Klíčová slova - dle zákona č. 137/2006 Sb.

autorizace
autorská práva
práva tvůrců tzv. autorských děl k příslušným dílům. Autorská práva jsou upravena zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
bankovní služby
služby poskytované bankovními subjekty, které tvoří důležitou část příjmů bank. Jedná se např. o: bezhotovostní platební styk (tuzemský, zahraniční), úvěry, platební karty, šeky, homebanking, směnárenská činnost, devizové operace, obchody s cennými papíry, poradenská a informační činnost)
bankovní záruka za řádné plnění veřejné zakázky
bezpečnostní služby, správa budov
jedná se o služba jako jsou fyzická ostraha, ochrana osob a majetku, recepční služby ostraha objektů, pult centrální ochrany, elektronické zabezpečovací, protipožární a kamerové systémy, přeprava finančních hotovostí, detektivní služby, požární ochrana, úklid nemovitosti opravy závad inženýrských sítí, běžnou údržbu, drobné řemeslné práce, plánování oprav a údržby atp.
část veřejné zakázky
předmět veřejné zakázky, který byl zadavatelem rozdělen na několik částí, které jsou součástí jedné veřejné zakázky. § 98 ZVZ.
centrální zadavatel
veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že a) pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby pořízeny, nebo b) provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů, a to na základě písemné smlouvy uzavřené s těmito zadavateli. viz. § 3 ZVZ
čestné prohlášení
citlivá činnost
činnost vymezená zákonem o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (Zákon č. 412/2005 Sb.,) zadávaná veřejným zadavatelem uvedeným v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a b) (tedy Česká republika a státní příspěvkové organizace), a jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 300 mil. Kč. Pro účely ZVZ se za citlivou činnost považuje: schválení zadávacích podmínek, zadání veřejné zakázky, výkon funkce člena hodnotící komise nebo posuzování a hodnocení nabídek osobami určenými zadavatelem, pokud tuto činnost vykonává sám zadavatel podle ust. § 79 odst. 5 ZVZ. Fyzická osoba vykonávající citlivou činnost musí splňovat podmínky podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. viz. § 157a ZVZ
citlivý materiál, citlivé stavební práce, citlivé služby
materiál, stavební práce a služby pro bezpečnostní účely, u kterých dochází k poskytování nebo vzniku utajovaných informací. viz. § 17 písm. r) ZVZ
dodatečné dodávky / služby / stavební práce
např. dodávky od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva, které jsou určeny jako částečná náhrada původní dodávky nebo jako rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původní dodávkou nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě původní dodávky neslučitelnost nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; takovou veřejnou zakázku je pak možné zadat v jednacím řízení bez uveřejnění. § 23 ZVZ
dodatečné informace k zadávacím podmínkám
neboli dotazy dodavatelů (zájemců). Touto cestou jsou zadavatelem poskytovány doplňující a upřesňující informace k zadávacím podmínkám, a to i bez předchozí žádosti dodavatele. § 49 UVZ
dodatek
doplňek k uzavřené písemné smlouvě.
dodavatel
fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. § 17 písm. a) ZVZ
dodávka dopravních prostředků
jedná se např. o dodávky vozidel, letadel, plavidel.
dodávka hardware
dodávka technického vybavení počítače či samotných počítačů.
dodávka nábytku
dodávka technologií
dodávky energií
dodávky elektrické energie, zemního plynu, tepla.
dohled nad dodržováním zákona
dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. § 112 ZVZ
dokumentace o veřejné zakázce
souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení či soutěže o návrh, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv. § 17 písm. w) ZVZ
doplnění nabídky
dopravní stavby
resp. dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení, …).
doručování
proces doručení písemnosti (např. osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek - kurýrní služba, prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky).
dotace a veřejné zakázky
dotovaný zadavatel
právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. § 2 odst. 3 ZVZ
druh zadávacího řízení
způsob, jakým může zadavatel zadat veřejnou zakázku. Druhy zadávacích řízení, které jsou upraveny ZVZ: otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení. § 21 ZVZ
důvody hodné zvláštního zřetele
jsou typickým neurčitým právním pojmem. V oblasti veřejných zakázek jsou spojovány především ze zrušením zadávacího řízení z tohoto důvodu. Může se jednat o objektivní, nepředvídatelné důvody (neposkytnutí přislíbené dotace, nepřiměřeně vysoké ceny nabídnuté uchazeči, prohlášení insolvence na zadavatele,…). § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ
dynamický nákupní systém
plně elektronický systém pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku. § 17 písm. b) ZVZ, § 93 ZVZ
efektivnost
takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Jde tak o vztah mezi vstupem (náklady) a výstupem (zboží, služby či jiná činnost). Efektivností dochází k optimalizaci zdrojů využitých k zajištění plnění úkolů.
