ÚOHS-S0296/2024/VZ-18852/2024/500

VěcCentralizovaný nákup rentgenů zavazadel pro justici 2023-2027; 1. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě A a části 2 - 2. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě B
Datum vydání07.05.24
InstanceI.
Související dokumentyPDF
Zdrojhttps://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21873.html
I. Stupeň ÚOHS (S) ÚOHS-S0296/2024/VZ-18852/2024/500
II. Stupeň ÚOHS (R) ÚOHS-R0092/2024/VZ-25148/2024/163
Navazující obsah v Lexikonu Zobrazit


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 4. 2024 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČO 00025429, se sídlem Vyšehradská 427/18, 128 00 Praha 2,
 • navrhovatel – SCANLOCK CZ, spol. s r.o., IČO 03233341, se sídlem Březinova 1608/42, 616 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřeném řízení „Centralizovaný nákup rentgenů zavazadel pro justici 2023–2027“, části 1 „1. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě A“ a části 2 „2. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě B“, jehož účelem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 11. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 11. 2023 pod ev. č. Z2023–054505 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. 12. 2023 pod ev. č. 728805–2023,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – SCANLOCK CZ, spol. s r.o., IČO 03233341, se sídlem Březinova 1608/42, 616 00 Brno –
ze dne 5. 4. 2024 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČO 00025429, se sídlem Vyšehradská 427/18, 128 00 Praha 2 – učiněných v otevřeném řízení „Centralizovaný nákup rentgenů zavazadel pro justici 2023–2027“, části 1 „1. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě A“ a části 2 „2. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě B“, jehož účelem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 11. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 11. 2023 pod ev. č. Z2023–054505 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. 12. 2023 pod ev. č. 728805–2023, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 5. 4. 2024 návrh navrhovatele – SCANLOCK CZ, spol. s r.o., IČO 03233341, se sídlem Březinova 1608/42, 616 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČO 00025429, se sídlem Vyšehradská 427/18, 128 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných v otevřeném řízení „Centralizovaný nákup rentgenů zavazadel pro justici 2023–2027“, části 1 „1. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě A“ a části 2 „2. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě B“, jehož účelem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 11. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 11. 2023 pod ev. č. Z2023–054505 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. 12. 2023 pod ev. č. 728805–2023 (dále jen „zadávací řízení“).

2. Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 5. 4. 2024, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

4. V souvislosti s výše uvedeným návrhem složil navrhovatel dne 3. 4. 2024 na účet Úřadu kauci ve výši 100 000 Kč.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-14963/2024/536 ze dne 10. 4. 2024.

6. Dne 15. 4. 2024 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

7. Úřad po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že v dané věci nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu v souladu s § 255 odst. 1 zákona, tj. nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu v zákonné výši, a proto správní řízení vedené ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

8. Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

9. Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

10. Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

11. Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

12. Dle čl. 1 „Identifikační údaje centrálního zadavatele“ zadávací dokumentace zadavatel coby centrální zadavatel „ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona byl na základě Dohody o centralizovaném zadávání veřejných zakázek pověřen zadáním výše uvedené veřejné zakázky za účelem uzavření rámcových dohod s vybraným dodavatelem na zajištění dodávek rentgenů zavazadel pro centrálního zadavatele (…) a organizační složky a státní příspěvkové organizace Ministerstva spravedlnosti ČR (…)“. „Rámcové dohody na nákup rentgenů zavazadel v každé části uzavře Zadavatel v souladu s § 131 a násl. zákona v rámci příslušné části veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem na základě předmětného zadávacího řízení, a to na dobu 48 měsíců.

13. Dle čl. 4 „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace „předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky rentgenů zavazadel pro Zadavatele a jeho Resortní složky, a v to v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 35 a § 101 zákona rozdělena na 2 níže vymezené části: 

1. Část – rentgen zavazadel v rozměrové variantě A, 

2. Část – rentgen zavazadel v rozměrové variantě B. 

Předmět plnění je dále vymezen vzory Rámcových dohod pro jednotlivé části veřejné zakázky, které tvoří Přílohu ZD č. 1 a Přílohu ZD č. 2 této zadávací dokumentace.“

14. Dle čl. 5 „Předpokládaný rozsah dodávky“ zadávací dokumentace činí „celkový předpokládaný rozsah dodávky: 72 ks/48 měsíců

Předpokládaný rozsah dodávky pro 1. Část:    47 ks v rozměrové variantě A

Předpokládaný rozsah dodávky pro 2. Část:    25 ks v rozměrové variantě B

15. Dle čl. 9 „Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace „nabídková cena bude uvedena včetně DPH“.

16. Dle čl. 11 „Způsob hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace „v rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení) uvedené v návrhu Smlouvy účastníka zadávacího řízení. Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídky budou seřazeny ve vzestupném pořadí podle výše celkové nabídkové ceny v Kč s DPH za celý obsah plnění předmětu veřejné zakázky.

