ÚOHS-R0069/2024/VZ-24370/2024/162

VěcSvazková škola Český Brod – Doubravčice – část Český Brod
Datum vydání21.06.24
InstanceII.
Související dokumentyPDF
Zdrojhttps://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21867.html
II. Stupeň ÚOHS (R) ÚOHS-R0069/2024/VZ-24370/2024/162


Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9. 4. 2024 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem –

  • společníci společnosti „IMOS a Auböck – ZŠ Český Brod“ 

o IMOS Brno a.s., IČO 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,

o Auböck s.r.o., IČO 26089785, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou,

kteří za účelem získání veřejné zakázky „Svazková škola Český Brod – Doubravčice – část Český Brod“ uzavřeli dne 20. 4. 2023 „Společenskou smlouvu“, ve správním řízení zastoupeni na základě plné moci ze dne 1. 12. 2023 Mgr. Martinou Parusovou Zímovou, LL.M., advokátkou, ev. č. ČAK 12664, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-13205/2024/500 ze dne 26. 3. 2024, vydanému ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0824/2023/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

  • Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice, IČO 09748989, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14. 12. 2023 Mgr. Lukášem Pruškou, advokátem, ev. č. ČAK 16867, LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem č. p. 240, 683 01 Tučapy,

učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Svazková škola Český Brod – Doubravčice – část Český Brod“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 3. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 3. 2023 pod ev. č., Z2023–012473, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 065–189422, ve znění pozdějších oprav, jehož další účastník je vybraný dodavatel –

  • SYNER, s.r.o., IČO 48292516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,

jsem rozhodl takto:

I.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0824/2023/VZ, č. j. ÚOHS-13205/2024/500 ze dne 26. 3. 2024 podle § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona,

r u š í m

a správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0824/2023/VZ zahájené na návrh navrhovatele – společníci společnosti „IMOS a Auböck – ZŠ Český Brod“ – ze dne 4. 12. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice – učiněných v otevřeném řízení „Svazková škola Český Brod – Doubravčice – část Český Brod“

z a s t a v u j i.

II.

Řízení o žádosti navrhovatele – společníci společnosti „IMOS a Auböck – ZŠ Český Brod“ – ze dne 11. 6. 2023 o přerušení správního řízení o rozkladu vedeném předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-R0069/2024/VZ v souladu s § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

z a s t a v u j i.

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Zadavatel – Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice, IČO 09748989, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 14. 12. 2023 Mgr. Lukášem Pruškou, advokátem, ev. č. ČAK 16867, LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem č. p. 240, 683 01 Tučapy (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 27. 3. 2023 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Svazková škola Český Brod – Doubravčice – část Český Brod“, přičemž citované oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 3. 2023 pod ev. č. Z2023–012473, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 065–189422, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2. Dne 25. 10. 2023 zadavatel oznámil účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje, že jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku vyhodnotil nabídku vybraného dodavatele – SYNER, s.r.o., IČO 48292516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec (dále jen „vybraný dodavatel“).

3. Navrhovatel proti oznámení o výběru dodavatele podal dne 9. 11. 2023 námitky z téhož dne (dále jen „námitky“), které zadavatel svým rozhodnutím ze dne 23. 11. 2023 odmítl (dále jen „rozhodnutí o námitkách“).

4. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel neztotožnil se závěry, se kterými byly jeho námitky vypořádány, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“). Návrh ze dne 4. 12. 2023 Úřad obdržel téhož dne. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dle § 249 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