ekonomická a finanční způsobilost
požadevek na předloží čestného prohlášení dodavatele o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku je jedním z kvalifikačních předpokladů. § 50 odst. 3 ZVZ
ekonomická výhodnost nabídky
jedno ze základních kritérií hodnocení, které se vždy musí dále dělit na dílčí hodnotící kritéria tak, aby tato vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. § 78 a násl. ZVZ
elektronická aukce
proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. § 17 písm. c) ZVZ
elektronická podoba nabídek
nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje.
elektronická tržiště
elektronické nástroje
programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat. § 149 odst. 2 ZVZ
elektronické prostředky
síť a služby elektronických komunikací (Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů). Za elektronický prostředek se pro účely ZVZ nepovažuje fax. § 149 odst. 1 ZVZ
finanční limity
limity stanovené § 12 ZVZ, a v případě nadlimitních veřejných zakázek nařízením vlády č. 77/2008 Sb., určují druh veřejné zakázky a to dle výše předpokládané hodnoty. Finanční limity jsou vymezeny z hlediska druhu veřejné zakázky a rovněž z hlediska určité kategorie (popřípadě podkategorie) zadavatele.
financování státem
poskytuje více jak převážnou většinu finančních prostředků.
formalismus
hodnocení nabídek
je u veřejného zadavatele prováděno hodnotící komisí dle stanovených kritérií hodnocení či zadavatelem v dynamickém nákupním systému, při zadává veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy či elekotronickou aukcí. V případě soutěže o návrh je prováděno porotou. §§ 31, 79, 97, 106 ZVZ
hodnotící komise
komise ustanovená veřejným zadavatelem v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení pro posouzení a hodnocení nabídek a v jednacím řízení s uveřejněním pro předběžném hodnocení nabídek. § 74 ZVZ
hodnotící kritéria
kritéria zvolená pro zadání zakázky. Základní hodnotící kritéria jsou nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky. V soutěžním dialogu pouze ekonomická výhodnost nabídky. § 78 ZVZ
hodnotitel veřejných zakázek
fyzická osoba odborně způsobilá hodnotit nabídky zapsaná do seznamu hodnotitelů. § 74a ZVZ
hospodárnost
takové použití veřejných prostředků k zajištění plnění úkolů, při němž dojde k co nejnižšímu vynaložení svěřených prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů.
identifikační údaje
obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu. § 17 písm. d) ZVZ
in house
veřejný zadavatel není povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, jestliže jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele, a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva. § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ
informace z nabídky
informační systém
informačním systémem veřejné správy spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Obsahuje Věstník veřejných zakázek, seznam kvalifikovaných dodavatelů, seznam systémů certifikovaných dodavatelů, statistické výstupy o veřejných zakázkách, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, seznam hodnotitelů. § 157 ZVZ
IT služby
např. vývoj a dodávky software, správa sítí, IT infrastruktura, Outsourcing IT.
jednací řízení bez uveřejnění
jeden z druhů zadávacích řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů, kteří jsou na základě podané nabídky vyzvání k jednání. § 34 ZVZ
jednací řízení s uveřejněním
jeden z druhů zadávacích řízení, ve kterém zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů, kteří jsou na základě podané nabídky vyzvání k jednání. § 22 ZVZ
jiná právnická osoba
jeden z druhů zadavatelů, pokud jiná právnická osoba 1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 2. je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ
jistota
možný pořadavek zadavatele na zajištění povinností vyplývajících uchazečům z účasti v zadávacím řízení. § 67 ZVZ
kancelářské potřeby
kauce
částka, kterou je navrhovatel povinnen složit s podáním návrhu na přezkoumání postupu zadavatele nebo návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; bez složené kauce nebude správní řízení zahájeno. § 115 ZVZ
komise pro otevírání obálek
skupina min. 3 osob jmenovaných veřejným zadavatelem k otevření obálek s došlými nabídkami a ke kontrole správnosti nabídek dle § 71 odst. 9 ZVZ; funkci komise pro otevírání obálek může plnit i hodnotící komise, jestliže tak zadavatel stanoví. Při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému se komise pro otevírání obálek neustanovuje. §§ 71, 72 ZVZ
koncern
krajní naléhavost / časová tíseň
krize
mimořádná situace v České republice nebo jiném státě, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její vznik a která vážně ohrožuje či omezuje životy, zdraví lidí nebo majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo; za krizi se považují také ozbrojené a válečné konflikty. § 17 písm. s) ZVZ
kvalifikace
způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. § 17 písm. e) ZVZ
kvalifikační dokumentace
dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele. § 17 písm. f) ZVZ
kvalitativně a technicky obdobné řešení
musí být zadavatelem výslovně úmožněno v případě, že nebyl schopen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce dostatečně přesně a srozumitelně popsat předmět veřejné zakázky, a uvedl ho odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení. § 44 odst. 11 ZVZ
lesnické práce
např. těžba, pěstební činnost.
