YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 2. 1. 2024 Mgr. Martinem Horákem, advokátem, ev. č. ČAK 13970, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha,
 • vybraný dodavatel – společníci společnosti „Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G“ sdružující vedoucího společníka MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, a společníka GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, kteří dne 27. 4. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Smlouvu o společnosti č. A1202/2023/00­7/SOS“, na jejímž základě je ve správním řízení oprávněna jednat MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, jako vedoucí společník,

ve věci přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 3. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2023 pod ev. č. Z2023–010599, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 055–163402, ve znění pozdějších oprav,

rozhodl takto:

I.

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele –společníků společnosti „Společnost YUCON + STANTER + INPEK HOLDING + Adifex – Divadlo“ sdružující vedoucího společníka YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, a společníky STANTER s.r.o., IČO 09667822, se sídlem Zarámí 4077, 760 01 Zlín, STANTER, a.s., IČO 50085956, se sídlem Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, Slovenská republika, a Adifex, a. s., IČO 46715894, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, kteří dne 4. 5. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Společenskou smlouvu č. 019/SoS/2023“ – ze dne 26. 1. 2024 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 3. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2023 pod ev. č. Z2023–010599, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 055–163402, ve znění pozdějších oprav, se v části návrhu, ve které jmenovaný navrhovatel namítá nezákonnost „Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení“ ze dne 15. 12. 2023, kterým jmenovaný zadavatel rozhodl o vyloučení jmenovaného navrhovatele ze zadávacího řízení na citovanou veřejnou zakázku, a „Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 15. 12. 2023, kterým jmenovaný zadavatel rozhodl o výběru dodavatele – společníků společnosti „Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G“ sdružující vedoucího společníka MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, a společníka GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, kteří dne 27. 4. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Smlouvu o společnosti č. A1202/2023­/007/SOS“ – na realizaci předmětu plnění citované veřejné zakázky, z důvodu „existence stále platných rozhodnutí […] v totožné věci “, podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť předmětná část žádosti jmenovaného navrhovatele, tj. návrhu ze dne 26. 1. 2024, se stala zjevně bezpředmětnou.

II.

Zadavatel – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava – při zadávání veřejné zakázky „Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 3. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2023 pod ev. č. Z2023–010599, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 055–163402, ve znění pozdějších oprav, nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ve spojení se zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 citovaného zákona, když „Rozhodnutím zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení“ ze dne 15. 12. 2023 s odkazem na § 48 odst. 2 písm. a) citovaného zákona rozhodl o vyloučení navrhovatele – společníků společnosti „Společnost YUCON + STANTER + INPEK HOLDING + Adifex – Divadlo“ sdružující vedoucího společníka YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, a společníky STANTER s.r.o., IČO 09667822, se sídlem Zarámí 4077, 760 01 Zlín, STANTER, a.s., IČO 50085956, se sídlem Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, Slovenská repu­blika, a Adifex, a. s., IČO 46715894, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská repu­blika, kteří dne 4. 5. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Společenskou smlouvu č. 019/SoS/2023“ – ze zadávacího řízení na citovanou veřejnou zakázku z důvodu, že jmenovaný navrhovatel nesplnil zadávací podmínky dle bodu 14.4 zadávací dokumentace citované veřejné zakázky, když za účelem hodnocení nabídek v hodnotícím kritériu „Kvalita týmu – stavbyvedoucí“ nedoložil min. 2 zkušenosti řádného člena týmu – stavbyvedoucího odpovídající požadavkům jmenovaného zadavatele stanoveným v předmětném bodu 14.4 zadávací dokumentace citované veřejné zakázky,přestože jmenovaným zadavatelem tvrzený důvod vyloučení nebyl naplněn, přičemž uvedený postup jmenovaného zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava – uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ruší „Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení“ ze dne 15. 12. 2023, kterým jmenovaný zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele – společníků společnosti „Společnost YUCON + STANTER + INPEK HOLDING + Adifex – Divadlo“ sdružující vedoucího společníka YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, a společníky STANTER s.r.o., IČO 09667822, se sídlem Zarámí 4077, 760 01 Zlín, STANTER, a.s., IČO 50085956, se sídlem Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, Slovenská republika, a Adifex, a. s., IČO 46715894, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, kteří dne 4. 5. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Společenskou smlouvu č. 019/SoS/2023“ – ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 3. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2023 pod ev. č. Z2023–010599, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 055–163402, ve znění pozdějších oprav, „Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 15. 12. 2023, kterým jmenovaný zadavatel rozhodl o výběru dodavatele – společníků společnosti „Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G“ sdružující vedoucího společníka MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, a společníka GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, kteří dne 27. 4. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Smlouvu o společnosti č. A1202/2023/00­7/SOS“ – na realizaci předmětu plnění citované veřejné zakázky,  a současně ruší i všechny následné úkony jmenovaného zadavatele učiněné v zadávacím řízení na citovanou veřejnou zakázku.

IV.

Zadavateli – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0079/2024/VZ ukládá zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 3. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2023 pod ev. č. Z2023–010599, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 055–163402, ve znění pozdějších oprav.

V.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v roz­hodném znění, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), zahájil podle zákona dne 14. 3. 2023 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt“, přičemž předmětné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2023 pod ev. č. Z2023–010599, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 055–163402, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“).

2. Dle části 3. „Specifikace veřejné zakázky“ bodu 3.1 „Obsah předmětu veřejné zakázky:“ zadávací dokumentace veřejné zakázky je předmětem plnění veřejné zakázky „rekonstrukce a přestavba bývalého výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt. Po provedení úprav bude objekt sloužit jako multifunkční sál pro společenské využití zejména v rámci Národního divadla moravskoslezské­ho.“

3. Z dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 4 nabídky.

4.             „Rozhodnutím zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení“ ze dne 16. 8. 2023 (dále jen „rozhodnutí o vyloučení č. 1“ či „rozhodnutí o vyloučení navrhovatele č. 1“) zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení – společníků společnosti „Společnost YUCON + STANTER + INPEK HOLDING + Adifex – Divadlo“ sdružující vedoucího společníka YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, a společníky STANTER s.r.o., IČO 09667822, se sídlem Zarámí 4077, 760 01 Zlín, STANTER, a.s.[1], IČO 50085956, se sídlem Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, Slovenská republika, a Adifex, a. s., IČO 46715894, se sídlem Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, kteří dne 4. 5. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Společenskou smlouvu č. 019/SoS/2023“, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 4. 5. 2023 vedoucím společníkem YUCON CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, jenž je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 2. 1. 2024 Mgr. Martinem Horákem, advokátem, ev. č. ČAK 13970, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Citované rozhodnutí obdržel navrhovatel téhož dne.

5. Proti rozhodnutí o vyloučení č. 1 podal navrhovatel námitky ze dne 31. 8. 2023 (dále jen „námitky proti rozhodnutí o vyloučení č. 1“), které byly zadavateli doručeny téhož dne.

6. Rozhodnutím ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 1), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel námitky proti rozhodnutí o vyloučení č. 1 odmítl.

7.             „Oznámením zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 16. 8. 2023 (dále jen „rozhodnutí o výběru č. 1“ či „rozhodnutí o výběru dodavatele č. 1“) zadavatel rozhodl o výběru dodavatele na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, a to účastníka zadávacího řízení – společníků společnosti „Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G“ sdružující vedoucího společníka MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, a společníka GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, kteří dne 27. 4. 2023 uzavřeli za účelem podání společné nabídky „Smlouvu o společnosti č. A1202/2023/00­7/SOS“, na jejímž základě je ve správním řízení oprávněna jednat MORYS s. r. o., IČO 42864771, se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, jako vedoucí společník (dále jen „vybraný dodavatel“ či „dodavatel Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G“). Citované rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

8. Proti rozhodnutí o výběru č. 1 podal navrhovatel námitky ze dne 31. 8. 2023 (dále jen „námitky proti rozhodnutí o výběru č. 1“), které byly zadavateli doručeny téhož dne.

9. Rozhodnutím ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o výběru č. 1“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel námitky proti rozhodnutí o výběru č. 1 odmítl.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 1 a rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o výběru č. 1 za učiněná v souladu se zákonem, podal dne 11. 9. 2023 u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad”) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh č. 1“). Zadavatel obdržel stejnopis návrhu č. 1 rovněž dne 11. 9. 2023.

11.         „Rozhodnutím zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení“ ze dne 15. 12. 2023 (dále jen „rozhodnutí o vyloučení č. 2“ či „rozhodnutí o vyloučení navrhovatele č. 2“) zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona opětovně rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku. „Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení“ ze dne 15. 12. 2023 (dále jen „oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2“) obdržel navrhovatel dne 16. 12. 2023.

12.         „Rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 15. 12. 2023 (dále jen „rozhodnutí o výběru č. 2“ či „rozhodnutí o výběru dodavatele č. 2“) zadavatel opětovně rozhodl o výběru dodavatele Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. „Oznámení zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 15. 12. 2023 (dále jen „oznámení o výběru dodavatele č. 2“) bylo navrhovateli doručeno dne 16. 12. 2023.

13. Proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2 a oznámení o výběru dodavatele č. 2 podal navrhovatel námitky ze dne 2. 1. 2024 (dále jen „námitky proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2“), které byly zadavateli doručeny téhož dne.

14. Rozhodnutím ze dne 16. 1. 2024 (dále jen „rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel námitky proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 odmítl.

15. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 26. 1. 2024 u Úřadu návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh č. 2“). Zadavatel obdržel stejnopis návrhu č. 2 rovněž dne 26. 1. 2024.

II.        OBSAH NÁVRHU

16. Návrh č. 2 směřuje proti nezákonnosti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 a proti nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2, kdy vypořádání zadavatele je dle navrhovatele v řadě případů „zjevně nekonkrétní, obecné a zcela znemožňuje […] předložit relevantní protiargumentaci“.

17. Navrhovatel v návrhu č. 2, resp. námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2, které činí nedílnou součástí návrhu č. 2, předně namítá, že rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 jsou rozhodnutími neplatnými, resp. představují nulitní právní úkony, kdy překážkou vydání těchto rozhodnutí je probíhající správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ ve věci návrhu č. 1 a existence stále platného rozhodnutí o vyloučení č. 1 a rozhodnutí o výběru č. 1, tj. „existence stále platných rozhodnutí […] v totožné věci “,

18. Nadto navrhovatel ve vztahu k rozhodnutí o vyloučení č. 2 namítá, že toto „je zcela nepřezkoumatelné z důvodu absence jakéhokoli věcného odůvodnění, kdy zadavatel uvádí toliko to, že stěžovatel nesplnil zadávací podmínky dle čl. 14.4 […] zadávacích podmínek, a přílohou je zasílán znalecký posudek […] soudního znalce Ing. Martina Džanaje, Ph.D. ze dne 14. 12. 2023 […]. Stěžovatel se však vůbec nedozvídá, co konkrétně a vůči jaké konkrétní části nabídky stěžovatele je zadavatelem vytýkáno. Jaký dopad […] má předkládaný Posudek a jaké konkrétní závěry z jeho existence zadavatel vyvozuje ve vztahu k nabídce stěžovatele.“ Navrhovatel dále uvádí, že předmětný posudek je zpracován nezákonným způsobem, neboť znalci nepřísluší odpovídat na právní otázky, a že znalec Ing. Martin Džanaj, Ph.D. je členem hodnotící komise zadavatele, pročež je zcela vyloučeno, aby zpracovával objektivní nestranné posouzení ve věci, o které následně rozhoduje. Pokud jsou pak dle navrhovatele „zadavatelem vyvozovány jakékoli pro stěžovatele negativní závěry s odůvodněním, že se jedná toliko o ‚část stavby‘ a nikoli o celkovou výstavbu či rekonstrukci budovy s odkazem na Posudek, jedná se o vadné posouzení. Všechna předkládaná referenční plnění jsou zcela relevantní plnění naplňující zadávací podmínku ve smyslu § 2 stavebního zákona, jakožto logickou ucelenou část stavebních prací odpovídající fázi výstavby/rekon­strukce budovy se železobetonovou konstrukcí.“ Současně pak navrhovatel konstatuje, že rozhodnutím Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ ze dne 5. 12. 2023 jsou rušeny mj. úkony zadavatele spojené s posouzením splnění podmínek účasti navrhovatelem v zadávacím řízení, pročež se procesní stav věci dle navrhovatele „vrací do stavu ke dni doručení nabídky navrhovatele zadavateli. Po obdržení nabídky stěžovatele totiž zadavatel činil veškeré kroky ve vztahu ke stěžovateli výlučně spojené s posouzením splnění podmínek jeho účasti či hodnocení, tedy veškeré žádosti či jiné úkony vůči stěžovateli či jiným subjektům týkající se obsahu nabídky stěžovatele jsou zrušeny.“ Na základě uvedeného je navrhovatel dle svých slov „znevýhodněn oproti jiným účastníkům v možnosti předložení objasnění nabídky“.