5. Úvodem návrhu navrhovatel shrnul průběh zadávacího řízení. Navrhovatel v návrhu vyjádřil názor, že zadavatel postupoval nezákonně při posuzování podmínek účasti vybraného dodavatele, a proto brojil proti oznámení o výběru a také proti rozhodnutí o námitkách. Další námitka navrhovatele směřovala proti nejasnému složení komise. Taktéž navrhovatel v návrhu nesouhlasil s postupem zadavatele spočívajícího v nejasném určení počtu účastníků zadávacího řízení, u kterých bude posuzováno splnění podmínek účasti, a považuje jej za netransparentní. Navrhovatel také namítal, že vybraný dodavatel nesplnil povinnost poskytnout jistotu, neboť nepředložil originál bankovní záruky. V neposlední řadě se navrhovatel v návrhu vyjadřoval k nesplnění technické kvalifikace vybraným dodavatelem, neboť ten dle jeho názoru nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to konkrétně u osoby – specialisty odpovědného za realizaci elektroinstalací. Podle navrhovatele nenaplnil kritérium požadavku na vzdělání, neboť zadavatel požadoval pro tuto osobu středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou. Další okruh námitek v návrhu navrhovatele směřoval proti netransparentnímu posouzení mimořádně nízké nabídkové ceně (dále jen „MNNC“) a konečně navrhovatel nesouhlasil s tím, jak se zadavatel vypořádal s námitkami v rozhodnutí o námitkách. Podrobný obsah návrhu Úřad popsal v bodech 10 až 40 odůvodnění rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0824/2023/VZ, č. j. ÚOHS-13205/2024/500 ze dne 26. 3. 2024 (dále jen „napadené rozhodnutí“).

II.             Napadené rozhodnutí

6. Dne 26. 3. 2024 vydal Úřad napadené rozhodnutí, kterým návrh navrhovatele zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

III.           Rozklad navrhovatele

7. Dne 9. 4. 2024 byl doručen Úřadu rozklad navrhovatele z téhož dne proti napadenému rozhodnutí. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 26. 3. 2024. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě.

8. Navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

IV.          Řízení o rozkladu

9. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87
a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu.

10. K rozkladu se vyjádřili jak zadavatel, tak vybraný dodavatel. Navrhovatel na jejich vyjádření reagoval dalším přípisem.

11. Dne 30. 5. 2024 však zadavatel sdělil předsedovi Úřadu, že mu navrhovatel oznámil ztrátu technické kvalifikace u osoby realizačního týmu, konkrétně u specialisty odpovědného za elektroinsta­laci.

12. Následně dne 11. 6. 2024 obdržel předseda Úřadu žádost navrhovatele o přerušení správního řízení, dokud nebude vyřešena otázka jeho účastenství, resp. této změny skutkového stavu. Toto podání navrhovatele je dále označováno jako „žádost o přerušení správního řízení“. V předmětné žádosti navrhovatel uvádí, že dne 29. 5. 2024 informoval zadavatele o ztrátě technické kvalifikace vymezené zadavatelem v čl. 5.1.4. ZD, neboť pracovní poměr zanikl ke dni 15. 5. 2024 u zaměstnance, který byl v rámci realizačního týmu specialistou odpovědným za elektroinsta­laci. Současně navrhovatel v této žádosti uvedl, že informoval zadavatele, že zmeškal lhůtu 5 pracovních dnů pro oznámení změny kvalifikace stanovenou § 88 odst. 1 zákona a oznámil zadavateli, že není schopen ani ve lhůtě 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

13. Dne 12. 6. 2024 určil předseda Úřadu usnesením č. j. ÚOHS-23351/2024/162 zadavateli lhůtu 3 pracovních dnů k provedení úkonu k podání vyjádření, zda souhlasí či nesouhlasí s přerušením správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-R0069/2024/VZ o podaném rozkladu navrhovatele (dále jen „usnesení k provedení úkonu“).

14. V reakci na usnesení k provedení úkonu zadavatel dne 17. 6. 2024 podal své vyjádření k žádosti o přerušení správního řízení, ve kterém uvedl, že nesouhlasí s přerušením řízení o rozkladu. Současně podal informaci o tom, že dne 14. 6. 2024 rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a toto rozhodnutí navrhovateli téhož dne oznámil odesláním rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

15. Rovněž dne 18. 6. 2024 v reakci na usnesení k provedení úkonu vyjádřil vybraný dodavatel svůj nesouhlas s přerušením řízení o rozkladu.