lhůta pro doručení žádosti o účast
lhůta pro doručení žádostí o účast a požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu. § 39 odst. 2 ZVZ
lhůta pro podání nabídek
lhůta, ve které jsou uchazeči povinni podat zadavateli své nabídky. Lhůta musí být stanovena také s ohledem na druh, rozsah a složitost zakázky. § 39 odst. 3 ZVZ
lhůta pro podání námitek
lhůta, ve které může stěžovatel (tedy dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech) podat námitky proti úkonům zadavatele učiněným v zadávacím řízení. § 110 ZVZ
liberační důvod
Podle § 270 odst. 1 ZZVZ zadavatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.
losování
jedno z objektivních kritérií pro omezení počtu zájemců v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v soutěžním dialogu (platné před 1.4.2012).
maximální cena
měření rychlosti
mimořádně nízká nabídková cena
uchazečem předložená nabídková cena, kterou komise posoudí ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jako nereálnou § 77 ZVZ
minimální úroveň kvalifikačních předpokladů
nabídka
soubor dokumentů obsahujících identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy a další dokumenty požadované zadavatelem a ZVZ. Podání nabídky je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli.
nabídková cena
cena stanovená dodavatelem za předmět plnění veřejné zakázky vymezený zadavatelem.
nadlimitní veřejná zakázka
veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem č. 77/2008 Sb. pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. § 12 odst. 1 ZVZ
nákup přístrojů / techniky
nákup stravenek / poukázek
nákup zdravotnické techniky
námitky
prvotní opravný prostředek jakéhokoli dodavatele, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky, a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech proti postupům zadavatele. Je možné je podat proti všem úkonům zadavatele v nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách či v soutěži o návrh. § 110 ZVZ
návrh
písemně či graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh. § 103 ZVZ
návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
druhotný opravný prostředek dodavatele, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky, a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech proti postupům zadavatele, proti postupům zadavatele. Předpokladem podání návrh je podání námitek, kterým zadavatel nevyhověl. Podává se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. § 114 ZVZ
ne/diskriminace
povinnost zadavatele postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k neodůvodněné diskriminaci žádného z dodavatelů. Zásada dodržování zákazu diskriminace je jednou z hlavních zásad ZVZ vyjádřená v § 6 odst. 1 ZVZ
ne/transparentnost
povinnost zadavatele zajistit co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení. Zásada transparentnosti je jednou z hlavních zásad ZVZ vyjádřená v § 6 odst. 1 ZVZ.
nejnižší nabídková cena
jedno ze základních kritérií hodnocení. Použije se pouze tehdy, pokud bude jednoznačně vymezen rozsah (objem) plnění tak, aby uchazeč byl schopen objektivně zpracovat svou nabídku a stanovit výši jednotkové ceny za plnění. § 78 ZVZ
neoprávněné požadavky zadavatele
požadavky zadavatele, které nesouvisí s předmětem veřejné zakázky.
Neplatnost smlouvy
nepředvídané okolnosti
události vzniklé např. v důsledku živelní pohromy.
nepřijatelná nabídka
je nabídka a) nevhodná, kterou je nabídka nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, b) která nesplnila zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na předmět veřejné zakázky, c) u které uchazeč neprokázal splnění kvalifikace, d) která je v rozporu s platnými právními předpisy, e) která obsahuje upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo f) která byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. § 22 odst. 1 ZVZ
nesplnění zadávacích podmínek
nesplnění podmínek, které zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách je důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. § 76 ZVZ
nulová položka / cena
obchodní nebo průmyslová povaha
obchodní podmínky
povinná obsahová náležitost zadávací dokumentace. § 44 odst. 3 písm. a) a § 46d ZVZ
obchodní tajemství
obdobný charakter dodávek a služeb
tj. dodávky a služby mající charakter vykazující přibližně shodné, podobné znaky.