Hodnotící kritérium pro 1. Část veřejné zakázky v rozměrové variantě A: 

Celková nabídková cena bude určena dle vzorce: 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA = A + B + C + D

Dílčí cena A = Cena v Kč vč. DPH za 1 ks rentgenu zavazadel vč. prodlužujících drah 3 bm (součet na vstupu a výstupu) 

Dílčí cena B = Cena v Kč vč. DPH pravidelné prohlídky vč. příslušenství x 4 

Dílčí cena C = Cena v Kč vč. DPH za hodinu práce servisního technika x 20 

Dílčí cena D = dopravné za 1 km x 300

Přičemž

 • Cena rentgenu odpovídá ceně uvedené Dodavatelem v čl. 1.1 a 1.2 v návrhu Rámcové dohody vztahující se k typu A; 
 • Cena 1 pravidelné prohlídky odpovídá ceně uvedené Dodavatelem v čl. 2.1 v návrhu Rámcové dohody vztahující se k typu A; 
 • Cena za 1 hodinu práce servisního technika odpovídá ceně uvedené Dodavatelem v čl. 2.2 v návrhu Rámcové dohody vztahující se k typu A; 
 • Cena za 1 km ceny za dopravu odpovídá ceně uvedené Dodavatelem v čl. 2.3 v návrhu Rámcové dohody se k vztahující se k typu A;

Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy pro 2. Část veřejné zakázky v rozměrové variantě B:

Celková nabídková cena bude určena dle vzorce: 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA = A + B + C + D

Dílčí cena A = Cena v Kč vč. DPH za 1 ks rentgenu zavazadel vč. prodlužujících drah 3 bm (součet na vstupu a výstupu) 

Dílčí cena B = Cena v Kč vč. DPH pravidelné prohlídky vč. příslušenství x 4 

Dílčí cena C = Cena v Kč vč. DPH za hodinu práce servisního technika x 20 

Dílčí cena D = dopravné za 1 km x 300

Přičemž

 • Cena rentgenu odpovídá ceně uvedené Dodavatelem v čl. 1.1 a 1.2 v návrhu Rámcové dohody se k vztahující se k typu B; 
 • Cena 1 pravidelné prohlídky odpovídá ceně uvedené Dodavatelem v čl. 2.1 v návrhu Rámcové dohody vztahující se k typu B; 
 • Cena za 1 hodinu práce servisního technika odpovídá ceně uvedené Dodavatelem v čl. 2.2 v návrhu Rámcové dohody vztahující se k typu B; 
 • Cena za 1 km ceny za dopravu odpovídá ceně uvedené Dodavatelem v čl. 2.3 v návrhu Rámcové dohody vztahující se k typu B“.

17. Dle čl. 13 „Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ zadávací dokumentace účastník zadávacího řízení učiní součástí své nabídky „[r]ámcovou dohodu pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou podává nabídku“, přičemž závazný návrh rámcové dohody pro každou část zadávacího řízení učinil zadavatel přílohou zadávací dokumentace. V případě podání nabídky do části 1 „1. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě A“ zadávacího řízení (dále jen „část 1 zadávacího řízení“) tak měli účastníci zadávacího řízení vyplnit „Rámcovou dohodu na nákup rentgenů zavazadel typu A“ (dále jen „návrh rámcové dohody pro část 1 zadávacího řízení“), v případě podání nabídky do části 2 „2. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě B“ zadávacího řízení (dále jen „část 2 zadávacího řízení“) „Rámcovou dohodu na nákup rentgenů zavazadel typu B“ (dále jen „návrh rámcové dohody pro část 2 zadávacího řízení“).

18. Dle čl. I. „Účel a předmět Dohody“ návrhu rámcové dohody pro část 1 zadávacího řízení i dle čl. I.  „Účel a předmět Dohody“ návrhu rámcové dohody pro část 2 zadávacího řízení zahrnuje předmět plnění v rámci každé části zadávacího řízení:

 • dodávky rentgenů zavazadel dle příslušné technické specifikace (jež zahrnuje rovněž dodávku prodlužujících válečkových drah na vstupu a výstupu nad rámec válečkových drah, které jsou základní součástí rentgenů, a veškerého dalšího příslušenství nezbytného k řádnému užívání rentgenů, a dále dopravu rentgenů, montáž, instalaci, kalibraci a další činnosti nezbytné k uvedení rentgenů do provozu, zaškolení personálu, předání dokladů v českém jazyce, případnou odinstalaci stávajícího rentgenu a záruční servis rentgenů),
 • servisní služby, tj. mimozáruční servis zahrnující:

o pravidelné kontroly provozní stálosti rentgenů

o pozáruční opravy a servis rentgenů,

přičemž jednotlivé dodávky rentgenů a servisní služby s nimi související budou poskytovány na základě jednotlivých požadavků zadavatele či jeho resortních složek na základě kupních smluv (tj. pro dodávky rentgenů vč. příslušenství) a na základě servisních smluv (tj. pro servisní služby).