16. Dne 21. 6. 2024 doručil zadavatel Úřadu dokument podepsaný zástupcem společnosti IMOS Brno, a.s., jehož obsahem je vzdání se práva podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze dne 13. 6. 2024 ze zadávacího řízení. Dále zadavatel přiložil detail zprávy z elektronického nástroje, z nějž plyne, že vzdání se práva podání námitek společnost IMOS Brno, a.s. doručila zadavateli 20. 6. 2024. Přílohou této zprávy byla i plná moc vystavená pro citovanou společnost druhým společníkem navrhovatele (Auböck s.r.o.), jakož i pověření pro konkrétního zaměstnance. Tyto dokumenty zadavatel rovněž Úřadu zaslal.

Stanovisko předsedy Úřadu

Stanovisko rozkladové komise

17. Rozkladová komise po projednání rozkladu předložila návrh, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a vráceno Úřadu k novému projednání. Rozkladová komise se ztotožnila s názorem navrhovatele, že zadavatel vysvětlením a změnou ZD č. 15 nezměnil zadávací podmínku a nadále požadoval u člena realizačního týmu – specialisty odpovědného za realizaci elektroinstalaci vzdělání stavebního směru. Dle názoru rozkladové komise vysvětlení a změna ZD č. 15 tak nepřinesly rozšiřující výklad textu zadávací dokumentace, jak fakticky dovodil Úřad v napadeném rozhodnutí. Rozkladová komise zastává názor, že zadávací podmínka byla jednoznačná a vysvětlením a změnou ZD č. 15 dal zadavatel srozumitelně najevo, že požaduje, aby specialista odpovědný za realizaci elektroinstalaci měl vzdělání stavebního směru, což však vybraný dodavatel nesplnil. Zadavatel tedy zadávací podmínku při výběru dodavatele nedodržel, neboť vybral dodavatele, který ji nesplňoval. Další rozkladové námitky navrhovatele shledala rozkladová komise jako nedůvodné a závěry Úřadu v dalších částech napadeného rozhodnutí za správné a v souladu se zákonem.

Odlišné stanovisko předsedy Úřadu

18. Jelikož zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, přičemž k tomu došlo až v průběhu řízení o rozkladu po jednání rozkladová komise, je třeba se odklonit od názoru rozkladové komise, neboť se změnila procesní situace. Vzhledem k tomu, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona, bylo napadené rozhodnutí bez dalšího zrušeno a správní řízení zastaveno. V důsledku této okolnosti se stala bezpředmětnou rovněž žádost o přerušení správního řízení. S ohledem na rychlost řízení je namístě odchýlit se z výše uvedených pro­cesních důvodů od návrhu rozkladové komise a nečekat na její další jednání, neboť ta by stejně nemohla dojít k jinému právnímu názoru, než že je třeba napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.

19. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které bylo takto rozhodnuto.

V.            K výroku I tohoto rozhodnutí o rozkladu

20. V souladu s § 250 odst. 1 zákona je možné podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu se zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele. Jedná se o požadavek, který vychází se směrnice Rady č. 89/665/EHS z 21. 12. 1989, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, ve znění pozdějších změn, podle jejíhož čl. 1 bodu 3 „členské státy zajistí, aby bylo přezkumné řízení podle prováděcích pravidel, která mohou členské státy samy stanovit, dostupné alespoň každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité zakázky a které v důsledku domnělého protiprávního jednání vznikla nebo hrozí škoda“.

21. Aby byl tedy určitý dodavatel v souladu s § 250 odst. 1 zákona aktivně legitimován k podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu, je potřeba, aby v důsledku tvrzeného porušení zákona úkonem či opomenutím zadavatele, vznikla či alespoň hrozila újma na jeho subjektivních právech.

22. Tato hrozba újmy se v konstantní rozhodovací praxi Úřadu a správních soudů vykládá jako alespoň teoretická ztráta možnosti dodavatele získat danou veřejnou zakázku (blíže srov. např. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0030/2019/VZ-10933/2019/322/DJa ze dne 17. 4. 2019 nebo sp. zn. ÚOHS-R0082/2023/VZ nebo rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 54/2012–443 ze dne 9. 4. 2013).