19. Ve vztahu k rozhodnutí o výběru č. 2 pak navrhovatel nad rámec shora uvedeného konstatuje, že zadavatel spolu s oznámením o výběru dodavatele č. 2 neodeslal výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele dle § 123 písm. b) zákona, přičemž rovněž tato skutečnost dle navrhovatele způsobuje nezákonnost výběru dodavatele Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G bez dalšího. Současně navrhovatel namítá, že [v]e výběru […] vůbec nejsou uvedeni všichni účastníci zadávacího řízení, zcela chybí hodnocení dvou účastníků PSG Construction a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.“, kdy absence jakýchkoli informací o osudu nabídek těchto účastníků zadávacího řízení dle navrhovatele představuje nezhojitelnou vadu postupu zadavatele, a že zadavatel v oznámení o výběru dodavatele č. 2 „neuvedl žádné věcné relevantní informace zakotvené § 123 zákona. Vůbec tak není zřejmé, zda uváděné, deklarované pozice byly [Ing. T. V.] skutečně realizovány, tedy zda se jednalo o pozice stavbyvedoucí […] Současně není uváděn ani rozsah takovéhoto výkonu, tedy zda byl časově a věcně odpovídající, rovněž tak naplňující finanční objem“. Navrhovatel dále uvádí, že z oznámení o výběru dodavatele č. 2 je zřejmé, že zadavatel „zcela nově, bez opory v zadávací dokumentaci, požadoval a hodnotil ‚technickou zprávu‘, ‚stavební deník – čelní list‘, ‚stavební deník zápis‘, ‚dva zápisy z kontrolního dne stavby včetně seznamu zúčastněných osob‘, ‚soupis prací, oceněný rozpočet‘. Žádný takovýto požadavek a způsob hodnocení není obsažen v zadávací dokumentaci. Zadavatel nebyl oprávněn takovéto konkrétní dokumenty požadovat a následně na jejich základě provést hodnocení nabídek […].“ Navrhovatel brojí rovněž proti nesplnění podmínek zadávací dokumentace pro pozici „stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky“ vybraným dodavatelem, přičemž v tomto kontextu mj. uvádí, že je zcela nereálné, aby [Ing. T. V.] „na denní bázi účasti a řízení vykonával požadovanou funkci na souběžně realizovaných stavbách v Uherském Hradišti a v Praze“. Konečně pak navrhovatel namítá, že [z]adavateli nepřísluší […] ‚přehazovat‘ […] předložené referenční plnění mezi prokázáním splnění kvalifikace a hodnotícími kritérii […]. Pokud […] nabídka označila nějaký parametr za hodnotící kritérium, nelze již dodatečně toto měnit, neboť jakákoli změna zasahující hodnotící kritérium je nepřípustná.“

20. S ohledem na vše shora uvedené navrhovatel navrhuje, aby Úřad rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 zrušil.

III.      PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

21. Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 26. 1. 2024, kdy Úřad obdržel návrh č. 2.

22. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný dodavatel.

23. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem ze dne 30. 1. 2024.

Vyjádření zadavatele ze dne 31. 1. 2024

24. Dne 31. 1. 2024 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele ze dne 31. 1. 2024“), ve kterém zadavatel konstatuje, že z jednotlivých úkonů navrhovatele, resp. jím podávaných námitek a návrhů „lze identifikovat obstrukční a šikanózní jednání v celém průběhu zadávacího řízení“. Zadavatel akcentuje, že jako „příspěvková organizace zabývající se divadelní činností […] ročně administruje cca 10 zadávacích řízení, z toho 50 % zakázek malého rozsahu“ a že „nemá vyčleněny finanční prostředky na úhradu vysokých nákladů advokátních kanceláří a veškeré úkony v zadávacím řízení […] činí pouze sám, nebo s pomocí společnosti administrátora“. Zadavatel je dle svých slov ve vztahu k navrhovateli, tj. sdružení stavebních subjektů ve velmi nerovném postavení a v kontextu uvedeného apeluje na Úřad, aby ho z moci úřední ochránil před dalším obstrukčním a šikanózním jednáním navrhovatele. Konkrétně zadavatel žádá, aby Úřad využil možnosti mu dané správním řádem a dále ve správním řízení nepokračoval.

Vyjádření zadavatele k návrhu č. 2

25. Dne 5. 2. 2024 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu č. 2 z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele k návrhu č. 2“).

26. Zadavatel předně uvádí, že rozhodnutí ve věci vydané v rámci správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ vzhledem k podání rozkladu nenabylo právní moci, a nemůže být tedy překážkou vydání rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2. Dle zadavatele nic nebrání tomu, aby zadavatel činil „úkony, které nejsou v rozporu s platnými rozhodnutími Úřadu“.

27. K namítané nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o vyloučení č. 2 zadavatel konstatuje, že toto tvrzení navrhovatele se nezakládá na pravdě, neboť souběžně s oznámením o vyloučení navrhovatele č. 2 navrhovatel obdržel oznámení o výběru dodavatele č. 2, jehož součástí je zpráva o hodnocení nabídek. Ze zprávy o hodnocení nabídek, resp. její přílohy č. 3 je pak dle zadavatele „jednoznačně zřejmé, co konkrétně je zadavatelem vytýkáno, vůči jaké […] části nabídky navrhovatele“. Dle zadavatele „doložené zkušenosti prokazovaly pouze zkušenost s realizací částí stavby, nikoli celé budovy“.

28. Ve vztahu k rozhodnutí o výběru č. 2, resp. oznámení o výběru dodavatele č. 2 zadavatel konstatuje, že [s]oučástí Oznámení […] bylo posouzení doložených zkušeností stavbyvedoucího, a to jak seznam referenčních staveb, tak hodnocený údaj u všech referencí. […] Chybou při zpracování a odesílání elektronických dokumentů se však součástí odeslaného Oznámení […] neuložil dokument Posouzení splnění podmínek účasti dodavatele na 1. místě, který obsahuje výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, seznam dokladů prokazujících splnění profesní způsobilosti i údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace. Tento dokument […] výše uvedenou chybou navrhovatel neobdržel a zadavatel tento nedostatek neprodleně napraví.“ K tvrzené nezákonné změně podmínek hodnocení zadavatel uvádí, že uvedeným námitkám navrhovatele nerozumí a že k žádné takové změně nedošlo. K námitce navrhovatele týkající se nesplnění podmínek zadávací dokumentace pro pozici „stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky“ vybraným dodavatelem pak zadavatel konstatuje, že se jedná „o fabulaci navrhovatele, kdy dle dokladů doložených vybraným účastníkem na základě žádosti komise lze konstatovat splnění podmínek zadávací dokumentace“.

29. Konečně k tvrzené nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 zadavatel uvádí, že „se v plném rozsahu vypořádal s opakovanými a nepodloženými námitkami navrhovatele“.

Vyjádření vybraného dodavatele ze dne 13. 2. 2024

30. Dne 13. 2. 2024 obdržel Úřad vyjádření vybraného dodavatele z téhož dne (dále jen „vyjádření vybraného dodavatele ze dne 13. 2. 2024“), v němž vybraný dodavatel konstatuje, že je nadále přesvědčen, že zadavatel v šetřeném zadávacím řízení postupoval zcela transparentně a nediskriminačně a že vyloučení navrhovatele bylo učiněno po právu a v mezích zákona. Vybraný dodavatel se dále důrazně ohrazuje proti tvrzení navrhovatele, že u nabídky vybraného dodavatele došlo ze strany zadavatele k manipulaci s předloženými referenčními zakázkami, a v příloze citovaného vyjádření opětovně předkládá časový přehled referenčních staveb stavbyvedoucího [Ing. T. V.], ze kterého dle vybraného dodavatele jasně vyplývá, že [Ing. T. V.] všechny své referenční stavby prováděl postupně, resp. že ani u jedné referenční stavby se výkon funkce stavbyvedoucího nepřekrýval. Vybraný dodavatel dále odkazuje na všechna svá předchozí vyjádření, která zaslal ke správním řízením, která jsou Úřadem ve věci veřejné zakázky vedena, a závěrem konstatuje, že dle jeho názoru je namístě návrh č. 2 zamítnout.

Vyjádření navrhovatele ze dne 15. 2. 2024

31. Dne 15. 2. 2024 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne (dále jen „vyjádření navrhovatele ze dne 15. 2. 2024“), ve kterém navrhovatel uvádí, že zadavatel dne 5. 2. 2024 navrhovateli doručil doplnění rozhodnutí o výběru č. 2, resp. oznámení o výběru dodavatele č. 2 o výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele. Dle navrhovatele se zadavatel tímto postupem snaží napravit nezhojitelnou vadu, kdy nadto je uvedené doplnění zasláno až 10 dnů po podání návrhu č. 2, a navrhovateli je tak zcela znemožněno v rámci předmětného správního řízení uplatnit jakékoli věcné námitky proti posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele. Navrhovatel uzavírá, že zákon „jakékoli doplňování oznámení o výběru nepřipouští, kdy ust. § 123 stanoví zadavateli jednoznačný příkaz k odeslání posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v rámci oznámení o výběru dodavatele“.[2]

Vyjádření zadavatele ze dne 21. 2. 2024

32. Dne 21. 2. 2024 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele ze dne 21. 2. 2024“), v němž zadavatel zejm. konstatuje, že tvrzení navrhovatele uvedená v jeho vyjádření ze dne 15. 2. 2024 se nezakládají na pravdě a že součástí dokumentu „Doplnění oznámení zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 5. 2. 2024 bylo rovněž poučení o možnosti podat námitky, pročež je zadavatel přesvědčen, že k namítanému porušení zákona nemohlo dojít.

Další průběh správního řízení

33. Usnesením ze dne 8. 3. 22024 stanovil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

34. Rozhodnutím ze dne 12. 3. 2024 uložil Úřad zadavateli předběžné opatření ve formě zákazu uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, a to až do pravomocného skončení daného správního řízení.

35. Zadavatel se ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 8. 3. 2024 ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí č. 1

36. Dne 15. 3. 2024 obdržel Úřad vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne (dále jen „vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí č. 1“), v němž vybraný dodavatel konstatuje, že na základě informací uvedených ve spise je nadále přesvědčen, že zadavatel v šetřeném zadávacím řízení postupoval zcela transparentně a nediskriminačně a že vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení bylo učiněno v souladu se zákonem. Vybraný dodavatel se dále znovu ohrazuje proti tvrzení, že u jeho nabídky došlo ze strany zadavatele k manipulaci s předloženými referenčními zakázkami, a ve věci autorizace [Ing. T. V.]a otázky (ne)uznání staveb, na jejichž realizaci se podílel jako stavbyvedoucí v době, kdy nedisponoval autorizací v oboru „Pozemní stavby“, odkazuje na body 110. až 112. rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ ze dne 5. 12. 2023. Vybraný dodavatel upozorňuje rovněž na skutečnost, že je s podivem, že zadavatel do měsíce března roku 2024 nezaslal nikomu ze zúčastněných subjektů „autorizaci [Ing. P. F.] jako osoby usazené, kterou vzhledem k tomu, že se rozdílové zkoušky konaly dne 12. 9. 2023 […], musí mít již […] k dispozici. Z […] uvedeného je zřejmé, že [Ing. P. F.] rozdílové zkoušky s největší pravděpodobností úspěšně nesložil, tudíž potřebnou autorizací stále nedisponuje […]. Z tohoto důvodu navrhovatel pravděpodobně neustále prodlužuje zadávací řízení svými šikanózními návrhy, aby se [Ing. P. F.] mohl účastnit dalšího přezkoušení […] a navrhovatel tak v případě úspěchu mohl kvalifikaci stavbyvedoucího po téměř roce úspěšně prokázat.“ Závěrem vyjádření k podkladům rozhodnutí č. 1 pak vybraný dodavatel uzavírá, že „návrh k orgánu dohledu je podán neoprávněně, obstrukčně, neboť nabídka navrhovatele z objektivních důvodů nesplňuje zadávací podmínky“ a že je namístě návrh č. 2 zamítnout, neboť k žádnému pochybení na straně zadavatele nedošlo.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí č. 1

37. Dne 19. 3. 2024 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne (dále jen „vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí č. 1“).