19. V rámci čl. II. „Cena a platební podmínky“ návrhu rámcové dohody pro část 1 zadávacího řízení a čl. II. „Cena a platební podmínky“ návrhu rámcové dohody pro část 2 zadávacího řízení měli účastníci zadávacího řízení uvést jimi nabízené jednotkové ceny u jednotlivých položek (v čl. 1.1 kupní cenu rentgenů, v čl. 1.2 kupní cenu válečkových drah, v čl. 2.1 cenu pravidelných kontrol, v čl. 2.2 cenu pozáručního servisu a oprav, v čl. 2.3 cenu za dopravu).

20. Dle čl. IV. „Dodávky Rentgenů, poskytování Servisních služeb“ návrhu rámcové dohody pro část 1 zadávacího řízení i dle čl. IV.  „Dodávky Rentgenů, poskytování Servisních služeb“ návrhu rámcové dohody pro část 2 zadávacího řízení je prodávající povinen provádět pravidelné kontroly rentgenů minimálně každých 12 měsíců.

21. Dle čl. IX. „Trvání Dohody“ návrhu rámcové dohody pro část 1 zadávacího řízení i dle čl. IX. „Trvá­ní Dohody“ návrhu rámcové dohody pro část 2 zadávacího řízení se rámcová dohoda uzavírá na dobu 4 let ode dne její účinnosti.

22. Z „Protokolu z 1. jednání hodnotící komise“ ze dne 23. 1. 2024 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem 4 nabídky vždy pro obě části předmětného zadávacího řízení, a to včetně nabídky navrhovatele.

23. Z nabídky navrhovatele vyplývá, že navrhovatel její součástí učinil vyplněný:

a)   návrh rámcové dohody pro část 1 zadávacího řízení, v jejímž čl. II. „Cena a platební podmínky“ uvedl následující ceny:

Kupní cena rentgenů (čl. 1.1):

 

Kupní cena bez DPH

DPH 21 %

Kupní cena včetně DPH

Kupní cena jednoho rentgenu

 

391.800,00 Kč

82.278,00 Kč

474.078,00 Kč

Kupní cena válečkových drah (čl. 1.2):

 

Kupní cena bez DPH

DPH 21 %

Kupní cena včetně DPH

Kupní cena 1 m běžný válečkových drah

11.904,00 Kč

2.499,84 Kč

14.403,84 Kč

Cena pravidelných kontrol (čl. 2.1):

 

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH

Cena za 1 pravidelnou kontrolu (1 rentgenu včetně příslušenství)

4.500,00 Kč

945,00 Kč

5.448,00 Kč

Cena pozáručního servisu a oprav (čl. 2.2):

 

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH

Cena za jednu hodinu práce servisního technika

1.500,00 Kč

315,00 Kč

1.815,00 Kč

Cena za dopravu (čl. 2.3):

 

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH

Cena za 1 km

26,00 Kč

5,46 Kč

31,46 Kč

b)   návrh rámcové dohody pro část 2 zadávacího řízení, v jejímž čl. II. „Cena a platební podmínky“ uvedl následující ceny:

Kupní cena rentgenů (čl. 1.1):

 

Kupní cena bez DPH

DPH 21 %

Kupní cena včetně DPH

Kupní cena jednoho rentgenu

 

391.800,00 Kč

82.278,00 Kč

474.078,00 Kč

Kupní cena válečkových drah (čl. 1.2):

 

Kupní cena bez DPH

DPH 21 %

Kupní cena včetně DPH

Kupní cena 1 m běžný válečkových drah

11.904,00 Kč

2.499,84 Kč

14.403,84 Kč

Cena pravidelných kontrol (čl. 2.1):

 

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH

Cena za 1 pravidelnou kontrolu (1 rentgenu včetně příslušenství)

4.500,00 Kč

945,00 Kč

5.448,00 Kč

Cena pozáručního servisu a oprav (čl. 2.2):

 

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH

Cena za jednu hodinu práce servisního technika

1.500,00 Kč

315,00 Kč

1.815,00 Kč

Cena za dopravu (čl. 2.3):

 

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH

Cena za 1 km

26,00 Kč

5,46 Kč

31,46 Kč

24. Dle „Rozhodnutí a oznámení o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení“ ze dne 8. 3. 2024 rozhodl zadavatel o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona, a to pro neobjasnění nabídky na základě žádosti dle § 46 zákona.