23. Podmínka, že dodavatel je oprávněn k podání návrhu, pouze pokud mu vznikla nebo hrozí újma na jeho právech v důsledku domnělého porušení zákona ze strany zadavatele, odlišuje návrhové řízení od řízení zahájeného Úřadem z moci úřední (ex officio). Účelem řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného z moci úřední je ochrana veřejného zájmu na řádném zadávání veřejných zakázek a koncesí. V rámci přezkumu úkonů zadavatele zahájeného na návrh je prostřednictvím správního řízení chráněno individuální veřejné subjektivní právo navrhovatele zúčastnit se za splnění zákonných podmínek konkrétního zadávacího řízení probíhajícího v souladu se zákonem tak, aby se případně mohl stát vybraným dodavatelem, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky. Právo k podání návrhu tedy svědčí pouze osobě či osobám, do jejichž právních poměrů domnělá nezákonnost postupu zadavatele zasahuje, a návrh nemůže být podán (pouze) za účelem ochrany veřejného zájmu. Pokud dané osobě (dodavateli) v důsledku domnělého porušení zákona ze strany zadavatele žádná subjektivní újma nevznikla či alespoň nehrozí, není oprávněna návrh podle § 250 zákona podat, resp. Úřad není oprávněn takový návrh věcně posoudit.

24. Jak bylo uvedeno shora, dne 11. 6. 2024 obdržel Úřad žádost o přerušení správního řízení, která obsahovala rovněž sdělení navrhovatele o tom, že „na jeho straně došlo ke ztrátě technické kvalifikace vymezené Zadavatelem v čl. 5.1.4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, kde Zadavatel mimo jiné stanovil, že dodavatel musí v rámci své nabídky prokázat, že pro plnění Veřejné zakázky disponuje realizačním týmem, jehož členem je mimo jiné též – Specialista odpovědný za realizaci elektroinstalací, splňující požadavky Zadavatele definované v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

25. Dále navrhovatel v tomto sdělení uvedl, že v rozporu s § 88 odst. 1 zákona neinformoval zadavatele o této změně jeho kvalifikace ve stanovené lhůtě pěti pracovních dnů a zadavateli oznámil, že není schopen předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci ani ve lhůtě deseti pracovních dnů od oznámení této změny. S ohledem na rozhodné znění § 88 odst. 2 zákona, podle kterého platilo, že pokud dodavatel nesplní svou informační povinnost vůči zadavateli, příp. povinnost předložit nové doklady, bude následovat jeho bezodkladné vyloučení, navrhovatel očekával brzké vyloučení z účasti v zadávacím řízení a požádal tedy Úřad, resp. jeho předsedu, o přerušení správního řízení v souladu s § 64 správního řádu, dokud nedojde k této předpokládané změně skutkového stavu.

26. Dne 17. 6. 2024 informoval zadavatel Úřad, resp. jeho předsedu, o tom, že zadavatel rozhodl dne 14. 6. 2024 rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a toto rozhodnutí navrhovateli téhož dne oznámil odesláním rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.  Zadavatel v této souvislosti požádal navrhovatele o vzdání se práva na podání námitek proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Následně dne 21. 6. 2024 zadavatel informoval Úřad o tom, že obdržel od navrhovatele podání ze dne 20. 6. 2024, kterým se navrhovatel vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení. Všechny uvedené doklady jsou založeny ve správním spise řízení o rozkladu vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0069/2024/VZ.