38. Navrhovatel v rámci vyjádření k podkladům rozhodnutí č. 1 předně odkazuje na obsah návrhu č. 2, námitek proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 a vyjádření navrhovatele ze dne 15. 2. 2024, na kterých dle svých slov bezvýhradně trvá, a dále se ve stručnosti vyjadřuje k některým bodům vyjádření zadavatele k návrhu č. 2, vyjádření zadavatele ze dne 21. 2. 2024 a vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí č. 1.

39. Navrhovatel uvádí, že z argumentace obsažené ve shora uvedených vyjádřeních zadavatele je zcela zřejmé, že zadavatel zastává toliko jediný způsob vyústění šetřeného zadávacího řízení, a to takový, kdy navrhovatel bude ze zadávacího řízení vyloučen a veřejná zakázka bude přidělena dodavateli Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G. Dle navrhovatele tomuto výsledku zadavatel podřizuje veškeré své procesní úkony, a to bez ohledu na to, zda jsou v souladu se zákonem. V tomto kontextu pak navrhovatel zejm. konstatuje, že co se týče jeho vyloučení ze zadávacího řízení, trvá na tom, že „zadávací dokumentace nestanoví jakýkoli požadavek na fázi výstavby či rekonstrukce budovy či konkrétní věcný rozsah plnění, kdy již samotná rekonstrukce zcela zjevně z principu spočívá v toliko částečném plnění. […] Požadavek na celkovou výstavbu, resp. celou budovu, si zadavatel dodatečně do zadávací dokumentace neoprávněně doplňuje, neboť žádná takováto podmínka v textu zadávací dokumentace uvedena není. Zakázaná změna zadávacích podmínek je jednoznačná.“

40. Ve vztahu k vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí č. 1 pak navrhovatel zdůrazňuje, že „pokud je argumentováno absencí autorizace [Ing. P. F.] jako osoby usazené, je takováto argumentace zcela mimo předmět projednávané věci, neboť takováto argumentace nebyla důvodem napadeného vyloučení č. 2“.

Další průběh správního řízení

41. Usnesením ze dne 20. 3. 22024 stanovil Úřad účastníkům správního řízení v návaznosti na doplnění správního spisu o další podklady rozhodnutí novou lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

42. Zadavatel se ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 20. 3. 2024 ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí č. 2

43. Dne 26. 3. 2024 obdržel Úřad vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 25. 3. 2024 (dále jen „vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí č. 2“), ve kterém vybraný dodavatel ve vztahu k navrhovatelem rozporované referenční zakázce „VILADOMY A RODINNÉ DOMY KAMENEC – JIH, FRÝDEK-MÍSTEK“, jíž byla prokazována technická kvalifikace vybraného dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, uvádí, že i při nezohlednění této reference je dotčená technická kvalifikace ze strany vybraného dodavatele splněna. Závěrem vyjádření k podkladům rozhodnutí č. 2 vybraný dodavatel uvádí, že je přesvědčen o splnění veškerých zadávacích podmínek v rámci své nabídky a jako vybraný dodavatel je připraven k uzavření smlouvy na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky se zadavatelem.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí č. 2

44. Dne 27. 3. 2024 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí z téhož dne, ve kterém navrhovatel reaguje na vyjádření vybraného dodavatele k podkladům rozhodnutí č. 2 a konstatuje, že vybraný dodavatel se v rámci uvedeného vyjádření odklání od předmětu správního řízení a že jeho argumentace podporuje důvodnost podaného návrhu č. 2. V této souvislosti navrhovatel uvádí, že [p]okud je vybraným dodavatelem argumentováno ve vztahu ke splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 ZZVZ v rámci jeho nabídky, navrhovatel zdůrazňuje, že toto nemohlo být věcně předmětem jeho námitek z důvodu porušení […] příkazu k odeslání posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele […]. Navrhovateli tak není […] známo, jak vybraný dodavatel technickou kvalifikaci prokazoval. Navrhovatel tak toliko odkazoval na předchozí správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ a tam uváděnou argumentaci ve vztahu k referenčnímu plnění ‚VILADOMY A RODINNÉ DOMY KAMENEC – JIH, FRÝDEK-MÍSTEK‘ […]. Pokud nyní vybraný dodavatel odkazuje na zcela odlišné referenční plnění […], je toliko potvrzována argumentace navrhovatele o závadnosti oznámení o výběru […]“.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

45. Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí, zejména příslušné části dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku a vyjádření účastníků správního řízení, a na základě vlastních zjištění rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až V. tohoto rozhodnutí.

46. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. a II. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení právních předpisů

47. Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

48. Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

49. Podle § 39 odst. 1 zákona zadavatel postupuje v zadávacím řízení podle pravidel stanovených tímto zákonem a je přitom povinen dodržet stanovené zadávací podmínky. Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení tento zákon nestanoví, určí je zadavatel v souladu se zásadami podle § 6 zákona.

50. Podle § 39 odst. 5 zákona posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení kritérií podle § 39 odst. 3 zákona zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

51. Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

52. Podle § 46 odst. 2 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

53. Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

54. Podle § 48 odst. 2 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a)        nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b)        nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona, nebo

c)        neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

55. Podle § 48 odst. 11 zákona zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

56. Podle § 119 odst. 1 zákona zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci.

57. Podle § 119 odst. 2 zákona zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede

a)        identifikaci zadávacího řízení,

b)        fyzické osoby, které se na hodnocení podílely; za tyto osoby se považují zejména osoby, které provedly hodnocení nabídek včetně členů komise, pokud ji zadavatel k hodnocení sestavil, nebo přizvaných odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,

c)        seznam hodnocených nabídek a

d)        popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé

1. hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,

2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,

3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a

4. výsledek hodnocení nabídek.

58. Podle § 123 zákona zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. S výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení, v němž je jeden účastník zadávacího řízení, musí být součástí tohoto oznámení

a)        zpráva o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek,

b)        výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat

1. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a

2. u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace,

3. seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) zákona,

4. výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b) zákona.

59. Podle § 263 odst. 2 zákona platí, že nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku

60. V bodu 10.5 „Technická kvalifikace“ zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel ve vztahu k technické kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona stanovil mj. následující:

„Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje nejméně:

 • 1 stavbyvedoucím – osobou odpovědnou za vedení zakázky (osoba zajišťující denně vedení stavby)
 • 1 zástupcem stavbyvedoucího
 • 1 technikem k zajišťování úkolů v prevenci rizik“.

61. V bodu 14.1 „Kritéria hodnocení“ zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle 2 kritérií hodnocení, a to kritéria hodnocení „Celková nabídková cena“ s váhou 85 % a kritéria hodnocení „Kvalita týmu – stavbyvedoucí“ s váhou 15 %.

62. V bodu 14.4 „Způsob zpracování hodnotícího kritéria Kvalita týmu – stavbyvedoucí“ zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel stanovil mj. následující:

„Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu je uchazeč povinen ve své nabídce doložit Čestným prohlášením dle vzorové přílohy č. 2.6 ZD, případně jiným dokladem (s úplnými údaji pro hodnocení) zkušenosti řádného člena týmu – stavbyvedoucího s realizací staveb, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s železobetonovou nosnou konstrukcí, na kterých pracoval v pozici stavbyvedoucí, a to za posledních 10 let, a která v případě vyhodnocení nabídky uchazeče jako nejvhodnější bude zastávat pozici osoby odpovědné za realizaci zakázky – stavbyvedoucí, tj. stejné osoby, která prokazovala kvalifikaci dle bodu 10.5.2 […] s uvedením:

 • přesný název, přesné označení zakázky
 • podrobný popis předmětu plnění zakázky, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků zadavatele uvedených výše
 • objednatel zakázky
 • celkové investiční náklady stavby v částce bez DPH
 • adresa a kontakt na objednatele (adresa sídla, telefonní číslo, e-mail, kontaktní osoba)

Kritériem […] zadavatel určuje odbornost (zkušenost) osoby stavbyvedoucího přesahující limity kritérií technické kvalifikace a konstatuje, že do hodnocení budou přijaty stavby splňující podmínky zadávací dokumentace uvedené v tomto článku vyjma staveb, kterými tato osoba (stavbyvedoucí) prokazuje splnění technické kvalifikace.

Z údajů uvedených v tomto čestném prohlášení, případně z jiných údajů či listin doložených v nabídce účastníka ZŘ musí jednoznačně vyplývat splnění veškerých výše uvedených požadavků zadavatele pro hodnocené stavby (vč. všech požadovaných kontaktních údajů objednatele). V případě, že u některé z uvedených zakázek nebude splnění požadavků zadavatele zřejmé, případně nebudou-li uvedené údaje pravdivé, nebude tato zakázka zařazena do hodnocení. Pokud účastník ZŘ nedoloží v nabídce min. 2 zkušenosti se zakázkami odpovídajícími podmínkám stanoveným v tomto článku zadávací dokumentace, nebude jeho nabídka hodnocena a účastník ZŘ bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.“

63. Z nabídky navrhovatele, konkrétně mj. vyplněné přílohy č. 2.4 „ČP o organizační struktuře technického týmu“ zadávací dokumentace veřejné zakázky, vyplývá, že navrhovatel na pozici člena realizačního týmu „stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky“ nominoval [Ing. P. F.].

64. Z nabídky navrhovatele, konkrétně vyplněné přílohy č. 2.6 „ČP k hodnocení“ zadávací dokumentace veřejné zakázky vyplývá, že navrhovatel za účelem hodnocení nabídek v hodnotícím kritériu „Kvalita týmu – stavbyvedoucí“ předložil celkem 5 referenčních zakázek [Ing. P. F.], a to referenční zakázku „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2 – SO03“ (dále jen „hodnocená reference č. 1“), referenční zakázku „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2 – SO01, SO02 – ŽB skelet“ (dále jen „hodnocená reference č. 2“), referenční zakázku „Obytný súbor Čulenova – I., II. Etapa veža B + C – ŽB skelet“ (dále jen „hodnocená reference č. 3“), referenční zakázku „Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3 a Bezručova 5, stavebné úpravy – NKP“ (dále jen „hodnocená reference č. 4“) a referenční zakázku „Bory Mall – obchodno zábavné centrum, Bratislava“ (dále jen „hodnocená reference č. 5“).