25. Dne 22. 3. 2024 doručil navrhovatel zadavateli „Námitky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky »Centralizovaný nákup rentgenů zavazadel pro justici 2023–2027 – 1. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě A – 2. Část – rentgeny zavazadel v rozměrové variantě B«“ z téhož dne (dále jen „námitky“).  Zadavatel „Rozhodnutím o námitkách proti vyloučení z další účasti v zadávacím řízení“ ze dne 26. 3. 2024 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) doručeným navrhovateli téhož dne podané námitky odmítl.

26. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s důvody uvedenými v rozhodnutí o námitkách, podal dne 5. 4. 2024 k Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne.

Právní posouzení

27. Úřad obecně uvádí, že podle § 251 odst. 2 zákona musí navrhovatel v případě, kdy se chce domoci přezkoumání úkonů zadavatele ze strany Úřadu, doručit Úřadu návrh na zahájení správního řízení Úřadu do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel odmítl jeho námitky.

28. V souvislosti s podáním návrhu je navrhovatel povinen uhradit Úřadu kauci, přičemž nejde-li o přezkoumání postupu zadavatele při zadávání koncese, je třeba při úhradě kauce vycházet z § 255 odst. 1 zákona.

29. Z § 255 odst. 1 zákona vyplývá, že kauci je třeba složit na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu (tj. nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu, přičemž v tento den musí být kauce již připsána na účet Úřadu[1]).

30. Z ustanovení § 255 odst. 1 zákona dále plyne, že navrhovatel je povinen složit kauci ve výši 1 % ze své nabídkové ceny po celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však 50 000 Kč, nejvýše 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

31. V rámci posouzení splnění zákonných náležitostí pro podání návrhu Úřad posuzoval, zda navrhovatel v daném případě uhradil kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, tedy včas a v zákonem předepsané výši.

K včasnosti úhrady kauce

32. Jak již bylo řečeno, navrhovatel svými námitkami ze dne 22. 3. 2024, které byly zadavateli doručeny téhož dne, brojil proti svému vyloučení ze zadávacího řízení. Rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 26. 3. 2024 bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

33. Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 5. 4. 2024 a dne 3. 4. 2024 byla připsána na účet Úřadu kauce ve výši 100 000 Kč.

34. Vzhledem k tomu, že nejzazším termínem pro doručení návrhu a rovněž složení kauce byl s odkazem na § 251 odst. 2 zákona den 5. 4. 2024, přičemž k připsání kauce na účet Úřadu došlo dne 3. 4. 2024, Úřad konstatuje, že navrhovatel dostál své povinnosti vyplývající z § 255 odst. 1 zákona týkající se povinnosti včasné úhrady kauce.

K výši uhrazené kauce

35. Navrhovatel složil na účet Úřadu kauci ve výši 100 000 Kč, k čemuž v návrhu uvedl, že si prostudoval „Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu výše kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Stanovisko Úřadu“), které upřesňuje postup pro složení kauce v případě, kdy není jasná nabídková cena. Dle navrhovatele přitom toto Stanovisko „předkládá několik vzorů pro výpočet kauce, které slouží pro případy, kdy není zcela zřejmé, jak stanovit výši nabídkové ceny pro potřebný výpočet.“ Navrhovatel je dle svého tvrzení přesvědčen, že žádný ze způsobů výpočtu kauce obsažený ve Stanovisku Úřadu nelze použít pro řešený případ, neboť v dané věci „modelový případ nebyl stanoven tak, aby pokryl plnění po celou dobu trvání rámcové dohody, a taktéž ani nebyl stanoven tak, že by byl modelový příklad stanoven na určitou dobu, ze které by bylo možné provést výpočet násobku tohoto plnění počtem měsíců, na které bude uzavřena rámcové dohoda.“ Dle navrhovatele „se skutkové okolnosti uvedených příkladů vždy více či méně liší od případu, který se týká této veřejné zakázky (zadavatel mimo jiné také explicitně sdělil, že z Rámcové dohody bude čerpat dle své potřeby, a tedy že nemusí odebrat také zboží žádné).“ Navrhovatel je tak přesvědčen, že „není objektivně schopen (a to ani výpočtem) celkovou nabídkovou cenu stanovit“.

36. Úřad připomíná, že v daném případě (kdy nejde o koncesi ani o návrh na uložení zákazu plnění smlouvy) je při určení výše kauce třeba vyjít z § 255 odst. 1 zákona, který stanoví, že s podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % ze své nabídkové ceny za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou (nejméně však 50 000 Kč, nejvýše 10 000 000 Kč), a v případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč.

 • k výši kauce obecně

37. Obecně z účelu institutu kauce vyplývá, že výše kauce by měla být především v určitém poměru k hodnotě přezkoumávané zakázky. Z § 255 odst. 1 zákona lze jazykovým výkladem dovodit, že nabídkovou cenou pro účely výpočtu kauce je u smluv na dobu určitou cena odpovídající celkovému rozsahu plnění, tj. cena vyjadřující celkové náklady po celou dobu plnění veřejné zakázky.