Obnovení způsobilosti
Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení dle §76 ZZVZ.
obsah nabídek
povinné náležitosti a součásti nabídky definované v § 68 ZVZ.
odborná způsobilost člena hodnotící komise
odůvodnění veřejné zakázky
odůvodnění potřeby zadavatele vypsat nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázku uveřejňované na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanovuje prováděcí právní předpis - Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, účinná ode dne 1. 9. 2012. § 156 ZVZ
omezení počtu zájemců
opční právo
právo zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací, jejich zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, užším řízení, nebo zjednodušeném podlimitním řízení a v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti i v soutěžním dialogu. § 99 ZVZ
osoba se zvláštní způsobilostí
osoba, která 1. je v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu veřejnou zakázku nebo jinému veřejnému zadavateli a 2. absolvovala vzdělávací program dle § 151a ZVZ. § 17 písm. v) ZVZ S účinností od 1.1.2014 se tato osoba se dle § 44 odst. 12 ZVZ vyjádří k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem a dle § 74 odst. 5 ZVZ bude také členem hodnotící komise.
otevírání obálek
úkon provádění komisí pro otevírání obálek či hodnotící komisí, při kterém jsou nabídky dle pořadového čísla otevřeny a je zkontrolováno, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. § 71 a § 72 ZVZ
otevřené řízení
druh zadávacího řízení, ve kterém v oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. § 27 ZVZ
oznámení o zadání zakázky
formulář, jehož odeslání k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek se ukončuje podlimitní i nadlimitní zadávací řízení (otevřené řízení, užší řízení, soutěžní dialog, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušené podlimitní řízení). Dle ZVZ se jedná o tzv. oznámení o výsledku zadávacího řízení. § 83 ZVZ
oznámení o zakázce
formulář, jehož odesláním k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek se zahajuje otevřené řízení a v jeho rámci též zavedení dynamického nákupního systému, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním a soutěžní dialog. Dle ZVZ se jedná o tzv. oznámení o zahájení zadávacího řízení. § 26 odst. 2 ZVZ
písemná smlouva
jedna z forem smluv.
písemná zpráva zadavatele
dokument, který musí být vyhotoven ke každé veřejné zakázce a uveřejněn na profilu zadavatele. Náležitosti jsou stanoveny v § 85 zákona.
písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších informací či dokladů prokazující splnění kvalifikace
institut sloužící k objasnění dokladů či informací případně předložení nových informací či dokladů v nabídce uchazeče k prokázání kvalifikace. Postup je upraven v § 59 zákona.
písemné vysvětlení nabídky
institut sloužící k objasnění nejasností v nabídce uchazeče. Postup je upraven v § 76 zákona.
podjatost / nepodjatost
podlimitní veřejná zakázka
veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu stanoveného pro nadlimitní veřejnou zakázku. § 12 odst. 2 ZVZ
podnět
pojišťovací služby
služby zajišťované pojišťovnami, např. se jedná o životní pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění majetku, odpovědnosti či průmyslových rizik.
popis opatření dodavatele k zajištění kvality
porota
fyzické osoby, které provádějí posouzení a hodnocení návrhů v soutěži o návrh. § 106 ZVZ
poskytnutí součinnosti
poskytování zadávací dokumentace
proces, při kterém mohou dodavatelé získat zadávací dokumentaci od zadavatele. § 48 ZVZ
posouzení nabídek
proces, při kterém je ověřováno, zda nabídka splňuje veškeré podmínky stanovené ZVZ a zadavatelem v zadávacích podmínkách včetně posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k možné mimořádně nízké nabídkové ceny a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). § 76 ZVZ
postupy při zadávání veřejných zakázek
jedna z částí předmětu úpravy ZVZ.
potřeby veřejného zájmu
z hlediska ZVZ jsou veřejné potřeby, které nemají průmyslovou či obchodní povahu, potřebami, které • z důvodů spojených s obecným zájmem se rozhodne stát uspokojovat sám nebo si nad jejich uspokojováním hodlá ponechat rozhodující vliv; za takové potřeby lze považovat například potřeby uspokojované v oblasti nakládání s odpady, v oblasti ochrany živnostního prostředí, vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby – typicky se bude jednat o činnosti, které jsou svěřeny územním samosprávným celkům zvláštními zákony do jejich samostatné působnosti; • jsou uspokojovány jinak než obecnou dostupností zboží a služeb na trhu. Za veřejnoprávní subjekt tak nebude zpravidla považována právnická osoba, která je zaměřena především na vytváření zisku, nese rizika spojená s výkonem své činnosti a působí v hospodářské soutěži za standardních (normálních) tržních podmínek; pokud nebude kterákoliv z uvedených podmínek naplněna, bude právnická osoba zpravidla uspokojovat svou činností veřejné potřeby, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a první podmínka tak bude naplněna.
praní prádla
jedná se o služby jako např. praní a chemické čištění prádla, a další služby (svoz, třídění, sušení, vysprávky, žehlení, mandlování, balení, rozvoz prádla).
pravidelné předběžné oznámení
způsob, kterým sektorový zadavatele uveřejní oznámení nadlimitní veřejné zakázky, kterou hodlá zadávat v následujících 12 měsících, a u níž hodlá zkrátit lhůtu pro podání nabídek. § 87 ZVZ
právní nástupnictví
právní služby
služby poskytované právníky či advokáty.
právo na informace
předběžné opatření
Předběžné opatření může vydat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před vydáním rozhodnutí ve správním řízení. Předběžným opatřením může být zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení či pozastavení zadávacího řízení či soutěže o návrh. § 117 ZVZ
předběžné oznámení
neboli také oznámení předběžných informací, jeho prostřednictvím veřejný zadavatel uveřejňuje podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. § 86 ZVZ
předběžné tržní konzultace
předmět veřejné zakázky
specifikace požadavku zadavatele, který chce plnit dodavatelem. Veřejné zakázky se dle předmětu dělí na veřejné zakázky na služby, dodávky či stavební práce. § 7 a násl. ZVZ
předpokládaná hodnota veřejné zakázky
výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. § 13 ZVZ
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky
výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky na dodávky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. § 14 ZVZ
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby
výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky na služby, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. § 15 ZVZ
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce
výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky na stavební práce, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. § 16 ZVZ
přepočítání nabídek
přidružená osoba
osoba, vůči které je zadavatel ovládající či ovládanou osobou podle zvláštního právního předpisu (§ 66a obchodního zákoníku), nebo osoba, která je společně se zadavatelem osobou ovládanou jinou osobou podle zvláštního právního předpisu(§ 66a obchodního zákoníku). § 17 písm. h) ZVZ
příprava zadávací dokumentace
proces směřující k vytvoření zadávací dokumentace či dalších dokumentů s ní souvisejících.
prodloužení lhůty pro podání nabídek
profesní kvalifikační předpoklady
požadavky na doložení profesní a odborné způsobilosti dodavatele pro plnění veřejné zakázky. § 54 ZVZ
profil zadavatele
elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, účinná ode dne 1. 6. 2012). § 17 písm. x) ZVZ
prohlídka místa plnění
prohlídka místa plnění slouží k vytvoření si přesnější představy o předmětu veřejné zakázky, resp. o možnosti jejího plnění. Využívána je především u stavebních přecí či služeb. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění vždy, je-li to pro plnění veřejné zakázky nebo zpracování nabídky nezbytné (či vhodné). § 49 odst. 5 ZVZ
projektové činnosti
prokazování kvalifikace v holdingu
protokol o otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě
dokument, který sepisuje komise o průběhu otevírání obálek. § 73 ZVZ
protokol o posouzení kvalifikace
dokument, který vyhotovuje komise (zvláštní komise nebo hodnotící komise) či zadavatel o posouzení kvalifikace dodavatelů. § 59 ZVZ
průzkum trhu
jeden ze způsobů stanovení předpokládané hodnoty zakázky. § 13 odst. 2 ZVZ
rámcová smlouva
pro účely ZVZ se rámcovou smlouvou rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství. § 11 ZVZ
rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek
je rejstříkem, do kterého jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle § 120a odst. 2 ZVZ uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Rejstřík je vede Ministerstvo pro místní rozvoj, je součástí informačního systému veřejné správy a dostupný je na http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/VestnikZakazPlneniVZ.aspx. § 144 ZVZ
relevantní činnost
činnosti specifikované v § 4 ZVZ.
rovné zacházení
povinnost zadavatele přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky. Zásada rovného zacházení je jednou z hlavních zásad ZVZ vyjádřená v § 6 odst. 1 ZVZ.
rozdělení veřejné zakázky
zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ. Zadavatel může např. rozdělit nadlimitní veřejnou zakázku na dvě nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejnou zakázku na dvě podlimitní. Pokud rozdělí nadlimitní veřejnou zakázku na dvě veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota bude spadat do podlimitního režimu, je povinen zadávat obě takové podlimitní veřejné zakázky v nadlimitním režimu. Předmět veřejné zakázky je možné rozdělit na samostatné části. § 13 a § 98 ZVZ
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
úkon zadavatele, kterým na základě výsledku hodnocení nabídek rozhodne o vítězné nabídce. § 81 ZVZ
sdružení zadavatelů
několik zadavatelů, kteří se sdruží či se jinak spojí pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. Sdružení je považováno za jednoho zadavatele. § 2 odst. 9 ZVZ
sektorový zadavatel
jeden z druhů veřejných zadavatelů. Jedná se osoba vykonávající některou z relevantních činností podle § 4 ZVZ, za podmínek uvedených v § 2 ZVZ.