65. Zadavatel se na navrhovatele dne 23. 5. 2023 dle § 46 zákona obrátil s „Žádostí hodnotící komise o doplnění dokladů“ z téhož dne, kdy navrhovatel byl vyzván, aby ke všem jím předloženým hodnoceným referencím doložil v citované žádosti specifikovanou dokumentaci (technická zpráva, oceněný soupis prací, stavební deník – list s uvedením osob odpovědných za vedení stavby a alespoň jeden zápis ze stavebního deníku, který sepsal uváděný stavbyvedoucí, a alespoň dva zápisy z kontrolního dne stavby včetně podpisové soupisky osob účastných na kontrolním dni stavby) nebo obdobné dokumenty, ze kterých bude průkazně vyplývat potvrzení (splnění) požadavků zadavatele stanovených v bodu 14.4 zadávací dokumentace veřejné zakázky. Současně zadavatel požadoval objasnění dílčích skutečností vztahujících se k některým těmto referencím. Na citovanou žádost reagoval navrhovatel přípisem ze dne 6. 6. 2023, jehož přílohou byl mj. níže uvedený „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jeho dokončenej časti)“ ze dne 30. 6. 2022, „Protokol o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) SO 01, 02“ ze dne 12. 9. 2022 a přípis „VEC: Potvrdenie praxe pána [Ing. P. F.] – čestné prehlásenie“ objednatele „Bezručová Invest, s.r.o.“ ze dne 2. 6. 2023.[3] V rámci námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 29. 6. 2023 pak navrhovatel doložil níže uvedený „Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru (prípadne dokončenej časti stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru“ ze dne 12. 7. 2019, „Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru (prípadne dokončenej časti stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru“ ze dne 20. 3. 2019 a přípis „Čestné vyhlásenie“ [Ing. M. L.] ze dne 26. 6. 2023.

66. V dokumentu „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jeho dokončenej časti)“ ze dne 30. 6. 2022 vztahujícímu se k hodnocené referenci č. 1 je jako „Zodpovedný stavbyvedúci“ uveden [Ing. P. F.]. V části „Popis odovzdávaného Diela (alebo jeho dokončenej časti)“ předmětného dokumentu je uvedena [r]ealizácia železobetónového skeletu vrátane stavebnej časti – Polyfunkčný súbor Eurovea 2, stavba 03).“

67. V dokumentu „Protokol o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) SO 01, 02“ ze dne 12. 9. 2022 vztahujícímu se k hodnocené referenci č. 2 je jako „Zodpovedný stavbyvedúci“ uveden [Ing. P. F.]. V části „Popis odovzdávaného Diela (alebo jeho dokončenej časti)“ předmětného dokumentu je uvedena [r]ealizácia železobetónového skeletu vrátane murovacích prác – Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, stavby S0 01, 02 a 04).“

68. V dokumentu „Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru (prípadne dokončenej časti stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru“ ze dne 12. 7. 2019 vztahujícímu se k hodnocené referenci č. 3 je jako „Zodpovedný Stavbyvedúci“ uveden [Ing. P. F.]. V části „Popis stavebného objektu alebo prevádzkového súboru“ předmětného dokumentu je uvedeno, že [p]redmetom prevzatia diela sú obchodné súbory: OS 3000 Nosné železobetónové konštrukcie – skelet, OS 3011 Izolácie spodnej stavby, OS 7019 Bleskozvod, OS 1115 Žeriavy.“

69. V dokumentu „Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru (prípadne dokončenej časti stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru“ ze dne 20. 3. 2019 vztahujícímu se k hodnocené referenci č. 3 je jako „Zodpovedný Stavbyvedúci“ uveden [Ing. P. F.]. V části „Popis stavebného objektu alebo prevádzkového súboru“ předmětného dokumentu je uvedeno, že [p]redmetom prevzatia diela sú obchodné súbory: OS 3000 Nosné železobetónové konštrukcie – skelet, OS 3011 Izolácie spodnej stavby, OS 7019 Bleskozvod, OS 1115 Žeriavy.“

70. V přípise „VEC: Potvrdenie praxe pána [Ing. P. F.] – čestné prehlásenie“ objednatele „Bezručová Invest, s.r.o.“ ze dne 2. 6. 2023 vztahujícímu se k hodnocené referenci č. 4 je uvedeno mj. následující:

„Na základe Vašej žiadosti Vám týmto potvrdzujeme a čestne prehlasujeme, že p. [Ing. P. F.] [] vykonával funkciu stavbyvedúci, tj. osoba zabezpečujúca denné riadenie stavby, na stavbe s názvom ‚Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3 a Bezručova 5, stavebné úpravy NKP‘ v období 03/2016 až 04/2017.

Súčasne potvrdzujeme a čestne prehlasujeme, že vyššie uvedená stavba je stavbou budovy, kde prebiehala výstavba a súčasne aj rekonštrukcia budovy s železobetonovou nosnou konštrukciou. Finančný objem stavebnej časti bol 21.846.150,00 EUR bez DPH.“

71. V přípise „Čestné vyhlásenie“ [Ing. M. L.] ze dne 26. 6. 2023 vztahujícímu se k hodnocené referenci č. 5 je uvedeno následující:

„Ja dolu podpísaný [Ing. M. L.], v tom čase zodpovedný manažér investora, ako aj kontaktná osoba pre nižšie uvedené stavby vyhlasujem, že

[Ing. P. F.] vykonával funkciu stavbyvedúceho na nižšie uvedených stavbách a zároveň, že predmetom nižšie uvedených pozemných stavieb bola aj výstavba nosného železobetónového skeletu.

zoznam stavieb:

 • Bory Mall – obchodno zábavné centrum, Bratsiava – ŽB skelet

Finančný objem – 16 015 166,78 EUR

Termín realizácie – 03/2013 – 03/2014“.

72. V odůvodnění rozhodnutí o vyloučení navrhovatele č. 2[4] je uvedeno následující:

„Výše uvedený účastník Společnost YUCON + STANTER + INPEK HOLDING + Adifex – Divadlo […] v zadávacím řízení nesplnil zadávací podmínky dle článku 14.4 Podrobných podmínek zadávací dokumentace:

‚14.4 Způsob zpracování hodnotícího kritéria Kvalita týmu – stavbyvedoucí: Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu je uchazeč povinen ve své nabídce doložit Čestným prohlášením dle vzorové přílohy č. 2.6 ZD, případně jiným dokladem (s úplnými údaji pro hodnocení) zkušenosti řádného člena týmu – stavbyvedoucího s realizací staveb, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s železobetonovou nosnou konstrukcí, na kterých pracoval v pozici stavbyvedoucí, a to za posledních 10 let, a která v případě vyhodnocení nabídky uchazeče jako nejvhodnější bude zastávat pozici osoby odpovědné za realizaci zakázky – stavbyvedoucí, tj. stejné osoby, která prokazovala kvalifikaci dle bodu 10.5.2 […]‘

a v souladu s textem stejného článku:

‚Pokud účastník ZŘ nedoloží v nabídce min. 2 zkušenosti se zakázkami odpovídajícími podmínkám stanoveným v tomto článku zadávací dokumentace, nebude jeho nabídka hodnocena a účastník ZŘ bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.‘

U účastníka tak hodnotící komise nemohla dokončit hodnocení a z výše uvedených důvodů ho zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona z účasti v zadávacím řízení vylučuje.

Přílohu tohoto rozhodnutí tvoří znalecký posudek č. 079392/2023.“

73. V bodu 1.1 „Předmět znaleckého posudku“ znaleckého posudku č. 079392/2023 soudního znalce Ing. Martina Džanaje, Ph.D. ze dne 14. 12. 2023, jehož objednatelem je zadavatel (dále jen „znalecký posudek ze dne 14. 12. 2023“), je stanoveno, že [z]adavatel posudku požaduje zjistit, jaká je přesná definice pojmu ‚budova‘, a to i v kontextu s vyhodnocením nabídek VZ0160744: Přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový kulturní objekt.“ V závěru znaleckého posudku ze dne 14. 12. 2023 je konstatováno mj. následující:

„Jak ze stavební praxe znalce, tak ze zákonných norem, jejichž příklady byly uvedeny výše, je jasné, že záměrem zákonodárce při tvorbě definice pojmu ‚budova‘ bylo zejména vystihnout, že musí splňovat 3 kritéria:

1. část této stavby musí být nad zemí,

2. musí být převážně uzavřena navenek obvodovými stěnami,

3. musí být uzavřena navenek střešní konstrukcí.“

74. Přílohu č. 1 rozhodnutí, resp. oznámení o výběru dodavatele č. 2 tvoří „Zpráva o hodnocení nabídek“ ze dne 15. 12. 2023 (dále jen „zpráva o hodnocení nabídek“) vč. příloh č. 1 až 3. V příloze č. 3 „Tabulka předložených dokladů“ zprávy o hodnocení nabídek (dále jen „příloha č. 3 zprávy o hodnocení nabídek“) je ve vztahu k posouzení hodnocené reference č. 1 uvedeno, že [d]le doložených podkladů se jedná o pouhou část stavby SO03 (stavebních prací – viz technická zpráva a soupis prací – rozpočet) a nikoliv celkovou výstavbu či rekonstrukci budovy s železobetonovou konstrukcí. Zadavatel tak má najisto potvrzeno nesplnění podmínky pro prokázání zkušenosti doklady doloženými účastníkem v rámci doplnění/objasnění č. 1 a č. 2 a z tohoto důvodu není nutné opětovně vyzývat k objasnění, když výsledek dokládání nemůže být ani jiný a účastník sám v průvodním dopise v objasnění č. 2 ze dne 31. 7. 2023 (a jak je rovněž patrno z příloh tohoto objasnění) uvádí rozsah prací, kdy se však nejedná o stavbu budovy, ale o provedení pouze části budovy (části stavebních prací), a to ŽB skeletu a části neoddělitelných vyzdívek a zemnícího pásku., tj. nikoliv ani hrubé stavby či řemesel a realizace budovy dle znaleckého posudku č. 079392/2023. Dalším potvrzujícím údajem je samotný životopis stavbyvedoucího, který u dané zakázky uvádí rovněž pouze ‚ŽB skelet‘. Zkušenost tak v souladu se zadávací dokumentací, znaleckým posudkem a rovněž rozhodnutím úřadu nelze zařadit do hodnocení. Pro úplnost zadavatel uvádí, že rovněž nedošlo k potvrzení osoby stavbyvedoucího stavebním deníkem či zápisem z kontrolního dne či jiným průkazným dokumentem, který by osvědčil řádné řízení prací dle stavebního zákona a účastník doložil pouze dokumenty, ze kterých nevyplývá potvrzení osoby stavbyvedoucího.“

75. V příloze č. 3 zprávy o hodnocení nabídek je dále ve vztahu k posouzení hodnocené reference č. 2 uvedeno, že [d]le doložených podkladů se jedná o pouhou část stavby SO01 a SO02 (stavebních prací – viz technická zpráva a soupis prací – rozpočet) a nikoliv celkovou výstavbu či rekonstrukci budovy s železobetonovou konstrukcí. Zadavatel tak má najisto potvrzeno nesplnění podmínky pro prokázání zkušenosti doklady doloženými účastníkem v rámci doplnění/objasnění č. 1 a č. 2 a z tohoto důvodu není nutné opětovně vyzývat k objasnění, když výsledek dokládání nemůže být ani jiný a účastník sám v průvodním dopise v objasnění č. 2 ze dne 31. 7. 2023 (a jak je rovněž patrno z příloh tohoto objasnění) uvádí rozsah prací, kdy se však nejedná o stavbu budovy, ale o provedení pouze části budovy (části stavebních prací), a to ŽB skeletu a části neoddělitelných vyzdívek a zemnícího pásku., tj. nikoliv ani hrubé stavby či řemesel a realizace budovy dle znaleckého posudku č. 079392/2023. Dalším potvrzujícím údajem je samotný životopis stavbyvedoucího, který u dané zakázky uvádí rovněž pouze ‚ŽB skelet‘. Zkušenost tak v souladu se zadávací dokumentací, znaleckým posudkem a rovněž rozhodnutím úřadu nelze zařadit do hodnocení. Pro úplnost zadavatel uvádí, že rovněž nedošlo k potvrzení osoby stavbyvedoucího stavebním deníkem či zápisem z kontrolního dne či jiným průkazným dokumentem, který by osvědčil řádné řízení prací dle stavebního zákona a účastník doložil pouze dokumenty, ze kterých nevyplývá potvrzení osoby stavbyvedoucího.“