38. Primárně se tedy metoda výpočtu kauce odvíjí od výše nabídkové ceny navrhovatele, když však podmínkou pro uplatnění této metody je existence nabídkové ceny navrhovatele (tj. že nabídková cena je známa). Pouze v případech, kdy není možné stanovit nabídkovou cenu (např. navrhovatel dosud nepodal nabídku), je nutné uhradit kauci v „paušální“ výši 100 000 Kč. Povinnost uhradit „paušální“ výši kauce tedy má nastupovat až v situaci, kdy navrhovatel není objektivně schopen (ani výpočtem) celkovou nabídkovou cenu stanovit.

39. V otázce definice „nabídkové ceny“ je třeba vzít v úvahu, že tato cena a „skutečná cena“ mohou být totožné (např. je-li předmětem veřejné zakázky dodání jednoho konkrétního výrobku), avšak v některých případech se mohou odlišovat (např. jsou-li předmětem veřejné zakázky dodávky či služby, které budou realizovány podle skutečných potřeb zadavatele na základě garantovaných jednotkových cen).

40. Pakliže nabídková cena, která je předmětem hodnocení, odpovídá celkovým nákladům za celou dobu plnění zakázky, je nabídkovou cenou dodavatele pro účely výpočtu kauce právě tato cena.

41. Pakliže však nabídková cena, která je předmětem hodnocení, neodpovídá celkovým nákladům za celou dobu plnění zakázky (např. jednotkové ceny v případě služeb či dodávek, které budou realizovány podle skutečných potřeb zadavatele na základě garantovaných jednotkových cen), avšak za pomoci jednoduché matematické operace lze tyto celkové náklady zjistit (zadavatel uvede v zadávací dokumentaci předpokládaný rozsah budoucího plnění), nemůže být nabídkovou cenou dodavatele pro účely výpočtu kauce nic jiného než jednotková cena pro účely hodnocení upravená tak, aby odpovídala předpokládanému rozsahu budoucího plnění.

42. Ani v situaci, kdy zadavatel uvede, že plnění bude poptáváno podle skutečných potřeb zadavatele na základě garantovaných jednotkových cen, a stanoví pro účely hodnocení modelový příklad rozsahu plnění, nelze mít za to, že celkovou nabídkovou cenu nelze zjistit. Modelový příklad totiž představuje odhad skutečného průběhu plnění, avšak z hlediska nabídkové ceny odhadem není, naopak jde o model pro navrhovatele z hlediska koncipování jeho nabídky závazný. Stejně tak je pak závazná a jednoznačná cena stanovená na základě takového modelu. Pokud tedy zadavatel dostatečným způsobem vymezí jednotlivé vstupy pro výpočet nabídkové ceny tak, aby mohli uchazeči podat nabídky s porovnatelnými nabídkovými cenami a za tímto účelem stanoví modelové údaje (např. předpokládaný počet poptávaných jednotek), pak je zřejmé, že bylo možné určit konkrétní výši nabídkové ceny. Ani to, že se tato modelově vypočtená nabídková cena může při následném plnění změnit, nemůže sama o sobě zpochybnit konkrétní výši nabídkového ceny pro účely hodnocení nabídky[2].

43. Hypotéza, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je tak naplněna až v případě, že v situaci hodnocení jednotkových cen či modelového příkladu rozsahu plnění není v zadávací dokumentaci nijak vyjádřen předpokládaný rozsah budoucího plnění, a kdy tak nelze celkovou nabídkovou cenu z ceny pro účely hodnocení stanovit ani provedením matematického výpočtu „mimo nabídku“. Jakýkoliv jiný výklad by byl v rozporu s účelem a smyslem institutu kauce.

44. V souvislosti s problematikou správné výše kauce u rámcových dohod lze rovněž odkázat na Stanovisko Úřadu, z jehož obsahu je patrná deklarace přístupu Úřadu k této otázce, že i v případě, kdy je předmětem zadávacího řízení uzavření „rámcové smlouvy“, je navrhovatel „povinen složit kauci na účet Úřadu ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. z údaje, který je předmětem hodnocení (odpovídá-li tento celkovým předpokládaným nákladům po celou dobu plnění rámcové smlouvy) nebo z celkových předpokládaných nákladů po celou dobu plnění zakázky, které lze z nabídky uchazeče za pomocí jednoduché matematické operace zjistit (není-li předmětem hodnocení údaj o celkových předpokládaných nákladech po celou dobu plnění rámcové smlouvy).“ Úřad tak jednoznačně uvedl, že i u rámcových dohod v situaci, kdy předmětem hodnocení je údaj neodpovídající celkovým předpokládaných nákladům pro celou dobu plnění rámcové smlouvy, je třeba počítat kauci z celkových nákladů po celou dobu plnění zakázky, pakliže jsou dány údaje k tomu, aby bylo možné matematicky tuto cenu zjistit. Ani v případě rámcových dohod pak nemůže být rozhodující, jaké množství předmětu plnění bude ze strany zadavatele nakonec skutečně poptáno, tedy ani to, že by nemuselo být poptáno vůbec žádné.

45. Rovněž Úřad zdůrazňuje, že zákon v ustanovení § 255 odst. 1 výslovně nestanoví (na rozdíl od předpokládané hodnoty veřejné zakázky), zda se má kauce počítat z ceny bez DPH či z ceny s DPH, a tedy je třeba vycházet z toho, jaká cena je rozhodná při hodnocení nabídek. Pokud tedy při hodnocení nabídek rozhoduje nabídková cena s DPH, je základem pro výpočet kauce tato cena a naopak[3].

46. Úřad rovněž uvádí, že je-li veřejná zakázka rozdělena na části a podal-li navrhovatel nabídku do více částí veřejné zakázky, pak při výpočtu výše kauce vychází ze součtu nabídkových cen za ty části veřejné zakázky, ve vztahu k nimž podal nabídku a ve vztahu k nimž zároveň podává návrh.

 • k výši kauce v šetřeném případě

47. Optikou uvedených obecných východisek pro stanovení výše kauce Úřad posoudil, zda došlo v šetřeném případě k připsání kauce na účet Úřadu v souladu s § 255 odst. 1 zákona, tj. zda byly v daném případě splněny požadavky pro uplatnění „paušální“ výše kauce 100 000 Kč, jak tvrdí navrhovatel.

48. S ohledem na výše uvedené a přihlédnutím k tomu, že v daném případě mají být pro obě části zadávacího řízení uzavřeny rámcové dohody na dobu určitou v délce 48 měsíců, je pro způsob výpočtu výše kauce určující posouzení toho, jak byla konstruována nabídková cena.

49. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že účastníci zadávacího řízení měli v rámci svých nabídek vyplnit návrh rámcové dohody pro část A (při podání nabídky do části 1 zadávacího řízení) a návrh rámcové dohody pro část B (při podání nabídky do části 2 zadávacího řízení), v nichž měli uvést vždy následující jednotkové ceny:

 • kupní cena 1 rentgenu,
 • kupní cena 1 m běžný válečkových drah,
 • cena za 1 pravidelnou kontrolu (1 rentgenu včetně příslušenství),
 • cena za 1 hod práce servisního technika,
 • cenu za 1 km dopravy.

50. Nabídkovou cenu účastníka zadávacího řízení tak tvořily pouze jednotkové ceny za uvedené položky.

51. Ze zadávací dokumentace plyne, že zadavatel předpokládá dodání celkem 72 ks rentgenů, a to 47 ks v rozměrové variantě A (tj. část 1 zadávacího řízení) a 25 ks v rozměrové variantě B (tj. část 2 zadávacího řízení).

52. Z obou zá­vazných návrhů rámcových dohod plyne, že zadavatel předpokládá pro každý 1 ks rentgenu provedení pravidelné kontroly minimálně každých 12 měsíců, tj. celkem 4 za dobu trvání rámcové dohody 48 měsíců.

53. Zadavatel dále v zadávací dokumentaci stanovil, že předmětem hodnocení bude pro každý rozměrový typ rentgenu celková nabídková cena v Kč včetně DPH za celý obsah předmětu plnění, která bude určena součtem ceny za 1 ks rentgenu a 3 bm prodlužujících drah, ceny za 4 pravidelné prohlídky rentgenu, ceny za 20 hod práce servisního technika a ceny za 300 km dopravného. Ze zadávací dokumentace přitom vyplývá, že tyto položky v uvedeném množství představují výši „celkové nabídkové ceny v Kč s DPH za celý obsah plnění předmětu veřejné zakázky“.

54. Předmětem hodnocení tak má být modelový příklad předpokládaného rozsahu plnění souvisejícího s pořízením a provozováním 1 rentgenu, v jehož rámci zadavatel vyjádřil svůj předpoklad, že ve vztahu k 1 zakoupenému rentgenu vybraný dodavatel poskytne 3 bm prodlužujících drah, 4 pravidelné prohlídky, 20 hod servisních prací a 300 km dopravného v souvislosti s poskytnutím servisu.

55. Současně zadavatel deklaroval, že předpokládá dodání 47 ks rentgenů v rozměrové variantě A a 25 ks rentgenů v rozměrové variantě B.

56. Účastníci zadávacího řízení tedy ve svých nabídkách neměli vypočítat a uvést celkovou nabídkovou cenu za celý předpokládaný objem plnění, když měli nabídnout pouze jednotkové ceny u poptávaných položek. Současně však měli k dispozici veškeré údaje o předpokládaném rozsahu předmětu plnění, tj. o předpokládaném počtu poptávaných rentgenů i o předpokládaném množství poptávaných válečkových drah, pravidelných prohlídek, servisních prací a dopravného pro každý jeden rentgen.

57. Konkrétně tak bylo zřejmé, že zadavatel předpokládá dodání 47 ks rentgenů v rozměrové variantě A a 25 ks rentgenů v rozměrové variantě B, přičemž pro každý z těchto rentgenů předpokládá dodání 3 bm prodlužujících drah, 4 pravidelné roční servisní prohlídky, 20 hod práce servisního technika a 300 km dopravného v souvislosti se servisními službami.

58. Na základě uvedeného lze tedy konstatovat, že navrhovatel měl k dispozici všechny údaje, na jejich základě byl schopen svou nabídkovou cenu za celou dobu trvání rámcové dohody určit, neboť znal jak jednotkové ceny, které sám nabídl (tj. ceny za 1 ks rentgenu, za 1 bm válečkových drah, za 1 pravidelnou kontrolu, za 1 hod práce servisního technika a za 1 km dopravy), tak i předpokládaný rozsah plnění (tj. předpokládaný počet pořizovaných rentgenů a předpokládané množství s nimi souvisejícího příslušenství a servisních služeb).

59. Úřad nepřehlédl, že celkový počet rentgenů i jejich příslušenství a servisních služeb byl koncipován pouze jako předpokládaný. Samotná skutečnost, že konkrétní počet rentgenů i množství souvisejícího příslušenství a servisních služeb nebyl stanoven pevně a že tak může dojít k situaci, že bude odebráno jiné množství rentgenů, jejich příslušenství a souvisejících servisních služeb, však nemůže dle názoru Úřadu mít vliv na stanovení celkových nákladů na poptávaný předmět plnění. Jak již totiž Úřad uvedl, je nutné rozlišovat mezi „skutečnou cenou“ coby cenou skutečně uhrazenou zadavatelem za plnění předmětu zadávacího řízení (na jejíž výši může mít vliv případná změna v počtu poptávaných rentgenů, jejich příslušenství i servisních služeb), a „nabídkovou cenou“, kterou je cena nabízená v nabídce účastníkem zadávacího řízení za celý předpokládaný předmět plnění (a se kterou § 255 odst. 1 zákona spojuje výpočet kauce). Důsledkem případné změny počtu poptávaných rentgenů, jejich příslušenství a servisních služeb totiž může být změna ceny skutečné, což však nebude mít vliv na určení ceny nabídkové, a tím pádem ani na určení výše kauce.

60. Dle Úřadu tedy zadavatel v šetřeném případě dostatečným způsobem vymezil jednotlivé vstupy pro výpočet nabídkové ceny tak, aby mohli účastníci zadávacího řízení podat nabídky s porovnatelnými nabídkovými cenami. Za tímto účelem stanovil zadavatel modelový údaj (tj. předpokládaná množství jednotlivých položek tvořících předmět plnění), čímž „zafixoval“ vstupní údaj pro výpočet porovnatelných nabídkových cen. Pokud tedy byla v daném případě nabídková cena v konstruována v návaznosti na jednotkové ceny za jednotlivé položky tvořící předmět plnění a předem stanovený a všem účastníkům zadávacího řízení známý předpokládaný počet jednotlivých položek, pak bylo možné určit konkrétní výši nabídkové ceny.

61. Úřad tak má za prokázané, že navrhovateli byly známy všechny rozhodné veličiny pro stanovení jeho nabídkové ceny za celý předmět plnění, a tedy byl povinen v souvislosti s podaným návrhem složit kauci podle § 255 odst. 1 věty první zákona, tj. ve výši 1 % z této celkové nabídkové ceny.

62. Na základě uvedeného Úřad konstatuje, že v daném případě nebyly splněny podmínky ustanovení § 255 odst. 1 věty druhé zákona pro využití „paušální“ kauce ve výši 100 000 Kč.

 • k výpočtu kauce v šetřeném případě

63. Navrhovatel podal nabídku do části 1 zadávacího řízení i do části 2 zadávacího řízení, přičemž v rámci každé této části uvedl totožné požadované jednotkové ceny:

 • kupní cena 1 rentgenu ve výši 474 078,00 Kč vč. DPH
 • kupní cena 1 m běžný válečkových drah ve výši 14 403,84 Kč vč. DPH
 • cena za 1 pravidelnou kontrolu (1 rentgenu včetně příslušenství) ve výši 5 448,00 Kč vč. DPH
 • cena za 1 hod práce servisního technika ve výši 1 815,00 Kč vč. DPH
 • cenu za 1 km dopravy ve výši 31,46 Kč vč. DPH.

64. Celková nabídková cena navrhovatele pro část 1 zadávacího řízení tak činila 584 819,52 Kč vč. DPH (tj. 474 078,00 Kč + 3× 14 403,84 Kč + 4× 5 448,00 Kč + 20× 1 815,00 Kč + 300× 31,46 Kč) pro 1 ks rentgenu, tj. 27 486 517,44 Kč vč. DPH pro 47 ks rentgenů.