seznam hodnotitelů veřejných zakázek
veřejně přístupný seznam vedený ministerstvem pro místní rozvoj, do kterého se zapisují fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky. § 74a ZVZ
seznam kvalifikovaných dodavatelů
veřejně přístupný seznam, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, a do kterého se zapisují dodavatelé, kteří požádali o zápis a prokázali splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Seznam je dostupný na http://www.isvz.cz/isvz/Ciselniky/Vestnik.aspx?type=1. § 125 - 132 ZVZ
služby realitních kanceláří
smluvní podmínky
§37/1c ZZVZ
souběh činností
souvisí-li předmět zadávané veřejné zakázky s výkonem relevantní činnosti i s výkonem jiné činnosti zadavatele. § 5 ZVZ
soutěž o návrh
postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu. Na následnou realizaci se provede samostatné zadávací řízení v souladu s ZVZ. § 102 - 109 ZVZ
Soutěžní dialog
postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu. Na následnou realizaci se provede samostatné zadávací řízení v souladu s ZVZ. § 102 - 109 ZVZ
společná nabídka (sdružení uchazečů)
nabídka, kterou předkládá několik dodavatelů společně (často se používá pojem sdružení nebo konsorcium), kteří se za účelem podání nabídky spojili písemnou smlouvou. § 51 odst. 5 a 6 ZVZ
spotřební zdravotnický materiál / léky
správní řízení
z hlediska ZVZ se jedná o postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako správního orgánu, jehož cílem je vydání rozhodnutí v otázce přezkoumání úkonů zadavatele zahájeného na písemný návrh stěžovatele nebo z moci úřední.
stravování
subdodavatel
osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky (§ 331 obchodního zákoníku) nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. § 17 písm. i) a § 51 odst. 4 ZVZ
svoz odpadu
systém certifikovaných dodavatelů
systém certifikovaných dodavatelů schvaluje ministerstvo na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných dodavatelů hodlá spravovat. Za podmínek stanovených zákonem nahrazuje certifikát doklady pro prokázání kvalifikace. § 133 - 142 ZVZ
technické kvalifikační předpoklady
požadavky na doložení dokladů prokazující technickou způsobilosti dodavatele pro plnění veřejné zakázky. § 56 ZVZ
technické podmínky
v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby je technickými podmínkami rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. § 45 a násl. ZVZ
telekomunikace
neboli sdělovací technika se zabývá se předáváním informací na dálku. Je druhem dopravy a technologií sloužící k dorozumívání (telegrafie, telefonie, radiofonie, rozhlas, televize, počítačové sítě, internet, …).
tiskové služby
účastník
účelnost
takové požití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.
účetní období
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (kalendářní rok či hospodářský rok).
uchazeč
dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. § 17 písm. j) ZVZ
úklidové práce, údržba zeleně
úplatnost veřejné zakázky
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ústřední orgán státní správy, který vykonává dohled nad hspodářskou soutěží a dodržováním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Úřad pro publikace Evropské unie
úřad, jehož cílem je zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropské unie. Umožňuje mimojiné bezplatný přístup k informacím o veřejných zakázkách EU (TED).
úředně ověřený podpis
pravost podpisu na listině ověřovaná úředním orgánem či podpis vytvořený státem uznávaným elektronickým podpisem u úkonů učiněných elektronicky.
Úřední věstník Evropské unie
označení úředního oznamovatele (věstníku, sbírky) Evropské unie vydávaného Úřadem pro publikace Evropské unie. Zveřejňují se v něm předpisy (nařízení) EU a směrnice EU
uveřejňování
je možné např. vyhlášením ve Věstníku veřejných zakázek; uveřejněním smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
uzavření smlouvy
územně samosprávný celek
územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu. Základní územní samosprávné celky, jimiž jsou obce, a vyšší územní samosprávné celky - kraje.
Užší řízení
druh zadávacího řízení, ve kterém oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. § 28 ZVZ
varianty nabídek
zadavatel může v zadávacích podmínkách stanovit, že je možné podat nabídku s více veriantami. Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. § 70 ZVZ
věcná a časová souvislost
veřejná zakázka
je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, a to vždy na základě písemné smlouvy. § 7 ZVZ
veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázka, jejíž přepokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. § 12 odst. 3 ZVZ
veřejná zakázka na dodávky
veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou činnosti uvedené v § 8 zákona. § 8 ZVZ
veřejná zakázka na služby
veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. § 10 ZVZ
veřejná zakázka na stavební práce
veřejná zakázka, jejímž předmětem je a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 ZVZ, b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. § 9 ZVZ
veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti
veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou a) dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí, b) dodávky citlivého materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí, c) stavební práce, dodávky či služby přímo související s dodávkami uvedenými v písmenech a) nebo b) pro veškeré fáze jejich životního cyklu, d) stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo e) citlivé stavební práce či citlivé služby. § 10a ZVZ
veřejná zakázka versus koncese
Veřejnou zakázkou se rozumí realizace smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem, kdy zadavatel si objedná poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací u dodavatele a následně dodané dodávky, služby nebo stavební práce v plné hodnotě zaplatí. Oproti tomu se koncesionář koncesní smlouvou zavazuje poskytnout služby nebo realizovat dílo pro zadavatele a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři, namísto úhrady v penězích jako u veřejné zakázky, brát užitky z poskytovaných služeb nebo využívat dílo, případně může zadavatel poskytnout koncesionáři i část plnění v penězích. Významným rozlišujícím prvkem mezi koncesní smlouvou a veřejnou zakázkou je také to, že v koncesní smlouvě jsou smluvně rozdělena rizika a určitou část rizik nese koncesionář.
veřejné zdroje
1. dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti, 2. prostředky nebo granty přidělené podle zvláštního právního předpisu19), 3. granty Evropské unie, nebo 4. dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí.
veřejný zadavatel
a) Česká republika, b) státní příspěvková organizace, c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, d) jiná právnická osoba, pokud 1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 2. je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. § 2 odst. 2 ZVZ
Věstník veřejných zakázek
část Informačního systému o veřejných zakázkách (http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ.aspx), která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány dle ZVZ. Správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupný na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/. § 17 písm. g) ZVZ
vícepráce, méněpráce
dodatečné stavební práce a služby, neboli vícepráce, jsou novým plněním, které lze realizovat pouze prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění za podmínem stanovených § 23 odst. 7 ZVZ; méněpracemi jsou myšleny části předmětu původní zakázky, která nebude realizována. Vícepráce není možné započítávat oproti méněpracím.
vodohospodářské stavby
vojenský materiál
zbraně, střelivo a další materiál, který je speciálně určen, zkonstruován nebo přizpůsoben pro vojenské účely; seznam vojenského materiálu stanoví prováděcí právní předpis - Vyhláška ministerstva obrany č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách, účinná ode dne 1. 7. 2006. § 17 písm. q) ZVZ
výjimky z působnosti zákona/směrnice
výjimky definované v § 18 a § 19ZVZ, při kterých není dodavatel povinen zadávat veřejné zakázky dle ZVZ (např. u zakázek malého rozsahu). / vyjímky ze směrnic.
vyloučení
úkon zadavatele, při kterém dojde k vyloučení uchazeče či zájemce ze zadávacího řízení, a to např. z důvodu nesplnění kvalifikace nebo pro podání neúplné nebo nepřijatelné nabídky.
vyřazení
činnost komise při které dojde k vyřazení nabídky uchazeče. Nabídky, které byly komisí vyřazeny, má zadavatel povinnost vyloučit.
výzkumná činnost
významná veřejná zakázka
veřejná zakázka zadávaná a) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300 000 000 Kč, b) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 2 písm. d) bodu 2, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 50 000 000 Kč. § 16a ZVZ
výzva k podání nabídky / k jednání / k účasti
dokument vyzývající zájemce k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, v řízení na základě rámcové smlouvy, v dynamickém nákupním systému, v užším řízení a k účasti v soutěžním dialogu.
vzdělávání a obdobné služby
zadání
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení. § 17 odst. k) ZVZ
zadávací dokumentace
soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. § 44 ZVZ
Zadávací lhůta
časové období, po které je uchazeč vázán svou nabídkou podanou zadavateli na plnění veřejné zakázky. § 43 ZVZ
zadávací podmínky
veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. § 17 písm. l) ZVZ
zadávání
závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy. § 17 písm. m) ZVZ
zadavatel
osoba specifikovaná v ust. § 2 ZVZ (veřejný, dotovaný, sektorový zadavatel) a v ust. § 3 ZVZ (centrální zadavatel).