76. V příloze č. 3 zprávy o hodnocení nabídek je dále ve vztahu k posouzení hodnocené reference č. 3 uvedeno, že ]častník doložil v rámci své nabídky pouze referenční list, kde je stavbyvedoucí [Ing. P. F.] uveden mez jinými pěti osobami odpovědnými za odborné vedení a realizaci stavby, cena zakázky odpovídá ceně uvedené v ČP. Jak v čestném prohlášení, tak v životopise má účastník uvedeno, že se jednalo o pouhou část prací – ŽB skelet. V rámci objasnění č. 2 doložil průvodní dopis a jiné než požadované doklady, ze kterých nevyplývá, že se jedná o realizaci budovy dle znaleckého posudku č. 079392/2023, ve smyslu zadávací dokumentace a rozhodnutí úřadu. Zadavatel má tak najisto postaveno, že nemá význam opětovně vyzývat účastníka a zkušenost nemlže být zahrnuta do hodnocení.“

77. V příloze č. 3 zprávy o hodnocení nabídek je dále ve vztahu k posouzení hodnocené reference č. 4 uvedeno, že ]častník doložil ‚Potvrdenie praxe pána [Ing. P. F.] – čestné prehlášenie‘, ze kterého má vyplývat účast pana [Ing. P. F.] jako stavbyvedoucího. V dokumentu je uvedeno, že se jedná o stavbu se železobetonovou nosnou konstrukcí, cena zakázky odpovídá ceně z ČP. Doložené čestné prohlášení a ani údaje uvedené v průvodním dopise neobjasňují rozsah prací. Účastník tak dvakrát poskytnul jiné než požadované doklady, které opětovně potvrzují pouze provedení skeletu včetně založení a neoddělitelných částí, ze kterých nevyplývá, že se jedná o realizaci budovy dle znaleckého posudku č. 079392/2023, ve smyslu zadávací dokumentace a rozhodnutí úřadu.“

78. V příloze č. 3 zprávy o hodnocení nabídek je dále ve vztahu k posouzení hodnocené reference č. 5 uvedeno, že ]častník doložil pouze výňatek z webových stránek, který má pravděpodobně nahrazovat technickou zprávu a opětovně svůj životopis z nabídky. Požadované dokumenty účastník nedoložil a stavba nemůže být zahrnuta do hodnocení. Sám účastník v doplnění č. 2 uvádí, že byla realizována pouze hrubá stavba. Účastník tak dvakrát poskytnul jiné než požadované doklady, které opětovně potvrzují pouze provedení skeletu včetně založení a neoddělitelných částí, ze kterých nevyplývá, že se jedná o realizaci budovy dle znaleckého posudku č. 079392/2023, ve smyslu zadávací dokumentace a rozhodnutí úřadu.“

Další relevantní skutečnosti

79. Dne 5. 12. 2023 vydal Úřad v rámci správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ ve věci návrhu č. 1 rozhodnutí č. j. ÚOHS-48453/2023/500 z téhož dne (dále jen „rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ“). Ve výroku I. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ Úřad konstatoval, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 48 odst. 2 písm. a) a b) zákona, když rozhodnutím o vyloučení č. 1 vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že navrhovatel na základě „Žádosti hodnotící komise o doplnění dalších dokladů a o písemné objasnění předložených údajů“ ze dne 21. 7. 2023 ve stanovené lhůtě nedoložil doklady požadované zadavatelem k objasnění, resp. doplnění nabídky navrhovatele dle § 46 zákona, a z důvodu, že navrhovatel neprokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona dle bodu 10.5 zadávací dokumentace veřejné zakázky, když ve vztahu k [Ing. P. F.] jakožto členovi realizačního týmu navrhovatele v pozici „stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky“ nedoložil tam zadavatelem požadovaný doklad k odborné způsobilosti, přestože zadavatelem tvrzené důvody vyloučení nebyly naplněny, přičemž uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ve výroku II. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ Úřad konstatoval, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 zákona, když učinil závěr o splnění kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona dle bodu 10.5 zadávací dokumentace veřejné zakázky ve vztahu k osobě [Ing. T. V.] jakožto členovi realizačního týmu vybraného dodavatele na pozici „stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky“ a rozhodnutím o výběru č. 1 rozhodl o výběru vybraného dodavatele na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, ačkoliv splnění dotčeného kritéria technické kvalifikace dle bodu 10.5 zadávací dokumentace veřejné zakázky ve vztahu k osobě [Ing. T. V.] nebylo řádně prokázáno, když z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel neměl dostatečně zjištěné skutečnosti, resp. nedisponoval dostatečnými podklady, z nichž by bylo možno jednoznačně dovodit, zda vybraným dodavatelem předložená referenční zkušenost [Ing. T. V.] skutečně splňuje dotčené požadavky na „realizaci alespoň 2 staveb v pozici stavbyvedoucího (hlavního stavbyvedoucího), tj. osoby zajišťující denně řízení stavby, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s železobetonovou nosnou konstrukcí s objemem min. 100 mil. Kč/stavba“, přičemž uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Výrokem III. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ Úřad podle § 263 odst. 2 zákona jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele uvedeného ve výrocích I. a II. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením splnění podmínek účasti navrhovatelem a vybraným dodavatelem v zadávacím řízení a současně zrušil i všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení včetně rozhodnutí o vyloučení č. 1 a rozhodnutí o výběru č. 1. Výrokem IV. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ Úřad zadavateli podle § 263 odst. 8 zákona až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ uložil zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku a výrokem V. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ Úřad zadavateli uložil povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč. Rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-08554/2024/163 ze dne 27. 2. 2024 vydaným v řízení o rozkladech sp. zn. ÚOHS-R0166/2023/VZ dne 28. 2. 2024, přičemž obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 4. 3. 2024.[5]

Právní posouzení

K rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2

80. Dříve, než Úřad přistoupí k samotnému meritu věci, považuje za vhodné se na tomto místě stručně vyjádřit k námitce navrhovatele týkající se nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2, kdy vypořádání zadavatele je dle navrhovatele v řadě případů „zjevně nekonkrétní, obecné a zcela znemožňuje […] předložit relevantní protiargumentaci“.

81. K uvedenému Úřad předně v obecnosti uvádí, že pro splnění požadavku na srozumitelnost a dostatečnou podrobnost odůvodnění stanoviska zadavatele v rozhodnutí o námitkách není nutné, aby se zadavatel vypořádával s každým dílčím aspektem argumentace stěžovatele do  nejmenších myslitelných podrobností; rozhodující je, zda zadavatel v rozhodnutí o námitkách poskytuje navrhovateli srozumitelné a dostatečně podrobné stanovisko k podstatě namítaných skutečností, tj. k podstatě argumentace navrhovatele. Je tedy nutné, aby odůvodnění rozhodnutí o námitkách postihlo gros podaných námitek, aniž by ovšem bylo ze strany zadavatele nutné vypořádat každé jednotlivé tvrzení uvedené v námitkách.

82. Úřad s ohledem na skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku nejprve konstatuje, že námitky proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 byly podány řádně a včas, oprávněnou osobou a obsahují veškeré náležitosti ve smyslu § 244 zákona, tudíž zadavatel byl povinen skutečnosti v nich uvedené věcně vypořádat v souladu s § 245 odst. 1 zákona.

83. Úřad přezkoumal dotčené rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 a dospěl k závěru, že z odůvodnění citovaného rozhodnutí o námitkách je zřejmé, proč zadavatel námitky navrhovatele dle § 245 odst. 2 zákona odmítl jako nedůvodné, resp. proč považuje svůj postup v zadávacím řízení související s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení a výběrem dodavatele Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky za souladný se zákonem, stejně tak proč považuje argumenty navrhovatele v této souvislosti za liché. Přesto, že lze dle Úřadu shledat určitou stručnost vyjadřování zadavatele v některých bodech odůvodnění citovaného rozhodnutí o námitkách, zcela zjevně nejde o pouhé formální odmítnutí námitek bez jakéhokoli odůvodnění. Současně má Úřad za to, že zadavatel v citovaném rozhodnutí o námitkách postihl ve vztahu ke každému okruhu navrhovatelem vznesených námitek jejich podstatu, resp. gros, přičemž skutečnost, že se nevypořádal s každou jednotlivou dílčí námitkou navrhovatele, nemůže založit nepřezkoumatelnost daného rozhodnutí. Ostatně navrhovatel byl s to na podkladě daného rozhodnutí o námitkách podat přezkoumatelný návrh (návrh č. 2), na jehož základě jsou Úřadem činěny níže uvedené závěry.

84. S ohledem na výše uvedené skutečnosti má tak Úřad za to, že námitka navrhovatele ohledně nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 není důvodná.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

85. Co se týče samotného merita věci, Úřad opakuje, že návrh č. 2 směřuje proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2, přičemž navrhovatel předně namítá, že tato rozhodnutí jsou rozhodnutími neplatnými, resp. představují nulitní právní úkony, kdy překážkou vydání těchto rozhodnutí je probíhající správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ ve věci návrhu č. 1 a existence stále platného rozhodnutí o vyloučení č. 1 a rozhodnutí o výběru č. 1, tj. „existence stále platných rozhodnutí […] v totožné věci “.

86. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

87. Úřad k tomu uvádí, že výrokem III. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele uvedeného ve výrocích I. a II. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením splnění podmínek účasti navrhovatelem a vybraným dodavatelem v zadávacím řízení a současně zrušil i všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení vč. rozhodnutí o vyloučení č. 1 a rozhodnutí o výběru č. 1, přičemž uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. 3. 2024 V důsledku této skutečnosti, tj. když v průběhu řízení o návrhu č. 2 došlo k pravomocnému skončení správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ a pravomocnému zrušení rozhodnutí o vyloučení č. 1 a rozhodnutí o výběru č. 1 (blíže viz výše odůvodnění tohoto rozhodnutí), se stala část návrhu č. 2, ve které navrhovatel namítá výše uvedenou neplatnost, resp. nulitu rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2, zjevně bezpředmětnou, neboť. dotčená předchozí rozhodnutí již nejsou v platnosti, resp. neexistují, a nemohou tak být v tomto kontextu překážkou existence rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2, respektive ani překážkou jejich věcného přezkumu ze strany Úřadu, o nějž mj. navrhovatel zjevně svým návrhem č. 2 taktéž usiluje.

88. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl tak, že správní řízení se v části návrhu č. 2, ve které navrhovatel namítá nezákonnost rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 z důvodu „existence stále platných rozhodnutí […] v totožné věci “, zastavuje, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

89. V této souvislosti Úřad pro úplnost uvádí, že nelze dát navrhovateli za pravdu v tom, že rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ, resp. tam uloženým nápravným opatřením se procesní stav věci „vrací do stavu ke dni doručení nabídky navrhovatele zadavateli“, neboť na nápravné opatření uložené výrokem III. rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ je třeba hledět s určitou mírou racionality a číst jej i v kontextu podaného zdůvodnění uložení tohoto nápravného opatření, kdy smyslem bylo zrušit úkony zadavatele spojené s „konečným“ výsledkem posouzení splnění podmínek účasti navrhovatelem a vybraným dodavatelem v zadávacím řízení, jež vyústily v rozhodnutí o vyloučení č. 1 a rozhodnutí o výběru č. 1 (když toto finální posouzení splnění podmínek účasti projevující se ve jmenovaných úkonech bylo chybné), a nikoliv veškeré úkony zadavatele týkající se ověřování, resp. objasňování údajů a dokladů předložených v nabídce navrhovatele a vybraného dodavatele. Jinými slovy, zcela jistě nebylo smyslem a účelem ukládaného nápravného opatření vrátit stav do doby podání nabídky, neboť takové nápravné opatření by v kontextu shledaného pochybení zadavatele neobstálo při poměřování nutnosti minimalizace zásahu do práv a oprávněných zájmů jednotlivých účastníků a nebylo by založeno ani na racionální úvaze, když právě aktivita zadavatele ve smyslu žádostí o objasnění dle § 46 zákona je chtěným stavem souvisejícím s řádným ověřováním naplnění zadávacích podmínek účastníky zadávacího řízení a když v šetřeném případě až na podkladě podaných objasnění nabídky je možné činit závěry např. ohledně otázky naplnění zadávacích podmínek navrhovatelem, kdy však zadavatel pochybil právě při učinění závěru o nenaplnění zadávacích podmínek navrhovatelem. Nelze tak konstatovat, že by žádosti zadavatele dle § 46 zákona adresované navrhovateli (a už vůbec ne na ně navazující objasnění, resp. doplnění nabídky navrhovatele, když tyto nejsou úkony zadavatele) byly rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-S0556/2023/VZ zrušeny, jak tvrdí navrhovatel, a že by tak k těmto Úřad de facto nemohl přihlížet. Úřad tedy mohl přistoupit k věcnému prověření dalších navrhovatelem namítaných skutečností.

K výroku II. tohoto rozhodnutí

90. Úřad konstatuje, že ve vztahu k otázce (ne)oprávněnosti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku, resp. otázce (ne)zákonnosti rozhodnutí o vyloučení č. 2 navrhovatel v návrhu č. 2 dále mj. namítá, že rozhodnutí o vyloučení č. 2 „je zcela nepřezkoumatelné z důvodu absence jakéhokoli věcného odůvodnění, kdy zadavatel uvádí toliko to, že stěžovatel nesplnil zadávací podmínky dle čl. 14.4 […] zadávacích podmínek, a přílohou je zasílán znalecký posudek […] ze dne 14. 12. 2023 […]. Stěžovatel se však vůbec nedozvídá, co konkrétně a vůči jaké konkrétní části nabídky stěžovatele je zadavatelem vytýkáno. Jaký dopad na posouzení splnění podmínek účasti má předkládaný Posudek a jaké konkrétní závěry z jeho existence zadavatel vyvozuje ve vztahu k nabídce stěžovatele.“ Pokud jsou pak dle navrhovatele „zadavatelem vyvozovány jakékoli pro stěžovatele negativní závěry s odůvodněním, že se jedná toliko o ‚část stavby‘ a nikoli o celkovou výstavbu či rekonstrukci budovy s odkazem na Posudek, jedná se o vadné posouzení. Všechna předkládaná referenční plnění jsou zcela relevantní plnění naplňující zadávací podmínku ve smyslu § 2 stavebního zákona, jakožto logickou ucelenou část stavebních prací odpovídající fázi výstavby/rekon­strukce budovy se železobetonovou konstrukcí“.

91. V souvislosti s možným vyloučením účastníka ze zadávacího řízení Úřad předně v obecnosti uvádí, že zadavatel je v možnosti vyloučit účastníka ze zadávacího řízení podle § 48 odst. 1 zákona limitován, a to tak, že účastníka může ze zadávacího řízení vyloučit výlučně z důvodů zákonem stanovených. Úřad dodává, že mezi tyto důvody patří mj. důvod uvedený v § 48 odst. 2 písm. a) zákona, jenž stanoví, že zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil. Současně Úřad poznamenává, že z rozhodovací praxe jasně vyplývá, že pokud se zadavatel rozhodne účastníka ze zadávacího řízení vyloučit, musí mít prokázané, že důvody pro vyloučení předvídané v dotčeném (zadavatelem uplatněném) ustanovení zákona jsou dány. Fakt, že zadavatel má tyto důvody prokázané, pak musí současně vyplývat z konkrétních dokumentů tvořících součást dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, přičemž zachycení důvodů vedoucích k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení v dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, resp. rozhodnutí či oznámení o vyloučení takového účastníka vede k naplnění zásady transparentnosti zadávacího řízení zakotvené v § 6 odst. 1 zákona.[6]

92. Ke shora uvedené zásadě transparentnosti Úřad uvádí, že tato je společně se zásadou přiměřenosti, zásadou rovného zacházení a zásadou zákazu diskriminace jednou z hlavních zásad, na kterých je zákon vystavěn a které musí zadavatel respektovat a bezmezně dodržovat během celého zadávacího řízení. Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 31 Af 53/2020–84 ze dne 19. 10. 2021 zo­pakoval ustálený závěr, že účelem zásady transparentnosti je „zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Zásada transparentnosti je porušena, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele (srov. rozsudek NSS ze dne 15. 9. 2010, č. j. 1 Afs 45/2010–159, nebo rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2012, č. j. 62 Af 50/2011–72)“. Je tedy zřejmé, že veškeré úkony zadavatele činěné v průběhu zadávacího řízení musí být zpětně čitelné, kontrolovatelné, přezkoumatelné a činěné tak, aby nevznikaly pochybnosti v jejich výkladu a aby bylo nade vší pochybnost zřejmé, za jakým účelem a z jakých důvodů zadavatel k těmto úkonům přistoupil.

93. Ve vztahu k odůvodnění vyloučení účastníka ze zadávacího řízení obsaženému v rozhodnutí, resp. oznámení o jeho vyloučení pak z uvedeného vyplývá, že toto odůvodnění musí být učiněno tak, aby z jeho výkladu bylo jasné, z jakého konkrétního důvodu (příp. důvodů) zadavatel daného účastníka ze zadávacího řízení vylučuje a jaké úvahy zadavatele k danému kroku vedly. K tomu Úřad odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Af 85/2016–202 ze dne 28. 1. 2019, v němž jmenovaný soud konstatoval, že „[v] souladu s § 60 odst. 2 ZVZ musí odůvodnění rozhodnutí o vyloučení uchazeče obsahovat konkrétní a přesvědčivé důvody pro vyloučení zájemce, včetně popisu úvah, které zadavatele k vyloučení vedly. Smyslem uvedeného ustanovení je, aby zadavatel vyloučenému uchazeči bezodkladně sdělil, že došlo k jeho vyloučení a z jakého důvodu se tak stalo. Takovou informaci vyloučený uchazeč potřebuje mj. k tomu, aby se mohl proti vyloučení bránit podáním námitek (viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2012, č. j. 62 Af 74/2010–61)“. Požadavek na to, aby byl účastník zadávacího řízení seznámen s důvody svého vyloučení, má tak vliv na podobu jeho dalších procesních kroků, a to na obsah námitek proti rozhodnutí o vyloučení i na obsah případného návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. V této souvislosti Úřad rovněž připomíná, že vyloučení účastníka ze zadávacího řízení představuje jeden z nejzávažnějších zásahů do průběhu zadávacího řízení, spojený navíc se zcela zásadními důsledky ve sféře vyloučeného účastníka.

94. Ve vztahu k šetřenému případu Úřad shrnuje, že z rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2 vyplývá, že zadavatel navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučil s odkazem na § 48 odst. 2 písm. a) zákona s odůvodněním, že navrhovatel nesplnil zadávací podmínky dle bodu 14.4 „Způsob zpracování hodnotícího kritéria Kvalita týmu – stavbyvedoucí“ zadávací dokumentace veřejné zakázky, přičemž v této souvislosti zadavatel ve zdůvodnění rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2 dále ocitoval následující část shora specifikovaného bodu 14.4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: „Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu je uchazeč povinen ve své nabídce doložit Čestným prohlášením dle vzorové přílohy č. 2.6 ZD, případně jiným dokladem (s úplnými údaji pro hodnocení) zkušenosti řádného člena týmu – stavbyvedoucího s realizací staveb, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s železobetonovou nosnou konstrukcí, na kterých pracoval v pozici stavbyvedoucí, a to za posledních 10 let […] Pokud účastník ZŘ nedoloží v nabídce min. 2 zkušenosti se zakázkami odpovídajícími podmínkám stanoveným v tomto článku zadávací dokumentace, nebude jeho nabídka hodnocena a účastník ZŘ bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.“ K tomu zadavatel uvedl, že u navrhovatele „hodnotící komise nemohla dokončit hodnocení a z výše uvedených důvodů ho zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona z účasti v zadávacím řízení vylučuje“. Přílohu rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2 tvoří znalecký posudek ze dne 14. 12. 2023, jenž se zabývá definicí pojmu „budova“. Úřad dále uvádí, že téhož dne, co navrhovatel obdržel oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2, obdržel i oznámení o výběru dodavatele č. 2, jehož přílohou byla mj. příloha č. 3 zprávy o hodnocení nabídek, která obsahuje tabulky s informacemi k referenčním zakázkám předloženým vybraným dodavatelem a navrhovatelem pro účely hodnocení nabídek, jejichž součástí je i sloupec s vyjádřením k otázce posouzení předložených referenčních zakázek. Z tam uvedeného zdůvodnění posouzení předložených referencí lze vyvodit, že zadavatel referenční zakázky [Ing. P. F.] předložené navrhovatelem za účelem hodnocení nabídek v hodnotícím kritériu „Kvalita týmu – stavbyvedoucí“ nezahrnul do hodnocení s ohledem na tvrzení, že předmětem realizovaných stavebních prací nebyla realizace budovy dle znaleckého posudku ze dne 14. 12. 2023, resp. že realizace (celkové výstavby či rekonstrukce) budovy dle znaleckého posudku ze dne 14. 12. 2023 z navrhovatelem v průběhu zadávacího řízení doložených podkladů nevyplývá, přičemž hodnocenou referenci č. 1 a 2 nezahrnul do hodnocení i s ohledem na tvrzení, že „rovněž nedošlo k potvrzení osoby stavbyvedoucího stavebním deníkem či zápisem z kontrolního dne či jiným průkazným dokumentem, který by osvědčil řádné řízení prací dle stavebního zákona“.

95. Na základě uvedeného Úřad předně konstatuje, že se nemůže ztotožnit se shora citovanou námitkou navrhovatele, že se ze strany zadavatele nedozvěděl relevantní zdůvodnění svého vyloučení. Dle přesvědčení Úřadu lze totiž v předmětném případě vycházet z obsahu rozhodnutí, resp. oznámení vyloučení navrhovatele č. 2 ve spojitosti s obsahem rozhodnutí, resp. oznámení o výběru dodavatele č. 2, když oba tyto dokumenty obdržel navrhovatel v tentýž den a když z nich lze dovodit, že zadavatel navrhovatele vyloučil ze zadávacího řízení z důvodu, že navrhovatel za účelem hodnocení nabídek v hodnotícím kritériu „Kvalita týmu – stavbyvedoucí“ nedoložil min. 2 zkušenosti řádného člena týmu – stavbyvedoucího odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným v bodu 14.4 zadávací dokumentace veřejné zakázky, když dle zadavatele předmětem žádné z navrhovatelem v tomto kontextu předložených referencí nebyla realizace budovy dle znaleckého posudku ze dne 14. 12. 2023, resp. když v případě hodnocené reference č. 1 a 2 nebyla ani průkazným dokumentem potvrzena osoba stavbyvedoucího. Ačkoliv Úřad připouští, že jistě není z pohledu transparentnosti „ideální“, že důvod vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení není v podrobnostech zachycen v rámci jediného dokumentu, a to právě rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2, je třeba uvést, že obecně nelze vyloučit, aby zadavatel v rámci odůvodnění rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení odkazoval na svůj jiný postup v zadávacím řízení, na základě kterého účastníka ze zadávacího řízení vylučuje, pokud je z případného spojení takových skutečností zřejmé, z jakých konkrétních důvodů je daný účastník ze zadávacího řízení vyloučen. V posuzovaném případě pak nelze v kontextu právě uvedeného přehlížet skutečnost, že rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2 a rozhodnutí, resp. oznámení o výběru dodavatele č. 2 na sebe de facto implicitně odkazují, když rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2 výslovně stanoví, že jeho přílohou je znalecký posudek ze dne 14. 12. 2023, a když s tímto znaleckým posudkem je pracováno v rozhodnutí, resp. oznámení o výběru dodavatele č. 2 právě ve vztahu k hodnoceným referencím předloženým navrhovatelem, kdy tyto reference nebyly ze strany zadavatele s odkazem na znalecký posudek ze dne 14. 12. 2023 uznány a kdy tato skutečnost vedla k vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Jinými slovy řečeno má tak Úřad za to, že navrhovatel se z předmětných, v tentýž den obdržených písemností zadavatele byl schopen dozvědět, co konkrétně je navrhovateli ze strany zadavatele vytýkáno a jaký dopad na vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení má znalecký posudek ze dne 14. 12. 2023. Ostatně sám navrhovatel v podaných námitkách proti rozhodnutí o vyloučení č. 2 a rozhodnutí o výběru č. 2 uvádí, že pokud jsou „zadavatelem vyvozovány jakékoli pro stěžovatele negativní závěry s odůvodněním, že se jedná toliko o ‚část stavby‘ a nikoli o celkovou výstavbu či rekonstrukci budovy s odkazem na Posudek, jedná se o vadné posouzení. Všechna předkládaná referenční plnění jsou zcela relevantní plnění naplňující zadávací podmínku ve smyslu § 2 stavebního zákona, jakožto logickou ucelenou část stavebních prací odpovídající fázi výstavby/rekon­strukce budovy se železobetonovou konstrukcí.“ Úřad tak uzavírá, že v šetřeném případě nelze konstatovat, že by odůvodnění vyloučení navrhovatele bylo ve spojitosti rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2 s rozhodnutím, resp. oznámením o výběru dodavatele č. 2 natolik obecné a nedostatečné, že by jej nebylo možno objektivně přezkoumat, neboť dle Úřadu je z předmětných dokumentů zřejmé, resp. zjistitelné, co je v dané věci důvodem pro vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Dle přesvědčení Úřadu by pak bylo příliš formalistické rušit dotčený úkon zadavatele pouze na podkladě skutečnosti, že vtělil podrobnější odůvodnění vyloučení navrhovatele do dvou dokumentů, když prokazatelně navrhovatel oba dokumenty obdržel v týž den a jejich obsah ve vzájemné souvislosti podává zdůvodnění vyloučení navrhovatele. Ostatně navrhovatel zjevně pochopil důvody svého vyloučení, neboť k jejich věcné podstatě uváděl v příslušných námitkách a následně i návrhu č. 2 relevantní argumentaci. Úřad proto v tomto kontextu neshledal důvody pro konstatování nezákonnosti rozhodnutí, resp. oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2 z důvodu navrhovatelem namítaného porušení zásady transparentnosti, příp. namítané nedostatečnosti zdůvodnění vyloučení.