27. V důsledku popsaných postupů navrhovatele a zadavatele – tedy v důsledku vyloučení navrhovatele, proti kterému se navrhovatel rozhodl nebrojit námitkami – navrhovatel přišel o alespoň teoretickou možnost získat veřejnou zakázku, a proto mu již nemůže v důsledku tvrzeného a případně zjištěného nezákonného postupu zadavatele hrozit či vzniknout újma na jeho právech. Navrhovatel tak ztratil veřejné subjektivní právo na přezkoumání postupů zadavatele v zadávacím řízení ze strany Úřadu a jeho předsedy a současně pozbyl aktivní legitimaci k podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení stanovenou v § 250 odst. 1 zákona. V takovém případě již není účelné, aby Úřad či jeho předseda nadále přezkoumávali zákonnost původně rozporovaných úkonů zadavatele, protože ať již by byl výsledek tohoto posouzení jakýkoliv, pro navrhovatele by neměl žádný význam, neboť případné uložení nápravného opatření ze strany Úřadu by nevedlo k naplnění účelu správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele, tj. k ochraně jeho subjektivních práv.

28. Návrh navrhovatele se tedy stal zjevně bezpředmětným a Úřad, resp. předseda Úřadu nemá v souladu s § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu jinou možnost než správní řízení o takovém návrhu zastavit. Současně se jedná o skutečnost, která ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s uvedeným § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona odůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí.

29. Zrušit napadené rozhodnutí a zastavit správní řízení v souladu s § 90 odst. 4 správního řádu je možné pouze, pokud jiné rozhodnutí o rozkladu nemůže mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. Tato možnost nebyla účastníky řízení ani tvrzena, ani ji nelze dovodit z jejich procesních úkonů.

30. Pro úplnost je třeba uvést, že není účelné podle § 261 odst. 3 zákona stanovit účastníkům správního řízení lhůtu k vyjádření se k novým podkladům rozhodnutí spočívajícím v rozhodnutí o vyloučení a v následném vzdání se práva námitek proti tomuto úkonu zadavatele, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy jsou navrhovateli i zadavateli, prokazatelně známy informace o vyloučení navrhovatele ze strany zadavatele, bylo jejich vyjádření k uvedenému novému podkladu rozhodnutí nadbytečné, resp. by je bezdůvodně zatížilo a způsobilo jim zbytečné náklady. Vybranému dodavateli pak takový postup není nikterak k újmě.

31. Vzhledem k tomu, že je z obsahu spisu tohoto správního řízení zřejmé, že pro žádného z účastníků nemohlo by mít význam jiné rozhodnutí o rozkladu pro náhradu škody, nezbývá než postupem podle § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.

VI.          K výroku II tohoto rozhodnutí o rozkladu

32. Navrhovatel odůvodnil svou žádost o přerušení správního řízení tak, že než dojde k jím očekávanému vyloučení ze zadávacího řízení (pro ztrátu kvalifikace a nesplnění povinností dle § 88 odst. 1 zákona), tzn. k případné změně skutkového stavu šetřeného případu, je nutné správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele přerušit.

33. Než bylo ve věci přerušení řízení rozhodnuto, nastaly shora popsané okolnosti, pro které je nutné správní řízení zastavit a napadené rozhodnutí zrušit. Z tohoto důvodu se stala žádost o přerušení správního řízení zjevně bezpředmětnou ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť této žádosti již nelze ani vyhovět ani nevyhovět, tzn. o ní věcně rozhodnout.

34. Ačkoli správní řád ve svém § 66 odst. 1 stanovuje pro zastavení správního řízení formu usnesení, z důvodu procesní ekonomie bylo o žádosti navrhovatele o přerušení řízení rozhodnuto v rámci tohoto rozhodnutí o rozkladu.

VII.        Závěr

35. Po zjištění, že nastala skutečnost, která podle § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) téhož zákona odůvodňuje zastavení řízení, bylo napadené rozhodnutí bez dalšího zrušeno a správní řízení zastaveno. V důsledku této skutečnosti bylo zastaveno následně i řízení o žádosti o přerušení řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona nelze dále odvolat.

otisk úředního razítka

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží

1. Mgr. Lukáš Pruška, advokát, LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., č. p. 240, 683 01 Tučapy

2. Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M., advokátka, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

3. SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy