JUDr. Petr Novotný, LL.M.

  • Zakládající člen MT Legal;

  • Byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k nově připravovanému zákonu o veřejných zakázkách ve vazbě na novou evropskou legislativu;

  • Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře a jeho druhého aktualizovaného vydání vydaného v dubnu 2022;

  • Byl členem týmu, který se podílel na tvorbě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a současně jedním z autorů komplexní Metodiky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj;

  • Má široké znalosti v oblasti komunitárního práva veřejných zakázek a koncesí včetně tuzemské i evropské soudní judikatury a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;

  • V roce 2012 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.);

  • Je držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů;

  • V rámci své specializace publikuje v odborném tisku.