96. Co se však týče samotného důvodu vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení prezentovaného zadavatelem, Úřad uvádí, že přezkoumal relevantní část dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku a dospěl k závěru, že rozhodnutí o vyloučení č. 2 nebylo učiněno v souladu se zákonem. K uvedenému konstatuje Úřad následující.

97. Úřad předně shrnuje, že zadavatel v dotčeném bodu 14.4 zadávací dokumentace veřejné zakázky stanovil, že pro účely hodnocení nabídek v hodnotícím kritériu „Kvalita týmu – stavbyvedoucí“je dodavatel povinen doložit zkušenosti řádného člena týmu – stavbyvedoucího „s realizací staveb, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s železobetonovou nosnou konstrukcí, na kterých pracoval v pozici stavbyvedoucí“ [a to za posledních 10 let a s finanční hodnotou realizovaných stavebních prací ve výši min. 70 mil. Kč bez DPH, kdy však naplnění těchto 2 parametrů navrhovatelem není ze strany zadavatele jakkoliv rozporováno, pozn. Úřadu]. Současně zadavatel v dotčeném bodu 14.4 zadávací dokumentace veřejné zakázky stanovil, že [p]okud účastník ZŘ nedoloží v nabídce min. 2 zkušenosti se zakázkami odpovídajícími podmínkám stanoveným v tomto článku zadávací dokumentace, nebude jeho nabídka hodnocena a účastník ZŘ bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.“

98. Úřad uvádí, že co se týče výkladu shora citované zadávací podmínky, je dle Úřadu zřejmé, že zadavatel ve vztahu k hodnocení nabídek v hodnotícím kritériu „Kvalita týmu – stavbyvedoucí“po­žadoval, aby člen realizačního týmu dodavatele v pozici „stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky“ disponoval zkušeností s výkonem činností stavbyvedoucího, resp. výkonem funkce stavbyvedoucího na stavbě, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s železobetonovou nosnou konstrukcí. Úřad akcentuje, že podstatnou skutečností je v tomto kontextu to, že předmětem sporu je zkušenost člena realizačního týmu dodavatele s výkonem funkce stavbyvedoucího, a nikoliv zkušenost, resp. reference samotného dodavatele ve smyslu významné stavební práce dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, kde jednotlivé stavební aspekty zadavatelem požadovaných prací hrají obvykle z hlediska kvalifikovanosti daného dodavatele významnou roli. Ve vztahu k osobě stavbyvedoucího a jeho zkušenosti s výkonem funkce stavbyvedoucího (i při zohlednění toho, jak je zde požadovaná zkušenost popsána) nicméně nelze dovodit, že má jít o zkušenost s určitým stavebním aspektem např. ve smyslu výkonu konkrétní stavební činnosti či provedení konkrétního souboru stavebních prací, neboť zjevně jde primárně právě o onu zkušenost s odborným vedením. Tomu odpovídá i skutečnost, že stavbyvedoucí na stavbě vykonává „dozorující“ činnost, kdy však sám reálně nevykonává jednotlivé dozorované stavební činnosti. Důležité pak také je, že požadovanou zkušenost s výkonem funkce stavbyvedoucího zadavatel časově neohraničil, resp. neomezil v tom smyslu, že by daný člen realizačního týmu dodavatele musel na stavbě vykonávat funkci stavbyvedoucího po celou dobu realizace výstavby nebo rekonstrukce dotčené budovy, a nikoli jen po její určitý úsek. Ostatně v tomto kontextu nelze odhlédnout od skutečnosti, že v praxi se osoby stavbyvedoucích na stavbách v průběhu času běžně mění, kdy současně zejm. na větších či časově rozsáhlejších stavbách se může objevovat současně i více osob stavbyvedoucích, resp. více osob, jež vykonávají věcně náplň činnosti stavbyvedoucího.

99. V návaznosti na uvedené Úřad konstatuje, že z dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku seznal, že v šetřeném případě lze, minimálně v kontextu dokumentů, jež navrhovatel zadavateli předložil, usuzovat, že [Ing. P. F.] jakožto člen realizačního týmu navrhovatele v pozici „stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky“ působil na všech 5 navrhovatelem předložených hodnocených referenčních zakázkách min. po určitý časový úsek jejich realizace ve funkci stavbyvedoucího a že se jednalo o zakázky týkající se staveb, kde byly realizovány výstavby, resp. rekonstrukce budov s železobetonovou konstrukcí (kdy tyto skutečnosti jsou v případě hodnocené reference č. 1 až 3 zřejmé zejm. z protokolů, resp. zápisů o odevzdání a převzetí díla a v případě hodnocené reference č. 4 a 5 z čestných prohlášení zúčastněných subjektů – blíže viz výše odůvodnění tohoto rozhodnutí). Současně má Úřad za to, že i toliko z veřejně dostupných informací je zřejmé, že veškeré navrhovatelem předložené hodnocené reference se týkaly staveb budov, když samotnými stavebními objekty byly nákupní (obchodní) centra a bytové domy, resp. obytné komplexy. To, že dané budovy měly železobetonové konstrukce, je pak zjevné právě z výše popisovaných podkladů předložených navrhovatelem. Vzhledem ke smyslu sporné zadávací podmínky předestřenému výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. že je řešena „toliko“ zkušenost člena realizačního týmu dodavatele s výkonem funkce stavbyvedoucího, a nikoliv reference samotného dodavatele, a v tomto kontextu tedy bylo dostačující, aby člen realizačního týmu dodavatele v pozici „stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení zakázky“ zkrátka měl zkušenost s výkonem funkce stavbyvedoucího, a to na stavbě, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s železobetonovou nosnou konstrukcí, kdy však na této stavbě nemusela být daná osoba po celou dobu, tj. např. do dokončení celé budovy, nýbrž postačovalo vykonávat funkci stavbyvedoucího po určitou část její výstavby či rekonstrukce, lze dle Úřadu konstatovat, že podklady předložené navrhovatelem zadavateli svědčí o naplnění dotčené zadávací podmínky osobou [Ing. P. F.] a hodnocenými referencemi č. 1 až 5, když [Ing. P. F.] dle dotčených dokumentů vykonával na všech navrhovatelem předložených hodnocených referenčních stavbách min. po určitou fázi jejich realizace funkci stavbyvedoucího a když se ve výsledku jednalo o stavby, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce budovy s železobetonovou konstrukcí. Nadto je z těchto dokumentů patrné, že [Ing. P. F.] byl stavbyvedoucím na daných stavbách právě v době realizace železobetonové konstrukce v rámci dané budovy (což nevylučuje, že v rámci referenčních zakázek nemohl být stavbyvedoucím i po jinou dobu, neboť navrhovatel s ohledem na svůj výklad dotčené zadávací podmínky zjevně dokládal právě onu zkušenost v kontextu realizace železobetonové konstrukce, kdy však např. u hodnocené reference č. 4 byla zjevně dotčená zkušenost dle čestného prohlášení objednatele, resp. jeho zástupce i obsáhlejší). Naopak z těchto podkladů zcela jistě nelze dovodit naplnění zadavatelem tvrzeného důvodu pro vyloučení navrhovatele, tj. že by navrhovatel nepředložil minimálně 2 referenční zakázky naplňující požadavky zadavatele stanovené v bodu 14.4 zadávací dokumentace veřejné zakázky. Pouze pro úplnost Úřad uvádí, že pokud by však zadavatel měl, např. v kontextu posouzení otázky, zda se opravdu veškeré navrhovatelem předložené hodnocené reference týkaly staveb budov, nadále nějaké pochybnosti, může si uvedené ověřit, resp. objasnit ve smyslu § 39 odst. 5 nebo § 46 zákona.

100. S ohledem na všechny shora předestřené skutečnosti tak Úřad uzavírá, že důvod tvrzený zadavatelem pro vyloučení navrhovatele předvídaný v zadavatelem aplikovaném § 48 odst. 2 písm. a) zákona není v šetřeném případě dán.

101. Úřad tudíž konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v nedodržení pravidel stanovených pro zadání veřejné zakázky ze strany zadavatele byla v posuzovaném případě naplněna.

102. Úřad dále přistoupil k posouzení toho, zda byla naplněna podmínka alespoň potenciálního vlivu výše uvedeného postupu zadavatele na výběr dodavatele.

103. K podmínce vlivu na výběr dodavatele, resp. k jeho potencialitě Úřad uvádí, že výše uvedený nezákonný postup zadavatele mohl mít alespoň potenciální vliv na výběr dodavatele, neboť pokud by navrhovatel nebyl z účasti v zadávacím řízení zadavatelem vyloučen, mohl se stát vybraným dodavatelem, s nímž mohla být uzavřena smlouva na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

104. Úřad tedy konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě rovněž naplněna.

105. Pokud jde o poslední podmínku pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona, pak Úřad konstatuje, že zadavatel doposud neuzavřel smlouvu na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

106. S ohledem na vše shora uvedené proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K dalším navrhovatelem namítaným skutečnostem

107. Úřad dále uvádí, že nepřehlíží ani další navrhovatelem namítané skutečnosti související s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení, stejně jako skutečnosti související s výběrem dodavatele Společnost Víceúčelový kulturní objekt M + G na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky (blíže viz obsah návrhu č. 2 shrnutý výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí), nicméně konstatuje, že posuzování těchto skutečností by nebylo účelné, neboť jejich případný vliv na zákonnost postupu zadavatele by nikterak nemohl ovlivnit skutečnost, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 48 odst. 2 písm. a) zákona (viz výrok II. tohoto rozhodnutí), pročež Úřad výrokem III. tohoto rozhodnutí jako nápravné opatření zrušil rozhodnutí o vyloučení č. 2, rozhodnutí o výběru č. 2 a současně i všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, o což ve výsledku navrhovateli šlo. Vzhledem k výše uvedenému tak Úřad považuje případné šetření dalších navrhovatelem namítaných skutečností za nadbytečné, neboť by nemohlo mít na výsledek řízení, a tedy na rozhodnutí Úřadu ve věci vliv. Úřad tak postupuje v souladu s ustálenou rozhodovací praxí, z níž lze vyvodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod pro uložení nápravného opatření. Takový postup v rámci přezkumu je i v souladu se zásadou procesní ekonomie. Je neúčelné, aby se Úřad věcně zabýval všemi důvody pro uložení nápravného opatření a k prokázání či vyvrácení jejich existence prováděl rozsáhlé dokazování, jež neúměrně zatíží účastníky řízení i Úřad a případně též nedůvodně pozdrží průběh správního řízení. I kdyby totiž existence ostatních důvodů pro uložení nápravného opatření [jiných než chybného vyloučení navrhovatele ze zadavatelem tvrzeného důvodu dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona] byla vyvrácena, popř. potvrzena, nemohla by tato skutečnost ničeho změnit na tom, že zadavatel nepostupoval v šetřeném zadávacím řízení v souladu se zákonem a že jsou rušeny právě ty úkony, jež byly návrhem č. 2 napadány.