žádost o účast
žádost dodavatele o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, která předchází samotnému podání nabídky.
zahájení zadávacího řízení
zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním a) oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nebo b) výzvy o zahájení zadávacího řízení. § 26 ZVZ
zahraniční dodavatel
zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu (§ 21 obchodního zákoníku), která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. § 17 písm. o) ZVZ
zahraniční seznam dodavatelů
obdoba českého seznamu kvalifikovaných dodavatelů či systému certifikovaných dodavatelů provozovaný v zahraničí. Výpis či certifikát prokazuje kvalifikaci zahraničního dodavatele v tom rozsahu, v jakém se údaje uvedené ve výpisu či certifikátu kryjí s požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace. § 143 ZVZ
zájemce
dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, nebo dodavatel, který byl zadavatelem vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání předběžné nabídky v dynamickém nákupním systému, k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, k podání nabídky v řízení na základě rámcové smlouvy, nebo k potvrzení zájmu o účast v případě zadávacího řízení zahájeného uveřejněním pravidelného předběžného oznámení. § 17 písm. n) ZVZ
zákaz uzavření smlouvy
základní kvalifikační předpoklady
požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky, jakými jsou např. trestní bezúhodnost statutárních orgánů a právnických osob, neexistence nedoplatků vůči finančnímu úřadu atp. § 53 ZVZ
záporná nabídková cena
zásada proporcionality
způsob řešení situace, kdy dojde ke konfliktu mezi dvěma nebo několika objektivním právem chráněnými subjektivními právy. Taková situace se posoudí tak, že přednost dostane to právo, které chrání nejdůležitější hodnotu, avšak s minimálním nutným omezením ostatních konkurujících práv tak, aby byla zachována proporcionalita – úměrnost – mezi jednotlivými právy, která jsou v konfliktu.
zásady 3E
základní princip veřejné zakázky = uspokojení potřeby zadavatele (účelnost) za co nejnižší cenu (hospodárnost), respektive za nejnižší cenu připadající na jednotku užitečnosti (efektivnost).
zásady postupu
zásady, které zadavatel povinen při zadávání veřejných zakázek dodržovat, tedy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel současně nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce. § 6 ZVZ
zastoupení zadavatele v řízení
možnost zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh nechat se zastoupit jinou osobou. § 151 ZVZ
závazky po splatnosti
zdravotní a sociální služby
životní cyklus
veškeré postupné fáze výrobku, zahrnující jeho výzkum a vývoj, průmyslový vývoj, výrobu, opravy, modernizace, úpravy, údržbu, logistiku, školení vztahující se k výrobku, testování, stažení z trhu nebo likvidaci.
zjednodušené podlimitní řízení
druh zadávacího řízení, ve kterém vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. § 38 ZVZ
zjevně nepřiměřená hodnota hodnotícího kritéria
hodnota nabízená uchazečem v rámci některého z hodnotících kritérií, která je hodnotící komisí považována za zjevně nepřiměřenou reálným možnostem.
zkrácení lhůty
zkrácení lhůty pro podání nabídek je umožněno o 5 dnů, pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení. Zkrácení lhůt u sektorového zadavatele je definováno v § 42 zákona.
změna lhůt v zadávacím řízení
změny lhůt jsou definovány v § 40 ZVZ (veřejný zadavatel) a v § 42 ZVZ (sektorový zadavatel). V těchto paragrafech zákona jsou definovány podmínky, za kterých je možno zkrátit (např. možnost o zkrácení lhůty pro podání nabídek o 5 dnů, pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení) či nutno prodloužit příslušnou lhůtu.
změna předmětu veřejné zakázky
změny kvalifikace
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
dokument popisující posouzení a hodnocení nabídek a obsahující náležitosti stanovení v § 80 ZVZ.
způsob podání nabídky
zrušení zadávacího řízení
úkon zadavatele, při kterém dojde ke zrušení zadávacího řízení z některého z důvodu uvedeného v § 84 ZVZ.
zvláštní či výhradní právo
právo udělené zákonem či na základě zákona příslušným správním orgánem, v jehož důsledku je možnost vykonávat relevantní činnosti podle § 4 omezena ve prospěch jedné či více osob a které podstatně ovlivňuje možnost jiných osob vykonávat příslušnou relevantní činnost; zvláštním či výhradním právem není právo, které může nabýt při splnění objektivních a nediskriminačních podmínek stanovených zvláštním právním předpisem jakákoliv osoba. § 17 písm. p) ZVZ
zvláštní technické podmínky
technické podmínky, které musí zadavatel stanovit v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3 38a). Tyto technické podmínky zohledňují energetické a ekologické provozní dopady. Těmito dopady se rozumí spotřeba energie, emise CO2 a emise NOx, NMHC a částic78). Způsob stanovení zvláštních technických podmínek stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, účinná ode dne 6. 7. 2006). § 46a ZVZ