65. Celková nabídková cena navrhovatele pro část 2 zadávacího řízení tak činila 584 819,52 Kč vč. DPH (tj. 474 078,00 Kč + 3× 14 403,84 Kč + 4× 5 448,00 Kč + 20× 1 815,00 Kč + 300× 31,46 Kč) pro 1 ks rentgenu, tj. 14 620 488,00 Kč vč. DPH pro 25 ks rentgenů.

66. Vzhledem k tomu, že navrhovatel podal nabídku do části 1 i části 2 zadávacího řízení a ve vztahu k oběma těmto částem podal návrh, pak kauce, kterou byl navrhovatel k šetřeném případě povinen složit, měla ve smyslu § 255 odst. zákona činit 1 % z částky 42 107 005,44 Kč vč. DPH (tj. 27 486 517,44 Kč + 14 620 488,00 Kč), celkem tedy 421 070 Kč.

67. K argumentu navrhovatele, že žádný ze způsobu výpočtu kauce obsažený ve Stanovisku Úřadu nelze použít pro daný případ, neboť „se skutkové okolnosti uvedených příkladů vždy více či méně liší“ od daného případu, konkrétně že „modelový případ nebyl stanoven tak, aby pokryl plnění celou dobu trvání rámcové dohody, a taktéž ani nebyl stanoven tak, že by byl modelový příklad stanoven na určitou dobu, ze které by bylo možné provést výpočet násobku tohoto plnění počtem měsíců, na které bude uzavřena rámcová dohoda“, uvádí Úřad následující. Úřad především zdůrazňuje, že Stanovisko Úřadu obsahuje pro názornost konkrétní případy některých vybraných základních situací, které mohou v praxi nastat, k nimž Úřad uvedl způsob, jak vypočítat kauci. Je tedy zřejmé, že uvedené Stanovisko Úřadu nepokrývá (a ani pokrývat nemůže) veškeré myslitelné situace, které mohou při zadávání veřejných zakázek nastat. Účelem Stanoviska Úřadu tak je zejména upozornit na základní skutečnosti související s institutem kauce a obecné principy týkající se jejího správného výpočtu. Ze všech ve Stanovisku Úřadu uvedených příkladů je přitom jednoznačně zřejmý princip, že pakliže lze celkové předpokládané náklady související s veřejnou zakázku z nabídky dodavatele přímo vyčíst anebo ji lze pomocí matematické operace zjistit, má být kauce vypočtena z takovéto ceny. To, že Stanovisko Úřadu v rámci uvedených příkladů neobsahuje konkrétní příklad konkrétní nastalé situaci, nemůže být vykládáno tak, že na výpočet kauce v takovém případě tento princip nedopadá. Úřad navíc podotýká, že v daném případě byl modelový příklad stanoven tak, aby plně pokryl plnění po celou dobu trvání rámcové dohody, když zadavatel uvedl celkový předpokládaný počet rentgenů, které hodlá po dobu platnosti rámcových dohod pořídit, i předpokládaná množství souvisejícího příslušenství a souvisejících servisních služeb pro každý z rentgenů.

68. Úřad tudíž shrnuje, že navrhovatel sice složil na účet Úřadu kauci ve lhůtě pro podání návrhu ve smyslu § 251 odst. 2 zákona, avšak kauce byla navrhovatelem složena v rozporu s § 255 odst. 1 zákona v nesprávné výši. Jak bylo totiž Úřadem dovozeno shora, navrhovatel byl povinen složit kauci ve výši 421 070 Kč, avšak složil kauci ve výši pouze 100 000 Kč (pozn. kauci v této výši nelze považovat za dostatečnou ani ve vztahu k samostatným částem, tj. 1 či 2 zadávacího řízení).

69. Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mimo jiné i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat, či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě a ve správné výši nedošlo.

70. Současně Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, mohlo účastníkům řízení způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

71. S ohledem na skutečnost, že nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, tedy ve výši stanovené uvedeným ustanovením zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 602 00 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 427/18, 128 00 Praha 2

2. SCANLOCK CZ, spol. s r.o., Březinova 1608/42, 616 00 Brno

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 81/2015–63 ze dne 23. 10. 2017 – přestože se závěry uvedené v daném

rozsudku vztahují k předchozí právní úpravě, lze tyto závěry ohledně účelu institutu kauce adekvátně aplikovat rovněž

i ve vztahu k zákonu – pozn. Úřadu (což platí obecně v případě veškeré judikatury citované v tomto usnesení).

[2] viz rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 5 As 247/2016–66, ze dne 31. 1. 2018

[3] viz rozsudek Krajského soudu v Brně, č.j. 62 Ca 11/2009–46, ze dne 2. 9. 2010