108. Nad rámec uvedeného nicméně Úřad považuje za vhodné na tomto místě v rámci určitého metodického „návodu“ pro zadavatele v obecnosti uvést, že tento je povinen v rámci postupu v zadávacím řízení dodržovat zákonná pravidla a taktéž základní zásady zakotvené v § 6 zákona, včetně zásady transparentnosti. Při činění jednotlivých úkonů by tedy měl zadavatel dbát na to, aby každý z těchto úkonů sám o sobě dostál požadavkům zákona na něj kladeným a aby byl takový úkon srozumitelný, přehledný a jasný co do jeho obsahu. Pokud by tak např. zadavatel chtěl v dalším postupu v zadávacím řízení opětovně přistoupit k vyloučení některého z účastníků zadávacího řízení, je třeba, aby důsledně odůvodnil takovýto svůj postup v rozhodnutí (oznámení) o vyloučení daného účastníka včetně uvedení, z jakých skutečností zadavatel vycházel, jak tyto hodnotil a proč dospěl k závěru o naplnění zákonných důvodů pro vyloučení daného účastníka, tj. jaké jsou konkrétní důvody pro vyloučení a o jaké skutečnosti a důkazy se zadavatel v tomto kontextu opírá, aby byl jeho postup přezkoumatelný. 

109. Obdobná východiska platí i pro rozhodnutí, resp. oznámení o výběru dodavatele. Zákonným předpokladem pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v šetřeném případě je mj. skutečnost, že zadavatel u nabídky vybraného dodavatele provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, přičemž jeho výsledek dle § 123 zákona zachytí v oznámení o výběru dodavatele, které je povinen odeslat bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. V šetřeném případě (tj. při zadávání veřejné zakázky v nadlimitním režimu) tedy musí dle předmětného ustanovení zákona oznámení o výběru dodavatele obsahovat zprávu o hodnocení nabídek, pokud proběhlo hodnocení nabídek, a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, jenž musí obsahovat seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace, seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil, a výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil. Úřad akcentuje, že účelem právě uvedeného je jasně a přehledně zachytit, zda se vybraný dodavatel stal vybraným dodavatelem po právu, tj. zda tento dodavatel skutečně splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení. Z pohledu zákonných požadavků a dodržení výše zmíněné zásady transparentnosti tak obstojí pouze takové oznámení o výběru dodavatele, které bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené v § 123 zákona, kdy pouze oznámení v této podobě poskytne účastníkům zadávacího řízení komplexní přehled důvodů, pro které se stala nabídka vybraného dodavatele nejvýhodnější, případně umožní účastníkům zadávacího řízení výběr dodavatele účinně a kvalifikovaně zpochybnit (v šetřeném případě zadavatel uvedenému nedostál, když spolu s oznámením o výběru dodavatele č. 2 neodeslal výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele). Rovněž ve vztahu k písemné zprávě o hodnocení nabídek Úřad v této souvislosti akcentuje, že v souladu s § 119 odst. 2 písm. d) zákona musí písemná zpráva o hodnocení nabídek obsahovat mj. popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení (v tomto kontextu lze dát navrhovateli za pravdu v tom, že zadavatel v příloze č. 3 zprávy o hodnocení nabídek ve vztahu k hodnoceným referencím navrhovatele a vybraného dodavatele uvádí toliko názvy, resp. označení těchto referencí a údaj o tom, zda k nim daní účastníci zadávacího řízení doložili zadavatelem požadované doklady, ale neuvádí již informace rozhodné pro hodnocené údaje týkající se předmětu, resp. věcného vymezení těchto referencí, jejich finančního objemu atd.). Současně je třeba, aby údaje uváděné v obou zmíněných dokumentech byly zaznamenány transparentně, tedy tak, aby bylo naplnění výše uvedených podmínek přezkoumatelné.

110. Nad rámec uvedeného Úřad ve vztahu k postupu zadavatele v šetřeném případě při posuzování splnění podmínek kvalifikace či naplnění kritérií hodnocení v kontextu předložených referenčních zakázek poukazuje na skutečnost, že i v rámci tohoto postupu je třeba dodržovat literu zákona a nečinit kroky, jež by činily zadávací řízení nečitelným.   V obecnosti zadavatel posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení kritérií provádí na základě údajů a dokladů obsažených v nabídkách, přičemž je oprávněn si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů ověřovat „vlastní cestou“ ve smyslu § 39 odst. 5 zákona a taktéž je oprávněn postupovat dle § 46 odst. 1 zákona a po účastnících zadávacího řízení požadovat objasnění jimi předložených údajů a dokladů. Je-li to třeba pro účely řádného průběhu zadávacího řízení, může zadavatel po účastnících zadávacího řízení požadovat také doplnění jejich nabídek o chybějící údaje a doklady. Je tedy zřejmé, že za účelem toho, aby měl zadavatel prokázáno, že účastník zadávacího řízení splnil požadovanou kvalifikaci, resp. naplnil kritéria hodnocení, zákon dává zadavateli shora uvedené možnosti a otevírá v tomto kontextu žádoucí cestu komunikace, resp. vyjasňování naplnění zadávacích podmínek. V této souvislosti Úřad akcentuje, že již z principu věci samé není možné, aby zadavatel svévolně „manipuloval“ s obdrženými nabídkami v tom smyslu, že některé z referenčních zakázek předložených účastníkem zadávacího řízení pro účely hodnocení použije namísto toho pro účely prokázání splnění jeho kvalifikace, když daný účastník zadávacího řízení původně jasně projevil svou vůli ve smyslu určení, pro jaký účel dané referenční zakázky slouží, kdy je to právě tento účastník řízení, který odpovídá za svou nabídku a za její sestavení, a je třeba toto respektovat. Úřad v této souvislosti také připomíná princip nezměnitelnosti nabídky dle § 46 odst. 2 zákona, kdy nabídku lze měnit či doplňovat pouze v případě, pokud se změna týká údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení.

111. Zadavatel by tak měl při svém následném postupu v zadávacím řízení dbát výše uvedených principů a postupů, neboť jen v případě jejich dodržení bude možné shledat postup zadavatele jakožto zákonný.

K zadavatelem požadovanému zastavení správního řízení

112. Co týče požadavku zadavatele uvedeného ve vyjádření zadavatele ze dne 31. 1. 2024, aby Úřad zadavatele z moci úřední ochránil před dalším obstrukčním a šikanózním jednáním navrhovatele a aby využil možnosti mu dané správním řádem a dále ve správním řízení nepokračoval, Úřad pro úplnost uvádí, že předmětné správní řízení bylo zahájeno v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 správního řádu doručením návrhu č. 2 navrhovatele, přičemž navrhovatel splnil veškeré zákonné podmínky s podáním návrhu spojené, a Úřad tak byl povinen se návrhem č. 2 zabývat. Současně Úřad konstatuje, že zákonem a správním řádem jsou vymezeny důvody pro zastavení správního řízení, přičemž Úřad neshledal, že by některý z tam stanovených důvodů byl v šetřeném případě naplněn. Úřad pak pro úplnost dodává, že nemá za to, že by se v případě podání návrhu č. 2 k Úřadu ze strany navrhovatele jednalo o šikanózní jednání či zneužívání práva navrhovatele, naopak navrhovatel dle přesvědčení Úřadu legitimně využívá svého práva na ochranu před nezákonným postupem zadavatele, jenž, jak bylo dovozeno výše, přímo ovlivňuje základní aspekty zadávacího řízení.

K výroku III. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

113. Podle § 263 odst. 2 zákona platí, že nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

114. Při rozhodování o uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při respektování základních zásad zadávání veřejných zakázek. Úřad tedy musí vždy volit takové nápravné opatření, které zajistí nápravu nezákonného postupu zadavatele a které nesmí vést ke zmaření účelu správního řízení, jímž je ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele.

115. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě se zadavatel porušení zákona dopustil v souvislosti s rozhodnutím o vyloučení navrhovatele č. 2, zvolil Úřad jako opatření k nápravě zrušení samotného rozhodnutí o vyloučení navrhovatele č. 2 a dále rozhodnutí o výběru dodavatele č. 2 jakožto úkonu s rozhodnutím o vyloučení navrhovatele č. 2 bezprostředně souvisejícího, když zejm. toto bylo činěno při zohlednění vyloučení navrhovatele, a současně i všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V návaznosti na zrušení uvedených úkonů zadavatel zvolí v zadávacím řízení další postup, a to v duchu zajištění transparentnosti průběhu zadávacího řízení. Je dále na zadavateli, aby v zadávacím řízení pokračoval v souladu s pravidly stanovenými zákonem, příp. zadávacími podmínkami.

116. S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí – k uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

117. Podle § 263 odst. 8 zákona platí, že ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

118. Výše citované ustanovení zákona formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Tento zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy [s důsledky zastavení správního řízení dle § 257 písm. j) zákona] ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

119. Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku III. tohoto rozhodnutí uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení jednotlivých, výše uvedených úkonů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení na veřejnou zakázku, uložil zároveň ve výroku IV. tohoto rozhodnutí zadavateli zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, a to až do pravomocného skončení tohoto správního řízení.

K výroku V. tohoto rozhodnutí – k uložení úhrady nákladů řízení

120. Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Přís­lušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

121. Vzhledem k tomu, že Úřad ve výroku III. tohoto rozhodnutí uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení jednotlivých, výše uvedených úkonů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

122. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19–24825621/0710, variabilní symbol 2024000079.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 602 00 Brno. Včas podaný rozklad proti výrokům II., III. a V. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku I. tohoto rozhodnutí nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

v z. Ing. Petr Vévoda

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

Obdrží

1. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, se sídlem Čs. Legií 148/14, 702 00 Ostrava

2. Mgr. Martin Horák, advokát, Jandova 208/8, 190 00 Praha

3. MORYS s. r. o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn. Úřadu: V době uzavření „Společenské smlouvy č. 019/SoS/2023“ s obchodním názvem INPEK HOLDING, a.s.

[2] Pozn. Úřadu: Přílohu citovaného vyjádření navrhovatele tvoří „Doplnění oznámení zadavatele o výběru dodavatele“ ze dne 5. 2. 2024 vč. jeho přílohy č. 1 „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti dle ust. § 123 písm. b) zákona ze dne 15. 12. 2023“.

[3] Pozn. Úřadu: Pro úplnost Úřad dodává, že zadavatel se dne 21. 7. 2023 na navrhovatele obrátil dle § 46 zákona dále s „Žádostí hodnotící komise o doplnění dalších dokladů a písemné objasnění předložených údajů“ z téhož dne, v rámci níž mj. opětovně požadoval předložení technické zprávy a oceněného soupisu prací a také stavebního deníku k navrhovatelem předloženým hodnoceným referencím a současně navrhovatele vyzval k potvrzení a objasnění některých skutečností vážících se k těmto referencím.

[4] Pozn. Úřadu: A shodně v oznámení o vyloučení navrhovatele č. 2.

[5] Pozn. Úřadu: Obě citovaná rozhodnutí jsou veřejně dostupná na adrese https://uohs.gov­.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21480.html.

[6] Pozn. Úřadu: V tomto kontextu lze odkázat např. na rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-23736/2023/162 ze dne 26. 6. 2023.