ÚOHS-S0429/2024/VZ-23429/2024/500

VěcČást 2 – Konektivita v ZŠ Hejnice
Datum vydání12.06.24
InstanceI.
Související dokumentyPDF
Zdrojhttps://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21870.html
I. Stupeň ÚOHS (S) ÚOHS-S0429/2024/VZ-23429/2024/500


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 5. 2024 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – město Hejnice, IČO 00262803, se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice,
  • navrhovatel – Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části „Část 2 – Konektivita v ZŠ Hejnice“ veřejné zakázky „Odborná učebna a konektivita v ZŠ Hejnice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 7. 3. 2024 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/24/V00004707,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0429/2024/VZ ve věci návrhu navrhovatele – Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6 – ze dne 27. 5. 2024 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Hejnice, IČO 00262803, se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice – učiněných při zadávání části „Část 2 – Konektivita v ZŠ Hejnice“ veřejné zakázky „Odborná učebna a konektivita v ZŠ Hejnice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 7. 3. 2024 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/24/V00004707, se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu citovaného navrhovatele nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 citovaného zákona, tedy ve lhůtě pro doručení návrhu, tj. do 27. 5. 2024.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 27. 5. 2024 návrh navrhovatele – Microshop, s.r.o., IČO 26165031, se sídlem Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – město Hejnice, IČO 00262803, se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části „Část 2 – Konektivita v ZŠ Hejnice“ veřejné zakázky „Odborná učebna a konektivita v ZŠ Hejnice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 7. 3. 2024 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/24/V00004707 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2. Úřad obdržel uvedený návrh dne 27. 5. 2024 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení.

4. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 30. 5. 2024.

6. Dne 6. 6. 2024 Úřad obdržel od zadavatele vyjádření k návrhu ze dne 6. 6. 2024 a přístupové údaje do certifikovaného elektronického nástroje, kde se nachází dokumentace o zadávacím řízení.

7. Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v § 255 odst. 1 zákona, tj. nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu v zákonem stanovené lhůtě, a proto Úřadu nezbylo než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8. Podle § 242 odst. 2 zákona námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

9. Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí o odmítnutí námitek musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách.

10. Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11. Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. Za nabídkovou cenu se pro účely výpočtu této kauce považuje rovněž cena uvedená v předběžné nabídce. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

12. Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

13. Jak vyplývá ze zpřístupněné dokumentace o zadávacím řízení, navrhovatel dne 2. 5. 2024 podal zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje námitky. Zadavatel námitky navrhovatele odmítl rozhodnutím, které prostřednictvím elektronického nástroje navrhovateli odeslal dne 15. 5. 2024.

14. Podle § 251 odst. 2 zákona navrhovatel v případě, kdy se chce domoci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných před uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky ze strany Úřadu, musí návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl. Úřad pro úplnost doplňuje, že výjimkou z tohoto postupu je pouze situace, kdy zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona, přičemž pak by pro podání návrhu platila lhůta podle § 251 odst. 3 zákona (tedy lhůta 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem). V šetřeném případě nicméně posledně uvedená situace nenastala, neboť zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 2. 5. 2024 a odmítl je rozhodnutím ze dne 15. 5. 2024 (tj. zadavatel o námitkách rozhodl ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení podle § 245 odst. 1 zákona). Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 15. 5. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje.[1] Datum doručení rozhodnutí o námitkách dne 15. 5. 2024 potvrzuje v návrhu rovněž navrhovatel a ve vyjádření k návrhu i zadavatel. Posledním dnem 10denní hmotněprávní lhůty pro podání návrhu, jakož i pro složení kauce na účet Úřadu, proto bylo pondělí 27. 5. 2024.[2]

15. Úřad dodává, že § 255 odst. 1 zákona explicitně stanoví, že navrhovatel je povinen složit na účet Úřadu kauci ve lhůtě pro doručení návrhu, tzn. nelze připustit, aby byla kauce na účet Úřadu složena později. V této souvislosti lze odkázat na relevantní komentářovou literaturu[3], ve které je v souvislosti s citovaným ustanovením uvedeno, že „S podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci. Zákon v komentovaném ustanovení stanoví, že kauce musí být složena „ve lhůtě pro doručení návrhu“, tedy v poslední den lhůty již musí být připsána na účet ÚOHS, a proto je třeba složit kauci na účet ÚOHS v dostatečném předstihu.“. Výklad pojmu „složit na účet“ nevyplývá toliko z komentářové literatury, ale i z konstantní rozhodovací praxe Úřadu.   Z novější rozhodovací praxe lze poukázat na usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-11143/2020/523/JŠi  ze dne 14. 4. 2020 potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0083/2020/VZ, č. j. ÚOHS-18867/2020/322/LKa, ze dne 22. 6. 2020 a na usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-21014/2023/500 ze dne 5. 6. 2023. Ve všech těchto věcech Úřad zastavil správní řízení z důvodu nesložení kauce ve lhůtě pro podání návrhu.

