Lexikon VZ Vás zve na

Akreditovaný vzdělávací kurz - Veřejné zakázky pro pokročilé | E-learning - číslo akreditace: AK/PV-212/2021

xxxxxxx

Místo:Individuální online studium

1. Obsah vzdělávacího kurzu a jeho rozsah

Vzdělávací kurz je určený zejména pro ty, kdo se v oblasti zadávání veřejných zakázek již orientují a mají zájem prohloubit své znalosti. Autoři kurzu se zaměřili na oblasti, v nich zadavatelé nebo dodavatelé často chybují, případně v nichž je třeba znát nejen text zákona, ale i jeho výklad Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Kurz je koncipován jako distanční (s psaným textem) otevřený individuální kurz, každý účastník může kurz absolvovat dle svých možností v průběhu 30 dnů od aktivace kurzu. Součástí kurzu je i závěrečný test, který je dobrovolný.

Vzdělávací kurz je sestaven z těchto odborných témat:

Koncepce, právní úprava a zásady VZ pro pokročilé

Příprava zadávacích podmínek VZ v režimu zákona

Průběh zadávacího řízení v režimu zákona pro pokročilé

Uveřejňovací a archivační povinnost zadavatele, opravené prostředky a změna závazků VZ v režimu zákona

Vzdělávací kurz zahrnuje i výklad pojmů a institutů, s nimiž se zadavatelé i dodavatelé v praxi setkávají méně často. Obsah vzdělávacího kurzu je doplněn o praktické příklady, které účastníkovi danou problematiku více přiblíží.

Po absolvování kurzu účastník obdrží Certifikát – Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 

2. Přínosy pro účastníka kurzu

Absolvent vzdělávacího kurzu projde tématy v oblasti zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), řazenými chronologicky tak, jak odpovídají obvyklému průběhu zadávacího řízení. Naučí se správně formulovat zadávací podmínky (a to i ty méně obvyklé). Dozví se více o méně častých druzích zadávacích řízení a zvláštních postupech, které však mohou být velmi užitečné (například jednací řízení s uveřejněním nebo dynamický nákupní systém). Získá řadu informací k samotnému průběhu zadávacího řízení. V závěru pak získá vědomosti o limitech změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a o opravných prostředcích.  

3. Jaká je cílová skupina kurzu?

Vzdělávací kurz je vhodný pro pracovníky zadavatelů z řad státní správy i samosprávy, dodavatelů, administrátory veřejných zakázek, příjemce dotací i pracovníky dotačních orgánů. Kurz je vhodný pro právníky, ekonomy, administrátory, bid manažery a všechny ty, kdo zadávací řízení připravují, účastní se jich nebo je kontrolují.

Cílovou skupinou akreditovaného vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti, kterými se rozumí ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, když ve smyslu ust. §2 odst. 3 zmíněného zákona se správními činnostmi rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů. Právě takovou činností je i zadávání veřejných zakázek ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy územně samosprávný celek je veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d). 

4. Jak se změní odborné znalosti účastníka kurzu?

Absolvent vzdělávacího kurzu v pozici zadavatele či administrátora by měl být schopen samostatně připravit i složitější zadávací řízení a administrovat celý jeho průběh. Absolvent v pozici dodavatele by pak měl schopen nejen podat bezchybnou nabídku, ale také rozpoznat zadávací podmínky nezákonné a účinně se jim bránit. Absolvent vykonávající kontrolu zadávacích řízení by měl být schopen rozpoznat chyby v zadávacích podmínkách či v procesu zadávání veřejné zakázky a vyhodnotit jejich vliv na výsledek zadávacího řízení. 

5. Lektorský tým

Vzdělávací kurz připravil odborný tým sestávající z partnerů, advokátů a právníků advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, ve složení:

6. Časový rozsah

Časový rozsah vzdělávacího kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Počet dnů přístupu do kurzu: 30 

7. Doporučená literatura

8. Cena

a) Pro účastníky, kteří jsou cílovou skupinou dle § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb:

Cena bez DPH: 2.500,- Kč
Sazba DPH: 0 %
Cena s DPH: 2.500,- Kč

 

Podmínky registrace

Po odeslání objednávky Vám bude do 3 dnů vystavena faktura. Přístupové údaje Vám budou zaslány po jejím uhrazení.

Zpět na vzdělávání Objednat