ÚOHS-S0434/2024/VZ-23728/2024/500

VěcDigitalizace pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje
Datum vydání14.06.24
InstanceI.
Související dokumentyPDF
Zdrojhttps://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21875.html
I. Stupeň ÚOHS (S) ÚOHS-S0434/2024/VZ-23728/2024/500


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 5. 2024 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,
  • navrhovatel – Asistenční centrum, a.s., IČO 63144883, se sídlem Sportovní 3302, 434 01 Most,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů učiněných při zadávání veřejné zakázky „Digitalizace pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 11. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. č. Z2023–053729, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 11. 2023 pod ev. č. 2023/S 229–720080,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Asistenční centrum, a.s., IČO 63144883, se sídlem Sportovní 3302, 434 01 Most – ze dne 31. 5. 2024 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Digitalizace pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 11. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. č. Z2023–053729, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 11. 2023 pod ev. č. 2023/S 229–720080, nebyl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy do 10 dnů ode dne 20. 5. 2024, v němž jmenovaný navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým byly odmítnuty jeho námitky, tj. do 30. 5. 2024.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 31. 5. 2024 návrh navrhovatele – Asistenční centrum, a.s., IČO 63144883, se sídlem Sportovní 3302, 434 01 Most (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne (dále jen „návrh“).

2. Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Digitalizace pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 11. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. č. Z2023–053729, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. 11. 2023 pod ev. č. 2023/S 229–720080 (dále jen „zadávací řízení“).

3. Navrhovatel návrhem brojí proti rozhodnutí zadavatele ze dne 22. 4. 2024 o zrušení zadávacího řízení, když namítá, že uvedené rozhodnutí není v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť důvody zvláštního zřetele hodné nejsou za daných okolností v předmětném zadávacím řízení naplněny.

4. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení Úřad oznámil jeho účastníkům přípisem ze dne 4. 6. 2024.

6. Dne 12. 6. 2024 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky vyjádření k návrhu z téhož dne (dále jen „vyjádření zadavatele“) a také byla Úřadu zpřístupněna dokumentace o zadávacím řízení podle § 262a odst. 1 zákona v rámci certifikovaného elektronického nástroje.

K zastavení správního řízení

7. Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k úkonu podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ustanovení § 251 odst. 2 zákona, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8. Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Dojde-li k odmítnutí námitek podle § 245 odst. 3 zákona, postačí odůvodnění ve vztahu ke splnění podmínek pro jejich odmítnutí. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

9. Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

10. Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

11. Podle § 213 odst. 3 písm. b) zákona Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje.

12. Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška“), je doručením prostřednictvím elektronického nástroje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta datové zprávy v elektronickém nástroji.  Podle § 4 odst. 2 vyhlášky musí být o doručení prostřednictvím elektronického nástroje pořízen záznam o elektronickém ú­konu.

13. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení rozhodnutím ze dne 22. 4. 2024, přičemž sdělení o zrušení odeslal účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena téhož dne, tj. 22. 4. 2024. Následně dne 7. 5. 2024 byly zadavateli prostřednictvím datové schránky doručeny námitky navrhovatele, jimiž rozporoval zrušení zadávacího řízení (dále jen „námitky“). Zadavatel rozhodnutím ze dne 20. 5. 2024 odmítnul námitky navrhovatele a své rozhodnutí odeslal navrhovateli prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena téhož dne. Úřad přitom konstatuje, že s ohledem na ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky bylo rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovateli doručeno dne 20. 5. 2024. Úřad má tak za prokázané, že zadavatel rozhodl o námitkách ve lhůtě stanovené zákonem.

14. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovateli bylo rozhodnutí o odmítnutí námitek doručeno dne 20. 5. 2024, byl posledním dnem, ve kterém byl navrhovatel povinen doručit návrh na zahájení správního řízení Úřadu a ve stejnopisu zadavateli v souladu s ustanovením § 251 odst. 2 zákona, čtvrtek 30. 5. 2024. K doručení návrhu Úřadu i stejnopisu návrhu zadavateli však ve stanovené lhůtě nedošlo. Úřadu byl návrh doručen do datové schránky dne 31. 5. 2024 a zadavateli byl stejnopis návrhu doručen do datové schránky[1] až dne 1. 6. 2024.

15. S ohledem na ustanovení § 257 písm. e) zákona, z něhož vyplývá povinnost Úřadu zastavit zahájené správní řízení v případě, že nebyl Úřadu a zadavateli doručen návrh ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, nezbývá Úřadu než zahájené správní řízení zastavit.

16. Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

17. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoručil Úřadu a zadavateli návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy do 30. 5. 2024, a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení dle § 257 písm. e) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

18. Úřad nadto pro úplnost dodává, že v předmětném správním řízení by byly dány i další důvody pro zastavení správního řízení, neboť navrhovatel i) nepřipojil k návrhu doklad o doručení námitek zadavateli, což zakládá důvod pro zastavení řízení podle § 257 písm. d) zákona a také ii) nesložil kauci na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu, tj. v souladu s § 255 odst. 1 zákona, tj. do 30. 5. 2024, neboť kauce byla připsána na účet úřadu až dne 3. 6. 2024 (přičemž navrhovatel ani k návrhu nepřipojil doklad o složení kauce), což zakládá rovněž důvod pro zastavení řízení podle § 257 písm. c) zákona.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 602 00 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

Obdrží:

1. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

2. Asistenční centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] okamžikem dodání do datové schránky zadavatele ve smyslu § 211 odst. 9 zákona – pozn. Úřadu