16. K závěru, že lhůta pro složení kauce v případě návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je lhůtou hmotněprávní a jako taková musí být kauce ve lhůtě pro doručení návrhu „připsána“ na účet Úřadu, dospěl též Krajský soud v Brně ve svém rozsudku č. j. 30 Af 81/2015–63 ze dne 23. 10. 2017. V daném případě Krajský soud v Brně potvrdil, že lhůta pro složení kauce jednoznačně nebyla dodržena, když příkaz k úhradě kauce byl sice učiněn v poslední den lhůty, avšak kauce byla připsána až den následující. V citovaném rozsudku dospěl soud k závěru, že povinností složit kauci na účet Úřadu s podáním návrhu se rozumí povinnost kauci na účet připsat, tedy zaplatit, nikoli jen odeslat. I když soud rozhodoval podle předchozího znění zákona, jeho závěry lze aplikovat i ve vztahu k nyní účinnému zákonu (viz shora uvedená rozhodovací praxe).

17. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona, Úřad nemá jinou možnost, než postupovat podle § 257 písm. c) zákona a správní řízení zastavit.

18. Úřad uvádí, že návrh byl Úřadu doručen dne 27. 5. 2024[4], tedy ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona. je V § 251 odst. 1 zákona je stanoveno, že součástí návrhu má být doklad o složení kauce. V daném případě byl k návrhu přiložen dokument vyhotovený bankou, který potvrzuje převod částky ve výši 50 000 Kč z účtu s názvem LIPTAK JAN na účet Úřadu s datem zaúčtování 27. 5. 2024 a se zprávou „Microshop – Kauce navrhovatele Microshop za návrh ve věci Město Hejnice – Odborná učebna a konektivita ZŠ Hejnice“.  Z bankovního výpisu Úřadu ze dne 28. 5. 2024 vyplývá, že na účet Úřadu byla připsána dne 28. 5. 2024 kauce ve výši 50 000 Kč z účtu s názvem LIPTAK JAN s výše citovanou zprávou a další kauce (rovněž ve výši 50 000 Kč) z účtu s názvem MICROSHOP, s.r.o., taktéž s výše uvedenou zprávou. Podle výpisu z účtu Úřadu byly obě částky (v celkové výši 100 000 Kč) připsány na účet Úřadu dne 28. 5. 2024.

19. Z předložené dokumentace, resp. z dokumentace zpřístupněné zadavatelem v elektronickém nástroji vyplynulo, že navrhovatel podal v předmětném zadávacím řízení nabídku s nabídkovou cenou 1 793 570 Kč bez DPH. Kauce měla být složena ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč (viz § 255 odst. 1 zákona), tj. v daném případě ve výši 50 000 Kč.

20. Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen 27. 5. 2024 (tj. poslední den lhůty), avšak kauce ve dvou částkách (2× 50 000 Kč) byla na účet Úřadu připsána až dne 28. 5. 2024. Vzhledem k tomu, že nejzazší termín pro složení, tj. připsání kauce na účet Úřadu byl v šetřeném případě den 27. 5. 2024, přičemž ke složení kauce na účet Úřadu došlo až dne 28. 5. 2024, Úřad konstatuje, že navrhovatel nedostál své zákonné povinnosti a nesložil kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, tedy do 10 dnů ode dne 15. 5. 2024, kdy obdržel rozhodnutí o odmítnutí námitek (tj. do 27. 5. 2024).

21. Rozhodující skutečností pro šetřený případ tedy je, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyly peněžní prostředky odpovídající kauci navrhovatelem složeny na účet Úřadu, tudíž navrhovatel nesplnil povinnost složit kauci na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu.

22. Závěrem Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

23. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu kauci ve lhůtě pro doručení návrhu, tj. v souladu s § 255 zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 602 00 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

Obdrží:

1. město Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice

2. Microshop, s.r.o., Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] V případě doručování prostřednictvím elektronického nástroje se uplatní § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, v němž je stanoveno, že doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

[2] Poslední den 10denní lhůty pro podání návrhu a složení kauce připadl na sobotu 25. 5. 2024, proto posledním dnem lhůty je pracovní den nejblíže následující, tj. pondělí 27. 5. 2024.

[3] Podešva V. a kol., Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2023.

[4] Podle vyjádření zadavatele mu byl stejnopis návrhu doručen datovou schránkou rovněž dne 27. 5. 2024.